Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114628
Taotlus T-KL/1006804-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1006804-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Põlva Vallavalitsus
Kontaktisik
Reelika Raig
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Töödega on kavandatud Peri ojal (Keskkonnaregistri kood VEE1049200) paikneva Rosma paisjärve saneerimine. Rosma paisjärv asub Põlva maakonnas Põlva vallas Rosma külas. Paisjärv külgneb lõunast Põlva – Karisilla tugimaanteega (tee nr 90), läänest Rosma krossimäe teega (tee nr 6190075) ning põhjast ja idast Veskimäe teega (tee nr 6190098). Saneerimise tegevusena on kavandatud paisjärve puhastamine settest.
Kavandatud tegevus jääb Mati (61903:002:0033), Veski tee 1 (61903:002:0029), Veskitammi (61903:002:0360), Jaanimäe tee L1 (61903:002:0034) ja Triinu (61903:002:0027) kinnistutele. Projekti alusplaanina on kasutatud A & O Maamõõdubüroo OÜ poolt 2020. a märtsikuus koostatud topo-geodeetilist plaani mõõtkavas 1:500 (töö nr 80/20). Käesoleva töö koostamisele eelnes hüdrotehnilise uurimistöö läbiviimine, mille käigus mõõdeti paisjärve vee sügavust ja sette paksust.

Projektiga on kavandatud sette eemaldamine ja vesiveski pealevoolukanali remondi järgselt eemaldamata jäänud ajutise tõkketammi pinnase väljakaevamine paisjärvest. Sette eemaldamine on kavandatud kolmes etapis. Esimese etapiga on ette nähtud eemaldada sete parema kalda äärest valdavalt kuni sügavuseni 44.05 m abs. Sette eemaldamise maht on 425 m3 . Koos sette eemaldamisega on esimeses etapis kavandatud välja kaevata ajutise tõkketammi pinnas (ca 70 m3 ). Esimeses etapis on paisjärvest väljakaevatava sette ja pinnase maht kokku 495 m3. Teise etapiga on ette nähtud eemaldada sete vasaku kalda äärest kuni sügavuseni 43.50 m abs. Teises etapis on väljakaevatava
sette maht 495 m3. Kolmandas etapis on ette nähtud sette eemaldamine kuni paisjärve põhjani. Kolmandas etapis on väljakaevatava sette maht ca 280 m3. Kaldajoone muutmist ei ole kavandatud. Töö teostamiseks on ette nähtud eemaldada puud ja võsa paisjärve paremalt (Veski tee poolselt) kaldalt ca 250 m2 suuruselt alalt. Paisjärve kalda nõlva püsivuse tagamiseks ei tohi nõlvadelt juuri eemaldada. Kännud on vajalik lõigata madalaks või freesida. Kokku on kolme etapiga väljakaevatava sette ja
pinnase maht ca 1200 m3.
Väljakaevatav sete on kavandatud vedada läheduses asuva Värska mnt 5 (62201:001:0790) kinnistule ja ladestada. Ladestatava pinnasekihi paksus on ca 1,6 m. Sette veokaugus on ca 600 m. Väljakaevatav pinnas on tuleb vedada selleks ette nähtud pinnaseladestuskohta või vastavalt kokkuleppele läheduses asuva(te) kinnistu(te) omanikega kasutada täitematerjalina.

Tööde läbiviimiseks tuleb alandada paisjärve veetase. Veelaskme abil on võimalik veetaset alandada ca 70 cm võrra s.o ligikaudu tasemeni 44.60 m abs. Veetaseme alandamine ei tohi toimuda kiiremini kui 30 cm ööpäevas. Veetaseme alandamisel tuleb vältida sette kandumist allavoolu. Järskude kallaste tõttu ei saa sette väljakaevamiseks paisjärve sisse sõita. Sette väljakaevamine tuleb teha kalda nõlva pealt. Ekskavaatori kaevamise ulatus peab olema vähemalt 20 m.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Ehitustööde sotsiaalsete mõjude vähendamiseks peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on silmaga nähtav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kuival perioodil peab tolmutõrjeks ette nägema veega kastmise. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju või keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit telefonil 112 ning asuda koheselt kahju likvideerima. Kogu ehitusperioodi ajal peavad olema tagatud juurdepääsud hoonetele. Enne tööde algust on vajalik alandada paisjärve veetaset. Veetaset ei tohi alandada kiiremini kui 0,3 m ööpäevas.

