Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111698
Taotlus T-KL/1004278-5

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1004278-5
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AS TREV-2 Grupp
Kontaktisik
Eike Simmer
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
AS TREV-2 Grupp kaevandab Reinu lubjakivikarjääris lubjakivi. Soovime karjääri sisse võtta püsijäätmeid, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatava täitematerjalina, ühtlustatud standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 alusel. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem 4 alusel.
Jäätmetekoodid koos kogustega, mida soovime aastas sisse võtta on:
1. 17 01 01 – Betoon - 4000 tonni
2. 17 01 02 – Tellised - 2000 tonni
3. 17 03 02 – Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* - 5000 tonni
4. 17 05 04 – Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* - 1000 tonni
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Reinu lubjakivikarjääri on väljastatud maavara kaevandamise luba Rapm-042 ja õhusaasteluba L.ÕV/329715. Alal puuduvad looduskaitsealused objektid.
Mäeeraldiselt on eemaldatud katend ning toimub lubjakivi kaevandamine pealpool veetaset. Kavandatava tegevusega võib kaasneda müra, tolm, vibratsioon, kuid neid häiringuid jälgitakse pidevalt ning näitajate piirmäärade võimaliku ületamise ohu korral võetakse tarvidusele meetmed, mida on kirjeldatud järgmistes peatükkides.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Reinu lubjakivikarjäär
Aadress
Koigi küla, Rapla vald, Rapla maakond
Territoriaalkood
3283
Katastritunnus(ed)
66903:001:0105; 66903:001:0103
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6548290, Y: 543477
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Koigi küla, Rapla vald, Rapla maakond 66903:001:0105; 66903:001:0103 X: 6548290, Y: 543477
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 4211 - Teede ja kiirteede ehitus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Tegevuse asukoht on Reinu lubjakivikarjääris, mis asub Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel kinnistutel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus: 66903:001:0105). Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha. Mäeeraldiselt kaevandatakse ehituskruusa ja ehituslubjakivi.
Reinu maardla (registrikaart nr 787) paikneb kõrgendikul, mille absoluutkõrgus on 80...82 m, jalami absoluutkõrgus on 65...67 m. Maardlast põhja ja ida suunas laiub Kõnnu raba, maapinna absoluutkõrgusega ligikaudu 67 m.
Reinu lubjakivikarjääriga külgneb läänest osaliselt Reinu IV kruusakarjäär (kaevandamisloa nr. Rapm-046; loa omanik ja kaevandaja: OÜ Redoil). Reinu lubjakivikarjääri teenindusmaa loodeosa läbib 1-20 kV keskpinge elektriõhuliin ADILA:KOH (väline tunnus: K148754428). Mäeeraldise loodenurk kattub sama elektriõhuliini kaitsevööndiga 5 m ulatuses. Reinu lubjakivikarjäärist ca 325 m kaugusel edelas asub avalikus kasutuses olev Koigi tee (tee nr 6690176). Reinu lubjakivikarjäärist ca 335 m põhja pool asub avalikus kasutuses olev Sopi tee (tee nr 6690182). Teest põhja pool asub vääriselupaik nimega VEP nr.153062 (väline tunnus: VEP153062). Reinu lubjakivikarjäärist põhjas ca 346 m ja idas ca 577 m kaugusel asub Rabivere maastikukaitseala (väline tunnus KLO1000246). Reinu lubjakivikarjäärist idas ca 550 m kaugusel asub kultusekivi (väline tunnus 12176).
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Senise kaevandamistegevuse tulemusena on asukoht enamuses mõjutatud mäetöödest. Mäeeraldise piires on varasemalt tehtud metsa raadamine ja paljandustööd. Käesoleval ajal toimub maavara kaevandamine mäeeraldise kesk- ja põhjaosas. Ehituskruusa ja ehituslubjakivi kaevandamine toimub eraldi. Kattepinnas ja sõelmed on ladustatud mäeeraldise teenindusmaale. Kaevandatud maavara laod asuvad mäeeraldisel. Reinu lubjakivikarjääri teenindusmaal, lõunas asuva sissepääsu juures, asub kaalumaja. Karjääri välispiir on tähistatud ning sissepääs on suletav tõkkepuuga. Karjääri lubatud tööaeg on 8.00-20.00. Karjääris ei toimu veekõrvaldust.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete mehaaniline ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine 3 000 6 000
Jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 3 000 6 000
Ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 6 000 12 000
Jäätmete taaskasutamine tagasitäitena R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 3 000 6 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
17 01 01 - Betoon 4 000   4 000 2 000 2 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 02 - Tellised 2 000   2 000 1 000 1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 5 000   5 000 2 500 2 500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 000   1 000 500 500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Jäätmete mehaaniline ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Jäätmed võetakse vastu teistelt ettevõtjatelt, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna (EN 13242 alusel, 4 vastavuse tõendamisesüsteemi järgi). Karjääri siseseid teid hooldatakse aastaringselt vastavalt vajadusele. Jäätmekäitluseks kasutatakse tehniliselt korras ning Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatele nõuetele vastavat tehnikat.


AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):

- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR
2. Jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, kui see on vajalik mehhaanilise töötlemise protsessis. Jäätmekäitluseks kasutatakse ainult tehniliselt korras ning Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatele nõuetele vastavat tehnikat. AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):

- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR

3. Jäätmete taaskasutamine tagasitäitena R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Jäätmed võetakse vastu teistelt ettevõtjatelt, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna (EN 13242 alusel, 4 vastavuse tõendamisesüsteemi järgi). Karjääri siseseid teid hooldatakse aastaringselt vastavalt vajadusele. Jäätmekäitluseks kasutatakse tehniliselt korras ning Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatele nõuetele vastavat tehnikat. AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):
- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 
Eelmise punktiga seotud dokumendid

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6550307, Y: 542135; X: 6550376, Y: 542202; X: 6550390, Y: 542311; X: 6549960, Y: 542523; X: 6549844, Y: 542400; X: 6549846, Y: 542391   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 500   17 01 01 - Betoon Ei 500  
2 X: 6550307, Y: 542111; X: 6550398, Y: 542200; X: 6550398, Y: 542316; X: 6549964, Y: 542547; X: 6549837, Y: 542398   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 500   17 01 02 - Tellised Ei 500  
3 X: 6550296, Y: 542108; X: 6550405, Y: 542191; X: 6550410, Y: 542304; X: 6549966, Y: 542516; X: 6549851, Y: 542396   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 3 000   17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 3 000  
4 X: 6550307, Y: 542097; X: 6550394, Y: 542191; X: 6550407, Y: 542309; X: 6549955, Y: 542554; X: 6549824, Y: 542389   Jäätmeid hoitakse puistangutes seni, kuni on mäeeraldisel olemas kõik vastavad jäätmeliigd toote valmistamiseks. Seejärel suunatakse jäätmed koheselt purutisse ja tehakse toode. 500   17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 500  
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Reinu lubjakivikarjääri taotletava tegevusega kaasneb materjali veoga mõningane müra ja tolm mis ei erine tavapärasest transpordist. Tolmu vähendamiseks tuleb vajadusel kasutada leevendusmeetmeid (sõidukiiruse vähendamine, karjäärisiseste teede kastmine, purustussõlme asetsemine karjääri süvendis). Tolmu ja müra levikut mõjutavad alal olevad ilmastikuolud.
Samuti on võimalik keskkonnareostuse levik avariide tagajärjel pinnavette, selleks on vajalik rakendada leevendusmeetmeid ja nende efektiivsust seirata. Mäeeraldisel ei toimu veekõrvaldust, mis on oluline võimalikku põhjavette reostuse levikut takistav faktor.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Jäätmete üle arvestuse pidamine Jäätmete koguste üle peetakse arvestust nende vastu võtmisel ja hilisemal töötlemisel ning kasutamisel. Kord aastas esitatakse jäätmearuanne. Aruande esitamine toimub elektrooniliselt Arvestus pidev, aruanne 1x aastas
2. Õhu saastatus Tolmu tekke vähendamiseks kuival ajal kastetakse karjääri teid ja territooriumi, masinate kiirus on piiratud kuni 20 km/h. Lisaks takistab tolmu levimist masinate ja mehhanismide paiknemine karjäärisüvendis ning karjääri ümbritsev mets. Autotransport, kastmistehnika Vastavalt vajadusele, liikluspiirang on pidev
3. Keskkonnaavariide vältimine Karjääri teenindavad masinad peavad olema läbinud regulaarse tehnilise kontrolli, et vältida diislikütuse ja õli lekkeid. Juhul kui ikkagi selline olukord tekib, et naftaproduktid on masinatest lekkinud, on kaevandaja kohustatud viivitamatult reostuse likvideerima vahenditega, mille olemasolu on karjääris kohustuslik. Võimaliku reostuse vältimiseks tehnika remonte karjääris ei teostata. Masinaid tangitakse ja hooldatakse vastavalt kohandatud platsidel.
Korras tehnika ja pädevad töötajad. Täiendkoolitamine. Pidev
4. Müra vähendamine Müra vähendamiseks asub purustus-sorteerimissõlm karjääri põhjas ning on ümbritsetud selliselt müratõkkega. Karjääri tööaeg on vaid tööpäevadel kella 8.00-20.00. Masinate lubatud liikumiskiirus 20 km/h. Müramõõtja Vastavalt vajadusele
5. Vesi ja pinnas Mäeeraldisel kujunenud veerežiimi ei muudeta, kuna planeeritav tegevus (ja praegune kaevandamine) toimub ülalpool põhjaveetaset. Perioodiline vee juurdevool karjääri tuleneb sademeteveest, sh kevadisest sulaveest.
Korras tehnika ja pädevad töötajad Pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Vastuvõetavad ja taaskasutatavad jäätmekogused Arvestuse pidamine Pidev Elektrooniline GPS seade Mäeeraldise piires X: 6550387, Y: 542169
2. Keskkonnaavariid Töötajate omaseire Pidev Visuaalne Mäeeraldise piires X: 6550349, Y: 542179
3. Tolm Visuaalne vaatlus Pidev Visuaalne Mäeeraldise piires, väljaveo tee ääres X: 6550326, Y: 542167
4. Müra Mõõtmine Vastavalt vajadusele Müramõõtja Määeraldise piiril X: 6550481, Y: 542155
5. Vesi ja pinnas Visuaalne vaatlus Vastavalt vajadusele Reostuse likvideerimise vahendid Mäeeraldise piires X: 6550358, Y: 542142

