Menetlus M-111935 » Taotlus T-KL/1004879-6 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1004879-4
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Valga Vallavalitsus
Kontaktisik
Anni Teetsmann
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Valga Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Jaanikese motokomplekti kinnistule rajatava kastmissüsteemi jaoks kastmisvee saamiseks Jaanikese ojast. Samuti soovitakse juhtida Jaanikese ojja mootorrataste pesuplatsilt tulev heitvesi.
Parandustaotluse selgitus
Parandustaotluse esitamise põhjuseks on asjaolu, et Jaanikese ojale rajatud tiigi puhastamiseks ei ole vajalik enam veeluba taotleda (kuna seadus on muutunud) ning see tegevus eemaldatakse loa taotlusest.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Jaanikese külas, motokompleksi kinnistul on motospordiga tegeletud aastakümneid vahelduva eduga. Jaanikese motokrossirajal on välja kujunenud ligikaudu 2 km pikkune liivarada, mis on pealtvaatajatele hästi jälgitav ning mitmete kurvide ning hüpetega. Samuti on kasutusel metsarada erinevate maastiku elementidega ning raskusastmetega. Viimastel aastakümnetel on tegevused motokeskuses mõne võrra vaibunud ning korraldatakse üksikuid võistlusi, kuid seda on plaanis muuta ning kujundada piirkonda multifunktsionaalne sportimis-, harrastussportimis- ja vabaajakeskus, mille rõhuasetus on motokrossil. Motokrossiga tegelemisel on oluline, et motokrossirada oleks hästi hooldatud ning sõidetav. Meil võib ette tulla olukordi, kus sademeid on vähe, rada kuivab liigselt ning seetõttu hakkab tolmama. Selleks et tolmu vähendada ning tagada sõitjate ohutus on oluline rada kasta. Praegu puudub kinnistul kastmissüsteem. Vett kastmiseks on ammutatud mobiilsete seadmetega olemasolevast tiigist või veetud kohale paakautodega. See ei ole motokompleksi arendamise mõttes jätkusuutlik ning oluline on, et rada saaks võimalikult efektiivselt ning vastavalt vajadusele kasta.

Kavandatava tegevuse käigus soovitakse rajada Jaanikese motokompleksi krossirajale ja teenindus-stardialale automatiseeritud sprinkleritega kastmissüsteem, mis koosneb erinevates sektoritest. Vastavalt vajadusele saab erinevate sektorite kasutamist reguleerida. Samuti on plaanis korrastada mootorrataste pesemisplats ning paigaldada heitvee puhastamiseks esimese klassi liiva-õli püüdur.

Kastmissüsteemi tarbeks on plaanis võtta kastmisvett Jaanikese ojast. Muid häid alternatiive ei ole. Teoorias oleks võimalik kastmisvee vajadus katta põhjavee arvelt läheduses asuvast puurkaevust, kuid jätkusuutlikku ressursikasutust silmas pidades soovime seda võimalust vältida.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega ei kaasne olulise mõjuga keskkonnahäiringuid. Kavandatav tegevus toob kaasa teatud muutused maakasutuses, kuid muutused ei ole oluliselt negatiivse mõjuga. Seda seetõttu, et ala on olnud aastakümnete jooksul motosportlaste poolt kasutusel ning maakasutus jätkub suures osas samas suunas, võib lisanduda vaid mõningaid uusi spordialasid ning maastiku ümber planeerimist. Kavandatava tegevusega kaasnevad
planeeringualal ühekordsed pinnasetööd, kuid ehitustegevuse juures on see tavapärane tegevus. Kavandatava tegevusega võib kaasneda õhukvaliteedi langus teatud perioodidel, kui korraldatakse suurüritusi. Suuremad negatiivsed mõjud võivad esineda ka ehitustööde teostamise etapis, mil võib prognoosida mõningast õhukvaliteedi langust. Tavapärastel tingimustel ei kaasne
olulist negatiivset mõju õhukvaliteedile. Kavandatava tegevuse tagajärjel võib suureneda müra ja vibratsioon mõningal määral, seda eelkõige
motospordi hooajal. Müra suurenemine võib aset korraldatavate suurürituste (motovõistluste) ajal. Paralleelselt on koostamisel ka Jaanikese motokompleksi detailplaneering, ning planeeringulahenduse väljatöötamise käigus hinnatakse võimaliku müra probleemi olemasolu, mõju inimesele ja keskkonnale ning vajaduse korral pakutakse planeeringulahenduses välja meetmed, kuidas müra vähendada.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jaanikese motokompleks
Aadress
Jaanikese küla, Valga vald, Valga maakond
Territoriaalkood
2137
Katastritunnus(ed)
82001:003:0211
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6408694, Y: 622378
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
01.06.2022
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Vee erikasutus leiab aset Jaanikese Motokompleksi kinnistul. Jaanikese Motokompleks asub Valga maakonnas, Valga vallas, Jaanikese külas, katastriüksusel 82001:003:0211.

