Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-101273
Taotlus T-KKL/1000386-2

1. Keskkonnakompleksloa taotlus

1. Käitaja andmed
1.1. Registrikood / Isikukood
10718773
1.2. Ärinimi / Nimi
AS NOVOTRADE INVEST
1.3. Kontaktaadress
Keemia vkt 1c, Kohtla-Järve
1.4. Kontaktisik
Dmitri Hainatski
1.5. Kontakttelefon
+372 3375040
1.6. Kontakt e-post
2. Käitise andmed
2.1. Käitise nimetus
Novotrade Invest AS
2.2. Käitise aadress
Keemia vkt 1c, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
2.3. Territoriaalkood
0265
2.4. L-EST97 koordinaadid
X: 6587030, Y: 682721
2.5. Tootmisterritooriumi pindala (ha)
36
2.6. Käitise tegevuse algusaeg
2002
2.7. Käitise ohtlikkus
A kategooria suurõnnetuse ohuga
3. Tegevusala
3.1. Tegevus- ja alltegevusvaldkond 3.2. Tööaeg tundides ööpäevas 3.3. Tööaeg tundides aastas 3.4. Ülesseatud tootmis­võimsus 3.5. Aastane tootmis­maht
Keemiatööstus - Lineaarsete või tsükliliste, küllastatud või küllastamata, alifaatsete või aromaatsete lihtsüsivesinike tootmine 24 8 760 Pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud 202 000 t/a (aromaatsete süsivesinike fraktsioon - 90 000 t/a, raske aromaatsete süsivesenike fraktsioon - 40 000 t/a, vedelad pürolüüsisaadused - 72 000 t/a), kergenafta - 50 000 t/a, ohtlikud jäätmed - 4 680 t/a, DCPD - 3 600 t/a, sissevetavad tolueen - 6 000 t/a ja diislikütus EURO - 30 000 t/a Pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud 202 000 t/a (aromaatsete süsivesinike fraktsioon - 90 000 t/a, raske aromaatsete süsivesenike fraktsioon - 40 000 t/a, vedelad pürolüüsisaadused - 72 000 t/a), kergenafta - 50 000 t/a, ohtlikud jäätmed - 4 680 t/a, DCPD - 3 600 t/a, sissevetavad tolueen - 6 000 t/a ja diislikütus EURO - 30 000 t/a

2. Käitise asukoha kirjeldus

Asukoha üldiseloomustus

Käitis asub Kohtla-Järve Järve linnaosast lääne suunas. Käitise maaala koosneb kokku 17. katastriüksusest aadressiga Keemia vkt 1c (katastritunnus 32215:001:0041), Keemia vkt 12c (katastritunnus 32215:001:0042), Keemia vkt 10c (katastritunnus 32215:001:0043), Keemia vkt 6c (katastritunnus 32215:001:0044), Keemia vkt 13c (katastritunnus 32215:001:0046), Keemia vkt 14c (katastritunnus 32215:001:0047), Keemia vkt 7c (katastritunnus 32215:001:0051), Keemia vkt 11c (katastritunnus 32215:001:0052), Keemia vkt 16c (katastritunnus 32215:001:0053), Keemia vkt 8c (katastritunnus 32215:001:0055), Keemia vkt 17c (katastritunnus 32215:001:0056), Keemia vkt 3f (katastritunnus 32215:001:0027), Keemia vkt 19c (katastritunnus 32215:001:0082), Keemia vkt 5c (katastritunnus 32215:001:0045),  Keemia vkt 15c (katastritunnus 32215:001:0049), Keemia vkt 9c (katastritunnus 32215:001:0048), Keemia vkt 4c (katastritunnus 32215:001:0006). Ettevõtte territooriumi pindala on 35,976 ha. Ettevõtte ja kinnistu omaniku osaühingu Moris Systems (registrikood 10857090) vahel on sõlmitud rendileping kinnistu kasutamiseks.

Ettevõtte geograafilised koordinaadid: PL 59o22'55'' ja IP 27o13'10''.

 

Novotrade Invest AS asub VKG AS territooriumi edelaserval ja piirneb vahetult VKG AS-le kuuluvate tütarettevõtetega VKG Oil AS. Ettevõttest idasuunal asub ka OÜ VKG Energia Lõuna SEJ (praegu ei tööta), kagusuunal TNC Components OÜ (mööblitootmine) ja OÜ Kivirand.

Olulised geograafilised objektid ettevõtte vahetus läheduses puuduvad.

Põhja- ja loodesuunal piirneb Novotrade Invest AS territooriumiga vahetult renoveeritud poolkoksiladestu (~100 m suhtelise kõrgusega). Kohtla-Järve elurajoonide suunal on maapind ühtlaselt tasane, saasteainete hajumistingimusi mõjutavad objektid (kõrghooned jm) puuduvad.

Territooriumi kaugus Kohtla-Järve linna elurajoonidest on järgmine: kirde suunal ~2 km kaugusel asub Järve linnaosa Vanalinn ja idasuunal 1,3 km kaugusel Käva asum. Lähimad elumajad ettevõttele on lõunasuunal ~0,8 km kaugusel Roodu küla kinnistud (Vastse ja Ööbiku) ja 1,5 km kaugusel asuv Kohtla elurajoon.

Novotrade Invest AS territooriumi pind on suhteliselt lauge ja soine, kerge kaldega lääne suunas, kõrguspunktid asuvad vahemikus 49,0–49,6 m abs. Tööstusterritoorium on kaetud kogu ulatuses 0,5–1,0 m paksuse aheraine kihiga, millele on rajatud platsid ja hooned.

Kliimatingimused

Aasta lõikes valitsevad lõuna- ja edelatuuled (kokku 40%), läänetuult esineb ~11% ja põhjatuult 9%. Seega kandub Novotrade Invest AS saasteallikatest tulenev saaste eelkõige üle naaberettevõtete  (VKG Oil AS) Vanalinna suunal, vähem Käva asumi ja Roodu küla ning Kohtla suunal.

Tuulteroos, %:

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

9

10

8

11

21

19

11

11

 

 • Aasta keskmine sademete hulk on 680 mm;
 • Külmem kuu aastas on veebruar keskmise temperatuuriga -10,7 оС;
 • Soojem kuu aastas on juuli keskmise temperatuuriga +21,1 оС;
 • Mõõdetud absoluutne miinimum -41 оС ja absoluutne maksimum  +33 оС.

Valdavad edela ja lõuna tuule keskmiselt 4,2 m/s, maksimaalselt natuke üle 30 m/s. äikeselisi päevi aastas – 15-20 .

Seismiliselt mitteaktiivne territoorium.

Piirkonna pinnareljeefi arvestav koefitsient n=1,0 (puuduvad pinnavormid ja maapinna langused, mis takistaksid saasteainete normaalselt hajumist). Kõrguste erinevus saasteallikate ümbruses 1 km kohta ei ületa Kohtla-Järve elurajoonide suunal 50 m.

 

Muud käitise tegevusest või kohalikest oludest tingitud olulised keskkonnategurid

Geoloogiliselt moodustavad aluspõhja Kvaternaari ja Siluri setted (ülalt alla turbakihid, moreensed liivsavid ja siluri lubjakivid paksusega vastavalt 0,3–1,5, 1,7–4,6 ja 43,81–46,94 m).

Hüdrogeoloogiliselt iseloomustab territooriumi kahe veehorisondi olemasolu: Kvaternaari setetes 0,0–0,2 m sügavusel ja Siluri lubjakivides 2,2–5,3 m sügavusel.

Tootmisterritooriumi pinnase ülemine kiht on kaetud 0,5 – 1 m paksuse aheraine kihiga. Pinnase vee tase on kõrge. Ettevõtte territoorium asub Purtse jõe veehaardes, mille lisajõkke, Kohtla jõkke, suubuvad territooriumi ümbritsevad drenaažkraavid.

Pinnase ja põhjavee seisundit kajastavad andmed

Pinnase ja põhjavee seisundit kirjeldavad andmed on esitatud lähteolukorra aruandes.

Käitise tegevuse mõjupiirkonnas asuvate oluliste geograafiliste, looduslike ja tehnogeensete objektide iseloomustus

Käitise tegevuse mõjupiirkonnas olulisi geograafilisi ja looduslikke objekte ei ole. Kõige suurem tehnogeenne objekt on aga suletud Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila.  

Käitise piirineb järgmiste aladega:
1. Kirde suunal jääb Viru Keemia Grupp ASi Keemia vkt tänavate alad, mis koosneb tootmismaast.
2. Loode suunal jääb suletud poolkoksi prügila alad, mis koosneb jäätmehoidlamaast.
3. Edela suunal jääb jäätmehoidla maa, maatulundusmaa ja tootmismaa alad.
4. Kaugu suunal jääb Vaheküla tänavate alald, mis koosneb tootmismaast.

Käitise asukoha kaart manustena

3. Käitise tegevus

Käitise tegevuse eesmärk ja põhjendus

Käitise põhitegevusalaks on naftakeemiatoodete ja orgaaniliste kemikaalide tootmine (EMTAKi kood 24149), mis baseerub sisseveetava tooraine (põhiliselt Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast jm), milleks on pürolüüsiõlid (pürolüüsiõli fraktsioon C-9, raske pürolüüsiõli E-6, vedelad pürolüüsi saadused) ja kergenafta, termilise polümerisatsiooni ja rektifikatsiooni metooditega ümbertöötlemisel. Koos nimetatud toormega töödeldakse ümber ka vedelaid ohtlikke jäätmeid koodidega 08 01, 14 06 ja 13 07.

Loend peamistest tootmisetappidest

Käitise rektifikatsiooni seadme peamised tootmisetapid on:

 1. Tooraine hoiustamine
 2. Tooraine soojendamine
  3. Tooraine rektifitseerimine, destillaadi ja rektifikatsioonijäägi eraldamine
  4. Destillaadi ja rektifikatsioonijäägi pumpamine mahutiparki
Käitise termilise polümeristasiooni seadme peamised tootmisetapid on:
 1. Tooraine hoiustamine
 2. Tooraine soojendamine
 3. Tooraine polümeeriseerimne, polümerisaadi jahutamine ja pakkimine, kõrvaltoote eraldamine
 4. Kõrvaltoote pumpamine mahutiparki.
Kätise mahutipargis toimub naftasaaduste ja kemikaalide vastuvõtmine transpordivahenditelt, ladustamine ja väljastamine transpordivahenditele.
Tehnoloogiaprotsesside andmed
Protsessi nimetus Tooraine hoiustamine (rektifikatsiooni seadme)
Kestvus 8 760 h/a
Ainevood
Toorme
ASF - 50 000 t/aastas
RAS - 30 000 t/aastas
VPS - 72 000 t/aastas
Kergenafta - 50 000 t/aastas 
Ohtlikud jäätmed (13 07) - 1 560 t/aastas

Pooltoode
Mittekonditsiooniline toodang - 500 t/aastas

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien
Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Tooraine hoiustatakse mahututes nr E-20 (004), E-14 (052), E-12 (023), E-25 (011), E-2 (021), E-5 (022), E-28 (033), E-29 (032), E-6 (020), E-30 (019).

