Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114557
Taotlus T-KL/1006747

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1006747
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
OÜ Tambira
Kontaktisik
Aivar Liiv
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
OÜ Tambira, mis tegeleb mineraalsete ehitusmaterjalide kaevandamise, töötlemise ja müügiga, taotleb Soomra VI liivakarjääri avamiseks kaeveluba, et aidata rahuldada karjääri mõjupiirkonnas tegutsevate kohalike firmade vajadusi tsiviil- ja teedeehituses kasutatava ehitusliivaga. Keskkonnaameti 18.12.2018 korraldusega nr 1-3/18/2989 väljastati firmale Soomra VI uuringuruumi geoloogiliseks uuringuks luba L.MU/331344 kehtivuse ajaga 2 aastat. Uuringu tegi OÜ Maavarauuringud, selle tegemisel lähtuti keskkonnaministri 17.12.2018 kinnitatud määrusest nr 52. Soomra VI uuringuruumi maavara varu kinnitati Maa-ameti peadirektori 16.12.2020 korraldusega nr 1-17/20/2980 ehitusliiva aktiivse tarbevaruna. Sama korraldusega nimetatakse Soomra kruusamaardla (reg.kaart nr 0762) ümber Soomra liivamaardlaks ning vastavalt sellele muudetakse ja täiendatakse registrikannet. Kaeveluba taotletakse 15 aastaks, keskmise kaevemahuga 11 tuh m3 aastas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Liiva kaevandamisel ja transpordil võib eeldada mõningast tolmu, heitgaase ja müra teket. Tolmu peamisteks tekitajateks karjääris on liikuv transport ja laoplatsid. Kaevemasinate poolt tekitatud tolmu hulk on väike, kuna masinate liikumiskiirus on väike ja tolm sadestub töökohast kuni 100 m raadiuses. Kaugemale võib tolm levida materjali vedavatest kallurautodest nii karjäärisisestel kui ka väljaveoteedel. Tolmu tekke vastu aitab teede niisutamine. Karjääris töötavate masinate ning seadmete heitgaaside sisaldused peavad vastama kehtestatud normidele. Kasutada tohib ainult tehniliselt korras olevat tehnikat. Heitgaaside piirväärtused on kehtestatud vamistajatehase poolt ja neid kontrollitakse regulaarselt tehnoülevaatusel. Müra tekitavad karjääris töötavad masinad (ekskavaator, buldooser, laadur, kallurauto). Transpordimasinal on müratase normeeritud. Kehtivate müra normtasemete järgi on 150 kW ja suurema mootoriga ning täismassiga 12 t ja raskemate veokite müratase vahemikus 84−90 dB. Sama valju müra tekitavad ka ekskavaator, buldooser ja kopplaadur. Avamaal alaneb müratase 100 m kaugusel müraallikast 16 dB, 200 m kaugusel 20 dB ja 300 m kaugusel 23 dB võrra. Karjääris liiguvad masinad süvendis ja puistangute vahel, mis toimivad müra tõketena ja alandavad mürataset 18−25 dB võrra. Seega on karjääri tööees töötavate masinate müratase 200 m kaugusel 52 dB ja transpordimasinatel 70 dB (väljaspool süvist). Arendaja on kohustatud järgima keskkonnaminisatri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 kehtastatud müra normtaseme arvsuurusi II kategooria aladel tööstusmüra piirväärtus päeval 60 dB ja öösel 45 dB. Karjääris planeeritavad kaevetööd toimuvad päevasel ajal ja reeglina tööpäeviti.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Soomra VI liivakarjäär
Aadress
Kaevuaugu, Soomra küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
7723
Katastritunnus(ed)
62401:001:0310
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6471882, Y: 506157
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
15 aastat
Alates
 
Kuni
 

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 762
Maardla nimetus Soomra
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Soomra VI liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 3.94
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 3.94
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 26
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 26
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve ehitus,teedeehitus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 11 000
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
29 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 220 tuh m³
16.12.2020
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1203 - ehitusliiv   163 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja OÜ Tambira
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/331344
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
17.12.2020
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Soomra VI uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring Pärnumaal
Geoloogiafondi number 9427
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/20/2980
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
16.12.2021
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Teave on leitav lisatud seletuskirjas
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Teave on leitav lisatud seletuskirjas
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Teave on leitav lisatud seletuskirjas
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Teave on leitav lisatud seletuskirjas
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Teave on leitav lisatud seletuskirjas

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Soomra VI kaeveloa GRAAFIKA
Soomra VI kaeveloa exl TAOTLUS