Jaanikese motokompleksis on motospordiga on tegeletud aastakümneid
vahelduva eduga. Planeeringualal on välja kujunenud ligikaudu 2 km pikkune liivarada, mis on pealtvaatajatele hästi jälgitav ning mitmete kurvide ning hüpetega. Samuti on kasutusel metsarada erinevate maastiku elementidega ning raskusastmetega. Kinnistul asub ka kunagine motokompleksi hoone, kus tegutses omal ajal majutusasutus.

Ala lähiümbrusesse (ca 500 m kaugusele) jääb kunagine Jaanikese suvilapiirkond, kuhu inimesed on asunud alaliselt elama. Jaanikese külas elas 2005 a. Tõlliste Valla üldplaneeringu järgi 43 inimest. 01.09.2018. a. seisuga elas Jaanikese külas Rahvastikuregistri andmetel 82 inimest.

Piirkond on juba aktiivne ning funktsionaalne, seega ei mõjuta kavandatav
tegevuseelduste kohaselt piirkonna looduskeskkonna vastupanuvõimet oluliselt negatiivselt. Mõjutataval alal ei asu looduskaitse aluseid objekte ega Natura 2000 alasid, ega muid kaitsealasid. Planeeringualast ligikaudu 0,5 km kaugusel asub 2 III kaitsekategooria valge-toonekure leiukohta, kuid kavandatava tegevuse elluviimine ei avalda kõigi eelduste kohaselt olulist mõju neile.

Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Jaanikese oja (VEE1012110) saab alguse Lätist ja suubub Pedeli jõkke, Pedeli_3 kogumisse, mis on heas seisundis. Jaanikese oja enda kohta seireandmed puuduvad.

Jaanikese oja Eestisse jääva osa põhitelje pikkus on 2,5 km ja pindala 4,344 km2. Jaanikese ojale on rajatud – Jaanikese_1 (PAIS012131) ja Jaanikese (PAIS012130), mille abil reguleeritakse ojale rajatud tehistiikide veetaset. Jaanikese oja on pika aja jooksul kasutatud motokrossiraja kastmisvee allikana.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Kastmisveetorustik rajatakse PE toruga olemasoleva krossiraja ulatuses, nii et kogu rada oleks kaetud sprinklerite kastmissektoritega. Kastmiseks kasutatakse sprinklereid, mis rõhul 8bar annavad vett 5,2l/s, kastmisraadiusega 30m. Näiteks toode I-90 Water Boys System OÜ. Kokku paigaldatakse territooriumile 49 sprinklerit.Kastmisvee sprinklerid on jagatud 6-de rühma. Viies rühmas on 8 sprinklerit. Ühes rühmas on 9 sprinklerit. Iga rühm kastab järjest 10min. Kogu kastmine kestab 1 tund ja veekulu on kokku 154 m3. Sprinkleri rühmadele jagab töökäsklusi niisutussüsteemi automaatika, mis paigaldatakse pumplasse. Iga automaatika hallatav kastmisrühm seotakse kastmispumpade automaatikaga, et tagada vastavale rühmale vajalik vooluhulk ja tõstekõrgus.Kastmishüdrantide kasutamisel on pumpade tootlikus 20l/s, tõstekõrgus 45mVS. Automaatika ümberlülitus hüdrantidega kastmiseks toimub pumplast.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi UUS
Veehaarde kood UUS
Veehaarde L-EST97 koordinaadid X: 6408680, Y: 622375
Veekogu nimi Jaanikese oja
Veekogu kood VEE1012110
Vee kasutamine joogiveena või inimesele tarbimiseks mõeldud toodete tootmiseks Ei
Veevõtuseadmete iseloomustus Kastmisvee maksimaalne vajadus on 47l/s ja tõstekõrgus 92mVS. Pumplasse paigaldatakse kolm paralleelselt töötavat sagedusmuunduriga rõhutõstepumpa CR 45-6-2, 22kW. Kastmishüdrantide kasutamisel on pumpade tootlikus 20l/s, tõstekõrgus 45mVS.
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veearvesti DN150. Tehase tähis ning taatlemisaeg pannakse paika ehitustööde käigus.
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kv. II kv. III kv. IV kv. Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2020 0 400 400 0 800 154  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 800
 

