Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115217
Taotlus T-KL/1005937-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1005937-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Agricom Tehnika Osaühing
Kontaktisik
Madis Olt
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõte Agricom Tehnika OÜ (reg nr 10871658), mille põhitegevusala on muud kaeve- ja mullatööd (EMTAK 43129), soovib taotleda keskkonnaluba puidujäätmete taaskasutamiseks.

Ettevõtel on õigus kasutada Jõhvi vallas, Edise külas Aiandi keskus 5 ja Aiandi keskus 11 kinnistuid, kus soovitakse teostada erinevat liiki puidujäätmete (metsamajandamisjäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmete hulgast välja sorteeritud puidujäätmed, kasutuskõlbmatud puitpakendid jne) purustamist, mille tulemusel tekib puiduhake. Saadud puiduhake soovitakse müüa energiakasutuseks vastavat keskkonnaluba või registreeringut omavale ettevõttele. Puidujäätmeid soovitakse vastu võtta nii elanikelt kui ettevõtetelt.

Korraga on territooriumil kavas üheaegselt hoida kuni 3125 t (12 500 m3) puidujäätmeid ning taaskasutamisele ehk purustamisele suunamise aeg on kuni 1 nädal.

Ettevõte teostab järgnevaid jäätmete taaskasutustoiminguid:
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokku pressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas

Ettevõtte tegevus vastab Jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2, mille alusel on jäätmeluba nõutav jäätmete taaskasutamiseks.

Käesoleva taotluse koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:
• Jäätmeseadus
• Keskkonnaministri 14.12.2015. a määrus nr 70 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu
• Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis"
• Vabariigi Valitsuse 08.12.2011 määrus nr 148 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud

Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Jäätmete purustamisel väljub välisõhku heitmeid (puidutolm) ja tekib müra.
Tekkida võivate saasteainete heitkoguseid hinnatakse põhjalikumalt taotluse eriaosas 4 "Õhk".

Kavandatava tegevusega ei ole oodata ülenormatiivseid lõhna ja vibratsiooni tasemeid.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Agricom Tehnika OÜ Edise puidujäätmete vastuvõtt
Aadress
Aiandi keskus 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Territoriaalkood
1524
Katastritunnus(ed)
25201:001:0016
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6586869, Y: 691785
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk ja 2 auku. Puudutatud katastriüksused: Aiandi keskus 11 (25201:001:0016), Aiandi keskus 5 (25201:001:0024). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk ja 2 auku. Puudutatud katastriüksused: Aiandi keskus 11 (25201:001:0016), Aiandi keskus 5 (25201:001:0024).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Edise puidujäätmete vastuvõtt
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Aiandi keskus, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 25201:001:0024 X: 6586984, Y: 691656
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 16109 - Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Ettevõtel on õigus kasutada Jõhvi vallas, Edise külas Aiandi keskus 5 ja Aiandi keskus 11 kinnistuid. Aiandi keskus 5 kinnistu on 40% tootmismaa ja 60% maatulundusmaa sihtotstarbega ning Aiandi keskus 11 kinnistu 100% tootmismaa sihtotstarbega. Ettevõtte kasutuses olev territoorium piirneb lõunast transpordimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, läänest ja edelast maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega ning põhjast ja idast peamiselt elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Lähimad elumaja hooned (Edise küla väike kortermajade kompleks) asuvad küll Aiandi keskus 5 kinnistu piirist 10-15 meetri kaugusel, kuid puidujäätmete vastuvõtuplatsist (kus toimub ka purustamine ja ladustamine) u 120 - 150 m kaugusel põhjasuunas.

Piirkonnas on kõik vajalikud kommunikatsioonid: vesi, kanalisatsioon, side, gaas.
Aiandi keskus 5 kinnistul asuvas kontorihoones on olemas ühisveevärk ja kanalisatsioon.

Ettevõtte territooriumil ei asu loodusvarasid. Ettevõtte territooriumil ei paikne märgalasid, pinnavorme ega metsi, mis saaksid ettevõtte tegevuse tõttu mõjutatud. Ettevõtte territooriumi läheduses puuduvad keskkonnaregistri andmetel looduskaitseliste piirangutega alad, Natura 2000 kaitsealad, kaitsealuste liikide kasvupaigad ning teised nähtused, millega kaasneksid looduskaitselised kitsendused. Põhjavesi on käitluskoha piirkonnas kaitsmata.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Jäätmekäitluskoha territooriumile on tagatud sissepääs ida poolt Tallinn-Narva teelt. Sissesõidutee laius on u 6m. Tuletõrje veevõtukoht asub Aiandi keskus 5 kinnistul ning tuletõrje liikumisteel puuduvad takistused. (vt joonis Plan2)

Kinnistutel olev aluspind koosneb osaliselt betoonplaatidest ning osaliselt tagasitäidetud killustikust. Jäätmekäitluse ala on aiaga piiratud ning kontorihoone külge on paigaldatud elektrooniline valve. Sademevee kogumissüsteemid käitlusterritooriumil puuduvad.

