Menetlus M-111798 » Taotlus T-KL/1005252-3 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1005252-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
KIVIKANDUR OÜ
Kontaktisik
Aivar Kuusmik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Taotletakse keskkonnaluba 617 tuh m3 ehituslubjakivi kaevandamiseks Paasi lubjakivimaardlas.
Parandustaotluse selgitus
Tulenevalt keskkonnamõjuhindamise protsessis tõstatunud arvukatest küsimustest võimalike mõjude kohta vähendatakse käesoleva parandustaotlusega taotletava mäeeraldise ja teenindusmaa pindala, loobutakse veealuse varu taotlemisest kaevandamiseks ning vähendatakse taotletavat loa kehtivusaega 10 aasta võrra. Sellega väheneb oluliselt taotletava tegevuse ruumiline ja ajaline mõju, sh puudub mõju põhjavee režiimile, kuna veetaset ei alandata. Taotletava ala piiride muutmisega tagatakse, et mäeeraldise teenindusmaa jääb lähimast eluhoonest kaugemale kui 100 m.
Taotlusest on eemaldatud vee erisosa, kuna veealust varu ei kaevandata, veetaset ei alandata ja vett karjäärist välja ei juhita.
Taotlusest on eemaldatud õhu eriosa, sest tulenevalt väiksematest mahtudest ja ajalisest kestvusest väheneb ka õhku paisatavate saasteainete heide ja künniskoguste ületamist ei toimu (heitkoguste hinnang lisatud seletuskirja).
Taotlusest on eemaldatud jäätmete eriosa, sest vastavalt muutunud jäätmeseadusele ei ole kaevandamisjäätmete tekitamiseks keskkonnaluba vaja. Samuti ei ole vastavalt JäätS § 1 lg 34 keskkonnaluba vajalik tavajäätmete kaevandamisjäätmete hoidla käitamiseks, välja arvatud juhul, kui neid jäätmeid ladustatakse A-kategooria jäätmehoidlas.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Käesolev taotlus on esitatud käimasoleva keskkonnaloa taotluse menetluse nr M-110875 jätkuna. Seejuures on käesolevaga sisestatud juba varasemalt esitatut maavara kaevandamisloa taotlus, kuna seda varem ei ole käesolevasse süsteemi sisestatud ning menetlemisel juurde küsitud vee ja jäätmete eriosa (M-110875-2).
Taotletav tegevus on kirjeldatud ja põhjendatud kaevandamisloa taotluse seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute kirjeldus on esitatud taotluse seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Paasi lubjakivikarjäär
Aadress
Loobu metskond 400, Paasi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Territoriaalkood
5786
Katastritunnus(ed)
88702:001:0196
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6600292, Y: 620999
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
20 aastat
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Haljala vald, Lääne-Viru maakond 0191

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 683
Maardla nimetus Paasi
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara lubjakivi
Mäeeraldise nimetus Paasi lubjakivikarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 31.55
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 38.65
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 130
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 85
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Üld- ja teedeehitus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 31
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
3 plokk 0803 - ehituslubjakivi aT - aktiivne tarbevaru 617 tuh m³
01.01.2024
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0803 - ehituslubjakivi   617 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja KIVIKANDUR OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/321225
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.2015
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Paasi II uuringuruumi lubjakivi geoloogiline uuring Lääne-Virumaal (varu seisuga 01.04.2013.a.)
Geoloogiafondi number 8460
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number nr 421
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
02.05.2013
 
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
maatulundusmaa

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Info esitatud kaevandamisloa taotluse seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Digitaalselt allkirjastatud taotluse seletuskiri ja graafika