Protsessi nimetus Tooraine soojendamine (rektifikatsiooni seadme)
Kestvus P-1 - 4 080 h/a või 5 760 h/a, P-3 - 8 760 h/a
Ainevood
Toorme
ASF - 50 000 t/aastas
RAS - 30 000 t/aastas
VPS - 72 000 t/aastas
Kergenafta - 50 000 t/aastas 
Ohtlikud jäätmed (13 07) - 1 560 t/aastas

Pooltoode
Mittekonditsiooniline toodang - 500 t/aastas

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien
Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Tooraine soojendamine keemistemperatuurini 180-270°C

Protsessi nimetus Tooraine rektifitseerimine
Kestvus KN - 4 080 h/a või VPS - 5 760 h/a ja ASF ja RAS - 8 760 h/a
Ainevood

Toorme
ASF - 50 000 t/aastas
RAS - 30 000 t/aastas
VPS - 72 000 t/aastas
KN - 50 000 t/aastas 
Ohtlikud jäätmed (13 07) - 1 560 t/aastas

Pooltoode
Mittekonditsiooniline toodang - 500 t/aastas
ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas 

Valmistoodang
Solvendi fraktsioon - 56 500 t/aastas ja 30 960 t/aastas
Benseeni fr. - 20 880 t/aastas
Tolueeni fr. - 11 520 t/aastas
PTU-õli - 16 500 t/aastas ja 8 640 t/aastas
Stabiliseeritud bensiin - 13 510 t/aastas
Masuut - 20 520 t/aastas
Diislifraktsioon - 17 530 t/aastas
Diislikütus EURO - 30 000 t/aastas (turustakse koos diislifraktsiooniga)

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Rektifikatsiooni seadmes või termopolümerisatsiooni seadmes (kiir rektifikatsioon) toimub ASF, RAS, VPS või KN soojendamine läbi toruahjude P-1 või P-3 kuni keemistemperatuurini, destillati ja rektifikatsioonijäägi eraldamine ning destillati kondenseerimine ja jahutamine.

Protsessi nimetus Destilladi ja rektifikatsioonijäägi pumpamine mahutiparki (rektifikatsiooni seadme)
Kestvus Stabiliseeritud bensiin, masuut ja diislifraktsioon - 4 080 h/a või benseeni fr., tolueeni fr. ja solvendi fr. - 5 760 h/a, solvendi fr. PTU-õli ja ASF kontsentraat - 8 760 h/a
Ainevood

Pooltoode
ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas 

Valmistoodang
Solvendi fraktsioon - 87 460 t/aastas 
Benseeni fr. - 20 880 t/aastas
Tolueeni fr. - 11 520 t/aastas
PTU-õli - 25 140 t/aastas
Stabiliseeritud bensiin - 13 510 t/aastas
Masuut - 20 520 t/aastas
Diislifraktsioon - 17 530 t/aastas
Diislikütus EURO - 30 000 t/aastas (turustakse koos diislifraktsiooniga)

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Solvendi fr. pumpatakse mahutisse E-22 (002), E-11 (024), E-18 (025), E-21 (003), E-4 (030). PTU-õli pumpatakse mahutisse E-23 (013), ASF kontsentraat pumpatakse mahutisse E-7 (028). Benseeni fr. pumpatakse mahutisse E-19 (005). Tolueeni fr. pumpatakse mahutisse E-24 (012). Stabiliseeritud bensiin pimpatakse mahutisse E-19 (005), masuut pumpatakse mahutisse E-23 (013), E-8 (027), E-10 (029). Diislifrakts. ja diislikütus EURO pumpatakse mahutisse E-22 (002), E-11 (024), E-18 (025), E-21 (003).

Protsessi nimetus Tooraine hoiustamine (termilise polümerisatsiooni seadme)
Kestvus 8 760 h/a
Ainevood

Toore
ASF - 40 000 t/aastas
DCPD - 3 600 t/aastas
Ohtlikud jäätmed (08 01, 14 06) - 1 560 t/aastas 
RAS - 10 000 t/aastas
Ohtlikud jäätmed (08 01, 14 06) - 1 560 t/aastas

Poooltoode
ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Tooraine hoiustatakse mahutis E-14 (052), E-12 (023), E-17 (026), E-7 (028), E-2 (021), E-5 (022), E-28 (033), E-29 (032), P-18 (060), P-19 (061)

Protsessi nimetus Tooraine soojendamine (termilise polümerisatsiooni seadme)
Kestvus 8 760 h/a
Ainevood

Toorme
ASF - 40 000 t/aastas
DCPD - 3 600 t/aastas
Ohtlikud jäätmed (08 01, 14 06) - 1 560 t/aastas
RAS - 10 000 t/aastas
Ohtlikud jäätmed (08 01, 14 06) - 1 560 t/aastas

Pooltoode
ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Tooraine soojendamine keemistemperatuurini 180-270°C

Protsessi nimetus Tooraine polümeriseerimine
Kestvus 8 760 h/a
Ainevood

Toorme
ASF - 40 000 t/aastas
DCPD - 3 600 t/aastas
Ohtlikud jäätmed (08 01, 14 06) - 1 560 t/aastas
RAS - 10 000 t/aastas
Ohtlikud jäätmed (08 01, 14 06) - 1 560 t/aastas

Pooltoode
ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas

Valmistoodang
SIV ja HCR vaigud - 31 632 t/aastas
PTU-õli - 17 610 t/aastas
Solvendi fr. - 15 072 t/aastas

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

Termilise polümerisatsiooniseadmes toimub tooraine soojendamine läbi toriahi P-3 või termaalõli soojendusvahetite kuni keemistemperatuurideni ja polümeriseerimine polümerisatsiooni mahutis ja kolonnis, polümerisaadi jahutamine ja pakkimine, kõrvaltoote eraldamine.

Protsessi nimetus Kõrvaltoote pumpamine mahutiparki
Kestvus 8 760 h/a
Ainevood

Valmistoodang
PTU-õli - 17 610 t/aastas
Solvendi fr. - 15 072 t/aastas

Lühendid
PAS –pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud (AYП – ароматические углеводороды пиролиза) – aromaatse toorme üldnimetus, mille alla kuuluvad:
RAS – raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon (TAY – фракция тяжелыx ароматическиx углеводородов), sh raske pürolüüsiõli E-6.
ASF – aromaatsete süsivesinike fraktsioon (ФAY – фракция ароматических углеводородов), sh pürolüüsiõlide fraktsioon C-9.
VPS – vedelad pürolüüsisaadused (ЖПП – жидкие продукты пиролиза), sh pürolüüsiõlide destillaat (Pyrolysis Gasoline).
KN –kergenafta
OJ –ohtlikud jäätmed
DCPD-dicyclopentadien

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon

PTU-õli pumpatakse mahutise E-23 (013). Solvendi fr. pumpatakse mahutisse E-22 (002), E-11 (024), E-18 (025), E-21 (003), E-4 (030) ning vajadusel segatakse mahutis E-24 (012) tolueeniga 6 000 t/aastas, solvendis tolueeni sisalduse tõstmiseks, vastavalt tellija nõudele.

Protsessi nimetus Naftasaaduste ja kemikaalide vastuvõtmine transpordivahenditelt, ladustamine ja väljastamine transpordivahenditele.
Kestvus 8 760 h/a
Ainevood

569 560 t/a

Ainevood - manused
Muu asjakohane informatsioon
 
Töötajate arv olemasolevates ja kavandatavates tootmisüksustes
105
Tavapärane tööaeg
24 h
Ülesseatud tootmisvõimsused alltegevusvaldkondade kaupa

Pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud 202 000 t/a (aromaatsete süsivesinike fraktsioon - 90 000 t/a, raske aromaatsete süsivesenike fraktsioon - 40 000 t/a, vedelad pürolüüsisaadused - 72 000 t/a), kergenafta - 50 000 t/a, DCPD - 3 600 t/a, sissevetavad tolueen - 6 000 t/a ja diislikütus EURO - 30 000 t/a, ohtlikud jäätmed (13 07, 08 01, 14 06) - 4 680 t/aastas, solvendifraktsioon - 108 532 t/aastas, benseeni fraktsioon - 20 880 t/aastas, tolueeni fraktsioon - 11 520 t/aastas, pürolüüsiõlide töötlemise jääk (PTU-õli) - 42 156 t/aastas, stabiliseeritud bensiin - 13 510 t/aastas, diislifraktsioon - 17 530 t/aastas, masuut - 20 520 t/aastas, SIR ja HCR vaigud - 31 632 t/aastas, ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas. 

Planeeritud aastatoodangu maht

Pürolüüsi aromaatsed süsivesinikud 202 000 t/a (aromaatsete süsivesinike fraktsioon - 90 000 t/a, raske aromaatsete süsivesenike fraktsioon - 40 000 t/a, vedelad pürolüüsisaadused - 72 000 t/a), kergenafta - 50 000 t/a, DCPD - 3 600 t/a, sissevetavad tolueen - 6 000 t/a ja diislikütus EURO - 30 000 t/a, ohtlikud jäätmed (13 07, 08 01, 14 06) - 4 680 t/aastas, solvendifraktsioon - 108 532 t/aastas, benseeni fraktsioon - 20 880 t/aastas, tolueeni fraktsioon - 11 520 t/aastas, pürolüüsiõlide töötlemise jääk (PTU-õli) - 42 156 t/aastas, stabiliseeritud bensiin - 13 510 t/aastas, diislifraktsioon - 17 530 t/aastas, masuut - 20 520 t/aastas, SIR ja HCR vaigud - 31 632 t/aastas, ASF kontsentraat - 7 000 t/aastas. 

Käitisega seotud kehtivad keskkonnaload

4. Parim võimalik tehnika ja saasteheite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika

4.1. Kasutusel oleva keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS), seadmete ja tehnoloogia vastavus PVT-järeldustes kirjeldatud või muule loa andja poolt määratud parimale võimalikule tehnikale (PVT).