Puidujäätmete ladustamine ja taaskasutamine toimub 100% välitingimustes. Kokku on territooriumil 2 puidujäätmete vastuvõtu platsi ja reservis olev ladustusala (vaata asukohaplaan). Vastuvõtuplatsil tähisega E toimub peamiselt puidujäätmete purustamine. Nii sissetulevaid jäätmeid kui purustatud haket hoiustatakse hunnikutes.
Puidujäätmed on eelsorditud ning jagunevad kemikaalidega töötlemata jäätmeteks (peamiselt metsamajandusjäätmed) ning potentsiaalselt kemikaalidega (värvitud, lakitud, liimitud, õlitatud jne) töödeldud jäätmeteks, milleks võivad olla puitpakendid ning ehitus- ja lammutusprotsessi käigus tekkinud jäätmed. Tegemist on tavajäätmetega ning ohtlikke jäätmeid ettevõte vastu ei võta. Keemiliselt töödeldud ja töötlemata puidujäätmed sorditakse, hakitakse ja ladustatakse eraldi hunnikutesse.

Ettevõtte lahtioleku aeg klienditele: E-R 09.00-16.00 (elanikelt, ettevõtetelt ja tarnijatelt puidujäätmete vastuvõtt)
Ettevõtte tööaeg: E-R: 08.00 - 20.00 (teostatakse hakkimise, ümberlaadimise, segamise jms töid)

Seotud failid
Lisa 1: Skeem.pdf
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Puidujäätmetest hakkepuidu tegemine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 23 363 30 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Edise puidujäätmete vastuvõtt
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
03 01 01 - Puukoore- ja korgijäätmed 6 500   6 500 6 500 6 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 03 - Puitpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 01 - Puit 15 000   15 000 15 000 15 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* 800 800   800 800 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 90 90   90    
02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu) 60   60 60 60 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 10 10   10    
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 3   3 3 3 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Puidujäätmetest hakkepuidu tegemine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Kogumine:
Jäätmekäitluskohas kogutakse puidujäätmeid nii ettevõtetelt kui eraisikutelt. Selleks, et jäätmete üleandmine toimuks nõuetekohaselt, on sissesõidutee vahetus lähedusse paigaldatud käitluskoha territooriumi plaan/infotahvel, mis sisaldab muuhulgas ka käitluskohas liikumise skeemi ning puidujäätmete üleandmise-vastuvõtmise korda.

Jäätmekoorma saabumisel ettevõtte käitluskohta teostab platsi vanem koheselt jäätmekoorma visuaalse vaatluse ning suunab seejärel koorma vastavasse ladustamiskohta (metsamajandusjäätmete ning ehitus- ja lammutustööde käigus tekkinud puidujäätmeid ei ladustata koos).

Ehitus- ja lammutusprotsesside käigus tekkinud puidujäätmetele teostatakse täiendav visuaalne vaatlus, et välistada ohtlike puidujäätmete esinemine, Juhul kui vaatluse / sortimise käigus leitakse ka ohtlikke jäätmeid, ladustatakse need ajutiselt territooriumil asuvasse metallist vahetuskonteinerisse ning antakse üle edasiseks käitlemiseks vastavat keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba omavale ettevõttele.


Hakkepuidu tootmine:
Hakkepuidu tootmine toimub eelsorditud puidujäätmetest. Eelsorditud puidujäätmed jagunevad kemikaalidega töötlemata jäätmeteks (peamiselt metsamajandusjäätmed) ning potentsiaalselt kemikaalidega (värvitud, lakitud, liimitud, õlitatud jne) töödeldud jäätmeteks, milleks võivad olla puitpakendid ning ehitus- ja lammutusprotsessi käigus tekkinud jäätmed.

Puidujäätmeid purustatakse mobiilse puiduhakkuriga ning purustatakse fraktsiooni 40-120 mm, mis on võimalik müüa keskkonnaluba või registreeringut omavatele ettevõtetele edasiseks taaskasutamiseks küttematerjalina.

