Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01906

Sihva küla Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Juusa-Peetri maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust (katastriüksus 63601:002:1384) ärimaa sihtotstarbega kruntide eraldamine, aladele ehitusõiguse määramine toitlustus- ja spordiasutuse, majutushoone-SPA ja hoonetele juurdepääsu tagamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine, juurdepääsuteede ja liikluskorralduse määramine, parkimise ja haljastuse jaoks alade ning põhimõtete kavandamine,
Valga maakond
0557 - Otepää vald, Valga maakond
Sisestatud, puudutatud 11 katastriüksust.
02.08.2006
Kaalutletud
Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavalitsus
OÜ ARTES TERRAE
Tõnu Oja
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Sihva küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tõnu Oja KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 8 5152 5 29122009 150567 60 KB Programmi otsus 29.12.2009 16.08.2022
Juusa Peetri DP KSH aruanne lisadeta 533 KB Aruanne 16.08.2022
juusa peetri DP KSH progr 2.2 MB Programm 16.08.2022
Juusa Peetri DP KSH aruan 8.3 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 8 20213 4 29112012 917731 844 KB Aruande otsus 29.11.2012 16.08.2022