Menetlus M-111192 » Taotlus T-KL/1003858-5 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1003858-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
osaühing TLlõiked
Kontaktisik
Reget Roomet
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
OÜ TLlõiked omas jäätmeluba L.JÄ-328684 kehtivusega 18.01.2017-17.01.2022 Tuttmetsa ehitus-lammutusjäämete käitluskohas, asukohaga Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Pärnu linn Pärnu maakonnas jäätmete käitlemiseks. Käesoleva taotluse eesmärk on Tuttmetsa käitluskohas jäätmete käitlemise jätkamine. Taotlusega täpsustatakse muu hulgas taaskasutamise toiminguid, käideldavate jäätmete mahtu, jäätmekoode ja loa kehtivusaega.
Parandustaotluse selgitus
Taotlusega täpsustatakse taaskasutamise toiminguid ja jäätmekoode.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
OÜ TLlõiked põhitegevuseks on lammutus- ja pinnasetööd. Põhitegevuse käigus tekivad ehitus- ja lammutusjäätmed, millised on osaliselt võimalik suunata taaskasutusse. Eeltoodust tulenevalt kavandab ettevõte Pärnu maakonnas Pärnu linnas Papsaare külas asuval 2.11 ha suurusel Tuttmetsa kinnistul (katastritunnus: 15904:003:0992) ehitus- ja lammutusjäätmete kogumist, sorteerimist, ladustamist, purustamist, vajadusel pinnase sõelumist. Ettevõtte põhitegevuse käigus tekkivad jäätmed sorteeritakse tekkekohal liigiti. Taaskasutuseks sobivaid jäätmeid kasutatakse Tuttmetsa kinnistu täitmiseks, sõelutud pinnas suunatakse taaskasutusse, purustatud betoon ja kivi suunatakse taaskasutusse mitte avalikus kasutuses olevate teede ja platside ehitusel. Taaskasutuseks mittesobivad jäätmed antakse üle vastavat õigust omavatele jäätmekäitlejatele.
Tuttmetsa kinnistu absoluutkõrgused on vahemikus 0…+1,2m, mis on plaanis täita kõrguseni +3,2m, kuna tegemist üleujutus ohtliku piirkonnaga. Vertikaalplaneerimise aluseks on Sevecon OÜ (reg.kood: 12929712) poolt koostatutud „Laoplats Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Audru vald Pärnu maakond“ eelprojekt (Töö nr: 45-16/21.11.2016). Hetkel täidetud kinnistu osa on nähtav Keskkonnaameti poolt iga-aastaselt teostava objekti kontrollimisel tehtud fotodelt.
Taaskasutuseks sobivad jäätmed transporditakse Tuttmetsa kinnistule oma transpordiga. Jäätmete purustamise ja pinnase sõelumise ostetakse sisse koostööpartneritelt. Jäätmete arvestus toimub mahupõhiselt, vastavalt ladestavate materjalide mahukaalule. Betoon ja kivi purustatakse vastavalt tootmisohjele, pinnas sõelutakse. Purustamine toimub ainult tööpäevadel ja tööaegadel. Kõik jäätmed ladustatakse välitingimustes. Erinevad jäätmed on ladustatud eraldi.