Keemiliselt töödeldud puidujäätmetest toodetud puiduhakkest võetakse analüüse veendumaks, et puiduhake vastab biomassile kehtestatud piirmääradele (Soome puidumääruse tabel 10 piirmäärad https://energia.fi/files/847/VTT_M_01931_Kaytosta_poistetun_puun_soveltamisohje_Lokakuu2014_liitteet.pdf). Kui puiduhake ei vasta biomassile kehtestatud nõuetele, klassifitseeritakse see C-kategooria puidujäätmeks ning antakse üle vastavat keskkonna või -kompleksluba omavale ettevõttele edasiseks käitlemiseks.


Ajutine ladustamine:
Nii sissetulevad puidujäätmeid kui purustatud puidujäätmeid hoiustatakse puistes. Kuna puitmaterjali niiskussisaldus on suur, pole oodata ka olulist tolmu teket puitmaterjali ladustamisel.

Korraga ladustatakse ettevõtte territooriumil maksimaalselt 3125 t või 12 500 m3 põlevjäätmeid (puidujäätmeid). Päästeameti Ida päästekeskus on Agricom Tehnika poolt esitatud puidujäätmete ladustamise plaani kooskõlastanud 22.09.2021 kirjaga nr 7.2-7.3/7779-2.


Mobiilne puiduhakkur metsamajandusjäätmete purustamiseks.
Mobiilne eel- ja järelpurusti koos metalli eraldaja (magnetiga)

Frontaallaadur (hakkepuidu koorma laadimiseks puisteveokitele)
Ekskavaator haaratsitega (jäätmete tõstmiseks purustisse)
Puisteveokid (90m3, liikuva põhjaga)
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Edise puidujäätmete vastuvõtt
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6586868, Y: 691753   3 kuud 3 125 12 500 03 01 01 - Puukoore- ja korgijäätmed Jah 755 3 020
15 01 03 - Puitpakendid Jah 500 2 000
17 02 01 - Puit Jah 1 400 5 600
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* Jah 400 1 600
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 3 12
19 12 02 - Mustmetallid Ei 2.50 1.50
02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu) Jah 30 120
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* Jah 37 148
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Kavandatava jäätmekäitlusega (jäätmete purustamine ja ajutine ladustamine) kaasnevateks võimalikeks keskkonnahäiringuteks on müra ja tolm. Tekkida võivate saasteainete heitkoguseid hinnatakse põhjalikumalt taotluse eriaosas 4 "Õhk".

Keskkonnahäiringuid soodustavateks teguriteks on ebasoodne tuulesuund ja tuulekiirus.

Kavandatava tegevusega ei ole oodata ülenormatiivseid lõhna ja vibratsiooni tasemeid.

 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Võimaliku mürahäiringu ennetamine Ettevõte tegeleb puidujäätmete purustamisega üksnes E-R: 08.00 - 20.00. Väljaspool määratud tööaega purustamis- ja laadimistöid ei teostata.

puudub pidev
2. Võimaliku mürahäiringu ennetamine Ebasoodsa tuulesuuna ja tuulekiiruse korral purustamis- ja laadimistöid ei teostada, et vältida ülenormatiivse mürataseme jõudmist lähimate elamuteni. puudub vastavalt vajadusele
3. Võimaliku mürahäiringu ennetamine Kinnistu idaküljele rajatakse puidujäätmetest ja -hakkest müratõkkevall, et vältida ülenormatiivse mürataseme jõudmist lähimate elamuteni. Puidujäätmetest ja -hakkest müratõkkevall enne jäätmekäitlusega alustamist
4. Võimaliku tolmuhäiringu ennetamine Kuivade ilmade korral puidujäätmete ja -hakke hunnikute immutamine uduvihmutusseadmega. uduvihmutusseadmed vastavalt vajadusele
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Puidutolm Visuaalne igapäevaselt puudub Aiandi Keskus 5 X: 6587052, Y: 691623
2. Müra Mõõtmine vastavalt vajadusele müramõõtja Aiandi Keskus 5 X: 6587052, Y: 691623

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Edise puidujäätmete vastuvõtt
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse alustamine Puidujäätmete käitlemise territoorium on aiaga piiratud ning videovalvega. Sissepääsutee juures on olemas käitluskoha infotahvel/plaan klientidele. Kinnistu idaosasse on rajatud puidujäätmetest ja -hakkest muratõkkevall.