PVT allikas ja valitud PVT nimetus
Jrk nr PVT allikas ja/või viide
1. PVT- alased järeldused mineraalõli ja gaasi rafineerimise kohta (2014), edaspidi PVT järeldused REF
2. PVT-alased järeldused reovee ja jääkgaaside ühiste puhastus- ja käitlussüsteemide kohta keemiatööstuses (2016), edaspidi PVT järeldused CWW
3. PVT-alased järeldused jäätmekäitluse jaoks (2018), edaspidi PVT järeldused WT
4. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas (2015), edaspidi REF BREF
5. Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Water and Waste Gas Treatment/ Management Systems in the Chemical Sector (2003), edaspidi CWW BREF
6. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Treatments Industries (August 2006), edaspidi WT BREF
7. Reference Document on Best Available Tecniques on Emissions from Storage (2006), edaspidi EFS BREF
8. Reference Document on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (2001), edaspidi ICS BREF
9. Reference Document on the General Principles of Monitoring (July 2003), edaspidi ROM REF MON
 
Tootmisetapid Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete nimetused Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete erikulude ja heite näitajad PVT tehnoloogilised, erikulude ja heite näitajad PVT jrk nr Vastavusmärge
Üldine keskkonnatoime Integreeritud juhtimissüsteem, mis hõlmab keskkonnajuhtimise. Keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 14001 standardi järgi. PVT 1. Üldise keskkonnatoime parandamiseks on PVT sellise keskkonnajuhtimissüsteemi järgimine ja rakendamine, millel on kõik märgitud omadused.
PVT 2/BAT 3. Selleks et hõlbustada õhku ja vette paisatava heite vähendamist, on PVT luua reovee- ja heitgaasivoogude inventuuri pidevalt ajakohastatav süsteem.
BAT 4. Selleks et vähendada jäätmete ladustamisega seotud keskkonnariske, on PVT kasutada kõik märgitud meetodeid.
BAT 5. Selleks et vähendada jäätmete käitlemise ja teiseldamisega seotud keskkonnariske, on PVT kehtestada käitlemise ja teiseldamise kord ning seda rakendada.
PVT 1; PVT 1, PVT 2; BAT 1, BAT 3, BAT 4, BAT 5; REF BREF 5.1.1 lk 591 1, 2, 3, 4 Vastab
Heitvee tekkimine ja juhtimine ühiskanalisatsiooni Heitvee juhtimine ühiskanalisatsiooni pumbajaama nr 4 kaudu. Territooriumi sademevee juhitimine VKG Oil AS-i kraavi kaudu (territooriumi sademevesi). Tootmisprotsessides tekkiv reovesi ning olmereovesi suunatakse lepingu alusel VKG Oil AS puhastusseadmetele ning edasi suunatakse biopuhastusseadmele. Tööstusheitvee ärajuhtimiseks territooriumilt on paigaldatud kaks 60 m3 tasakaalustamismahutit, kus toimub tööstusheitvee eelpuhastus lahustamatute ainete eemaldamine kogumise teel. Heitvee maks nõuded: KHT 2500 mgO2/l, Nüld 30 mg/l, õli 400 mg/l, pH 6–7, kloriidid 350 mg/l, sulfaadid 540 mg. PVT 12 i); REF BREF p 5.1.7,p 5.21.1; 1, 4 Vastab
Jäätmeteke ja -käitlus Jäätmete kogumine ja käitlemiseks üleandmine vastavalt kehtivale õiguslikele nõutele.   PVT 14, ROM REF p 4.3.3 1, 9 Vastab
Energiatõhusus Termaalõli katlad ja katlamaja katlad Automatiseeritud reguleeritav põletamine, et vähendada töötlemise kütusekulu ühe tonni lähteaine kohta. Väheneb loodusliku gaasi tarbimine termaalõli ja katlamaja ahjude kütteks. PVT 2 (ii) a) 1 Vastab
Õhkuheide seire ja tähtsamad protsessinätajad Suitsugaaside mõõtmised vastavalt kätisele kehtivatele seirenõutele CO ja NO2 otsene mõõtmine vähemalt ühest soojendus ahjude ja ühest katlamaja korstnast PVT 4 iii) 1 Vastab
Vettheide ja vettheidete seire Vettheidete jälgimine Käitise heitvee juhitimine VKG Oil AS-i veepuhastusseadmele. Juhitava heitvee seire 1x nädalas (KHT), 1x kuus (naftasaadused, sulfaadid, õli).
Ringlusvee kasutamine veekulu vähendamiseks (transportöörlintide jahutamine).
Lahustumatute ainete eemaldamine õli kogumise teel (puhver- või tasakaalustamismahutid).
PVT 10, PVT 11 i), PVT 12 i) 1 Vastab
PVT alased järeldused põletusseadmete kohta Põlemisprotsessi optimeerimine vastavalt termaalõli katlamaja ja aurukatlamaja käitamise tehnilistele tingimustele Põlemisprotsessi oluliste näitajate (nt O2 ja CO sisaldus, kütuse/õhu suhe) pidevas jälgimises, et selle alusel seadistamisega saavutada parimaid põlemistingimusi. PVT 34 ii) b) 1 Vastab
PVT alased järeldused põletusseadmete kohta Põlemisprotsessi optimeerimine vastavalt termaalõli katlamaja ja aurukatlamaja käitamise tehnilistele tingimustele Põlemisprotsessi oluliste näitajate (nt O2 ja CO sisaldus, kütuse/õhu suhe) pidevas jälgimises, et selle alusel seadistamisega saavutada parimaid põlemistingimusi. PVT 35 ii) a) 1 Vastab
PVT alased järeldused põletusseadmete kohta Põlemisprotsessi optimeerimine vastavalt termaalõli katlamaja ja aurukatlamaja käitamise tehnilistele tingimustele Vähendada rafineerimistehases vedela kütuse kasutamist (üldiselt on vedelkütusena kasutusel rasked õlid, milles on väävlit, lämmastikku, metalle jmt), asendades selle tarnitava gaasikütisega, milles on vähe väävlit ja muid ebasoovitavaid aineid. PVT 36 i) 1 Vastab
PVT alased järeldused ladustamise ja käitlemise protsesside kohta Ujuvkatusega mahutite kasutamine ja püsivalt kinnitatud kaanega mahutite ühendatud VRU süsteemiga kasutamine Et vähendada LOÜ ühendite õhkuheidet lenduvate vedelate süsivesinikuühendite mahutitest, on PVT kasutada eriti tõhusatihendigaujuvkaanega mahuteid või püsivalt kinnitatud kaanega mahuteid, mis on ühendatud aurude kogumise süsteemi. PVT 49 1 Vastab
PVT alased järeldused ladustamise ja käitlemise protsesside kohta Mahutite käsitsi puhastamine. Mahutite hoolduskava rakendamine (mahutite seisundi seire, kontroll ja korrosioni ennetamine). Vedelikukindlad katendid mahutipargi territooriumil. Mahutite ümbritsemine kaitsevallitusega. Kogu mahutite igaaastane kontroll Inspecta poolt. Pidev pihkumiskindel kaitsevall kogu mahuti põhja ulatuses. Üldiselt kohaldatav uute mahutite korral ja olemasolevate mahuti korral pärast nende läbivaatust. Mahutite hoidla piisav kaitsevall. PVT 51 i), iii), iv) 1 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ning hoidmine. Välisõhu saastamise vähendamine. 22 mahutid (v.a E-31, 32, P-18, P-19 reservis, raudtee estakaadid 104/105, autotsisternide estakaadid) ja 2 raudtee estakaadid 103/104, 107. LOÜde heidete kogumiseks ja välisõhku väljutatavate heitkoguste oluliseks vähendamiseks kasutatakse plasma-katalüütilist gaasipuhastussüsteemi Gas ElectricFilter PLAZKAT 2.12.6 (PASC Plasma Air System Corporation). PVT 52 1 Vastab
Reoveekäitlemine ja saasteaine heite vähendamine Seire Reoveevoo sissevoolu eeltöötlusseadmesse pidev seire. PVT 3, PVT 4 2 Vastab
Reoveekäitlemine ja saasteaine heite vähendamine Heide vette Ringlusvee kasutamine tootmisprotsessis reoveevoogude vähendamiseks. Sademevee eraldamine tootmisreoveevoogudest. Tootmisreovee käitlemine ja eelpuhasatamine. PVT 7, PVT 8, PVT 10 c), PVT 11 2 Vastab
Üldine keskkonnatoime Seire BAT 6. Reoveevoogude inventuuriga kindlaks tehtud olulise vetteheite puhul on PVT jälgida protsessi tähtsamaid parameetreid olulistes punktides.
BAT 10. PVT on korrapäraselt jälgida lõhnaaine heidet.
BAT 11. PVT on jälgida vähemalt kord aastas vee, energia ja tooraine aastast tarbimist ning jääkide ja reovee aastast teket.
BAT 6, BAT 10, BAT 11 3 Vastab
Üldine keskkonnatoime Õhkuheide BAT 12. Lõhnaaineheide vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT lõhnaaine esinemise vältimise kava kehtestamine ja rakendamine.
BAT 14. Õhku jõudva hajusheite - eelkõige tolmu, orgaaniliste ühendite ja lõhnaaine - vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT kasutada allpool nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.
BAT 12, BAT 14 b, d, g 3 Vastab
Üldine keskkonnatoime Vetteheide BAT 19. Veetarbimise optimeerimiseks, tekkiva reovee koguse vähendamiseks ning pinnasesse- ja vetteheite vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT kasutada nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.
BAT 20. Vetteheide vähendamiseks on PVT käidelda reovett, kasutades nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.
BAT 19 b, c, d, f,g, i, BAT 20 c 3 Vastab
Toorme töötlemine, produktide hoidmine. Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Mahutid Mahutid on kaetud alumiiniumvärviga (peegeldustegur >72%). REF BREF p 4.21.12 Colour of tanks, EFS BREF p 5.1.1.1 lk 259 4, 7 Vastab
Veekasutus ja veevarustuse korraldamine jahutussüsteemides Jahutussüsteemid Jahutussüsteemides kasutatakse õhkjahuteid (aurugaasisegude kondenseerimiseks), soojusvahetites on jahutusvesi ringluses (ringleva veega jahutussüsteemid). REF BREF p 4.8.2 lk 338; ICS BREF p 4.1.1. lk 127, tab 4.4 lk 127 4, 8 Vastab
Vedelate õlijäätmete ja lahusteid sisaldavate jäätmete kasutamine Termopolümerisatsioon ja rektifikatsioon Toormele lisatakse õli ja lahusteid sisaldavaid jäätmeid (maks 1,5%) korduvkasutuseks, milliste komponendid lähevad diislifraktsioon, solvendi ja masuudi koostisesse. REF BREF p 2.24 4 Vastab
Termopolümerisatsiooni ja rektifikatsiooniprotsessid Rektifikatsiooni (destillatsiooni) seadmed ja termopolümerisatsiooni seadmed (naftapolümeervaikude tootmine) Ettevõtte tootmisprotsessides on saavutatud järgmised erikulud tarbitava energia, veetarve ja tekkiva heitvee osas, määratuna 1 t toodangu kohta: Kütus – 671–1845 MJ/t; Elektrienergia kulu – 12–30 kWh/t; Aur – 135 kg/t (rektifikatsioon), 300–400 kg/t (0,23–0,28 MWh/t) vaikude tootmine; Kogu heitvesi – 0,5–0,54 m3/t, sh tehnoloogiline heitvesi 0,23–0,29 m3/t. REF BREF p 3.19, tabel 3.76, 3.77. 4 Vastab
Heitvee tekkimine ja juhtimine ühiskanalisatsiooni Heitvee juhtimine ühiskanalisatsiooni pumbajaama nr 4 ja VKG Oil AS kraavi kaudu (territooriumi sademevesi) Heitvett tekib 0,5–0,54 m3 (koguheitvesi) toodangu tonni kohta, sellest tehnoloogiline heitvesi (tootmisega seotud) kuni 0,29 m3/t. REF BREF p 3.24, tabel 3.91; p 4.24.1. 4 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Põhjavee ja pinnase kaitse Toorme ja produktide hoiumahutid Võrreldes varasema ajaga on vähenenud mahutite arv (seoses uue mahutipargi rajamisega), mis toimub ka edaspidi. REF BREF p. 4.21.7. Storage strategy 4 Vastab
Toorme töötlemine, produktide hoidmine. Raudteetsisternide mahalaadimine Raudteetsisternid Tsisternide tühjendamine toimub alumise väljalaadimise süsteemi rakendamisega. REF BREF p 4.21.17 lk 463 4 Vastab
Veekasutus Ettevõttel vesi kasutatakse erinevates tootmisprotsessides (jahutusseadmed, olmevesi). Ettevõttes kasutatakse vett erinevates tootmisprotsessides (jahutusseadmed, olmevesi). Vee erikulu tootmisvajadusteks koos olmeveega moodustab 0,34–0,4 m3 toodangu tonni kohta, sh tehnoloogilisteks vajadusteks 0,25–0,32 m3/h. REF BREF p 3.15 4 Vastab
Vedelate õlijäätmete ja lahusteid sisaldavate jäätmete kasutamine Vastuvõetavate jäätmete kontrollimine Raskemetallide ja PCB-de sisaldust kontrollitakse vastuvõetavate jäätmete dokumentatsioonist ning vajadusel labori analüüsiga. WT BREF ptk. 5.2 p. 96 6 Vastab
Termopolümerisatsiooni produkti (SIV vaigu) saamine ja pakendamine. Heitgaaside puhastamine. Tsüklonid stüreen-indeenvaigu tootmisel.
SIV transport.
Stüreen-indeen vaik ja polumeervaik transporditakse peale purustamist pakkimissõlmele kasutades transportöörlinti. Kohtventilatsioon on ühendatud tsükloniga. Õhuvoog läbib tsükloni enne suunamist välisõhku. Tsükloonite puhastusefektiivsus: tsüklon B-3 (018) – 81-94 %, tsüklon B-6 (017) – 68-95 % (2016 - 2017. а analüüsiandmetel) CWW BREF 4.5.1, CWW BREF p 3.5.1.4.3, tab 3.226 lk 425 5 Vastab
Toorme ja toodete hoidmine. Reovee tekke vähendamine ja energia säästmine Mahutid Mahutid on kindlaks määratud ühe kindla produkti hoidmiseks, varustatud teabega hoitavate ainete kohta. EFS BREF p 5.1.1.1, 4.1.4.4 7 Vastab
Toorme töötlemine, produktide hoidmine. Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine Mahutid Toorme ja toodete hoidmiseks kasutatakse maapealseid vertikaalseid pontooniga mahuteid ja sfäärilise fikseeritud kaanega mahuteid. Naftasaadused hoitakse atmosfäärirõhu ja lämmastiku all. EFS BREF 5.1.1.2 lk 260-261 7 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Välisõhu saastamise vältimine 10 mahutid Uue mahutipargi mahutid on rajatud tüübilt siledapõhjalistena, mahutid on ringsilindrilise kuju ja pontooniga, mis ühendatud gaasipuhastamise süsteemiga Plazkat. EFS BREF p 5.1.1.2 lk 261 7 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Välisõhu saastamise vältimine 12 mahutid Vanas mahutipargis toorme ja toodete hoidmiseks kasutatakse maapealseid vertikaalseid sfäärilise fikseeritud kaanega mahuteid, mis ühendatud gaasipuhastamise süsteemiga Plazkat ja piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud vett ning naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga. EFS BREF p 5.1.1.2 lk 261 7 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Põhjavee ja pinnase kaitse. Laadimisplatside territoorium (uus mahutipark) Alusele on rajatatud tihendatud liivakiht paksusega ~100 mm, millele on paigaldatud kaitsemembraan HDPE-kile ja ringvundamenti läbivad kontrolltorud mahuti võimaliku lekke tuvastamiseks. EFS BREF p 5.1.1.3 lk 265 7 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Põhjavee ja pinnase kaitse Laadimisplatside territoorium (vana mahutipark) Vana mahutipargi osa on kaetud vett ning naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga (HDPE kile). EFS BREF p 5.1.1.3 lk 265 7 Vastab
Toorme ja toodete ladustamine ja hoidmine. Põhjavee ja pinnase kaitse Laadimisplatside territoorium (uus mahutipark) Uut mahutiparki ja mahutit E-30 ümbritseb vallitusruum (raudbetoonvallitus). Vallitusala põhjale on antud kalded äravoolu suunas äravooluga on ühendatud isoleeritud kanalisatsioonisüsteem, mis kogub ja juhib sadeveed puhastusseadmesse. EFS BREF p 5.1.1.3 lk 265 7 Vastab
Toorme töötlemine, produktide hoidmine. Toorme pumpamine. Pumbajaama pumbad ja torustik Torud on kaitstud korrosiooni eest (kaetud korrosioonivastase värviga). EFS BREF 5.2.2.1 lk 271 7 Vastab
Toorme töötlemine, produktide hoidmine. Toorme pumpamine. Pumbajaama pumbad ja torustik Tooret ja tooteid pumbatakse maapealse torustiku kaudu. Pumbad on fikseeritud alustel. Torustikus kasutatakse keevitatud ühendusi. Pumpade pöörlevad osad on balansseeritud. Teostatakse regulaarset pöörlevate osade ja tihendite kontrolli, pumpade ja torustiku regulaarset tehnilist hooldust ja kontrolli, tihendite jooksvat remonti. EFS BREF p 5.2.2.1 lk 271, p 5.2.2.4 lk 272 7 Vastab
Tootmisprotsesside heiteseire Asendusparameetrite mõõtmine või otsene saasteainete voo mõõtmine Teostatakse tehnoloogiliste parameetrite (temperatuur, rõhk, ainete massi- või mahuvood) pidevaid mõõtmisi. Saadud tulemuste alusel hinnatakse võimalikke heiteid välisõhku ja reovee teket. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu ning reovee kvaliteedi seiret teostab akrediteeritud labor. ROM REF p. 3, 3.1, 3.3, 5.2, 5.3 9 Vastab