Jäätmeid taaskasutatakse pinnase täiteks (alumistes või pindmistes kihtides), maastiku tagasitäiteks või mitte avalikuks kasutuses olevatel erateedel ja platsidel.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevuskoht asub väljaspool tiheasutusala, läheduses elamuid ei ole. Lähimaks hooneks on Vana-Pärnus asuva biopuhastusjaama administratiivhoone. Tegevusega võib kaasneda lühiajaliselt müra, vibratsioon ja tolm betooni ja telliste purustamise ajal (max 1-2 korda aastas kuni 7 päeva). Tegevusega kaasnevate keskkonnahäiringute leevendamiseks kavandatakse tegevused sobivatele ilmastikuoludele - tolmu leviku tõkestamiseks ei planeerita purustustöid tugeva tuulega ilmadele, mis võib kanda tolmu Kaubasadama tee poole. Mürast ja vibratsioonist lähtuvate häiringute leevendamiseks planeeritakse purustamine selliselt, et korraga purustatakse optimaalne kogus jäätmeid, vältimaks sagedast ja pikaajalist müra ja vibratsiooni teket.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Tuttmetsa kinnistu
Aadress
Kaubasadama tee 14, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
5986
Katastritunnus(ed)
15904:003:0992
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472089, Y: 526263
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht
Kood JKK6700112
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 14 15904:003:0992 X: 6472089, Y: 526268
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 4311 - Lammutamine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K3 - Lisa nimistus puuduv komplekstegevus
Komplekstegevuse selgitus muu korral Vaheladustamine ja taaskasutamine
Asukoha üldiseloomustus Pärnu maakonnas Pärnu linnas Papsaare külas asuv Tuttmetsa kinnistu. Kinnistu asub väljaspool tiheasutusala. Kinnistu piirneb veetöötlusjaama (biopuhasti) ja munitsipaalomandis oleva üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistuga. Läheduses eluhooneid ei ole.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Tuttmetsa kinnistu piirneb avalikult kasutatava teega. Kinnistule on rajatud juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Juurdepääs kinnistule on tagatud vaid ühe tee kaudu, juurdepääs on tõkestatud. Sissesõidutee juures on plakat, mis keelab ilma valdaja loata kinnistul viibimise (sisenemise). 
Kinnistu on hoonestamata. Kinnistul puuduvad kommunikatsioonid (sadeveekogumissüsteemid, vesi, kanalisatsioon). 
Jäätmed ladustatakse välitingimustes. Materjal tuuakse ettevõtte objektidelt, kolmandatelt isikutelt võetakse jäätmeid vastu ainult ettevõtte töötaja juuresolekul. 
Jäätmekäitluskohas ei ladustata ega võeta vastu ning jäätmekäitluse tulemusel (purustamine, sõelumine) ei teki ohtlikke ega põlevaid materjale.  Seega puudub vajadus Päästeametilt kooskõlastuse võtmiseks. 

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Purustamine, sõelumine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 46 500 46 500
Jäätmete ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine 40 000 40 000
Jäätmete taaskasutamine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 41 500 41 500

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
17 01 01 - Betoon 25 000   25 000   25 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
25 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
25 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 5 000   5 000   5 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 02 - Tellised 10 000   10 000   10 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 1 000   1 000   1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 01 - Puit 1 000   1 000 1 000    
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Jäätmete purustamine ja sõelumine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Jäätmete purustamine ja sõelumine sobivasse fraktsiooni Jäätmete vastuvõtmisel kontrollitakse visuaalsel vaatlemisel jäätmete sisu, kontrollimaks, et need ei sisaldaks sobimatuid jäätmeid.
Pinnasejäätmed sõelutakse mullasõelaga taaskasutusse suunamise eesmärgil, muud jäätmed purustatakse. Sõelumine ja purustamine ostetakse sisse teenusena. Sõelumise ja purustamise käigus välja tulnud taaskasutuseks sobimatud jäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.
Betoon, tellised ja kivid purustatakse vastavalt tootmisohjele.
Muud ehitus- ja lammutusjäätmed sorteeritakse välitingimustes käsitsi ja rataslaaduri või kopa abiga. Taaskasutuseks sobivad jäätmed suunatakse purustamisele, taaskasutuseks sobimatud jäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.
Freesasfalt purustatakse sobivasse fraktsiooni ning kasutatakse kinnistusiseste ajutiste teede katmisel.
Teisaldamiseks kasutatakse veokeid ja rataslaadurit. Jäätmed ladustatakse välitingimustes.
Sobivasse fraktsiooni purustatud freesasfalti kasutatakse Kaubasadama tee 14 kinnistusiseste ajutiste teede katmiseks.