Jäätmekäitlusega tegelevad töötajad on juhendatud ning varustatud vajaliku tööriietuse ja töövahenditega.
Enne jäätmekäitlustöödega alustamist
Jäätmekäitluse lõpetamine Jäätmete sattumisel väljaspoole jäätmekäitluskohta koristab ettevõte saastunud ala ja paigutab jäätmed tagasi selleks ettenähtud jäätmekäitluskohale.
Jäätmekäitluse lõpetamisel korrastatakse kogu territoorium viisil, mis tagab territooriumi kasutamise muul otstarbel või teiste isikute poolt.
Jäätmekäitluse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane, kuna ei teostata direktiivis 2010/75/EL loetletud tegevusi, millele tuleb PVT rakendada. (tavajäätmete taaskasutusse võtmine on tootmisvõimsusega alla 75 tonni ööpäevas)

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
  V1 V1 Purusti asukoht1 X: 6586939, Y: 691361
X: 6586955, Y: 691376
      20 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)
  V1 V1 Purusti asukoht 2 X: 6586868, Y: 691618
X: 6586879, Y: 691629
      20 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)
  V1 V1 Purusti asukoht 3 X: 6586875, Y: 691719
X: 6586887, Y: 691731
      20 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)
  V4 V4 Puidu hoiustamine X: 6586918, Y: 691351
X: 6586954, Y: 691433
      20 090402 - Tahkete jäätmete kõrvaldamine maismaal - mittekorraldatud jäätmete ladustamine
  V5 V5 Puidu hoiustamine X: 6586859, Y: 691661
X: 6586895, Y: 691783
      20 090402 - Tahkete jäätmete kõrvaldamine maismaal - mittekorraldatud jäätmete ladustamine

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
16109 - Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Põletusseade
Ei
Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
 
Suure võimsusega põletus­seade
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

LHK projekti koostaja
Nimi
Agricom Tehnika OÜ
Registrikood/isikukood
10871658
Postiaadress
Mõisa tee 10, Erra, Lüganuse vald, 43131 Ida-Viru maakond
Telefon
5106133
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
LHK projekti koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:
- Atmosfääriõhu kaitse seadus
- Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“
- Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“
Tehnoloogilised kaardid
Lisa 4: Skeem__1_.pdf
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Lähteandmed purustatava ja hoiustatava materjali, purusti võimsuse ja purustuskohtade kohta on saadud ettevõtte esindajalt.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Ehitisregistri andmetel asub Aiandi keskus 5 kinnistul hoone (ehitusregistri kood: 02004093, elamu 6 krt). Kinnistu Aiandi keskus 5 sihtotstarve on maatulundusmaa 60% ja tootmismaa 40%. Ehitisregistri andmetel asub
Aiandi keskus 11 kinnistul hoone (ehitusregistri kood: 102025685, kasvuhoone nr 23) ja rajatis (ehitusregistri kood: 220431407, Bio-25. Kinnistu Aiandi keskus 11 sihtotstarve on tootmismaa 100%.
Aiandi keskus 5 kinnistu külgneb põhja suunas kinnistutega Kalmupõllu (kü tunnus: 25201:001:0025, maatulundusmaa 100%), Aiandi keskus 10 (kü tunnus: 25201:001:0002, elamumaa 100%), Aiandi keskus 8 (kü tunnus: 25201:001:0003, elamumaa 100%), Aiandi keskus 6 (kü tunnus: 25201:001:0020, elamumaa 100%), Aiandi keskus 1a (kü tunnus: 25201:001:0009, elamumaa 100%) ja Aiandi keskus 2 (kü tunnus: 25201:001:0035, elamumaa 100%). Ida suunas külgneb käsitletav ala kinnistutega Aiandi keskus 3 (kü tunnus: 25201:001:0005, elamumaa 100%), Aiandi keskus 4 (kü tunnus: 25201:001:0006, elamumaa 100%), 1 Tallinn-Narva tee (kü tunnus: 25201:001:0015, transpordimaa 100%), Aiandi keskus 7 (kü tunnus: 25201:001:0030, ärimaa 100%) ja Aiandi keskus 11 (kü tunnus: 25201:001:0016, tootmismaa 100%). Lõuna suunas
külgneb käsitletav ala kinnistutega 13215 Aiandi tee L1 (kü tunnus: 25201:005:0269, transpordimaa 100%), Aiandi keskus 16 (kü tunnus: 25201:001:0040, transpordimaa 100%) ja Aiandi keskus 17 (kü tunnus: 25201:001:0022, tootmismaa 100%). Lääne suunas külgneb käsitletav
ala kinnistuga Aiandi keskus 18 (kü tunnus: 25201:001:0023, maatulundusmaa 100%). Käsitletava ala keskel paiknevad kinnistud Aiandi keskus 5a (kü tunnus: 25201:001:1100, tootmismaa 100%) ja Aiandi alajaam (kü tunnus: 25201:001:1000, tootmismaa 100%). Aiandi keskus 11 kinnistu külgneb põhja suunas kinnistuga Aiandi keskus 7 (kü tunnus:
25201:001:0030, ärimaa 100%) ning ida suunas kinnistutega 1 Tallinn-Narva tee (kü tunnus: 25201:001:0015, transpordimaa 100%), Aiandi keskus 13 (kü tunnus: 25201:001:0017, jäätmehoidla maa 100%) ja Aiandi keskus 15 (kü tunnus: 25201:001:0013, tootmismaa 100%). Aiandi keskus 11 kinnistu külgneb lõuna suunas kinnistuga 13215 Aiandi tee L1 (kü tunnus: 25201:005:0269, transpordimaa 100%) ja lääne suunas kinnistuga Aiandi keskus 5 (kü tunnus: 25201:001:0024, maatulundusmaa 60% ja tootmismaa 40%).
Lähim eluhoone jääb Aiandi keskus 5 kinnistust ca 3 m kaugusele põhja suunda (Aiandi keskus 6) ning Aiandi keskus 11 kinnistust ca 90 m kaugusele põhja suunda (Aiandi keskus 6).
Maa-ameti geoportaali looduskaitse kaardirakenduse kohaselt ei asu käsitletavatel kinnistutel ega nende vahetus läheduses looduskaitsealuseid objekte. Kultuurimälestiste kaardirakenduse kohaselt ei asu tootmisterritooriumil kultuurimälestisi. Lähima kultuurimälestise
(arheoloogiamälestis Kivikalme (registrinumber 8985)) kaitsevöönd jääb Aiandi keskus 5 kinnistust ca 32 m põhja suunda ning Aiandi keskus 11 kinnistust ca 310 m loode suunda.
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas.
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Lisa 6: Asendiplaan.pdf
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Hajuvusarvutustes võetakse arvesse maapinna reljeefi vastavalt kõrgusmudelile (5 m täpsusega andmed) ning maapinna karedustegurit vastavalt piirkonna maakattele. Paiksete heiteallikate heite leviku modelleerimiseks kasutatavad hajuvusmudelid ei ole võimelised arvestama hoonete mõju hajuvustingimustele ja seega nende olemasolu või puudumine ei mõjuta hajuvusarvutusi. Eelnevalt lähtuvalt puuduvad piirkonnas hajuvustingimusi oluliselt mõjutavad geograafilised ja tehnogeensed objektid.
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos)