4.2. Tegevuskava parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamiseks

Vorm ei ole asjakohane.

4.3. Heite ja jäätme tekke vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmed ja kavandatav tehnika

Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika PVT vastavusmärge Võimaluse korral andmed meetme tasuvuse kohta Rakendamise periood Meetme rakendamise tähtaeg
Välisõhu saaste vältimine või vähendamine Mahutite E-31 ja E-32 ühendamine süstemisse LOÜde aurude püüdmiseks plasma-katalüütilise gaasipuhastussüsteemiga Plazkat ja piirde (vallituse) sisse jääva ala katmine vett ning naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga. Märkus: Heiteallikad 038 ja 039 on reservis ning ei kasuta. Mahutid enne nende kasutuselevõttu ühendatakse Plazkat süsteemiga ja nende piirde sisse jääv ala kaetakse HDPE kilega.    
 
Välisõhu saaste vältimine või vähendamine Heiteallikate 001-3, 001-4 ja 001-5 ühendamine süstemisse LOÜde aurude püüdmiseks plasma-katalüütilise gaasipuhastussüsteemiga Plazkat. Märkus: Heiteallikad nr 001-3, 001-4 ja 001-5 kasutatakse PTU-õli ja tolueeni laadimisel (rdt haru 106, autoestakaadid) on LOÜde heitkogus madal (0,42 t/a), mis ei mõjuta. Estakaadid enne nende kasutuselevõttu ühendatakse Plazkat süsteemiga.    
 
Välisõhu saaste vältimine või vähendamine Heiteallika 001-2 ühendamine süstemisse LOÜde aurude püüdmiseks plasma-katalüütilise gaasipuhastussüsteemiga Plazkat.Märkus: Heiteallikad 001-2 on reservis ning ei kasuta. Estakaad enne nede kasutuselevõttu ühendatakse Plazkat süsteemiga.    
 
Välisõhu saaste vältimine või vähendamine Mahutitest P-18 ja P-19 kavantadakse loobuda, kuna nende asemel võib kasutada olemasolevad mahutid, mis ühendatud gaasipuhastusüsteemiga ja nende piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud vett ning naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga. Mahutite kasutamist loobumine.    
 

5. Toorme, abimaterjalide, pooltoodete, ohtlike ainete ja segude kasutamise, tootmine ja säilitamine

5.1. Andmed tootmisprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid mittesisaldavate toorme, abimaterjalide või pooltoodete kohta

Toore, abimaterjal või pooltoode Säilitamine Kasutamine
Liik KN kaubakood Nimetus Säilitamisviis, mahuti tüüp Nr plaanil või kaardil Maksimaalne üheaegselt hoitav Alltegevusvaldkond või tehnoloogiaprotsess Kogus Erikulu, t, m³, kWh või muud tooteühiku kohta
Kogus Ühik Kokku Ühik Jääb tootesse, %
Abimaterjalid 44152020 Kaubaalused Väljas Külmaldu nr 1 39 t SIV ja HCR vaigu hoidmine ja laadimine 108.50 t/a   22,5-30 kg/t
Abimaterjalid 63053211 Plastkotid (PP ja PE kotid, big-bag'id) Siseruumis Külmladu nr 1, nr 7 6 t HCR vaigu pakkimine 14.27 t/a   4,1 kg/t
Abimaterjalid 48211090 Sildid Siseruumis Olmehoone nr 2 0.024 t SIV ja HCR vaigu pakkimine 0.076 t/a   0,02 kg/t
Abimaterjalid 54041012 Niidid Siseruumis Olmehoone nr 2 0.10 t SIV ja HCR vaigu pakkimine 0.13 t/a   0,033 kg/t
Abimaterjalid 48193000 Paberkotid Siseruumis Külmladu nr 1 14.50 t HCR vaigu pakkimine 1.37 t/a   15 kg/t
Abimaterjalid 25010099 Regenit Siseruumis 047 10 t Katlamaja veetöötlus 30 t/a    
Abimaterjalid 28353900 JurbySoft 12 Siseruumis 047 2.50 t Katlamaja veetöötlus 5 t/a    

5.2. Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad toore, abimaterjalid või pooltooted

