Menetlus M-115475 » Taotlus T-KL/1007560 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1007560
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Farmi Piimatööstus
Kontaktisik
Aivo Karafin
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Juustu tootmine
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Reovee suur osakaal
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Annikvere juustutööstus
Aadress
Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Territoriaalkood
1294
Katastritunnus(ed)
88702:002:0216
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6596085, Y: 623317
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
05.06.2021
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Tootmishoone jääb puurkaevust 60 m kaugusele.
Lähedalolevatest hoonetest on kuur ja vana elamu (mittekasutatav), mõlemad puurkaevust 25 m kaugusel.
Elumaja, mis asub kõrvalkinnistul, jääb puurkaevust 50 m kaugusele.
Biotiigid jäävad 100 m kaugusele
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Viimane põhjavee seire tehti 12.01.2021
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 
Muud taotluse vee eriosaga seonduvad lisadokumendid

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Tarbepuurkaev (2578)
Veehaarde kood POH0000710
Puurkaevu katastrinumber 2578
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Ei
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6596248, Y: 623808
Põhjaveekiht Kambriumi-Vendi (Cm-V)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Puurkaev on aastaringselt kasutuses
Veevõtuseadmete iseloomustus CALPEDA, Typ OR4SD 10/24; 4 kW
Hmax=162 m; Qmax=12 m3/h
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veearvesti tähis DE-08-MI001-PTB016, TL100696
Taadeldud apr.2014
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2021 3 500 4 000 4 000 3 500 15 000 80  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 15 000
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Ei
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
 

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Reovee/heitvee käitlemise viis
Suublasse juhtimine
Heitvee kogus aastas (m³)
15000
Ettevõtte nimi, kelle kanalisatsiooni reovesi juhitakse
 
Sademevee käitlemise kirjeldus
Immutatakse pinnasesse
Vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus
 
Põhjaveevaru uuring
 

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Annikvere RVP
Reoveepuhasti kood PUH0591710
Väljalaskme nimi Annikvere
Väljalaskme kood LV171
Väljalaskme tüüp Puhastiga seotud väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6596295, Y: 623936
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2021 3 500 4 000 4 000 3 500 15 000 80 Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2021 KHT 150 mg/l 0.60 2.25
2021 BHT7 40 mg/l 0.16 0.60
2021 Heljum 35 mg/l 0.14 0.525
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 KHT, BHT7, Heljum, pH, Püld, Nüld juuli kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Annikvere oja
Suubla kood VEE1076300
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 juuli kord aastas
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 juuli kord aastas
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 juuli kord aastas
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 juuli kord aastas
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 juuli kord aastas
Üksikproov X: 6596295, Y: 623936 juuli kord aastas
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Annikvere RVP
Reoveepuhasti kood PUH0591710
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Ei
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
    580
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2021 3 500 4 000 4 000 3 500 15 000 80 Arvestuslik
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp biotiik
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 40
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 40
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 580
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 580
Reovee järelpuhastus biotiik
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 60
Puhastusprotsessi tegelik puhastusaste % 67
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 300
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 373
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti sissevool Üksikproov X: 6596192, Y: 623879
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6596295, Y: 623936

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Juustu tootmine
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.