Tuulte roos

Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel
Puidu purustamine: 
Heitmete arvutamisel on kasutatud Kanada metoodikat, mis on leitav https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory/report/tools-calculating-emissions/wood-products-operations.html. 

Puidu ladustamine (sh puidu laadimine): 
Hollandi metoodikas on antud eriheite väärtused erinevatele, peamiselt bioloogilistele puistematerjalidele, sealhulgas ka tahketele biokütustele. Eriheite väärtused on antud erinevate tolmamisklasside alusel, eri tolmuliikide suhtes.
Hakkepuiduna käsitletakse metoodika tabeli 3-2 alusel väikesefraktsioonilist puidu haket, milles on suuremaid osiseid. Sellise puidu niiskussisaldus on metoodikas <25%. Puiduhake vastab metoodikas tolmuklassile S5 (tabel 3-10 ja 3-11), mille eriheitmed on PMsum 10 g/t. Hoiustamise eriheide arvestab kuhja ja kuhjast materjali laadimist. Arvutusmetoodika saadav:  https://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/BOLK_II_biomass_Final-Version.pdf
Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Vastavalt eelpooltoodud metoodikale on leitud eriheited puidu purustamisel:

PMsum 0.118 kg/t
PM10 0.091 kg/t
PM2.5 0.008 kg/t
Kuiva puidu kogus:
niiskusesisaldus 25%
t/a = 23363 t/a  x 25% = 17522,25 t/a

Tonni aastas leiame järgmise valemiga: 
t/a=eriheide*aastane käideldava materjali kogus(t)/1000
PMsum = 0,118 x 17522,25 / 1000 = 2,068 t/a
PM10 = 0,091 x 17522,25 / 1000 = 1,595 t/a
PM2,5 = 0,008 x 17522,25 /1000 = 0,140 t/a

Purusti tööaeg:
Purusti tootlikus 25 t/h ehk 23363 / 25 = 935 h/a
Grammi sekundis leiame järgmise valemiga:
g/s = saasteaine kogus aastas x 1000000/ (3600 x tööaeg) ehk
PMsum = 2,068 x 1000000 / (3600 x 935) = 0,6146 g/s
PM10 = 1,595 x 1000000 /  (3600 x 935) = 0,474 g/s
PM2,5 = 0,140 x 1000000/ (3600 x 935) = 0,0417 g/s
Purustamine võib toimuda kolmes erinevas kohas, korraga mitmes kohas purustamist ei toimu.