Toore, abimaterjal või pooltoode Säilitamine Kasutamine Ohtlik aine
Liik KN kaubakood Nimetus Säilitamisviis, mahuti tüüp Nr plaanil või kaardil Maksimaalne üheaegselt hoitav Tootmis- protsess Kokku Ühik Erikulu, t, m³, kWh või muud tooteühiku kohta Nimetus CAS, EINECS või ELINCS nr¹ Ohu­kategooria Sisaldus toormes, abimaterjalis, pooltootes, %
Kogus Ühik
Toore 29023000 Tolueen Ujuvkatusega maapealne mahuti 012 (E-24) 1 000 Segamine 6 000 t/a   Tolueen (Metüülbenseen) 108-88-3 1, 2, 3 100
Toore 27101935 Diislikütus EURO Ujuvkatusega maapealne mahuti 002 (E-22), 003 (E-21), 024 (E-11), 025 (E-18) 4 000 Segamine 30 000 t/a   Diislikütus 68334-30-5 1, 2, 3, 4 100
Toore 27139090 Raskete aromaatsete süsivesinike fraktsioon RAS (raske pürolüüsiõli E6, raske aromaatsete süsivesinike fraktsioon, absorbent, fraktsioon E-0) Sfäärilise katusega maapealne mahuti 021 (E-2), 022 (E-5) 1 700 Termiline polümerisatsioon ja rektifikatsiooon 40 000 t/a   Ksüleen (dimetüülbenseen) 1330-20-7 2. kategooria 0.28
Ditsüklopentadieen 77-73-6 2, 3, 4 1.26
Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 3
2-Vinüültolueen (o-Metüülstüreen) 611-15-4 1, 4 51.46
Etüülbenseen 100-41-4 2, 4 0.08
Tolueen (Metüülbenseen) 108-88-3 1, 2, 3 0.23
Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 100-42-5 2, 3, 4 1.74
Benseen 71-43-2 1, 1A, 1B, 2, 3 0.17
Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B kategooria 81.40
Toore 27075000 Aromaatsete süsivesenike fraktsioon ASF (fraktsioon C9, benseeni rektifikatsiooni jäägid) Ujuvkatusega maapealne mahuti, Sfäärilise katusega maapealne mahuti 052 (E-14), 023 (E-12), 033 (E-28), 032 (E-29) 3 700 Termilise polümerisatsioon ja rektifikatsioon 90 000 t/a   Ditsüklopentadieen 77-73-6 2, 3, 4 31.40
Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 31.60
2-Vinüültolueen (o-Metüülstüreen) 611-15-4 2, 4 26.40
Benseen 71-43-2 1, 1A, 1B, 2 0.12
Tolueen (Metüülbenseen) 108-88-3 1, 2, 3 0.30
Etüülbenseen 100-41-4 2, 4 1
Indeen 95-13-6   25.10
Naftaleen (Nafteen) 91-20-3 1, 2, 4 0.40
Ksüleen (dimetüülbenseen) 1330-20-7 2. kategooria 0.20
Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 100-42-5 2, 3, 4 1.70
Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B kategooria 55.20
Toore 29021900 DCPD Sfäärilise katusega maapealne mahuti 026 (E-17) 1 000 Termiline polümerisatsioon 3 600 t/a   Ditsüklopentadieen 77-73-6 2, 3, 4 100
Toore 27075000 Vedelad pürolüüsisaadused VPS Ujuvkatusega maapealne mahuti 011 (E-25), 004 (E-20) 2 000 Rektifikatsioon 72 000 t/a   Benseen 71-43-2 1, 1A, 1B, 2 41.62
Tolueen (Metüülbenseen) 108-88-3 1, 2, 3 23.17
p-Ksüleen (1,4-Dimetüülbenseen) 106-42-3 3, 4, 4, 2 4.59
Etüülbenseen 100-41-4 2, 4 1.97
o-Ksüleen (1,2-Dimetüülbenseen) 95-47-6 3, 4, 4, 2 1.60
n-Pentaan 109-66-0 2, 1, 3, 2 2.52
2,3-dimetüülpentaan 565-59-3 2, 1, 2, 3, 1, 1 2.11
Toore 27090010 Kergenafta Sfäärilise katusega maapealne mahuti 019 (E-30), 020 (E-6) 6 000 Rektifikatsioon 50 000 t/a   Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid NMVOC   12
Väävel 7704-34-9   0.50
Benseen 71-43-2 1, 1A, 1B, 2 0.25
Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 88
Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B kategooria 14
Pooltooted 39119092 ASF kontsentraat Sfäärilise katusega maapealne mahuti 028 (E-7) 700 Rektifikatsioonilt Termilise polümerisatsioonile 7 000 t/a   Metüülstüreen 1319-73-9 2, 4 28.60
Ditsüklopentadieen 77-73-6 2, 3, 4 20
Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 20
Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 100-42-5 2, 3, 4 2.90
Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B kategooria 40.50
Abimaterjalid 29071990 Agidol (Vulkanox BHT) Paberkottides Külmladu nr 1 3 t Solvendi stabiliseerimiseks 2.50 t/a   2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 1. kategooria 100
Abimaterjalid 29215990 Kerobit BPD Metalltünnides Külmladu nr 1 3 t Solvendi stabiliseerimiseks 2.50 t/a   N,N'-di-sec-butyl-p-phenilenediamine 101-96-2 1, 1B, 2, 3 100
Abimaterjalid 37079999 Therminol 66 Plastkonteineris 047 22 Toorme soojendamiseks     Hüdrogeenitud terfenüülid 61788-32-7 1A 100
 
¹ CAS, EINECS või ELINCS numbrit käsitlev teave on kättesaadav Terviseameti veebilehel ja Euroopa Kemikaalide Ameti (European Chemicals Agency) veebilehel.

5.3. Toodetud ohtlikke aineid sisaldava segu või toote säilitamine

Toode Säilitamine mahutites või hoidlates Ohtlik aine
KN kaubakood Nimetus Säilitamisviis, mahuti tüüp Nr. plaanil või kaardil Maksimaalne üheaegselt hoitav Nimetus CAS, EINECS või ELINCS nr Ohukategooria Sisaldus tootes, %
Kogus Ühik
27075000 Solvendi fraktsioon Vertikaalne mahuti 003 (E-21), 002 (E-22), 024 (E-11), 025 (E-18) 4 000 Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B, 1, 2, 3, 4 70.50
27101964 Naftapolümeervaigu tootmise jääk (PTU õli) Vertikaalne mahuti 013 (E-23) 1 000 Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B, 2, 3, 4 51
38122090 SIV vaik Laos, Plast- või paberkotid Ladu nr 2 1 150 t Aromaatsed süsivesinikud Aromaatsed 1B, 1 98
39111000 HCR vaik Laos, Plast- või big-bag kotid Ladu nr 1, 3, 4 1 761 t Süsivesinikud, C9-küllastumata, polümeriseeritud 71302-83-5 3, 2 100
27072000 Tolueeni fraktsioon Vertikaalne mahuti 012 (E-24) 1 000 Tolueen (Metüülbenseen) 108-88-3 1, 2, 3 100
27071000 Benseeni fraktsioon Vertikaalne mahuti 005 (E-19) 1 000 Benseen 71-43-2 1, 1A, 1B, 2 100
27101935 Diislifraktsioon Vertikaalne mahuti 003 (E-21), 002 (E-22), 024 (E-11), 025 (E-18) 4 000 Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 89
27101211 Bensiin otsedestilleritud Vertikaalne mahuti 005 (E-19) 1 000 Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 93
27101911 Masuut Vertikaalne mahuti 013 (E-23), 027 (E-8), 029 (E-10) 1 900 Alifaatsed süsivesinikud Alifaatsed 1, 1A, 3 80
27101947 Diislikütus EURO Vertikaalne mahuti 003 (E-21), 002 (E-22), 024 (E-11), 025 (E-18) 4 000 Süsivesinike segu 68334-30-5 1, 2, 3, 4 100
 

5.4. Ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus

Mahuti Mahutis sisalduva kemikaali, toorme nimetus Mahuti tehniline järelevalve ja hooldus Mahuti või hoidla paiknemise kirjeldus (asendiplaan sobivas mõõtkavas)
Tüüp Maht m³ Kasutusele võtmise kuupäev Kontrollimise sagedus, eelmise kontrollimise kuupäev Andmed tehnilise järelevalve kohta Andmed hoolduse kohta Nr plaanil või kaardil Kaugus reovee äravoolutorustikust m Kaugus veekogudest m Kaugus puurkaevudest m
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 200
01.01.2000
Ohtlikud jäätmed/reservis KK 1 kord/ 1 a (21.08.16), VK 1 kord/4 a (07.2019) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 061 (P-19) 200 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 200
01.01.2000
Ohtlikud jäätmed/reservis KK 1 kord/ 1 a (06.09.16), VK 1 kord/4 a (07.2019) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 060 (P-18) 200 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 1 000
01.01.1996
Reservis KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (05.2021) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 039 (E-32) 200 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 1 000
01.01.1996
Reservis KK 1 kord/ 1 a (04.2019), VK 1 kord/4 a (05.2021) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 038 (E-31) 200 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne mahuti 950
01.08.2014
ASF/DCPD KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/10 a (09.2024) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 023 (E-12) 197 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne mahuti 950
01.08.2014
ASF/DCPD KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/10 a (09.2024) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 052 (E-14) 231 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne mahuti 950
01.08.2014
Solvendi fraktsioon / Diislifraktsioon KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/10 a (09.2024) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 002 (E-22) 238 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne S mahuti N2 all 1 000
01.07.2018
PTU õli, masuut KK 1 kord/ 1 a (09.2019), VK 1 kord/10 a (09.2028) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 013 (E-23) 142 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne S mahuti 1 000
01.07.2018
Tolueen, tolueeni fraktsioon KK 1 kord/ 1 a (09.2019), VK 1 kord/10 a (09.2028) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 012 (E-24) 164 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne S mahuti 1 000
01.07.2018
VPS KK 1 kord/ 1 a (09.2019), VK 1 kord/10 a (09.2028) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 011 (E-25) 177 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne S mahuti 1 000
01.07.2018
Solvendi fraktsioon / Diislifraktsioon KK 1 kord/ 1 a (09.2019), VK 1 kord/10 a (09.2028) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 024 (E-11) 182 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne S mahuti N2 all 1 000
01.07.2018
DCPD KK 1 kord/ 1 a (09.2019), VK 1 kord/10 a (09.2028) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 026 (E-17) 147 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne S mahuti 1 000
01.07.2018
Solvendi fraktsioon / Diislifraktsioon KK 1 kord/ 1 a (09.2019), VK 1 kord/10 a (09.2028) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 025 (E-18) 170 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 700
01.01.2002
ASF KK 1 kord/ 1 a (09.2018), VK 1 kord/4 a (08.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 033 (E-28) 60 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 700
01.01.2002
ASF KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (09.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 032 (E-29) 75 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 5 000
01.01.2002
Kerge nafta KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (11.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 019 (E-30) 300 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 763
01.01.2002
RAS KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (08.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 021 (E-2) 70 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 3 000
01.01.2004
Solvendi fraktsioon KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (12.2021) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 030 (E-4) 137 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 1 000
01.01.2004
RAS KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (11.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 022 (E-5) 77 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 1 000
01.01.2004
Kerge nafta KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (11.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 020 (E-6) 100 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 700
01.01.2004
ASF kontsentraat KK 1 kord/ 1 a (04.2019), VK 1 kord/4 a (11.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 028 (E-7) 87 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 700
01.01.2004
Masuut KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/4 a (08.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 027 (E-8) 107 10 000 4 000
Sfäärilise katusega maapealne mahuti 200
01.01.2001
Masuut KK 1 kord/ 1 a (04.2019), VK 1 kord/4 a (08.2020) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 029 (E-10) 60 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne mahuti 950
01.08.2014
Solvendi fraktsioon / Diislifraktsioon KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/10 a (09.2024) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 003 (E-21) 200 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne mahuti 950
01.08.2014
Benseeni fraktsioon / Bensiin otsedestilleeritud KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/10 a (09.2024) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 005 (E-19) 200 10 000 4 000
Ujuvkatusega maapealne mahuti 950
01.08.2014
VPS KK 1 kord/ 1 a (12.2018), VK 1 kord/10 a (09.2024) Registreeritud TKK-s. Kontroll Inspecta poolt. Hooldus toimub vastavalt graafikule. 004 (E-20) 200 10 000 4 000