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi UUS
Reoveepuhasti kood UUS
Väljalaskme nimi UUS
Väljalaskme kood UUS
Väljalaskme tüüp Puhastiga seotud väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6408581, Y: 622535
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2020 0 40 40 0 80 8 Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
II kvartal Nafta 1 µg/l    
II kvartal BHT7 40 mg/l    
II kvartal KHT 150 mg/l    
II kvartal Heljum 35 mg/l    
III kvartal Nafta 1 mg/l    
III kvartal BHT7 40 mg/l    
III kvartal KHT 150 mg/l    
III kvartal Heljum 35 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6408624, Y: 622595 Nafta, BHT7, KHT, Heljum   1 kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Jaanikese oja
Suubla kood VEE1012110
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi UUS
Reoveepuhasti kood UUS
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Ei
Põhjendus, kui kasutusluba puudub Jaanikese oja suublasse on kavas juhtida mootorrataste pesemisplatsi vesi, mis on läbinud restidega kaetud settebasseini ja liivaõlipüüduri. Pesemisplats on varustatud vee kokku voolu renniga ja avatud settebasseiniga. Rennid ja bassein on kaetud kuumtsingitud terasrestidega. Avabasseinis toimub õlist puhastatava vee eelsetitamine. Pesemisala kokku voolu renni ja avabasseini puhastatakse regulaarselt setetest.

Heitvee koguse arvestamist suublasse arvestatakse pesuvee mahuti abil. Pesemisvesi võetakse metallmahutist isevoolselt. Teades metallmahuti ruumala, on võimalik välja arvestada ka heitvee kogus, mis suublasse juhitakse.
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
Tegevus asub väljaspool reoveekogumisala    
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2020 0 40 40 0 80 8 Arvestuslik
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp Paigaldatakse I klassi liiva-õlipüüdur näiteks OIL-S-I-6. Õlipüüduri järgi paigaldatakse proovivõtukaev. Õlipüüdur ja proovivõtukaev on valmistooted ja need paigaldatakse vastavalt tootja juhistele. Liiva-õli püüdurile paigaldatakse valgus/heli signaaliga andur. I klassi õlipüüdurist toimub väljavool Jaanikese ojasse. Väljavoolutoru ava ümbrus vormistatakse betoonist või betoonist ja tardkivimitest päisena NGS3 geotekstiilil.

Lisainfo seadme kohta näiteks: https://mahutid.ee/i-kl-olipuudurid/oli-liivapuudurid-oil-s-i/oil-s-i-6/
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 0
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 0
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 0
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 0
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 0
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 0
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6408624, Y: 622595

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Jaanikese motokompleksi territooriumil on aastakümneid tegeletud motokrossiga. Kinnistul on välja kujunenud motokrossirajad, mida on aastakümneid kasutatud. Välja on kujunenud ligikaudu 2 km pikkune liivarada, mis on pealtvaatajatele hästi jälgitav ning mitmete kurvide ning hüpetega. Samuti on kasutusel metsarada erinevate maastiku elementidega ning raskusastmetega. Motokrossiga tegelemiseks on vajalik aeg-ajalt ka motokrossiradu kasta, selleks et tagada radade kasutuskõlblikkus ning sõitjate ohutus. Kavandatava tegevuse raames planeeritakse motokrossiradade tarbeks rajada automatiseeritud kastmissüsteem motokrossiradadele ning rekonstrueerida mootorrataste pesemisplats. Pesuplatsi heitvesi on kavas juhtida Jaanikese ojja.

Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Tegevuse asukoht leiab aset Valga vallas, Jaanikese külas, Jaanikese motokompleksi kinnistul. Jaanikese motokompleksi kinnistu jääb hajaasustusega piirkonda, Valga linnast ligikaudu 1,2 km kaugusele. Kinnistu lähiümbrussesse jääb ka kunagine Jaanikese suvilapiirkond, kuhu inimesed on asunud alaliselt elama. Jaanikese piirkonnas elas 2005 a. Tõlliste Valla üldplaneeringu järgi 43 inimest. 01.02.2022. a. seisuga elas Jaanikese külas Rahvastikuregistri andmetel 86 inimest, kellest ligikaudu pooled on sisse kirjutatud Jaanikese suvilapiirkonda.