Puidu ladustamisel (sh puidu laadimisel) eralduvd saasteained leiame eelmises punktis toodud metoodika ja arvutusvalemite kohaselt:
Eriheited vastavalt metoodikale
Eriheide hoiustamisel  
PMsum 0.0100 kg/t
PM10 0.0005 kg/t
PM2.5 ei ole määratud  
PMsum = 0,01 x 17522,25 / 1000 = 0,031 t/a
PM10 = 0,0005 x 17522,25 / 1000 = 0,002 t/a

PMsum = 0,031 x 1000000 / (3600 x 935) = 0,001 g/s
PM10 = 0,0005 x 1000000 /  (3600 x 935) = 0,0001 g/s

Puitu ladustatakse kahel erineval kohal (heitallikad V4 ja V5)
Laoplatsil hoitavad puidukogused jaotuvad: V4 - 1/5 osa ja V5 - 4/5 osa, ehk
V4:  
PMsum = 0,031 / 5 = 0,0063 t/a
PM10 = 0,002 / 5 = 0,0003
V5:
PMsum = (0,031 / 5) x 4 = 0,025 t/a
PM10 = (0,002 / 5) x 4 = 0,001 t/a

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas V1 Purusti asukoht1
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 46 0 0
09 - 10 46 0 0
10 - 11 46 0 0
11 - 12 46 0 0
12 - 13 46 0 0
13 - 14 46 0 0
14 - 15 46 0 0
15 - 16 46 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas V4 Puidu hoiustamine
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V5 Puidu hoiustamine
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm µg/m³ Suhe Cm / Keskmistamisaeg
V1 PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.042 g/s 1 aasta 25 µg/m³ 0.304 0.012
V1, V4, V5 PM10 Peened osakesed (PM10) 0.474 g/s 24 tundi 50 µg/m³ 26.824 0.536
1 aasta 40 µg/m³ 8.862 0.222
 
Koosmõju kirjeldus
Vastavalt KOTKAS registrile (seisuga 29.09.2021) lähemal kui 500 m koosmõjusse kaasatavaid käitisi ei ole. Seega koosmõju teiste ettevõtetega ei ole arvestatud, kuna foonisaaste kohta mõõtmisandmed puuduvad on saasteainete foonitase loetud nulliks.
Koosmõju tabelisse on märgitud suurim välisõhu maksimaalne arvutuslik saastatuse tase, mis tekib purustuskohal nr 2. Teistes purustuskohtades jääb välisõhu maksimaalne saastatuse tase väiksemaks. Vastav tabel esitatud Tabelis 4.4.15 alampunktis Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Saasteainete atmosfääris hajumise arvutuseks on kasutatud US-EPA poolt välja töötatud Gaussi difusioonivõrrandil põhinevat arvutusmudelit Aermod. Mudelit kasutati tarkvara AERMOD View abil, mis on toodetud Lakes Environmental Software poolt. Hajuvusarvutuste teostamisel lülitati käitise tootmisterritooriumi ulatuses arvutus välja.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
2018-2020
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu
  • Õhutemperatuur
  • Õhuniiskus
  • Õhurõhk
  • Sademed
  • Tuul: suund, kiirus
  • Pilved: hulk, kõrgus
  • Nähtavuskaugus
  • Atmosfäärinähtused
Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Jõhvi meteoroloogiajaam

Puru tee 11, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Laius: N 59°19´44´´
Pikkus: E 27°23´54´´
Vaatlusväljaku kõrgus merepinnast: 72,68 m (EH2000)

Viide meteroloogilise mudeli andmetele

Kliimaandmetena kasutati (Jõgeva) meteoroloogiajaama kolme järjestikuse aasta vajalikke kliimaandmeid, mis töödeldi AERMOD tarkvara mooduliga AERMET. Kliimaandmed saadi avalikust andmebaasist, mis on kättesaadav ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa
Ülemise kihi kliimaandmed genereeriti AERMET mooduli abil.

Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta

Maapinna kõrgusandmete arvestamiseks kasutati tarkvara moodulit AERMAP ning andmed pärinevad Maa-ameti vastavast andmebaasist, mis on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3. Kasutati 5 m võrgustikuga andmeid.

Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Seireandmed puuduvad, mõjualas ei paikne teisi heiteallikaid, mis väljutavad samaseid saasteaineid (Kotkas register seisuga 29.09.2021), seega foonisaaste on loetud nulliks.

Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Arvestades kasutatava purustusmaterjali planeeritavat hulka ja nende kasutuse iseloomu, ei ole ette näha ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumist pärast heiteallika töölerakendamist.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 84 §18` (27.12.2016), koostatakse saasteaine hajumiskaart iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel, ning vajaduse korral rakendatakse keskmistamisaegade kohta protsentiile. Hajuvusarvutustes on kasutataud peenetel osadel (PM10) protsentiili 90,4. 30% piirväärtuse ületavad peened osakesed 24 tunni kontsentratsioonil kõigis kolmes purustuskohas (korraga purustatakse ainult ühes purustuskohas.  
Välisõhu maksimaalne arvutuslik saastatuse tase vastavalt:

  Saasteaine Keskmistamise aeg Siht- või piirväärtus, µg/m³ Välisõhu maksimaalne arvutuslik saastatuse tase ∑Cm µg/m³ Suhtarv
V1, V4, V5 Peenosakesed 24h 50 20.531 0.411
1a 40 7.511 0.188
Eriti peened osakesed 1a 25 0.304 0.012
V2, V4, V5 Peenosakesed 24h 50 26.824 0.536
1a 40 8.862 0.222
Eriti peened osakesed 1a 25 0.304 0.012
V3, V4, V5 Peenosakesed 24h 50 21.387 0.428
1a 40 7.138 0.178
Eriti peened osakesed 1a 25 0.304 0.012
PM2,5 kontsentratsioonid jäävad alla 30% piir või sihtväärtuse.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Hajumissarvutuste kohaselt jäävad saasteainete kontsentratsioonid väljapool käitise tootmisterritooriumit ja lähima elamu juures alla kehtestatud piirväärtuste.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Taotlusele lisatud mürahinnang.(4.4.11)
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Hajumisarvutuste tulemustest nähtub, et puidupurustist väljutatavate saasteainete heitkogused ei põhjusta õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist ja välisõhu maksimaalne arvutuslik saastatuse tase jääb oluliselt alla piirväärtust.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Õhu saasteainete heitnormidest kinnipidamist kontrollitakse ettevõtte poolt olemas olevate võimaluste piires ja vahenditega. Arvestades saasteainete heitkoguseid, siis täiendavaid meetmeid heitmete vähendamiseks ei ole vaja ette näha.
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Seirejaama ei kavandata.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Ebasoodsateks ilmastikuoludeks on kuiv ja tuuline ilm. Puidu purustamise aeg valida eelistatavalt perioodi, kus ei esine tugevat tuult (üle 15 m/s) ning ei ole eelnenud pikka kuiva perioodi.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Ei ole oodata muid ebasoodsaid mõjusid.
Muud heite vähendamise meetmed
Muid heitmete vähendamis meetmeid ei rakendata.
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
Kontrollimatuid heiteid ei teki.

5.4.18. Lisad

LHK projekti täiendavad andmed
Tuulte roos
LHK projekti lisad
Lisa 10: Tuulte_roos.pdf

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Müraallika nimetus Müraallika koordinaadid Müratase väljas­pool käitise tootmis­territooriumi (dB) Müra vähendamise meetmed Meetme rakendamise sagedus ja tähtaeg Müra vähendamise kava või meetmete vajaduse puudumise põhjendus Päevane tase (7.00-23.00), ekvivalenttase LpA,eq,T, dB Öine tase (23.00-7.00), ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
Purusti asukoht 1 X: 6586939, Y: 691361 45 Mürahinnangu põhjal ei teki II kategooria aladel müra piirväärtust ületavaid müratasemeid.     45 0
Purusti asukoht 2 X: 6586868, Y: 691618 40 Mürahinnangu põhjal ei teki II kategooria aladel müra piirväärtust ületavaid müratasemeid.     40 0
Purusti asukoht 3 X: 6586875, Y: 691719 40 Mürahinnangu põhjal ei teki II kategooria aladel müra piirväärtust ületavaid müratasemeid.     40 0
 
Müraallikate kaart
Müra piir- või sihtväärtus
 

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
V1 Purusti asukoht1 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.6149 g/s 2.068 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.474 g/s 1.595 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0417 g/s 0.14 t  
V4 Puidu hoiustamine PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.001 g/s 0.0063 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0001 g/s 0.0003 t  
V5 Puidu hoiustamine PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.001 g/s 0.025 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0001 g/s 0.001 t  
 