5.5. Ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kaitsemeetmed

Mahuti/hoidla nr plaanil või kaardil Kaitsemeetmed Märkused
Välisõhk Vesi Pinnas Pinna- ja põhjavesi
Vana mahutipark (reservis): E31/038, E32/039 Kasutatakse maapealseid vertikaalseid mahuteid sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus, Plazkat Pehme pinnasega (poolkoksiga) kaetud, mahutiparki übritseb muldvall. Pehme pinnasega (poolkoksiga) kaetud, mahutiparki übritseb muldvall. Avarii korral reovee äravool läbi drenaažisüsteemi suunatakse tööstuskanalisatsiooni ja edasi läheb pumbajaama nr 4 (VKG Oil AS õliärastusseadmele).  
Uus mahutipark: E22/002, E21/003, E20/004, E19/005, E12/023, E14/052, E25/011, E24/012, E11/024, E18/025 Uue mahutipargi mahutid on rajatud tüübilt siledapõhjalistena, mahutid on ringsilindrilise kuju ja pontooniga, hele värvus, Plazkat. Mahutiparki übritseb vallitusruum (raudbetoonvallitus). Mahutiparki übritseb vallitusruum (raudbetoonvallitus). Vallitusala pühjale on tehtud kalded äravoolu suunas, äravooluga ühendatud isoleeritud kanalisatsioonisüsteem kogub ja juhib sadeveed puhastusseadmesse. Kohtreoveepuhasti koosneb õlipüünisest ja siibrikaevust, mida saab suuremate reostuste puhul sulgeda, et reostust lokaliseerida. Õlipüünise puhastusefekt normaaltingimustel on 95%, paduvihma korral ligikaudu 70%, puhastuseadmest väljuva vee naftasaaduste sisldus jääb piiridesse 1-5 mg/l.  
E30/019 Maapealne vertikaalne mahuti sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus, Plazkat. E30/019 ümbritseb vallitusruum betoonvallitusest. E30/019 ümbritseb vallitusruum betoonvallitusest. Avarii korral reovee äravool läbi drenaažisüsteemi suunatakse tööstuskanalisatsiooni ja edasi läheb pumbajaama nr 4 (VKG Oil AS õliäratusseadmele).  
Vana mahutipark: E2/021, E5/022, E8/027, E6/020, E7/028, E10/029, E29/032, E28/033, E4/030 Kasutatakse maapealseid vertikaalseid mahuteid sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus, Plazkat. Mahutid sfäärilise fikseeritud kaanega, mis ühendatud gaasipuhastussüsteemiga Plazkat ja piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud vett ning naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga. Mahutite piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud vett ning naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga. Avarii korral reovee äravool läbi drenaažisüsteemi suunatakse tööstuskanalisatsiooni ja edasi läheb pumbajaama nr 4 (VKG Oil AS õliärastusseadmele).  
C5/051, C6-7/063 - välja viidud ekspluatatsioonist seoses laki tootmist loobumisega Ekspluatatsioonist välja viidud Ekspluatatsioonist välja viidud Ekspluatatsioonist välja viidud Ekspluatatsioonist välja viidud  
Uus mahutipark: E17/026, E23/013 Uue mahutipargi mahutid ilma pontoonita ning lämmastiku all, hele värvus, Plazkat. Mahutiparki übritseb vallitusruum (raudbetoonvallitus). Mahutiparki übritseb vallitusruum (raudbetoonvallitus). Vallitusala pühjale on tehtud kalded äravoolu suunas, äravooluga ühendatud isoleeritud kanalisatsioonisüsteem kogub ja juhib sadeveed puhastusseadmesse. Kohtreoveepuhasti koosneb õlipüünisest ja siibrikaevust, mida saab suuremate reostuste puhul sulgeda, et reostust lokaliseerida. Õlipüünise puhastusefekt normaaltingimustel on 95%, paduvihma korral ligikaudu 70%, puhastuseadmest väljuva vee naftasaaduste sisldus jääb piiridesse 1-5 mg/l.  
Vana mahutipark P18/060, P19/061 Kasutatakse maapealseid vertikaalseid mahuteid sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus. Mahutid on ette nähtud ohtlike jäätmete hoidmiseks ja paknevad reserv mahutite alal, kus piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud pehme pinnasega (poolkoksiga). Selle mahutite asemel võib kasutada ohtlike jäätmete hoidmiseks järgmised mahutid - 033/E-28, 032/E-29, 020/E-6, 019/E-30, 021/E-2, 022/E-5. Kasutatakse maapealseid vertikaalseid mahuteid sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus. Mahutid on ette nähtud ohtlike jäätmete hoidmiseks ja paknevad reserv mahutite alal, kus piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud pehme pinnasega (poolkoksiga). Kasutatakse maapealseid vertikaalseid mahuteid sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus. Mahutid on ette nähtud ohtlike jäätmete hoidmiseks ja paknevad reserv mahutite alal, kus piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud pehme pinnasega (poolkoksiga). Selle mahutite asemel võib kasutada ohtlike jäätmete hoidmiseks järgmised mahutid - 033/E-28, 032/E-29, 020/E-6, 019/E-30, 021/E-2, 022/E-5. Kasutatakse maapealseid vertikaalseid mahuteid sfäärilise fikseeritud kaanega, hele värvus. Mahutid on ette nähtud ohtlike jäätmete hoidmiseks ja paknevad reserv mahutite alal, kus piirde (vallituse) sisse jääv ala on kaetud pehme pinnasega (poolkoksiga). Selle mahutite asemel võib kasutada ohtlike jäätmete hoidmiseks järgmised mahutid - 033/E-28, 032/E-29, 020/E-6, 019/E-30, 021/E-2, 022/E-5.  

6. Käitise veekasutust ja veeheidet käsitlevad andmed

Vee erikasutuse asukoha kirjeldus
Novotrade Invest AS omandisse ei kuulu ühtegi põhja- või pinnaveehaaret. Ettevõtet varustab majandustegevuse tarbeks järve- ja põhjaveega VKG Energia OÜ 01.01.2012. a sõlmitud müügilepingu nr 25-12 alusel ja vastavalt iga-aastasele veeressursside kasutamise plaanile.
Joogiveena kasutatakse ainult sisseostetud OÜ Saku Läte pudelivett.
Heitvee väljalask ettevõttel puudub.
Vee erikasutusega kavandatava tegevuse kirjeldus
Jahutusvee ringtsüklis on vett kuni 60–200 m3/h, milleks kasutatakse järvevett. Süsteemi kuuluvad ventilaator-gradiirid GRAD-1,2,3 maksimaalse veekuluga igaüks 120 m3/h kogumismahutist, veepumpadest ja kontrollerist gradiiride töö juhtimiseks. Jahutusvett kasutatakse jahutustransportööridel, jahutites (naftapolümeervaikude tootmine), kondensaator-jahutites (gaasikondensaadi töötlemine) jm.
Käitises on rakendatud rida meetmeid vee säästvaks kasutamiseks, nagu veelekete kohene kõrvaldamine, veejahutuseta tehniliste seadmete kasutamine, kulunäitude regulaarne jälgimine jm.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Heitvesi pumbatakse läbi pumbajaama nr 4 ja nr 3 VKG Oil AS õliärastusseadmele, mille kohta on olemas 30.05.2005 sõlmitud leping № 17 (Viru Vesi ASiga) tekkiva reo- ja sadevee vastuvõtu, reovee pumpamise, reovee õlitustamise, reovee bioloogilise puhastamise ja puhastatud reovee veekogusse suunamise teenuse (müügi) kohta), mille teenuste osutajaks on alates 01.01.2010 VKG Oil AS.
Alates käitise rajamisest on ettevõtte kanalisatsioonivõrk ühendatud VKG AS tööstusterritooriumi kanalisatsioonivõrkudega. Tootmisprotsessides tekkiv heitvesi ja olmereovesi suunatakse koos VKG Oil AS (alates 01.01.2010) õliärastusseadmele ja edasi üldkanalisatsiooni võrkudesse, mille kaudu suunatakse kogu heitvesi OÜ Järve Biopuhastus biopuhastusseadmetele. Aurukondensaat tagastatakse katlamajja, aga sademevesi suunatakse VKG Oil AS sadevee kanalisatsiooni.

Graafiku alusel teotatakse heit- ja sademevee analüüsid ja analüüsitakse järgmised näitajad - KHT, BHT, pH, õlid, naftasaadused, sulfaadid, sulfiidid, kloriidid, Nüld, Püld, fenoolid, heljum, raskemetallid.
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa või ehitise õiguspärast valdust tõendavad dokumendid

6.1. Vee võtmise taotlemiseks vajalikud materjalid

6.1.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitises ei võeta pinnavett.

6.1.2. Veevõtt põhjaveekihist

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitises ei võeta põhjavett.

6.1.3. Teave reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimise ja veekulu ning vee võtmisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta

Vorm ei ole asjakohane, kuna luba ei taotleta vee võtmiseks

6.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimise taotlemiseks vajalikud materjalid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitise ei juhita heitvee ühiskanalisatsiooni.

6.2.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitise ei juhita heitvee ühiskanalisatsiooni.

6.2.2. Heitvesi sh sademevesi

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitise ei juhita heitvee ühiskanalisatsiooni.

