Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00513

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Põlva maakond
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
0732 - Setomaa vald, Võru maakond