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.6
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 2.0993 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 1.5963 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.14 t

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Ettevõtte kavandatavaks tegevuseks on eri liiki puidujäätmete taaskasutamine. Ettevõtel on õigus kasutada Jõhvi vallas, Edise külas Aiandi keskus 5 ja Aiandi keskus 11 kinnistuid, kus soovitakse teostada erinevat liiki puidujäätmete (metsamajandamisjäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmete hulgast välja sorteeritud puidujäätmed, kasutuskõlbmatud puitpakendid jne) purustamist, mille tulemusel tekib puiduhake. Saadud puiduhake soovitakse müüa energiakasutuseks vastavat keskkonnaluba või registreeringut omavale ettevõttele. Puidujäätmeid soovitakse vastu võtta nii elanikelt kui ettevõtetelt.

Puidujäätmete ladustamine ja taaskasutamine toimub 100% välitingimustes. Kokku on territooriumil 3 puidujäätmete vastuvõtu platsi. Nii sissetulevaid jäätmeid kui purustatud jäätmeid hoiustatakse hunnikutes.
Puidujäätmed on eelsorditud ning jagunevad kemikaalidega töötlemata jäätmeteks (peamiselt metsamajandusjäätmed) ning potentsiaalselt kemikaalidega (värvitud, lakitud, liimitud, õlitatud jne) töödeldud jäätmeteks, milleks võivad olla puitpakendid ning ehitus- ja lammutusprotsessi käigus tekkinud jäätmed. Tegemist on tavajäätmetega ning ohtlikke jäätmeid ettevõte vastu ei võta. Keemiliselt töödeldud ja töötlemata puidujäätmed sorditakse, hakitakse ja ladustatakse eraldi hunnikutesse.

Kavandatav aastane tootmismaht on kuni 25 000 tonni. Korraga on territooriumil kavas üheaegselt hoida kuni 910 t (2316 m3) puidujäätmeid ning taaskasutamisele ehk purustamisele suunamise aeg on kuni 1 nädal.

Ettevõttes töötab 2021 seisuga 12 inimest, kellest enamik on vahetult seotud kas siis hakkepuidu tootmisega, veoga või varustamise ja tehnika remondiga.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Jäätmekäitlusalane tegevus toimub Aiandi keskus 5 ja Aiandi keskus 11 kinnistutel. Lähimad elumaja hooned (Edise küla väike kortermajade kompleks) asuvad küll Aiandi keskus 5 kinnistu piirist 10-15 meetri kaugusel, kuid reaalsest jäätmete käitlemise (purustamise ja ladustamise) kohast u 100-150 m kaugusel.

Ettevõtte territooriumil ei asu loodusvarasid. Ettevõtte territooriumil ei paikne märgalasid, pinnavorme ega metsi, mis saaksid ettevõtte tegevuse tõttu mõjutatud. Ettevõtte territooriumi läheduses puuduvad keskkonnaregistri andmetel looduskaitseliste piirangutega alad, Natura 2000 kaitsealad, kaitsealuste liikide kasvupaigad, väärtuslikud kooslused ning teised nähtused, millega kaasneksid looduskaitselised kitsendused. Põhjavesi on käitluskoha piirkonnas kaitsmata.

Kavandatud tegevus asub Jõhvi valla üldplaneeringu (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127) alusel Edise piirkonna segahoonestusalal. Tegevus ei ole vastuolus Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Kavandatava jäätmekäitlusega (puidujäätmete purustamine ja ajutine ladustamine) ei avaldata olulist mõju atmosfäärile, põhja- ja pinnaveele, pinnasele, maastikele, looduslikele aladele, looduslikule mitmekesisusele....

Kavandatav jäätmekäitlus avaldab mõju välisõhule, kuna tegevuse käigus on oodata nii müra kui puidutolmu esinemist.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatav tegevus omab mõju välisõhu kvaliteedile, kuna tegevusega võib kaasneda saasteainete ehk puidutolmu heidet õhku ning müra.

Õhu osa järeldused? Ei oma olulist KKmõju?

Kavandatav tegevus ei oma olulist mõju atmosfäärile, maastikule, pinnasele, põhja- ja pinnaveele, looduslikele aladele ega looduslikule mitmekesisusele.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Puuduvad

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Kasutamiskokkulepe
Päästeameti põlevmaterjalide plaani kooskõlastus