Lähimad hooned on paisutiigist 10-20 m kaugusel. Hooned on muinsuskaitse all. Tööde teostamise ajal võib tekkida seoses suurte autodega töötamisest tavapärasest suurem müra ja vibratsiooni häiring.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Rosma paisutiik
Aadress
Veski tee 1, Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond
Territoriaalkood
7098
Katastritunnus(ed)
61903:002:0029
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6437677, Y: 681226
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
1 aasta
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Kavandatud tegevus jääb Mati (61903:002:0033), Veski tee 1 (61903:002:0029), Veskitammi (61903:002:0360), Jaanimäe tee L1 (61903:002:0034) ja Triinu (61903:002:0027) kinnistutele. Paisutiik on enne Rosma Vesiveski paisu. Töödega on kavandatud Peri ojal (Keskkonnaregistri kood VEE1049200) paikneva Rosma paisjärve saneerimine. Rosma paisjärv asub Põlva maakonnas Põlva vallas Rosma külas. Paisjärv külgneb lõunast Põlva – Karisilla tugimaanteega (tee nr 90), läänest Rosma krossimäe teega (tee nr 6190075) ning põhjast ja idast Veskimäe teega (tee nr 6190098). Saneerimise tegevusena on kavandatud paisjärve puhastamine settest.

Lähimad hooned asuvad 10-20 m kaugusel ning Rosma vesiveski pais on otseses seoses tiigiga. Ca 70 m raadiuses asuvad muinsuskaitselased objektid: Rosma vesiveski pais (23790), Rosma vesiveski (23789), Rosma küla elamu I kelder (23794), Rosma küla elamu I kaev (23795), Rosma küla elamu I tiibhoonega (23793), Rosma vesiveski laut (23792), Rosma vesiveski elamu (23791), Rosma küla kauplus-elamu II (23796), Rosma küla kauplus-elamu II ait-kelder (23797) ja Rosma küla elamu III (23798).

Piirkond on hõlmatud Põlva reoveekogumisalaga ning asub üldplaneeringu mõttes tiheasustusalal. Ala asub keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. Lähim kaitsealune park jääb ca 700 m kaugusele läände, milleks on Intsikurmu parkmets (KLO1200100). III kaitsekategooria käpaliste kasvukohad jäävad ca 800 m kaugusele loodesse.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Viimase kuue aasta jooksul ei ole Peri ojal seiret teostatud.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Lisa 1: Valjavote.png
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Ehitustööde sotsiaalsete mõjude vähendamiseks peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on silmaga nähtav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kuival perioodil peab tolmutõrjeks ette nägema veega kastmise. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju või keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit telefonil 112 ning asuda koheselt kahju likvideerima. Kogu ehitusperioodi ajal peavad olema tagatud juurdepääsud hoonetele. Enne tööde algust on vajalik alandada paisjärve veetaset. Veetaset ei tohi alandada kiiremini kui 0,3 m ööpäevas.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Peri oja
Veekogu kood VEE1049200
Tegevuse tüüp Veekogu süvendamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 1 200
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus  
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Projektiga on kavandatud sette eemaldamine ja vesiveski pealevoolukanali remondi järgselt eemaldamata jäänud ajutise tõkketammi pinnase väljakaevamine paisjärvest. Sette eemaldamine on kavandatud kolmes etapis. Esimese etapiga on ette nähtud eemaldada sete parema kalda äärest valdavalt kuni sügavuseni 44.05 m abs. Sette eemaldamise maht on 425 m3. Koos sette eemaldamisega on esimeses etapis kavandatud välja kaevata ajutise tõkketammi pinnas (ca 70 m3 ). Esimeses etapis on paisjärvest väljakaevatava sette ja pinnase maht kokku 495 m3. Teise etapiga on ette nähtud eemaldada sete vasaku kalda äärest kuni sügavuseni 43.50 m abs. Teises etapis on väljakaevatava
sette maht 495 m3. Kolmandas etapis on ette nähtud sette eemaldamine kuni paisjärve põhjani. Kolmandas etapis on maht ca 280 m3. Kaldajoone muutmist ei ole kavandatud. Töö teostamiseks on ette nähtud eemaldada puud ja võsa paisjärve paremalt (Veski tee poolselt) kaldalt ca 250 m2 suuruselt alalt. Paisjärve kalda nõlva püsivuse tagamiseks ei tohi nõlvadelt juuri eemaldada. Kännud on vajalik lõigata madalaks või freesida.
Väljakaevatav sete on kavandatud vedada läheduses asuva Värska mnt 5 (62201:001:0790) kinnistule ja ladestada. Ladestatava pinnasekihi paksus on ca 1,6 m. Sette veokaugus on ca 600 m. Väljakaevatav pinnas on tuleb vedada selleks ette nähtud pinnaseladestuskohta või vastavalt kokkuleppele läheduses asuva(te) kinnistu(te) omanikega kasutada täitematerjalina.

