Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111698
Taotlus T-KL/1004278-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1004278-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AS TREV-2 Grupp
Kontaktisik
Eike Simmer
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
AS TREV-2 Grupp kaevandab Reinu lubjakivikarjääris lubjakivi. Soovime karjääri sisse võtta püsijäätmeid, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatava täitematerjalina, ühtlustatud standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 alusel. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem 4 alusel.
Jäätmetekoodid koos kogustega, mida soovime aastas sisse võtta on:
1. 17 01 01 – Betoon - 4000 tonni
2. 17 01 02 – Tellised - 2000 tonni
3. 17 03 02 – Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* - 5000 tonni
4. 17 05 04 – Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* - 1000 tonni
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Reinu lubjakivikarjääri on väljastatud maavara kaevandamise luba Rapm-042 ja õhusaasteluba L.ÕV/329715. Alal puuduvad looduskaitsealused objektid.
Mäeeraldiselt on eemaldatud katend ning toimub lubjakivi kaevandamine pealpool veetaset. Kavandatava tegevusega võib kaasneda müra, tolm, vibratsioon, kuid neid häiringuid jälgitakse pidevalt ning näitajate piirmäärade võimaliku ületamise ohu korral võetakse tarvidusele meetmed, mida on kirjeldatud järgmistes peatükkides.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Reinu lubjakivikarjäär
Aadress
Koigi küla, Rapla vald, Rapla maakond
Territoriaalkood
3283
Katastritunnus(ed)
66903:001:0105; 66903:001:0103
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6548290, Y: 543477
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Koigi küla, Rapla vald, Rapla maakond 66903:001:0105; 66903:001:0103 X: 6548290, Y: 543477
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 4211 - Teede ja kiirteede ehitus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Tegevuse asukoht on Reinu lubjakivikarjääris, mis asub Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel kinnistutel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus: 66903:001:0105). Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha. Mäeeraldiselt kaevandatakse ehituskruusa ja ehituslubjakivi.
Reinu maardla (registrikaart nr 787) paikneb kõrgendikul, mille absoluutkõrgus on 80...82 m, jalami absoluutkõrgus on 65...67 m. Maardlast põhja ja ida suunas laiub Kõnnu raba, maapinna absoluutkõrgusega ligikaudu 67 m.
Reinu lubjakivikarjääriga külgneb läänest osaliselt Reinu IV kruusakarjäär (kaevandamisloa nr. Rapm-046; loa omanik ja kaevandaja: OÜ Redoil). Reinu lubjakivikarjääri teenindusmaa loodeosa läbib 1-20 kV keskpinge elektriõhuliin ADILA:KOH (väline tunnus: K148754428). Mäeeraldise loodenurk kattub sama elektriõhuliini kaitsevööndiga 5 m ulatuses. Reinu lubjakivikarjäärist ca 325 m kaugusel edelas asub avalikus kasutuses olev Koigi tee (tee nr 6690176). Reinu lubjakivikarjäärist ca 335 m põhja pool asub avalikus kasutuses olev Sopi tee (tee nr 6690182). Teest põhja pool asub vääriselupaik nimega VEP nr.153062 (väline tunnus: VEP153062). Reinu lubjakivikarjäärist põhjas ca 346 m ja idas ca 577 m kaugusel asub Rabivere maastikukaitseala (väline tunnus KLO1000246). Reinu lubjakivikarjäärist idas ca 550 m kaugusel asub kultusekivi (väline tunnus 12176).
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Senise kaevandamistegevuse tulemusena on asukoht enamuses mõjutatud mäetöödest. Mäeeraldise piires on varasemalt tehtud metsa raadamine ja paljandustööd. Käesoleval ajal toimub maavara kaevandamine mäeeraldise kesk- ja põhjaosas. Ehituskruusa ja ehituslubjakivi kaevandamine toimub eraldi. Kattepinnas ja sõelmed on ladustatud mäeeraldise teenindusmaale. Kaevandatud maavara laod asuvad mäeeraldisel. Reinu lubjakivikarjääri teenindusmaal, lõunas asuva sissepääsu juures, asub kaalumaja. Karjääri välispiir on tähistatud ning sissepääs on suletav tõkkepuuga. Karjääri lubatud tööaeg on 8.00-20.00. Karjääris ei toimu veekõrvaldust.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete mehaaniline ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine 3 000 6 000
Jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 3 000 6 000
Ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 6 000 12 000
Jäätmete taaskasutamine tagasitäitena R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 3 000 6 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
17 01 01 - Betoon 4 000   4 000 2 000 2 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 02 - Tellised 2 000   2 000 1 000 1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 5 000   5 000 2 500 2 500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 000   1 000 500 500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Jäätmete mehaaniline ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Jäätmed võetakse vastu teistelt ettevõtjatelt, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna (EN 13242 alusel, 4 vastavuse tõendamisesüsteemi järgi). Karjääri siseseid teid hooldatakse aastaringselt vastavalt vajadusele. Jäätmekäitluseks kasutatakse tehniliselt korras ning Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatele nõuetele vastavat tehnikat.


AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):

- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR
2. Jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, kui see on vajalik mehhaanilise töötlemise protsessis. Jäätmekäitluseks kasutatakse ainult tehniliselt korras ning Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatele nõuetele vastavat tehnikat. AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):

- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR

3. Jäätmete taaskasutamine tagasitäitena R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Jäätmed võetakse vastu teistelt ettevõtjatelt, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna (EN 13242 alusel, 4 vastavuse tõendamisesüsteemi järgi). Karjääri siseseid teid hooldatakse aastaringselt vastavalt vajadusele. Jäätmekäitluseks kasutatakse tehniliselt korras ning Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatele nõuetele vastavat tehnikat. AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):
- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 
Eelmise punktiga seotud dokumendid

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6550307, Y: 542135; X: 6550376, Y: 542202; X: 6550390, Y: 542311; X: 6549960, Y: 542523; X: 6549844, Y: 542400; X: 6549846, Y: 542391   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 500   17 01 01 - Betoon Ei 500  
2 X: 6550307, Y: 542111; X: 6550398, Y: 542200; X: 6550398, Y: 542316; X: 6549964, Y: 542547; X: 6549837, Y: 542398   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 500   17 01 02 - Tellised Ei 500  
3 X: 6550296, Y: 542108; X: 6550405, Y: 542191; X: 6550410, Y: 542304; X: 6549966, Y: 542516; X: 6549851, Y: 542396   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 3 000   17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 3 000  
4 X: 6550307, Y: 542097; X: 6550394, Y: 542191; X: 6550407, Y: 542309; X: 6549955, Y: 542554; X: 6549824, Y: 542389   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 500   17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 500  
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Reinu lubjakivikarjääri taotletava tegevusega kaasneb materjali veoga mõningane müra ja tolm mis ei erine tavapärasest transpordist. Tolmu vähendamiseks tuleb vajadusel kasutada leevendusmeetmeid (sõidukiiruse vähendamine, karjäärisiseste teede kastmine, purustussõlme asetsemine karjääri süvendis). Tolmu ja müra levikut mõjutavad alal olevad ilmastikuolud.
Samuti on võimalik keskkonnareostuse levik avariide tagajärjel pinnavette, selleks on vajalik rakendada leevendusmeetmeid ja nende efektiivsust seirata. Mäeeraldisel ei toimu veekõrvaldust, mis on oluline võimalikku põhjavette reostuse levikut takistav faktor.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Jäätmete üle arvestuse pidamine Jäätmete koguste üle peetakse arvestust nende vastu võtmisel ja hilisemal töötlemisel ning kasutamisel. Kord aastas esitatakse jäätmearuanne. Aruande esitamine toimub elektrooniliselt Arvestus pidev, aruanne 1x aastas
2. Õhu saastatus Tolmu tekke vähendamiseks kuival ajal kastetakse karjääri teid ja territooriumi, masinate kiirus on piiratud kuni 20 km/h. Lisaks takistab tolmu levimist masinate ja mehhanismide paiknemine karjäärisüvendis ning karjääri ümbritsev mets. Autotransport, kastmistehnika Vastavalt vajadusele, liikluspiirang on pidev
3. Keskkonnaavariide vältimine Karjääri teenindavad masinad peavad olema läbinud regulaarse tehnilise kontrolli, et vältida diislikütuse ja õli lekkeid. Juhul kui ikkagi selline olukord tekib, et naftaproduktid on masinatest lekkinud, on kaevandaja kohustatud viivitamatult reostuse likvideerima vahenditega, mille olemasolu on karjääris kohustuslik. Võimaliku reostuse vältimiseks tehnika remonte karjääris ei teostata. Masinaid tangitakse ja hooldatakse vastavalt kohandatud platsidel.
Korras tehnika ja pädevad töötajad. Täiendkoolitamine. Pidev
4. Müra vähendamine Müra vähendamiseks asub purustus-sorteerimissõlm karjääri põhjas ning on ümbritsetud selliselt müratõkkega. Karjääri tööaeg on vaid tööpäevadel kella 8.00-20.00. Masinate lubatud liikumiskiirus 20 km/h. Müramõõtja Vastavalt vajadusele
5. Vesi ja pinnas Mäeeraldisel kujunenud veerežiimi ei muudeta, kuna planeeritav tegevus (ja praegune kaevandamine) toimub ülalpool põhjaveetaset. Perioodiline vee juurdevool karjääri tuleneb sademeteveest, sh kevadisest sulaveest.
Korras tehnika ja pädevad töötajad Pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Vastuvõetavad ja taaskasutatavad jäätmekogused Arvestuse pidamine Pidev Elektrooniline GPS seade Mäeeraldise piires X: 6550387, Y: 542169
2. Keskkonnaavariid Töötajate omaseire Pidev Visuaalne Mäeeraldise piires X: 6550349, Y: 542179
3. Tolm Visuaalne vaatlus Pidev Visuaalne Mäeeraldise piires, väljaveo tee ääres X: 6550326, Y: 542167
4. Müra Mõõtmine Vastavalt vajadusele Müramõõtja Määeraldise piiril X: 6550481, Y: 542155
5. Vesi ja pinnas Visuaalne vaatlus Vastavalt vajadusele Reostuse likvideerimise vahendid Mäeeraldise piires X: 6550358, Y: 542142