6.2.3. Joonised, skeemid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitise ei juhita heitvee ühiskanalisatsiooni.

6.3. Veekogu süvendamise, veekogu põhja pinnase paigutamise, kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiu või veekogusse tahkete ainete uputamise või heitmise taotlemiseks vajalikud materjalid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitises puuduvad vastavad tegevused.

6.4. Veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks vajalikud materjalid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitis ei tegele veekogu paisutamise ega hüdroenergia kasutamisega.

6.5. Põhjavee täiendamise, allalaskmise, ümberjuhtimise või tagasijuhtimise taotlemiseks vajalikud materjalid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitises puuduvad vastavad tegevused.

6.6. Kalade kasvatamise taotlemiseks vajalikud materjalid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitises puuduvad vastavad tegevused.

6.7. Laeva teenindamise või remontimise või lastimise või lossimise taotlemiseks vajalikud materjalid

Vorm ei ole asjakohane, kuna käitises puuduvad vastavad tegevused.

7. Käitise välisõhu saastamist käsitlevad andmed (õhk)
Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

7.1. Lubatud heitkoguste projekti sissejuhatus

Põhjendus loa taotlemiseks
Novotrade Invest AS (edaspidi tekstis ka ettevõte või arendaja) kehtiva kompleksloa aluseks on 2016. a koostatud LHK projekt (Töö nr 218-16-nti, aprill 2016 [2]).
2017. a koostati LHK projekt (Töö nr 247-18-nti-2017, september 2017 [1]), kus on arvestatud kavandatava tootmismahtude muutusega, uue toorme kasutusele võtmisega, milleks on vedelad pürolüüsisaadused (edaspidi lühendatult tekstis: VPS) ehk Pyrolysis Gasoline [2a] ja mahutipargi rekonstrueerimise kavadega. Samuti võeti arvesse 2016. a LHK projektis [2] toodut 2015. a läbiviidud keskkonnamõju hindamise (KMH) tulemuste põhjal, mille lõpparuanne [4] kiideti Keskkonnaameti poolt heaks kirjaga 20.01.2016 nr 6-3/16/1291.
Käesolev LHK projekt (Töö nr 247-18-nti-2018) on koostatud seoses Keskkonnaameti kirjaga 27.11.2017 nr DM-100445-2, kus kohustatakse ettevõtet täitma PVT rakendamiseks vajalikud meetmed hiljemalt 09.10.2018. Seoses sellega on Novotrade Invest AS keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-183588 muutmise menetluse dokumentide (taotluse) esitamise tähtajaks määratud 12.04.2018. Nimetatud taotluse üheks osaks on ka LHK projekt.
PVT nõuete täitmiseks ehitatakse ja võetakse kasutusse 2018. a jooksul 4 pontooniga varustatud mahutit (lisaks olemasolevatele 6 mahutile) ja kaks lämmastiku rõhu all olevat mahutit. Seega on pärast mahutipargi rekonstrueerimist kasutuses kokku 10 pontoonidega varustatud mahutit.
Kõik pontoonidega varustatud mahutid, lämmastiku all olevad mahutid, kokku 10 sfäärilise fikseeritud kaanega mahutit ja solvendi ning benseenifraktsiooni laadimissõlmed (raudteeharudel nr 104 ja 107) ühendatakse ühtsesse süsteemi LOÜde aurude püüdmiseks plasma-katalüütilise gaasipuhastussüsteemiga Plazkat 2.12.6, mille puhastusaste on vähemalt 95%. Nimetatud puhastussüsteem tagab käitise toorme- ja toodete sisse- ja väljalaadimisel LOÜde aurude kogumise 95% ulatuses (PVT 52).
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
LHK projekti andmestik peab vastama Atmosfääriõhu kaitse seaduse [5] § 91 lg 2 toodud nõuetele, samuti KKM määrusele nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid (kehtib alates 01.01.2017) [6]. Vastavaid nõudeid on käesolevas töös järgitud.
Kasutati järgmisi olulisi õigusakte ja juhendmaterjale:
• nr 67, 14.12.2016 Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba [7];
• nr 75, 27.12.2016 Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid [8];
• nr 61, 01.12.2016 Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise kord [13].
• nr 59, 24.11.2016 Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid [11].
• nr 86, 27.12.2016 Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetod [12].
• nr 81, 27.12.2016 Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed [10].
• nr 71, 16.12.2016. Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid [14].
Keskkonnaministeeriumi poolt on kooskõlastatud (kiri 18.12.2013 nr 12-3/13/10236-2) saasteainete heitkoguste arvutamise metoodika Novotrade Invest AS naftakeemiasaadusteja orgaaniliste kemikaalide tootmisel välisõhku eralduvate saasteainete kohta (lisa 14.2), milline on muutunud KKM määruste viidete osas, kuid üldpõhimõtted on jäänud samaks.
Nimetatud metoodikas on toodud arvutusvalemid heidete arvutamiseks vedelproduktide hoidmisel mahutites, vedelproduktide laadimisel (mahutitesse ja raudteetsisternidesse), ventilatsiooniheidetega ja suitsugaasiga (NO2, CO, LOÜ, CO2) toruahjude kütteseadmetest, mis põhinevad muutunud viidetega KKM määrustele [11, 12, 13] ja teistele üldtuntud juhenditele heitkoguste arvutamiseks mitmekomponentsete segude korral [15, 25], kus arvestatakse nimetatud segude süsivesinikproduktide koostise ja aururõhkudega.
Saasteainete heitkoguste arvutamisel ventilatsioonisüsteemidest võeti aluseks mõõdetud kontsentratsioonid väljuvas õhus, mg/Nm3, samuti ventilaatorite töötundide arv ja väljuva õhu mahtkiirus.
Õhukvaliteedi hindamiseks ja hajumiskaartide koostamiseks kasutati metoodikat MPP-2017, kinnitatud Vene Föderatsiooni Loodusressursside ja Ökoloogia Ministeeriumi poolt 06.06.2017 nr 273 [37] ja vastavat arvutiprogrammi, milline vastab KKM määruse nr 84 [9] nõuetele. Kasutatav meetod võimaldab hajumisarvutusi kuni kauguseni 100 km heiteallikast ja heiteallikate kõrgusel <2 m (maapinnalähedased allikad) kuni 50 m ja rohkem.
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Kasutatud lähteandmed, s.o Novotrade Invest AS poolt esitatud andmed on toodud tekstis ja lisades, sh:
–Tootmismahud (toorme ja produktide kogused)  p 3.1.
–Tehnoloogiliste protsesside lühikirjeldus  p 3.2.
–Materjalibilansid ja ainevoogude kogused VPS, pürolüüsiõli fraktsiooni C-9, raske pürolüüsiõli E-6 ja kergenafta töötlemisel  joonised 3.1, 3.2 ja 3.3.
–Andmed vedelproduktide pumpamise kiiruste kohta (lisa 14.4).
–Heiteallikate asendiskeemid ja kaardid (joonised 2.3/A ja 2.3/B).
–Andmed gaasipuhastussüsteemi kohta (lisa 14.3).
Lähteandmed arvutuste teostamiseks esitas Novotrade Invest AS keskkonnaspetsialist Marina Setdikova (tel 5342 9306).
Lähteandmetena on kasutatud ka andmeid varasematest LHK projektidest ja uuringutest:
–VPS, benseeni- ja tolueenifraktsiooni keemiline koostis [1 (lisa 3)].
–Toorme ja vedelproduktide omadused (tabelid 3.1 ja 3.2 [1, 2]).
–Andmed kütteseadmete töö ja kütuse kulude kohta [2], muudetud on maagaasi kulu toruahjule P-1 (p 6.1).
Võimaliku lõhnahäiringu hindamisel kasutati EKUK uuringu [28] tulemusi ja järeldusi.
Müra võimaliku esinemise kohta on andmed esitatud OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud müra hajumise mudelil (joonis 8.1).
Tööle ei ole lisatud heiteallikate (p 9.2) ja välisõhu seire (p 10) protokolle, samuti müramõõtmiste aruannet. Vajadusel saab protokollide originaalidega tutvuda ettevõttes keskkonnaspetsialisti juures.
Heiteallikate asukohakaart
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Põhja- ja loodesuunal piirneb Novotrade Invest AS territooriumiga vahetult renoveeritud poolkoksladestu. Olulised geograafilised objektid ettevõtte vahetus läheduses puuduvad.
Prognoositav tööaeg heiteallikate kaupa
Andmed heiteallikate tööajalise dünaamika ja tööaja kohta kuude ning tööpäevade ja nädalavahetuste lõikes on antud tabelites 12.3 ja 12.4.
Kuna ettevõte põhiseadmed, s.o rektifikatsiooni- ja termopolümerisatsiooni seadmed, töötavad aastaringselt (8760 h/a, 365 päeva aastas), samuti kõik hoiumahutid, sisseveetava toorme laadimise estakaadid (toorme saabumist pole võimalik ajaliselt ette prognoosida), valmistoodangu laadimine raudtee- ja autotsisternidesse, pürolüüsi toruahjud ja termaalõli soojendusseadmed, katlamaja tehnoloogilisteks vajaduseks soojuse tootmiseks jm seadmed, siis vastab ettevõtte andmetel kõigi heiteallikate tööajaline dünaamika kuude ja päevade lõikes 100%-le.
Toorme pumpamine hoiumahutitesse ja produktide pumpamine raudtee- ning autotsisternidesse toimuvad eriaegadel ja on üksteise suhtes ajaliselt nihutatud.
Kuna tootmisprotsess on pidev, pole võimalik ajaliselt ette prognoosida tööaega ka päevade lõikes. Kõigi heiteallikate puhul on saasteainete maksimaalse hetkelise heitkoguse esinemine võimalik ööpäevaringselt (0:00–24:00) kõikidel nädalapäevadel.