Tööde läbiviimiseks tuleb alandada paisjärve veetase. Veelaskme abil on võimalik veetaset alandada ca 70 cm võrra s.o ligikaudu tasemeni 44.60 m abs. Veetaseme alandamine ei tohi toimuda kiiremini kui 30 cm ööpäevas. Veetaseme alandamisel tuleb vältida sette kandumist allavoolu. Järskude kallaste tõttu ei saa sette väljakaevamiseks paisjärve sisse sõita. Sette väljakaevamine tuleb teha kalda nõlva pealt. Ekskavaatori kaevamise ulatus peab olema vähemalt 20 m.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6437664, Y: 681214
X: 6437665, Y: 681226
X: 6437649, Y: 681229
X: 6437623, Y: 681202
X: 6437612, Y: 681194
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Ehitustööde sotsiaalsete mõjude vähendamiseks peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on silmaga nähtav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kuival perioodil peab tolmutõrjeks ette nägema veega kastmise. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju või keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit.

Tööde tegemise ajal võib kaasneda eeldatavalt suurem müra ja vibratsioon, kuid tehniliselt korras masinate kasutamine hoiab tõenöoliselt häiringut minimaalsena. Kuna tiigi põhjast eemaldatakse sinna settinud muda, siis võimalik negatiivne mõju on elupaikadele ning elustikule. Eeldatavalt peale süvendustöid elustik paraneb.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused Veekogu põhjast eemaldatakse sinna settinud muda, kaldajoont ei muudeta.
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim Enne süvendustöid tuleb Rosma vesveski paisul veetaset alandada vastavalt Keskkonnaameti seatud tingimustele.
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
Paisutiik X: 6437661, Y: 681215 BHT7    
Paisutiik X: 6437661, Y: 681215 Heljum    
500 m eemal X: 6438204, Y: 681282 BHT7    
500 m eemal X: 6438204, Y: 681282 Heljum    

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Töödega on kavandatud Peri ojal (Keskkonnaregistri kood VEE1049200) paikneva Rosma paisjärve saneerimine. Rosma paisjärv asub Põlva maakonnas Põlva vallas Rosma külas. Paisjärv külgneb lõunast Põlva – Karisilla tugimaanteega (tee nr 90), läänest Rosma krossimäe teega (tee nr 6190075) ning põhjast ja idast Veskimäe teega (tee nr 6190098). Saneerimise tegevusena on kavandatud paisjärve puhastamine settest.
Kavandatud tegevus jääb Mati (61903:002:0033), Veski tee 1 (61903:002:0029), Veskitammi (61903:002:0360), Jaanimäe tee L1 (61903:002:0034) ja Triinu (61903:002:0027) kinnistutele. Projekti alusplaanina on kasutatud A & O Maamõõdubüroo OÜ poolt 2020. a märtsikuus koostatud topo-geodeetilist plaani mõõtkavas 1:500 (töö nr 80/20). Käesoleva töö koostamisele eelnes hüdrotehnilise uurimistöö läbiviimine, mille käigus mõõdeti paisjärve vee sügavust ja sette paksust.

Projektiga on kavandatud sette eemaldamine ja vesiveski pealevoolukanali remondi järgselt eemaldamata jäänud ajutise tõkketammi pinnase väljakaevamine paisjärvest. Sette eemaldamine on kavandatud kolmes etapis. Esimese etapiga on ette nähtud eemaldada sete parema kalda äärest valdavalt kuni sügavuseni 44.05 m abs. Sette eemaldamise maht on 425 m3. Koos sette eemaldamisega on esimeses etapis kavandatud välja kaevata ajutise tõkketammi pinnas (ca 70 m3 ). Esimeses etapis on paisjärvest väljakaevatava sette ja pinnase maht kokku 495 m3. Teise etapiga on ette nähtud eemaldada sete
vasaku kalda äärest kuni sügavuseni 43.50 m abs. Teises etapis on väljakaevatava sette maht 495 m3. Kolmandas etapis on ette nähtud sette eemaldamine kuni paisjärve põhjani. Kolmandas etapis on väljakaevatava sette maht ca 280 m3Kaldajoone muutmist ei ole kavandatud. Töö teostamiseks on ette nähtud eemaldada puud ja võsa paisjärve paremalt (Veski tee poolselt) kaldalt ca 250 m2 suuruselt alalt. Paisjärve kalda nõlva püsivuse tagamiseks ei tohi nõlvadelt juuri eemaldada. Kännud on vajalik lõigata madalaks või freesida. Kokku on kolme etapiga väljakaevatava sette ja pinnase maht ca 1200 m3.
Väljakaevatav sete on kavandatud vedada läheduses asuva Värska mnt 5 (62201:001:0790) kinnistule ja ladestada. Ladestatava pinnasekihi paksus on ca 1,6 m. Sette veokaugus on ca 600 m. Väljakaevatav pinnas on tuleb vedada selleks ette nähtud pinnaseladestuskohta või vastavalt kokkuleppele läheduses asuva(te) kinnistu(te) omanikega kasutada täitematerjalina.