Tõlliste valla üldplaneeringuga on piirkonda kavandatud üldkasutatava maa maakasutusjuhtotstarbega Jaanikese motokompleksi maa-ala. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva Tõlliste valla üldplaneeringu ning Valga valla arengukavaga. Jaanikese motokompleksi arendamine ning kaasajastamine aitab mitmekesistada Valga valla e kultuuri- ja spordielu ning luua täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks.


Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Kavandatav tegevus võib kaasa tuua mõju Jaanikese ojale, mis läbib Jaanikese motokompleki kinnistut.

Samuti soovitakse Jaanikese ojast hankida motoraja hooldamiseks suurtes kogustes vett. Motokompleksi kinnistut läbivale Jaanikese ojale on tammide ja truupide abil kujundatud tiigid, mille vett on kasutatud ka siiani motoradade kastmiseks vajaduse korral. 2020. aastal tellis Valga Vallavalitsus Hendrikson & Ko-lt eksperthinnangu selgitamaks välja võimalik mõju Jaanikese ojale. Samas on mõju ulatuse välja selgitamiseks läbi viidud ka proovipumpamine.

Kavandatav tegevus ei mõjuta olulisel määral maakasutust/pinnast, taimestikku, õhukvaliteeti. Kavandatava tegevuse käigus mõjutatakse neid keskkonnaelemente otseselt nii palju, kui on vajalik ehitus- ning arendustööde käigus pinnast/taimestikku eemaldada. Kavandatava tegevusega kaasnevad ühekordsed pinnasetööd, kuid ehitustegevuse juures on see tavapärane tegevus. Jaanikese tiigi puhastamisega võib kaasneda mõju Jaanikese oja bioloogilistele omadustele. Samas arvestades, et tegemist on pigem väikesemahulise puhastamistööga, siis olulise mõju kaasnemist ei saa eeldada. Tööde teostamise perioodil võib esineda negatiivset mõju seoses ehitus. ja tiigi puhastamistegevusega, kuid see on ajutine. Tiigist eemaldatud setted taaskasutatakse sama Jaanikese motokompleksi kinnistul (tekkokohal) maa-ala planeerimisel.

Vee erikasutusega seoses ei kaasne ka õhukvaliteedi langust olulisel määra. Suuremad negatiivsed mõjud võivad esineda eelkõige ehitus ja tiigi puhastusetapis, mil võib prognoosida mõningast õhukvaliteedi langust. Tavapärastel tingimustel ei kaasne olulist negatiivset mõju õhukvaliteedile.

Motokrossi endaga võib kaasneda õhukvaliteedi langus teatud perioodidel, kui korraldatakse suurüritusi. Välisõhu saasteainete tase tõuseb juhul, kui rada reaalselt kasutada, kuid see sõltub ka raja kasutamise intensiivsusest. Nõuete järgimisega on võimalik negatiivseid mõjusid minimaliseerida.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevuse (Jaanikese oja vee kasutamine motokrossiradade niisutamiseks) elluviimise tagajärjel kaasneb keskkonnamõju, kuid tegemist ei ole eeldatavalt oluliselt negatiivse keskkonnamõjuga. Tasub arvestada asjaoluga, et Jaanikese oja vett on kasutatud samade motokrossiradade niisutamiseks aastakümneid. Praegu puudub kinnistul küll kastmissüsteem, kuid vett kastmiseks on ammutatud mobiilsete seadmetega olemasolevast tiigist, samast tiigist kust soovitakse kastmisvett jätkuvalt ammutada. Läbiviidud proovipumpamise tulemusena jõuti järeldusele, et tiigi taastäitumine koos pumpamise ajal nõutava ökoloogilise väljavooluga on tagatud. Proovipumpamise läbiviimist ja tulemusi on kirjeldatud põhiprojektis "VALGA JAANIKESE MOTOKOMPLEKS I ETAPI VALGUSTUS, VEEPUMPLA, KASTMISSÜSTEEM,MOOTORSÕIDUKITE PESUPLATS, ÕLIPÜÜDUR" mis on lisatud taotlusmaterjalide lisadokumentide juurde.

Kavandatavad tegevused ei oma olulist mõju välisõhu kvaliteedile, pinnasele, taimestikule, maastikele, maale. Tegevusega kaasnevad võimalikud negatiivsed mõjud nimetatud elementidele on ajutised, eelkõige ehitusaegsed. Kui järgitakse kõiki nõudeid on võimalik ka neid negatiivseid mõjusid minimaliseerida.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.