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Ala koristamine Jäätmekäitluse lõpetamisel korrastatakse kogu territoorium üleliigsetest jäätmetest ning antakse üle vastavat jäätmeluba omavale isikule. Meedet rakendatakse tegevuse lõpetamisel
Tegevuse lõpetamine Tegevuse lõpetamisel seadmed puhastatakse viisil, mis võimaldab seadmeid kasutada järgmises karjääris või uuel otstarbel. Tegevuse lõpetamine ja territooriumi korrastamine toimub vastavalt Reinu lubakivikarjääri korrastamisprojektile. Meedet rakendatakse tegevuse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete transport, ümbertöötlemine jakasutamine
Tehniline varustatus AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):

- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR
Parim võimalik tehnika Ettevõte omab ja kasutab parimat võimalikku tehnoloogiat. Tehnikat hooldatakse regulaarselt masinate esindusfirmade poolt.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Ettevõtte kasutab parimat võimalikku tehnikat. Meie tehnikal on olemas CE-sertifikaadid, mis vastavad Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Tehnikat hooldatakse regulaarselt.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Kavandatav tegevus on karjääri sisse võtta püsijäätmeid, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatava täitematerjalina, ühtlustatud standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 alusel. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem 4 alusel.

Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Reinu lubjakivikarjäär asub Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel kinnistutel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus: 66903:001:0105). Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha. Mäeeraldiselt kaevandatakse ehituskruusa ja ehituslubjakivi.
Reinu maardla (registrikaart nr 787) paikneb kõrgendikul, mille absoluutkõrgus on 80...82 m, jalami absoluutkõrgus on 65...67 m. Maardlast põhja ja ida suunas laiub Kõnnu raba, maapinna absoluutkõrgusega ligikaudu 67 m.
Reinu lubjakivikarjääri teenindusmaa loodenurka läbib Elektrilevi OÜ 1-20 kV elektriõhuliin (VID kood K4024191) kaitsevööndiga 10 m mõlemale poole piki liini telge, mäeeraldis kattub kaitsevööndiga ~6,5 m ulatuses. Kaevandajal on olemas liini haldaja kooskõlastus elektripaigaldise kaitsevööndis tööde läbiviimiseks.
Kaevandamisloa pikendamisel eelhinnangu andmisel tuvastati, et mäeeraldise teenindusmaal ja lähiümbruses puuduvad märgalad, rannad, kaldad ja pinnavormid. Mäeeraldisega külgnevatel aladel on metsa, kuid karjääri tegevus seda ei mõjuta. Mäeeraldise teenindusmaale ega selle lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid. Rabivere maastikukaitseala (keskkonnaregistri nr KLO1000246) asub mäeeraldisest ca 850 m kaugusel idas.