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Reinu lubjakivikarjäär
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Ala koristamine Jäätmekäitluse lõpetamisel korrastatakse kogu territoorium üleliigsetest jäätmetest ning antakse üle vastavat jäätmeluba omavale isikule. Meedet rakendatakse tegevuse lõpetamisel
Tegevuse lõpetamine Tegevuse lõpetamisel seadmed puhastatakse viisil, mis võimaldab seadmeid kasutada järgmises karjääris või uuel otstarbel. Tegevuse lõpetamine ja territooriumi korrastamine toimub vastavalt Reinu lubakivikarjääri korrastamisprojektile. Meedet rakendatakse tegevuse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete transport, ümbertöötlemine jakasutamine
Tehniline varustatus AS TREV-2 Grupp omab karjäärides töötamiseks kindlat masinaparki, mis on valitud vastavalt mäenduslikele tingimustele. Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse järgmisi masinaid (või analoogseid):

- Frontaallaadur Hyundai HL970, kopamahuga 5,0 m³;
- Frontaallaadur Liebherr L576 XPower, kopamahuga 5,2 m³;
- Ekskavaator, Liebherr R934 kopamahuga 1,9 m³;
- Mobiilne purustussõlm, Terex Tracpactor 320SR
Parim võimalik tehnika Ettevõte omab ja kasutab parimat võimalikku tehnoloogiat. Tehnikat hooldatakse regulaarselt masinate esindusfirmade poolt.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Ettevõtte kasutab parimat võimalikku tehnikat. Meie tehnikal on olemas CE-sertifikaadid, mis vastavad Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Tehnikat hooldatakse regulaarselt.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0004936 V1 Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR (rootor) või analoog X: 6550298, Y: 542245
X: 6550220, Y: 542223
  5 1 20 040623 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - pealmaakaevandamine (v.a tahkete fossiilkütuste kaevandamine)
HEIT0004937 K1 Ekskavaatori diiselmootor (Ekskavaator Hitachi ZX250LC või analoog) X: 6550249, Y: 542263 0.20 3 82.38 130 030106 - Põletamine töötlevas tööstuses - muud paiksed seadmed (kuivatid, puhurid, kalorifeerid, teedeehitus ja bituumensegude tootmine: diiseljõujaam)
HEIT0004938 K2 Purusti diiselmootor (Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR või analoog) X: 6550256, Y: 542234 0.20 3 82.38 130 030106 - Põletamine töötlevas tööstuses - muud paiksed seadmed (kuivatid, puhurid, kalorifeerid, teedeehitus ja bituumensegude tootmine: diiseljõujaam)
HEIT0004939 K3 Sõeluja diiselmootor (Sorteerija -sõeluja Terex Powerscreen Chieftain 2100X/3 Deck või analoog) X: 6550269, Y: 542207 0.20 3 82.38 130 030106 - Põletamine töötlevas tööstuses - muud paiksed seadmed (kuivatid, puhurid, kalorifeerid, teedeehitus ja bituumensegude tootmine: diiseljõujaam)
HEIT0004940 V2 Killustiku laoplats (Frontaallaadur Hyundai HL 970 või analoog) X: 6550148, Y: 542256
X: 6550098, Y: 542235
  3 1 20 040623 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - pealmaakaevandamine (v.a tahkete fossiilkütuste kaevandamine)
HEIT0004941 V3 Lõhkamisaukude puurimine X: 6549995, Y: 542333 0.15 1 1 20 040623 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - pealmaakaevandamine (v.a tahkete fossiilkütuste kaevandamine)
HEIT0004942 L1 Lubjakivi lõhkamine X: 6550011, Y: 542337
X: 6549982, Y: 542325
  1 1 20 040623 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - pealmaakaevandamine (v.a tahkete fossiilkütuste kaevandamine)
HEIT0004943 V4 Tankla X: 6550104, Y: 542228 0.05 2.50 1 20 050402 - Vedelkütuse jaotamine (v.a bensiin): muu laadungikäitlus (sh jaotustorustik) (tanklad: diislikütuse käitlemine)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
08122 - Killustiku tootmine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
0.414
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Diislikütus   60 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
 
