Menetlus M-112835 » Taotlus T-KL/1005927-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1005927-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
OÜ NURME TEEDEEHITUS
Kontaktisik
Avo Rits
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Jäätmete käitlemise eesmärk on taaskasutada jäätmeid ehituses ja teedeehituses. Taaskasutusel on otsene mõju keskkonnahoiule ja -säästlikkusele - materjale taaskasutades väheneb nõudlus kaevandatavate karjäärimaterjalide järele ning samuti väheneb ka koormus jäätmete lõppladestusele. Taaskasutuse läbi on võimalik leida optimaalsem lahendus materjalide kasutamiseks, kasutades neid sarnasel otstarbel, mis oli materjalil enne jäätmeks saamist või siis muul kasulikul moel säästes tervikuna seeläbi loodust.

Eesmärgiks on jäätmeid taaskasutada, vajadusel neid mehhaaniliselt töödeldes ning toodeteks muutes. Taaskasutuse tulemusel asendavad saadud täitematerjalid karjääridest kaevandatavaid materjale nagu näiteks liiv, kruus, killustik jmt. Taaskasutatavaid täitematerjale saab kasutada mitteavalikus kasutuses olevate teede ja/või eraplatside, - parklate ehitamiseks, va muldkeha ehituseks, mille puhul võib neid kasutada ka avalike teede ehitamiseks. Lisaks võib saadud täitematerjale kasutada ka maastikukujundusel, süvendite täitmisel, torustike paigaldamisel jmt otstarbel.

Vastu võetakse ainult neid jäätmeid, milleks annab aluse jäätmeluba. Enne jäätmete vastuvõtmist hinnatakse visuaalselt jäätmete kooslust sh võimalike võõriste olemasolu. Kui ka luba võimaldab vastavat jäädet vastu võtta, kuid visuaalsel kontrollil tuvastatakse, et see sisaldab hulgaliselt võõriseid, siis sellist jäädet vastu ei võeta. Juhul kui esialgsel visuaalsel kontrollil ei tuvastata võõriseid, kuid edasise mehhaanilise töötlemise käigus võõrised siiski ilmnevad, siis töötlemise käigus vastavad võõrised eemaldatakse jäätmetest ning antakse üle vastavat jäätmekäitlusluba omavale etevõttele.

Jäätmeid töödeldakse mehhaaniliselt sõelumise ja/või purustamise teel, vajadusel eemaldades protsessi käigus võõrised või muud jäätmed, mis antakse üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Mehhaanilist töötlust teostatakse vajadusel lähtuvalt konkreetsest jäätmest ja/või toodetavast tootest. Sõelumise ja/või purustamise protsesside kestus sõltub jäätmete töötlemise vajadusest. Näiteks teetammitäitematerjaliks on tavapäraselt karjäärimaterjal nagu liiv ja/või kruus ja/või killustik ja/või muu täitematerjal või siis segu eelpoolnimetatutest. Näiteks juhul kui teetammitäitematerjaliks on suurefraktsiooniline kruusatäitematerjal (näit 0-100 mm), kuid soovitakse saada teetammi täitematerjalist toodet fraktsiooniga 0/32mm, siis sõelutakse algsest materjalist välja suurem kui 32 mm fraktsioon. Samas kui teetammitäitematerjal vastab koheselt soovitud fraktsioonile, siis puudub vajadus täiendavaks mehhaaniliseks töötlemiseks. Muude ehitusjäätmete nagu näiteks tellised, betoon jmt töötlemise kestus sõltub vastuvõetavatest kogustest. Sõelumist ja/või purustamist on mõistlik läbi viia, kui on olemas arvestatav kogus vastavat jäädet arvestades sealjuures ka antud jäätmekäitluskohas olevaid teisi jäätmeid ja nende koguseid, mis on samuti sarnase mehhaanilise töötlemise ootel.

