Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111989
Taotlus T-KL/1005432-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1005432-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Torf
Kontaktisik
Mikk Sarv
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Laiküla III turbatootmisala
Aadress
Kullamaa metskond 4, Üdruma küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Territoriaalkood
9812
Katastritunnus(ed)
34202:002:0130, 45203:002:0092, 34202:002:0305, 34202:002:0306, 45203:002:0201, 34202:002:0321, 34202:002:0002, 34202:002:0003, 34202:002:0004, 45203:002:0006
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6515096, Y: 501524
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
30 aastat
Alates
 
Kuni
 

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 214
Maardla nimetus Laiküla
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara turvas
Mäeeraldise nimetus Laiküla III turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Mäeeraldise pindala (ha) 139.67
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 162.19
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve metsamaa ja taastuv soo
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas  
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
9 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 18 tuh t
25.06.2018
10 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 122 tuh t
25.06.2018
11 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 34 tuh t
25.06.2018
12 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 99 tuh t
25.06.2018
13 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 9 tuh t
25.06.2018
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0202 - vähelagunenud turvas 18 tuh t 52 tuh t
2. 0201 - hästilagunenud turvas 18 tuh t 187 tuh t
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Torf AS
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/330122
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
18.12.2019
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Laiküla turbamaardla Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.04.2018. a)
Geoloogiafondi number 8901
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-1/18/1139
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
04.06.2018
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
GIS ja CAD failid
Lisa 6: Laikula.dgn

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Vastav info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane. Vajalikud materjalid esitatud ellenvalt.