Tööde läbiviimiseks tuleb alandada paisjärve veetase. Veelaskme abil on võimalik veetaset alandada ca 70 cm võrra s.o ligikaudu tasemeni 44.60 m abs. Veetaseme alandamine ei tohi toimuda kiiremini kui 30 cm ööpäevas. Veetaseme alandamisel tuleb vältida sette kandumist allavoolu. Järskude kallaste tõttu ei saa sette väljakaevamiseks paisjärve sisse sõita. Sette väljakaevamine tuleb teha kalda nõlva pealt. Ekskavaatori kaevamise ulatus peab olema vähemalt 20 m.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
MTÜ Rosma Külaselts on esitanud Põlva Vallavalitsuse kaasavasse eelarvesse taotluse Rosma vesiveski tiigi saneerimiseks, mis on saanud toetuse.

Rosma paisutiik (paisjärv) asub Põlva maakonnas Põlva vallas Rosma külas. Paisjärv külgneb lõunast Põlva – Karisilla tugimaanteega (tee nr 90), läänest Rosma krossimäe teega (tee nr 6190075) ning põhjast ja idast Veskimäe teega (tee nr 6190098). Saneerimise tegevusena on kavandatud paisjärve puhastamine settest.
Kavandatud tegevus jääb Mati (61903:002:0033), Veski tee 1 (61903:002:0029), Veskitammi (61903:002:0360), Jaanimäe tee L1 (61903:002:0034) ja Triinu (61903:002:0027) kinnistutele.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Kavandatud tegevuse ajal (muda eemaldamine) mõjutatakse pinnast masinatega ning muda eemaldamise käigus on tugevalt mõjutatud seal olev elustik. Vererežiim saab samuti tegevuste käigus mõjutatud, kuna paisus olevat veetaset tuleb alandada. Kuid pikemas perspektiivis eeldatavalt elustik taastub ja saab paremad tingimused ning veetase tõstetakse tagasi.
Eelduste kohaselt ei saa oluliselt mõjutatud õhk ja atmosfäär, kuna muda eemaldamine ning selle transportimine on lühiajaline tegevus.
Lähim looduskaitseala

Piirkond on hõlmatud Põlva reoveekogumisalaga ning asub üldplaneeringu mõttes tiheasustusalal. Ala asub keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. Lähim kaitsealune park jääb ca 700 m kaugusele läände, milleks on Intsikurmu parkmets (KLO1200100). III kaitsekategooria käpaliste kasvukohad jäävad ca 800 m kaugusele loodesse. Eeldataavlt ei mõjutata tegevusega kaitseala ega kaitstavaid kasvukohti, kuna tegevus on piisavalt kaugel.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatud tegevus ei oma mõju välisõhu kvaliteedile, kuna tegevusega ei kaasne saasteainete heidet õhku.

Eeldatavaalt oluline keskkonnamõju puudub, kuna tegevus pole nii mastaapne.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Ehitusperioodil vastutab töövõtja keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires, vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tööde tellija juhistele. Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Ehitustööde sotsiaalsete mõjude vähendamiseks peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on silmaga nähtav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kuival perioodil peab tolmutõrjeks ette nägema veega kastmise. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju või keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit.

Enne tööde algust on vajalik alandada paisjärve veetaset. Veetaset ei tohi alandada kiiremini kui 0,3 m ööpäevas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Omaniku nõusolek, millel paistiik asub
Lisa 6: Triinu.asice
Omaniku nõusolek, millel paistiik asub
Omaniku nõusolek, millel paistiik asub