Ralliserva jäätmekäitluskohas kasutatakse mobiilseid sõelumise ja purustamise seadmeid. Kuna tootmisvõimsus nii sõelumisel kui purustamisel on suur, olles ca 200t/h ja arvestades käesolevas jäätmeloa muudatuse taotluses toodud mahte, siis tegelik sõelumise ja purustamise kestus aasta jooksul on Nurme Jäätmekäitluskohas marginaalne. Samuti puudub seetõttu vajadus statsionaarsete seadmete järele.

Jäätmete toodeteks muutmisel lähtutakse ennekõike standardist EVS-EN 13242:2006+A1:2008 "Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitenaterjalid".
Avalikel teedel materjalide kasutamiseks lähtutakse majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määrusest „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“.
Jäätmetest on võimalik saata alljärgnevaid tooteid:
- fraktsioneeritud teetammitäitematerjal (erinevad fraktsioonid)
- fraktsioneeritud purustatud teetammitäitematerjal (erinevad fraktsioonid)
- fraktsioneeritdu purustatud betoon ja tellis (erinevad fraktsioonid)
- fraktsioneeritud freespuru (erinevad fraktsioonid)

Võimalikud maksimaalsed toodetavad kogused on vastavalt antud jäätmeloa muudatuse taotluse p. 2.2 esitatud kogustele.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Jäätmekäitlustegevusega võib kaasneda teatavat müra sõelumise ja/või purustamise toimingute ajal. Samas nende toimingute kestus on lühiajaline ning aastases lõikes marginaalne. Samuti võib olla teatav müra laadimisel, kuid seda ennekõike vahetus laadimise kohas.
Tolm võib tekkida ennekõike käitluskohas transpordi liikumisel. Ettevõte on tolmu leviku piiramiseks ja ohjamiseks piiranud transpordi liikumiskiirust käitluskohtade ladude juures.
Ralliserva Jäätmekäitluskoht on tegutsenud jäätmeloa nr. L.JÄ/327968 alusel alates 02.09.2016. Jäätmeloa kestel pole kordagi tuvastatud ülenormatiivset müra või tolmu levikut kõrvalasuvatele kinnistutele.
Piirkonna peamiseks müraallikaks on riigiteelt nr 19123 Nurme - Papsaare autoliiklusest tulenev müra.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Ralliserva jäätmekäitluskoht
Aadress
Ralliserva, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
5986
Katastritunnus(ed)
15904:003:0420
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6474628, Y: 525643
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Kood JKK6700106
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Ralliserva 15904:003:0420 X: 6474595, Y: 525635
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 4211 - Teede ja kiirteede ehitus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
Asukoha üldiseloomustus Ralliserva kinnistu (KÜ 15904:003:0420) on 3,34 ha suurune, maa sihtotstarve tootmismaa. Ralliserva kinnistu on pikliku kujuga. Lääne küljelt piirneb maatulundusmaaga, idaküljelt riigimaantee nr. 19123 Nurme - Papsaare. Üle riigimaantee asub tootmismaa. Kinnistu põhjaküljel piirneb elamumaaga, lõuna küljel kinnistu aheneb teravatipuliselt vahetult maanteeserva, piirnedes maanteega ja maatulundusmaaga. Põhjapoolse kinnistu piirist kuni hooneni ca 30 m, kinnistu keskosast ca 230m, ida küljel Ralliserva kinnistu piirilt lähim kaugus teiselpool riigimaanteed asuva elamuni ca 180 m, Ralliserva kinnistu keskosast kaugus sama elamuni ca 240 m.
Piirkonnas hajaasustus, vahetus läheduses puudub muu hoonestus. Riigimaantee vahetus läheduses elektri jmt trassid, kinnistut ennast kommunikatsioonid ei läbi.
Põhjavee kaitstuse osas jääb Nurme jäätmekäitluskoht "suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) piirkonda (https://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf).
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Kinnistul hoonestus ja kommunikatsioonid (sh vesi, kanal, elekter, side jmt) puuduvad. Kinnistu piiratud ümberringi kraavidega, sissesõit piiratud lukustatava tõkkepuuga.