Rabivere maastikukaitseala kaitse eesmärk on:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), samuti eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) kaitse; 2) soomaastiku, erinevate sootüüpide, sealse elustiku ning kohalike veevarude kaitse ja säilitamine.
Kaevandamistegevusega ei mõjutata eeldatavalt nimetatud kaitse-eesmärkide saavutamist.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Jäätmete töötlemisel Reinu lubjakivikarjääris võib kaasneda mõningane müra ja tolm, mille mõju vähendamiseks kasutatavaid meetmeid on kirjeldatud punktis 2.5

Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Müra vähendamiseks asub purustus-sorteerimissõlm karjääri põhjas ning on ümbritsetud selliselt müratõkkega. Karjääri tööaeg on vaid tööpäevadel kella 8.00-20.00. Masinate lubatud liikumiskiirus 20 km/h.
Karjääri teenindavad masinad peavad olema läbinud regulaarse tehnilise kontrolli, et vältida diislikütuse ja õli lekkeid. Juhul kui ikkagi selline olukord tekib, et naftaproduktid on masinatest lekkinud, on kaevandaja kohustatud viivitamatult reostuse likvideerima vahenditega, mille olemasolu on karjääris kohustuslik. Võimaliku reostuse vältimiseks tehnika remonte karjääris ei teostata. Masinaid tangitakse ja hooldatakse vastavalt kohandatud platsidel.
Tolmu tekke vähendamiseks kuival ajal kastetakse karjääri teid ja territooriumi, masinate kiirus on piiratud kuni 20 km/h. Lisaks takistab tolmu levimist masinate ja mehhanismide paiknemine karjäärisüvendis ning karjääri ümbritsev mets.
Mäeeraldisel kujunenud veerežiimi ei muudeta, kuna planeeritav tegevus (ja praegune kaevandamine) toimub ülalpool põhjaveetaset. Perioodiline vee juurdevool karjääri tuleneb sademeteveest, sh kevadisest sulaveest.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Maavara kaevandamise loaga on määratud täiendavad tingimused:
1. Allpool põhjaveetaset kaevandamine on keelatud.
2. Kaevandamisel tuleb valida optimaalne koht sorteerimis-purustussõlmele ning hinnata ning rakendada meetmeid mürareostuse minimeerimiseks lähimate elumajade juures.
3. Kaevandamistegevus on lubatud tööpäevadel kl 8.00-20.00.
4. Tolmu leviku vältimiseks teha karjääris vajadusel tolmutõrjet.
5. Karjäärist materjali väljaveoks kasutatavatel teedel tagada elamute lähistel tolmutõrje.
6. Võimalikest lõhketöödest teavitada külaelanikke 3 päeva enne tööde alustamist;
7. Tööd viia läbi vastavalt Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 21.06.2013 kirjaga nr HJR 10-1/13/14164-14 heaks kiidetud seirekavale. Seirekava on loa lahutamatu osa. Seiretulemused esitada loa andjale;
8. Katastriüksuse Reinumetsa (katastritunnus 66903:001:0105) sihtotstarvete hulka lisatakse mäetööstusmaa sihtotstarve.
Tööde tegemisel arvestatakse kõikide tingimustega ning neid täidetakse.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Maaomaniku nõusolek kinnistu 1
Maaomaniku nõusolek kinnistu 2
Finantstagatise arvutus
maksegarantii
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
TOIMIVUSDEKLARATSIOON