Suure võimsusega põletus­seade
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Lubatud heitkoguste projekti koostaja
Nimi
GeoKes OÜ
Registrikood/isikukood
10748403
Postiaadress
Timuti 20-1
Telefon
5118371
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
Lubatud heitkoguste projekti koostamisel on lähtutud järgmistest seadusandlikest aktidest:
• Atmosfääriõhu kaitse seadus, 05.06.2016 a.
• Keskkonnaseadustiku üldosa seadus, 16.02.2011
• Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba. Keskkonnaministri määrus 14.12.2016.a. nr 67
• Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis. Keskkonnaministri määrus 23.10.2019 nr 56
• Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid, Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 75
• Õhukvaliteedi hindamise kord. Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 84
• Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 86
• Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 24.11.2016. a määrus nr 59
• US EPA.2004. CH 11.9.2 Chrused Stone Processing and Pulverized Mineral Processing. AP42, Fifth Edition. Compilation of Air Polutant Emission Factors. Volume 1: Stationary Point and Area Sources.
Tehnoloogilised kaardid
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Reinu lubjakivikarjääris toimub lubjakivi massiivi lõhkamisaukude puurimine, lubjakivi lõhkamine (kruusa ei lõhata), lubjakivi ja kruusa transport, lubjakivi ja kruusa purustamine, lubjakivi ja kruusa sõelumine erinevate fraktsioonide kaupa, killustiku ladustamine ning transport karjäärist välja. Lubjakivi-killustikku toodetakse erinevayes fraktsioonisdes läbimõõduga 0 kuni 64 mm. Kruusa killustikku fraktsioonis 0 kuni 32 mm. Karjääris töötab 2 töötajat. Aastane lubjakivi kaevandamismaht ja lubjakivi killustiku tootmise maht on 80 000 m3. Kruusa ja kruusast toodetava killustiku maht on 10 000 m3 aastas. Lisaks toimub killustiku tootmine mineraalsetest jäätmest.
Tööaeg karjääris on kell 8:00 kuni 20:00. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel tootmistegevust ei toimu. Tööaeg on 12 tundi päevas * 5 päeva nädalas * 44 nädalat aastas ehk kokku 2640 tundi aastas. Töid ei teostata detsember-jaanuar.

Purustus- ja sorteerimissõlm
Reinu lubjakivikarjääris kasutatakse lubjakivi- ja kruusa killustiku tootmiseks mobiilset purustamis- ja sorteerimis(sõelumis)sõlme.
Mobiilne purustamis- ja sõelumissõlm Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR või analoog koosneb rootorpurustist, millele järgneb eelsõelumine ja järelsõelumine. Eelsõelumine sõelub välja killustikku
peeneima fraktsiooni 0-32 mm ning savi, muda jm. Järelsõelumine sõelub/sorteerib killustikku erinevatesse fraktsioonidesse (0-64 mm).
Purustus- ja sorteerimissõlmes töödeldava lubjakivi maht on 80 000 m3 aastas ehk 200 000 tonni aastas ja töödeldava kruusa maht on 10 000 m3 aastas ehk 18 000 tonni aastas. Lubjakivi keskmine tihedus on 2500 kg/m3, kruusa tihedus on 1800 kg/m3. Mineralseid jäätmeid purustatakse aastas 3000 tonni. Purustus- ja sorteerimissõlme tootlikkus on 100 t/h. . Korraga lubjakivist, kruusast ja jäätmetest killustikku ei toodeta.

Lubjakivi mobiilne purustus- ja sorteerimissõlm koosneb kolmest masinast:
Ekskavaator → rootorpurustaja → eelsõeluja e sorteerija
Rootorpurusti on varustatud tolmu summutamise seadmetega. Tolmu summutamiseks kasutatakse vett, mida pihustatakse lubjakivi või kruusa purustamise protsessis materjalile.

Tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus
Purustatav toormaterjal (suured lubjakivitükid 600*600 mm, kruus, jäätmed) laaditakse ekskavaatoriga kaevandusalalt otse mobiilse purustus sorteerimissõlme vastuvõtupunkrisse, purustatava materjali vaheladustamist ei toimu. Lõhatud lubjakivi suunatakse rootorpurustajasse. Peale purustamist suunatakse materjal eelsõelumisele, kus eemaldatakse frraktsioon 0−32 mm. Edasi läheb materjal järelsõelumisele, mis võimaldab toodangu jaotada eri fraktsioonidesse.
1. fraktsioon 0−4 mm, mis suunatakse lintkonveieriga hunnikusse
2. fraktsioon 4−16 mm, mis suunatakse lintkonveieriga hunnikusse
3. fraktsioon 16−32 mm, mis suunatakse lintkonveieriga hunnikusse
4. fraktsioon 32−63 mm, mis suunatakse lintkonveieriga hunnikusse

Diiselmootorid
Mobiilses purustus- ja sorteerimissõlmes rootorpurustaja ja sõelad töötavad diiselmootoritega.
1. Purustaja Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR või selle analoogi diiselmootori maksimaalvõimsus on 220,8 kW.