Kaubasadama tee 14 kinnistu vertikaalplaneerimise aluseks on Sevecon OÜ (reg.kood: 12929712) poolt koostatutud „Laoplats Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Audru vald Pärnu maakond“ eelprojekt (Töö nr: 45-16/21.11.2016).
2. Jäätmete ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Jäätmete purustamine sobivasse fraktsiooni Ehituslammutusjäätmed purustatakse betoonipurustiga. Purustamine ostetakse sisse teenusena.
Jäätmed purustatakse sobivasse fraktsiooni vastavalt tootmisohjele. Purustatud betoonist/tellistest/kividest eemaldatakse metall jms. Saadud purustatud materjal on kasutatav täitematerjalina maastiku planeerimisel, erateede ja platside ehitamisel. Toode ladustatakse platsil välitingimustes lahtiselt.
3. Jäätmete taaskasutamine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Jäätmete taaskasutamine
Taaskasutusse suunatavad jäätmed purustatakse mobiilse purustiga ja teisaldatakse veokite, rataslaaduri ja kopaga.
Vertikaalplaneerimise aluseks on Sevecon OÜ (reg.kood: 12929712) poolt koostatutud „Laoplats Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Audru vald Pärnu maakond“ eelprojekt (Töö nr: 45-16/21.11.2016).
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6472090, Y: 526362; X: 6472060, Y: 526358; X: 6472065, Y: 526288; X: 6472129, Y: 526155; X: 6472167, Y: 526169; X: 6472128, Y: 526233; X: 6472107, Y: 526286; X: 6472105, Y: 526285; X: 6472108, Y: 526285   max 12 kuud 8 100   17 01 01 - Betoon Ei 2 500 1 800
17 01 02 - Tellised Ei 5 500 4 000
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 100 72
1 X: 6472109, Y: 526154; X: 6472074, Y: 526145; X: 6472054, Y: 526210; X: 6472065, Y: 526208; X: 6472065, Y: 526239   max 12 kuud 900   17 01 02 - Tellised Ei 400 290
17 01 01 - Betoon Ei 500 360
2 X: 6472196, Y: 526127
X: 6472170, Y: 526162
X: 6472126, Y: 526144
X: 6472133, Y: 526127
  max 24 kuud 150   17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* Ei 150 110
3 X: 6472126, Y: 526158; X: 6472065, Y: 526272; X: 6472064, Y: 526230; X: 6472103, Y: 526156; X: 6472103, Y: 526155   max 24 kuud 75   17 02 01 - Puit Ei 75 150
4 X: 6472141, Y: 526127
X: 6472120, Y: 526149
X: 6472080, Y: 526135
X: 6472079, Y: 526129
Freesasfalt max 24 kuud 200   17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 200 145
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Ettevõtte tegevus ei oma olulist keskkonnariski. Ettevõtte tegevus seondub ehituses kasutusel olnud materjalide taaskasutuseks ettevalmistamisega.
Sisendmaterjal kontrollitakse visuaalselt vaatlusel, vastavalt tootmisohjele.Töödeldud materjali kontrollitakse vastavalt tootmisohjes sätestatule.
Ladustatud materjal ei lendu. Materjali purustamisel võib lenduda tolmu, mida vähendab ilmastiku valik töö kavandamisel.
Tegevusega võib kaasneda mõningane müra transpordist, purustamisest ja laadimisest. Müra kontrollimiseks ja vähendamiseks kavandatakse tööd tööpäevadel tööaegadele.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Sisendmaterjali kontroll visuaalne kontroll, et jäätmed ei sisaldaks mittesobivaid materjale (jäätmeid) Ettevõtte töötaja kontrollib saabuvaid jäätmeid visuaalselt Pidev
2. Tolmu leviku peatamine Tugeva tuule korral tuule suunaga Kaubasadama tee poole peatatakse jäätmete purustamine Juhi korraldusel pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Tolm vahetu seire vahetu seire inimseire 1 X: 6472089, Y: 526263

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Olemasoleva jäätmeloa muutmine

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Kinnistu rendileping
Objekti kontrollimise protokoll Nr. 1098300