7.2. Kütuse ning jäätme- või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Heite­allika nr plaanil või kaardil 034
Tegevusala või tootmisprotsessi SNAP kood 010306 - Naftatöötlemistehased - tehnoloogilised ahjud
Põletusseadme katla­tüüp Gaasikatel, põletiga
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 8.20
Töö­tundide arv aastas 8 000
Kasu­tegur 0
Püüde­seade Puhastuseta
Kas soovite kasutada salvestamisel antud püüdeseadme saasteainete eeltäitmist ja automtaatset heitkoguste arvutamist? Ei
 
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävli sisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline, g/s (täpsus 0,001) Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.55 4 428.40 tuh. Nm³ 10102-44-0 Lämmastikdioksiid   199.10 0.492 8.914 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid   199.10 0.492 8.914 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel   13.30 0.033 0.594 t
124-38-9 Süsinikdioksiid       8 328.873 t
Heite­allika nr plaanil või kaardil 015
Tegevusala või tootmisprotsessi SNAP kood 010306 - Naftatöötlemistehased - tehnoloogilised ahjud
Põletusseadme katla­tüüp Gaasikatel, põletiga
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 8.20
Töö­tundide arv aastas 8 000
Kasu­tegur 0
Püüde­seade Puhastuseta
Kas soovite kasutada salvestamisel antud püüdeseadme saasteainete eeltäitmist ja automtaatset heitkoguste arvutamist? Ei
 
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävli sisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline, g/s (täpsus 0,001) Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.55 3 160 tuh. Nm³ 10102-44-0 Lämmastikdioksiid   199.10 0.492 6.361 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid   199.10 0.492 6.361 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel   13.30 0.033 0.424 t
124-38-9 Süsinikdioksiid       5 943.284 t
Heite­allika nr plaanil või kaardil 046
Tegevusala või tootmisprotsessi SNAP kood 010306 - Naftatöötlemistehased - tehnoloogilised ahjud
Põletusseadme katla­tüüp Gaasikatel, põletiga
Põletusseadmete arv 2
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 3.476
Töö­tundide arv aastas 7 008
Kasu­tegur 84.35
Püüde­seade Puhastuseta
Kas soovite kasutada salvestamisel antud püüdeseadme saasteainete eeltäitmist ja automtaatset heitkoguste arvutamist? Ei
 
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävli sisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline, g/s (täpsus 0,001) Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.55 1 307 tuh. Nm³ 10102-44-0 Lämmastikdioksiid   199.10 0.208 2.631 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid   199.10 0.208 2.631 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel   13.30 0.014 0.176 t
124-38-9 Süsinikdioksiid       2 458.188 t
Heite­allika nr plaanil või kaardil 047
Tegevusala või tootmisprotsessi SNAP kood 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)
Põletusseadme katla­tüüp Gaasikatel, põletiga
Põletusseadmete arv 2
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 8.292
Töö­tundide arv aastas 8 060
Kasu­tegur 94.70
Püüde­seade Puhastuseta
Kas soovite kasutada salvestamisel antud püüdeseadme saasteainete eeltäitmist ja automtaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävli sisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline, g/s (täpsus 0,001) Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.55 7 173.40 tuh. Nm³ 10102-44-0 Lämmastikdioksiid   199.10 0.498 14.44 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid   199.10 0.498 14.44 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel   13.30 0.033 0.963 t
124-38-9 Süsinikdioksiid       13 491.631 t
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

7.3. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ-de) heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

7.4. Lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜ-de summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa (tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala korral)

Vorm ei ole asjakohane.

7.5. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

7.6. Karjatamine (veisekasvatusel karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

7.7. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa (lämmastikubilansi meetodi kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

7.8. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

7.9. Heiteallikad ja saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused tegevusalade kaupa

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid
SNAP kood Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine
Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Kontrollimatu heide Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
010306 - Naftatöötlemistehased - tehnoloogilised ahjud 015 Toruahi P-3 X: 6586903, Y: 683033 1.40 Ei 21,2 2,1 450 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.492 g/s 6.361 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.492 g/s 6.361 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.033 g/s 0.424 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 5 943.284 t
010306 - Naftatöötlemistehased - tehnoloogilised ahjud 034 Toruahi P-1 X: 6586927, Y: 683092 1.40 Ei 21,2 5,10 450 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.492 g/s 8.914 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.492 g/s 8.914 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.033 g/s 0.594 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 8 328.873 t
010306 - Naftatöötlemistehased - tehnoloogilised ahjud 046 Termaalõli soojendusahi P-101, P-102 X: 6586881, Y: 683032 0.776 Ei 10 6,03 340 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.208 g/s 2.631 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.208 g/s 2.631 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.014 g/s 0.176 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 2 458.188 t
030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad) 047 Katlamaja korsten X: 6587080, Y: 682994 0.707 Ei 20,0 11,61 137 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.498 g/s 14.44 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.498 g/s 14.44 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.033 g/s 0.481 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 13 491.631 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 001-2 Raudteetsisternide laadimine (bensiin, diislikütus) Rdtharu nr 105 X: 6586914, Y: 682806 0.50 Ei 4,5 0,051 20 71-43-2 Benseen 0.005 g/s 0.014 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.003 g/s 0.008 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001 g/s 0.003 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.929 g/s 2.515 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 001-3 Raudteetsisternide laadimine (masuut, PTU) Rtd haru nr 106 X: 6586907, Y: 682805 0.50 Ei 4,5 0,051 20 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.009 g/s 0.008 t
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.004 g/s 0.004 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.004 g/s 0.042 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.068 g/s 0.065 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 001-4 Autotsisternide laadimine (jääk (PTU)) X: 6586950, Y: 682916 0.40 Ei 4,0 0,064 20 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.013 g/s 0.008 t
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.005 g/s 0.004 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.006 g/s 0.004 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.103 g/s 0.063 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 001-5 Autotsisternide laadimine (tolueeni fr., tolueen) X: 6586938, Y: 682825 0.40 Ei 4,0 0,056 20 71-43-2 Benseen 0.071 g/s 0.135 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.136 g/s 0.26 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 g/s 0.047 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 010 Plazkat heitetoru X: 6586973, Y: 682732 0.40 Ei 4,2 8,85 20 71-43-2 Benseen 0.062 g/s 0.454 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.008 g/s 0.171 t
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.002 g/s 0.035 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.005 g/s 0.089 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.22 g/s 4.901 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 014 Pumpla nr 2 Vent B-1/1 X: 6587174, Y: 682814 0.625 Ei 8,0 17,4 18,2 71-43-2 Benseen 0.001 g/s 0.033 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 g/s 0.038 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001 g/s 0.017 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.026 g/s 0.748 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 016 K Ventsüsteem vaigu transportöörlintidest Vent B-2/1, B-2/2 X: 6586918, Y: 682956 1.599 Ei 14,0 10,4 20 71-43-2 Benseen 0.001 g/s 0.025 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 g/s 0.038 t
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.054 g/s 1.168 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.002 g/s 0.038 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 g/s 0.887 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.118 g/s 2.56 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 017 Punkrite ülaosast Tsüklon B-6 X: 6586935, Y: 682934 0.48 Ei 10,0 7,77 20 100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.01 g/s 0.205 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.038 g/s 0.816 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 018 Punkrite allosast Tsüklon B-3 X: 6586920, Y: 682935 0.60 Ei 10,0 3,46 20 100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.028 g/s 0.596 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.031 g/s 0.67 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 031 mahuti E-9 (mittekond. toodang) X: 6586987, Y: 682908 0.20 Ei 13,0 0,03 21 71-43-2 Benseen 0.003 g/s 0.007 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 g/s 0.004 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001 g/s 0.002 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.401 g/s 1.023 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 035 Pumpla nr 3 Vent B-1/1 X: 6586932, Y: 682884 0.28 Ei 5,4 19,38 20 71-43-2 Benseen 0 g/s 0 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 g/s 0 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0 g/s 0 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.004 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 036 Labor Vent B-3 X: 6587173, Y: 682876 0.60 Ei 12,8 10,1 20 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 g/s 0.399 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 037 Pumpla nr 5 Vent B-1/1 X: 6587095, Y: 682987 0.70 Ei 12,0 17,4 20 71-43-2 Benseen 0.001 g/s 0.039 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 g/s 0.044 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001 g/s 0.019 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 g/s 0.863 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 060 mahuti P-18 (ohtlikud jäätmed) X: 6587141, Y: 683077 0.10 Ei 7,0 0,28 21 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.105 g/s 0.054 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 061 mahuti P-19 (ohtlikud jäätmed) X: 6587172, Y: 683095 0.10 Ei 7,0 0,128 21 1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.116 g/s 0.049 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.462 g/s 0.376 t
040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 065 Vaigu laadimissõlm Vent B-7 X: 6586922, Y: 682933 0.65 Ei 13,0 18,3 20 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.125 g/s 2.70 t
 
Kontrollimatu heite kirjeldus saasteallikate kaupa
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

7.10. Heiteallikate prognoositava tööaja dünaamika päevade ja kuude lõikes

Heite­allikas Tööajaline dünaamika kuude lõikes, protsentides hetkelisest heitkogusest Päevade lõikes
Nr plaanil või kaardil Nimetus Jan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets E - R L P
001-5-065 Kõik heiteallikad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7.11. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allika nr plaanil või kaardil Püüdeseade Tegevusala või tehnoloogiaprotsess / seade Püütav saasteaine
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus SNAP kood CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
010 Gaasipuhastussüsteem Plazkat 2.12.6 1 1 kord aastas 040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) 71-43-2 Benseen 95
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 95
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 95
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 95
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 95
75-18-3 Dimetüülsulfiid 95
75-08-1 Etüülmerkaptaan 95
74-93-1 Metüülmerkaptaan (Metaantiool) 95
7664-41-7 Ammoniaak 95
017 Tsüklon В-6 1 1 kord aastas 040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 90
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 90
018 Tsüklon В-3 1 1 kord aastas 040101 - Töötlemine naftatööstuses - naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooniseadmed, jne) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 90
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 90
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

7.12. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Vorm ei ole asjakohane.

7.13. Saasteainete hajumise arvutustulemused iga paikse heiteallika kohta

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
Nr plaanil või kaardil Nimetus CAS nr Nimetus Hetkeline heit­kogus M, g/s Õhu­kvaliteedi taseme piir­väärtus - µg/m³ Õhu­kvaliteedi taseme arvutuse tulemused
ÕPV₁ ÕPV₈ ÕPV₂₄ ÕPVₐ Välisõhu maksimaalne arvutuslik õhu­kvaliteedi tase väljas­pool tootmis­territooriumi Cm, µg/m³ Suhe Cm / ÕPV₁ Suhe Cm / ÕPV₈ Suhe Cm / ÕPV₂₄ Suhe Cm / ÕPVₐ
001-2 Rdt tsisternide laadimine (bensiin, diislikütus) rdt haru 105 71-43-2 Benseen 0.005         0.27       0.054
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.003         13.05 0.065      
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001         4.35 0.022      
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.929         0        
001-3 Rdt tsisternide laadimine (masuut, PTU) rdt haru 106 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.009         4.35 0.022      
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.004         19.29 0.482      
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.004         19.27 0.096      
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.068         0        
001-4 Autotsisternide laadimine (PTU õli) 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.013         26.50 0.132      
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.005         10.09 0.252      
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.006         12.10 0.06      
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.103         0        
010 Plazkat heitetoru 71-43-2 Benseen 0.062         2.10       0.42
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.008         12 0.06      
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.002         3 0.075      
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.005         7.50 0.038      
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.22         0        
014 Vent B-1/1 (pumpla nr 2) 71-43-2 Benseen 0.001         0.01       0.002
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001         0.135 0.001      
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001         0.135 0.001      
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.026         0        
015 Toruahi P-3 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.492         9.152 0.046      
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.492         9.086   0.001    
VOC-com