Suitsugaasid väljuvad korstnast, mille kõrgus on H=3m, diameeter on D=0,203 m ja kütuse kulu on maksimaalselt 53,4 kg/h. Heiteallikat tähistatakse punktheiteallikana tähisega K1
2. Ekskavaatori Hitachi ZX250LC või selle analoogi diiselmootori maksimaalvõimsus on 97 kW.
Suitsugaasid väljuvad korstnast, mille kõrgus on H=3 m, diameeter on D=0,203 m ja kütuse kulu on maksimaalselt 23,5 kg/h. Heiteallikat tähistatakse punktheiteallikana tähisega K2.

3. Sorteerija-sõeluja (Terex Powerscreen Chieftain 2100X/3 Deck või selle analoogi) diiselmootori maksimaalvõimsus on 97 kW.
Suitsugaasid väljuvad korstnast, mille kõrgus on H=3 m, diameeter on D=0,203 m ja kütuse kulu on maksimaalselt 23,5 kg/h. Heiteallikat tähistatakse punktheiteallikana tähisega K3
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Ettevõtte tootmisüksuse Reinu lubjakivi karjääri pindala on 21,21 ha, sellest mäeeraldise pindala on 17,14 ha.
Heiteallikate asukohakaart on esitatud joonisel 1 ja käitise asendiplaan joonisel 2.
Ettevõtte territoorium on ümbritsetud maatulundusmaadega. Lähim elamu Valgemaa kinnistu, Koigi küla, Rapla vald, katastri tunnus 66903:001:0095 asub karjääri kinnistu piirist u 578 meetri kaugusel kirdes. Mobiilsed masinad karjääris elamule lähemal asetseda ei saa.
Heiteallikate teoreetilisse mõjualasse (500 m) jääb põhja suunas ca 333 m kaugusele karjääri kinnistu piirist kaitseala – Rabivere maastikukaitseala (keskkonnaregister KLO1000246).
Lähim veekogu Sopi järv asub karjääri kinnistu piirist 939 m kaugusel ida-kirde suunas.
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Kõrgema heiteallika 50 kordse kõrgusega võrdne kaugus on 5*50=250 m. Käesolevas LHK projektis võetakse heiteallika mõjupiirkonnaks 500 m purustus sorteerimissõlmest (heiteallikas V1).
Sellisel kaugusel ei esine hajuvusarvutust mõjutada võivaid tehnogeenseid objekte.
Ilmastikutingimuste iseloomustus

Rapla maakonna tuuleroos Kuusiku meteoroloogiajaama andmetel on järgmine:Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Osakeste heitkoguse (summaarsed osakesed PM-sum ja peenosakesed PM10) arvutamiseks kasutati USA keskkonnaagentuuri (United States Environmental Protection Agency - US EPA) poolt välja töötatud metoodikat EP-42 (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/index.html), Kanada Keskkonnaameti  (Environment Canada) koostatud metoodikat - Pits and Quarries Guidance (http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=A9C1EE34-1) ja TLÜ Ökoloogia Instituudi poolt antud tootmisektorile kohandatud metoodikat, mis on kooskõlastatud Keskkonnaministeeriumiga (kirjad 09.05.2011 nr 12-3/3311-1 ja 17.06.2011 nr 12-2/4762).

Heitkoguste arvutus põhineb PM-sum ja PM10 eriheidetele toodangu ühiku kohta (kg/t) olenevalt kasutatavast seadmest ja tootmisprotsessi (purustamine, sõelumine, materjali ümberpaigutamine, materjali kukkumine, laadimine jt) iseloomust. Metoodikas on toodud välja eriheited tootmisprotsessi erinevate etappide kohta. Lähtuvalt metoodikast oleneb tahke materjali purustus- ja sorteerimisprotsessides eralduva tolmu kogus materjali niiskusest ja kasutatavatest abinõudest tolmu mahasurumiseks. Metoodikas on ära toodud eriheitmed, kui ei kasutata abinõusid tolmu mahasurumiseks ja eriheited, kui kasutatakse tolmu maha surumise süsteemi. Enamasti kasutatakse tolmu maha surumiseks vee pihustamist töödeldavale materjalile.

