Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01918

Keila linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Keila linna üldplaneering. Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Keila Linnavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 7. Üldplaneering hõlmab kogu linna territooriumit. Üldplaneering koostati Keila linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamiseks ning säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmiseks. Linna ruumilise arengu põhimõtete kohaselt toimub linna ruumiline planeerimine erineva juhtfunktsiooniga maa-alade arendamise kaudu, kus arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna suundumuste ja vajadustega. Linnaruumi kujundamisel nähakse ette elanikele puhkealade tagamist Keila linna läbiva jätkuva puhkealade vööndi parkide, haljasalade ja looduslike alade baasil. Üldplaneeringuga määratakse Keila linna piires maa üldised kasutustingimused, asustuse arengualad, üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusliku ala, rohevõrgustiku, väärtusliku maastiku kaitse- ja kasutustingimused ning kõrgveepiirist tulenevad kitsendused. Üldplaneeringus on määratud tehnotaristu üldised asukohad ja rajamise ehituslikud tingimused. Täpsustatud on kultuuriväärtustega ning looduskaitsega seonduvaid tingimusi.
Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 2384 katastriüksust.
27.03.2018
Kohustuslik
Keila Linnavalitsus
26.03.2024
Keila Linnavalitsus (75014422)
Osaühing Entec Eesti (10449959)
Keila Linnavalitsus (75014422)
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (10705517)
Keskkonnaamet kooskõlastas Keila linna üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu 09.07.2021. Keila jõe kalda ehituskeeluvööndit on vähendatud üldplaneeringuga vastavalt Keskkonnaameti 08.05.2023 kirjale nr 7-13/23/9357. Linnuse tn 1 kinnistul vähendati ehituskeeluvööndit osaliselt – Keskkonnaamet leidis, et kogu kinnistu ulatuses ei ole ehituskeeluvööndi vähendamine põhjendatud. Linnuse tn 2b kinnistu osas Keskkonnaamet ehituskeeluvööndi vähendamisega ei nõustunud. Põhjendused ehituskeeluvööndi vähendamisele või vähendamisest keeldumisele on toodud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi 01.02.2024 kirjas nr 14-3/649-10 ning Keskkonnaameti 08.05.2023 kirjas nr 7-13/23/9357.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Katrin Väljataga KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Agnes Saks KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
LISA 17 Keila linna UP KSH aruanne 091122 3.8 MB Aruanne 08.11.2022 17.04.2024
Keila linna yldplaneeringu seletuskiri 23.5 MB Täiendavad materjalid 26.03.2024 17.04.2024