Kinnistu on pikajaliselt olnud kasutusel mineraalsete täitematerjalide vahelaona. Kinnistul rajatud kõvakatend puudub. Laoplatsi katteks enamalt jaolt varasematest ladudest jäänud materjal so liiv, kruus, killustik jmt.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Purustamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 50 000 384 000
Sõelumine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 000 384 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed 5 000   5 000   5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 01 - Betoon 10 000   10 000   10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 10 000   10 000   10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 20 000   20 000   20 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 50 000   50 000   50 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Sõelumine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Materjali sõelumine soovitud fraktsioonidesse Purustamistoimingu läbiviimiseks vajalik ekskavaator, sõel ning frontaallaadur. Ekskavaatoriga tõstetakse materjal sõela sisseande kolusse, sõelast väljuv materjal transporditakse frontaallaaduri abil vastavatesse kuhilatesse.
2. Purustamine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Materjali purustamine vajalikku fraktsiooni lähtuvalt soovitud tulemusest. Purustamistoimingu läbiviimiseks vajalik ekskavaator, purusti ning frontaallaadur. Ekskavaatoriga tõstetakse purustamata materjal purustisse, purustist väljuv materjal transporditakse frontaallaaduri abil vastavasse kuhilasse.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 100 65 01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 200 160 17 01 01 - Betoon Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 200 160 17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 500 250 17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 1 500 900 17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* Ei    
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Võimalik tolmu teke ja levik jäätmekäitluskohas transpordi liikumisel
Võimalik müra jäätmekäitlusel
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Tolmu ohjamine Tolmu tekke ja leviku piiramine Transpordi kiiruse piiramine Pidev
2. Müra ohjamine Müra ajaline piiramine Jäätmekäitlusalane tegevus kooskõlas kehtestatud seadusandlusega müranormidele.
Pidev
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Alustamine Tegemist juba toimiva jäätmekäitluskohaga. Otseselt täiendavaid tegevusi alustamiseks pole vaja teha. Rakendatud
Lõpetamisel korrastamine Jäätmete olemasolul nende üleandmine vastavat luba omavale ettevõtele. Platside planeerimine. Kuna jäätmete näol pole tegu ohtlike jäätmetega, siis erimeetmeid või tegevusi ei ole ette näha. Loa lõppemisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Purustamine
Tehniline varustatus Mobiilne rootorpurusti Terex Pegson 4242 või analoog
Parim võimalik tehnika mobiilne purusti
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Kasutusel on juba parim võimalik tehnika. Vajadus purustamise järele ei ole pidev. Purusti töövõimsusest tulenevalt on purustamise tsüklid lühiajalised. Puudub vajadus statsionaarse purustussõlme rajamiseks.
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Sõelumine
Tehniline varustatus 1) pinnasesõel Extec E7 või analoog
2) kuivpuistesõel Powerscreen Chieftain 2100 või analoog
Parim võimalik tehnika mobiilne sõel
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Kasutusel on juba parim võimalik tehnika. Vajadus sõelumise järele ei ole pidev. Sõela töövõimsusest tulenevalt on sõelumise tsüklid lühiajalised. Puudub vajhadus statsionaarse sõelumisliini rajamiseks.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane.

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Välisõhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Käitlemisalane tegevus kirjeldatud käesolevas keskkonnaloa taotluses p. 1 all. Mahud tabelis p. 2.2 all.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Kirjeldus p. 2.1 all.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Tegevusel puudub oluline mõju.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Tegevusel puudub oluline mõju.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Teave p. 2.5

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Tootmisohjesüsteem_Nurme Teedeehitus OÜ
Toimivusdeklaratsioon nr. 21
Toimivusdeklaratsioon nr. 23