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Lisatud failina

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allikas Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste Puhastusastme ühik Muu ühik
Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR (rootor) või analoog purustus- ja sorteerimissõlme tolmu mahasurusmise süsteem 1 vajadusel PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 88 %  
PM10 Peened osakesed (PM10) 97 %  
Lõhkamisaukude puurimine tolmukogumissüteem 12 filtriga 1 vajadusel PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 99,5 %  
PM10 Peened osakesed (PM10) 99,5 %  
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR (rootor) või analoog
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Ekskavaatori diiselmootor (Ekskavaator Hitachi ZX250LC või analoog)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Purusti diiselmootor (Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR või analoog)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Sõeluja diiselmootor (Sorteerija -sõeluja Terex Powerscreen Chieftain 2100X/3 Deck või analoog)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Killustiku laoplats (Frontaallaadur Hyundai HL 970 või analoog)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Lõhkamisaukude puurimine
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Lubjakivi lõhkamine
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Tankla
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 100 0 0
18 - 19 100 0 0
19 - 20 100 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Ekskavaatori diiselmootor (Ekskavaator Hitachi ZX250LC või analoog)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.22
Töö­tundide arv aastas 3 120
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Diislikütus 0.001 42.50 30 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0088 g/s 0.051 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0013 g/s 0.00765 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0013 g/s 0.00765 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0244 g/s 0.141525 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0092 g/s 0.05355 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0011 g/s 0.006375 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0022 mg/s 0.01275 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0 mg/s 0.000128 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0001 mg/s 0.000382 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0098 mg/s 0.056738 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0013 mg/s 0.00765 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0011 mg/s 0.006375 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0044 mg/s 0.0255 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.044 mg/s 0.255 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.0022 µg/s 0.01275 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0002 mg/s 0.001275 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0002 mg/s 0.001275 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0002 mg/s 0.001275 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0002 mg/s 0.001275 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.0006 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.0044 g/s 94.36632 t
Põletusseade
Heite­allikas Purusti diiselmootor (Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR või analoog)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.097
Töö­tundide arv aastas 3 120
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Diislikütus 0.001 42.50 15 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0039 g/s 0.0255 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0006 g/s 0.003825 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0006 g/s 0.003825 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0108 g/s 0.070762 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0041 g/s 0.026775 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0005 g/s 0.003188 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 mg/s 0.006375 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0 mg/s 0.000064 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0.000191 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0043 mg/s 0.028369 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0006 mg/s 0.003825 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0005 mg/s 0.003188 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0019 mg/s 0.01275 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0194 mg/s 0.1275 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.001 µg/s 0.006375 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0 g/s 0.0003 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.002 g/s 47.18316 t
Põletusseade
Heite­allikas Sõeluja diiselmootor (Sorteerija -sõeluja Terex Powerscreen Chieftain 2100X/3 Deck või analoog)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.097
Töö­tundide arv aastas 3 120
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Diislikütus 0.001 42.50 15 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0039 g/s 0.0255 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0006 g/s 0.003825 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0006 g/s 0.003825 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0108 g/s 0.070762 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0041 g/s 0.026775 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0005 g/s 0.003188 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 mg/s 0.006375 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0 mg/s 0.000064 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0.000191 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0043 mg/s 0.028369 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0006 mg/s 0.003825 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0005 mg/s 0.003188 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0019 mg/s 0.01275 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0194 mg/s 0.1275 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.001 µg/s 0.006375 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0001 mg/s 0.000638 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0 g/s 0.0003 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.002 g/s 47.18316 t
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm Suhe Cm / Keskmistamisaeg
K1, K2, K3, HA1, HA2 630-08-0 Süsinikmonooksiid 6.508 g/s 8 tundi 10 000 µg/m³ 204 0.02
K1, K2, K3, HA1, HA2 7446-09-5 Vääveldioksiid 0.755 g/s 1 tund 350 µg/m³ 49 0.14
24 tundi 125 µg/m³ 19 0.152
K1, K2, K3, HA1, HA2 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.854 g/s 1 tund 200 µg/m³ 57 0.285
1 aasta 40 µg/m³ 2 0.05
K1, K2, K3, V4, Ha1, Ha2, HA3, HA5 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.413 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 1 445 0.289
24 tundi 2 000 µg/m³ 191 0.096
K1, K2, K3 PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 1 aasta 25 µg/m³ 0.05 0.002
K1, K2, K3, V1, V2, V3, HA6 PM10 Peened osakesed (PM10) 0.385 g/s 24 tundi 50 µg/m³ 85 1.70
1 aasta 40 µg/m³ 7 0.175
 
Koosmõju kirjeldus
HA1-HA6 on ABT heitallikad.

Purustuseadme läheduses ületatakse PM10 osas 24 tunni piirväärtust kuid territooriumi piiril piirväärtust ei ületata.
Vääveldioksiidi heide pärineb kõik ABT käitamisest.

Saasteaine hajumiskaart koostatakse iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel.

Ellenevast lähtuvalt esitatakse PM10 24 tunni kaart.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Lõhna esinemist põhjustab karjääris olevad seadmete mootorid ning tankla. Kuna seadmed kasutavad vähe kütust, siis nendest allikates eralduv lõhn on väga väike. Piirkonna põhiline lõhnallikas on läheduses töötav asfaltbetoonitehas.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Hajumisarvutuste visualiseerimiseks ja heiteallikate koosmõju leidmiseks on kasutatud arvutiprogrammi ISC-Aermod View, versioon 5.7.0. Programmiga on võimalik arvutada heiteallikate maksimaalsed maapinnalähedased kontsentratsioonid, nende tekkimise kaugus, heiteallikate koosmõju. Hajumisarvutustel on arvestatud maapinna topograafiaga, vastavad andmed on saadud Maa-ameti kaardirakendusest.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
2017-2019
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu

Õhu temperatuur, Tuule tugevus, Tuule suund, Pilvisus

Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Lähim meteoroloogia jaam asub Kuusikul.

Viide meteroloogilise mudeli andmetele

Aermet View

Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta
Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Koosmõjul osalevate heitallikad lisatud failina.

Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist
Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Saasteaine hajumiskaart koostatakse iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Purustuseadme läheduses ületatakse PM10 osas 24 tunni piirväärtust kuid territooriumi piiril piirväärtust ei ületata.
Vääveldioksiidi heide pärineb kõik ABT käitamisest.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Müra mõõtmisi ei ole teostatud.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Tahkete osakeste puhul on suurima osakaaluga V1, paekivi purustamine allikas.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Puudub
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Puudub
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Puudub
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Puudub
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Ekskavaatori diiselmootor (Ekskavaator Hitachi ZX250LC või analoog) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0088 g/s 0.051 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0013 g/s 0.00765 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0013 g/s 0.00765 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.0244 g/s 0.141525 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.0092 g/s 0.05355 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0011 g/s 0.006375 t  
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.0022 mg/s 0.01275 kg  
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0 mg/s 0.000128 kg  
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000382 kg  
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.0098 mg/s 0.056738 kg  
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.0013 mg/s 0.00765 kg  
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 0.0011 mg/s 0.006375 kg  
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.0044 mg/s 0.0255 kg  
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.044 mg/s 0.255 kg  
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid Tavaheide 0.0022 µg/s 0.01275 mg  
50-32-8 Benso(a)püreen Tavaheide 0.0002 mg/s 0.001275 kg  
205-99-2 Benso(b)fluoranteen Tavaheide 0.0002 mg/s 0.001275 kg  
207-08-9 Benso(k)fluoranteen Tavaheide 0.0002 mg/s 0.001275 kg  
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen Tavaheide 0.0002 mg/s 0.001275 kg  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.0001 g/s 0.0006 t  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.0044 g/s 94.36632 t  
Purusti diiselmootor (Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR või analoog) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0039 g/s 0.0255 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0006 g/s 0.003825 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0006 g/s 0.003825 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.0108 g/s 0.070762 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.0041 g/s 0.026775 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0005 g/s 0.003188 t  
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.001 mg/s 0.006375 kg  
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0 mg/s 0.000064 kg  
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0 mg/s 0.000191 kg  
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.0043 mg/s 0.028369 kg  
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.0006 mg/s 0.003825 kg  
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 0.0005 mg/s 0.003188 kg  
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.0019 mg/s 0.01275 kg  
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.0194 mg/s 0.1275 kg  
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid Tavaheide 0.001 µg/s 0.006375 mg  
50-32-8 Benso(a)püreen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
205-99-2 Benso(b)fluoranteen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
207-08-9 Benso(k)fluoranteen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0 g/s 0.0003 t  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.002 g/s 47.18316 t  
Sõeluja diiselmootor (Sorteerija -sõeluja Terex Powerscreen Chieftain 2100X/3 Deck või analoog) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0039 g/s 0.0255 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0006 g/s 0.003825 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0006 g/s 0.003825 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.0108 g/s 0.070762 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.0041 g/s 0.026775 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0005 g/s 0.003188 t  
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.001 mg/s 0.006375 kg  
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0 mg/s 0.000064 kg  
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0 mg/s 0.000191 kg  
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.0043 mg/s 0.028369 kg  
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.0006 mg/s 0.003825 kg  
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 0.0005 mg/s 0.003188 kg  
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.0019 mg/s 0.01275 kg  
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.0194 mg/s 0.1275 kg  
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid Tavaheide 0.001 µg/s 0.006375 mg  
50-32-8 Benso(a)püreen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
205-99-2 Benso(b)fluoranteen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
207-08-9 Benso(k)fluoranteen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen Tavaheide 0.0001 mg/s 0.000638 kg  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0 g/s 0.0003 t  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.002 g/s 47.18316 t  
Purusti Terex Powerscreen Trackpacktor 320 SR (rootor) või analoog PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 1.386 g/s 8.045 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.532 g/s 3.091 t  
Killustiku laoplats (Frontaallaadur Hyundai HL 970 või analoog) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.058 g/s 0.358 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.026 g/s 0.168 t  
Lõhkamisaukude puurimine PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.002 g/s 0.002 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.001 g/s 0.001 t  
Lubjakivi lõhkamine PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0 g/s 0.033 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0 g/s 0.017 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0 g/s 1.365 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0 g/s 0.321 t  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0 g/s 0.04 t  
Tankla NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.114 g/s 0.001 t  
 
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.6
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.604049 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 188.73264 t
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.002551 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.002551 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.002551 kg
50-32-8 Benso(a)püreen 0.002551 kg
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.4721 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0255 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.000256 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.51 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.113476 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.000764 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.051 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0153 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.012751 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0412 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013751 t
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.0255 mg
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 8.54 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 3.2923 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0153 t

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Kavandatav tegevus on karjääri sisse võtta püsijäätmeid, et neist toota toode kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatava täitematerjalina, ühtlustatud standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 alusel. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem 4 alusel.

Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Reinu lubjakivikarjäär asub Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel kinnistutel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus: 66903:001:0105). Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha. Mäeeraldiselt kaevandatakse ehituskruusa ja ehituslubjakivi.
Reinu maardla (registrikaart nr 787) paikneb kõrgendikul, mille absoluutkõrgus on 80...82 m, jalami absoluutkõrgus on 65...67 m. Maardlast põhja ja ida suunas laiub Kõnnu raba, maapinna absoluutkõrgusega ligikaudu 67 m.
Reinu lubjakivikarjääri teenindusmaa loodenurka läbib Elektrilevi OÜ 1-20 kV elektriõhuliin (VID kood K4024191) kaitsevööndiga 10 m mõlemale poole piki liini telge, mäeeraldis kattub kaitsevööndiga ~6,5 m ulatuses. Kaevandajal on olemas liini haldaja kooskõlastus elektripaigaldise kaitsevööndis tööde läbiviimiseks.
Kaevandamisloa pikendamisel eelhinnangu andmisel tuvastati, et mäeeraldise teenindusmaal ja lähiümbruses puuduvad märgalad, rannad, kaldad ja pinnavormid. Mäeeraldisega külgnevatel aladel on metsa, kuid karjääri tegevus seda ei mõjuta. Mäeeraldise teenindusmaale ega selle lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid. Rabivere maastikukaitseala (keskkonnaregistri nr KLO1000246) asub mäeeraldisest ca 850 m kaugusel idas.
Rabivere maastikukaitseala kaitse eesmärk on:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), samuti eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) kaitse; 2) soomaastiku, erinevate sootüüpide, sealse elustiku ning kohalike veevarude kaitse ja säilitamine.
Kaevandamistegevusega ei mõjutata eeldatavalt nimetatud kaitse-eesmärkide saavutamist.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Jäätmete töötlemisel Reinu lubjakivikarjääris võib kaasneda mõningane müra ja tolm, mille mõju vähendamiseks kasutatavaid meetmeid on kirjeldatud punktis 2.5

Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Müra vähendamiseks asub purustus-sorteerimissõlm karjääri põhjas ning on ümbritsetud selliselt müratõkkega. Karjääri tööaeg on vaid tööpäevadel kella 8.00-20.00. Masinate lubatud liikumiskiirus 20 km/h.
Karjääri teenindavad masinad peavad olema läbinud regulaarse tehnilise kontrolli, et vältida diislikütuse ja õli lekkeid. Juhul kui ikkagi selline olukord tekib, et naftaproduktid on masinatest lekkinud, on kaevandaja kohustatud viivitamatult reostuse likvideerima vahenditega, mille olemasolu on karjääris kohustuslik. Võimaliku reostuse vältimiseks tehnika remonte karjääris ei teostata. Masinaid tangitakse ja hooldatakse vastavalt kohandatud platsidel.
Tolmu tekke vähendamiseks kuival ajal kastetakse karjääri teid ja territooriumi, masinate kiirus on piiratud kuni 20 km/h. Lisaks takistab tolmu levimist masinate ja mehhanismide paiknemine karjäärisüvendis ning karjääri ümbritsev mets.
Mäeeraldisel kujunenud veerežiimi ei muudeta, kuna planeeritav tegevus (ja praegune kaevandamine) toimub ülalpool põhjaveetaset. Perioodiline vee juurdevool karjääri tuleneb sademeteveest, sh kevadisest sulaveest.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Maavara kaevandamise loaga on määratud täiendavad tingimused:
1. Allpool põhjaveetaset kaevandamine on keelatud.
2. Kaevandamisel tuleb valida optimaalne koht sorteerimis-purustussõlmele ning hinnata ning rakendada meetmeid mürareostuse minimeerimiseks lähimate elumajade juures.
3. Kaevandamistegevus on lubatud tööpäevadel kl 8.00-20.00.
4. Tolmu leviku vältimiseks teha karjääris vajadusel tolmutõrjet.
5. Karjäärist materjali väljaveoks kasutatavatel teedel tagada elamute lähistel tolmutõrje.
6. Võimalikest lõhketöödest teavitada külaelanikke 3 päeva enne tööde alustamist;
7. Tööd viia läbi vastavalt Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 21.06.2013 kirjaga nr HJR 10-1/13/14164-14 heaks kiidetud seirekavale. Seirekava on loa lahutamatu osa. Seiretulemused esitada loa andjale;
8. Katastriüksuse Reinumetsa (katastritunnus 66903:001:0105) sihtotstarvete hulka lisatakse mäetööstusmaa sihtotstarve.
Tööde tegemisel arvestatakse kõikide tingimustega ning neid täidetakse.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Maaomaniku nõusolek kinnistu 1
Maaomaniku nõusolek kinnistu 2
Finantstagatise arvutus
maksegarantii
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
TOIMIVUSDEKLARATSIOON