Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115494
Taotlus T-KL/1007515-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1007515-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
MKJ Baltic OÜ
Kontaktisik
Jevgeni Judin
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
MKJ Baltic OÜ taotleb keskkonnaluba metalljäätmete käitlemiseks ja ladustamiseks.

Ettevõtte põhitegevuseks on tava(metalli)jäätmete vastuvõtmine, sorteerimine ning taaskasutusse, sh korduskasutusse suunamine.

Metallijäätmete käitlus seisneb peamiselt erinevate metallijäätmete kogumises, vastuvõtus, ladustamises, vajadusel sorteerimises eesmärgiga suunata maksimaalne kogus taaskasutatavat materjali edasisele ümbertöötlemisele.

Metallijäätmete käitlemne toimub honne sees, milles on betoneeritud põrand. Ettevõtte territoorium on asfalteeritud. Plaanitakse territooriumil paigaldada konterid jäätmete kogumiseks, kuhu toodav metall ladustatakse. Kui on vaja, siis lõigatakse vastavalt vajadusele gabariiti hoones. Värvilist metalli suunatakse ja hoiustatakse lukustatavas konteineris.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ettevõtte jäätmekäitlusprotsessid on kontrollitud, teostatud pädevaid inimesi ja töökorras tehnikat kasutades ning seetõttu puuduvad ka olulised keskkonnahäiringud. Vähesel määral võib jäätmekäitlus tekitada müra- või tolmu, kuid see ei kandu kasutatavalt piiratud territooriumilt (hoones sees) väljapoole.

Jäätmekäitlusest tuleneda võivate keskkonnahäiringute vältimiseks järgitakse ettevõttes rangelt Eestis kehtivaid keskkonnaalaseid õigusakte ning jäätmekäitluses rakendatavaid parimaid tehnoloogiaid, püüdes viimaseid juurutada võimaluste piires ka oma ettevõtte igapäevatöös.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jordi jäätmekäitluskoht
Aadress
Jordi tee, Kotinuka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Territoriaalkood
3477
Katastritunnus(ed)
25201:005:0411
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6586200, Y: 694808
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Jordi metallijäätmete käitlemine Jordi tee7, Kotinuka küla, 41546 Jõhvi vald.
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Jordi tee, Kotinuka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 25201:005:0386 X: 6586153, Y: 694493
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U11 - Metallijäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Kavandatav jäätmekäitluskoht asub Jordi tee 7, Kotinuka külas, Jõhvi vallas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses Tallinn-Narva maanteest põhja pool. Kinnistu kuulub ettevõttele ning territooriumi sihtotstarve on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa.
Ettevõtte territoorium asub Jõhvi linna tööstuspargis, mis piirneb põhja ja ida suunas transpordimaa, lääne suunas tootmismaa ning lõuna suunas üldkasutatava maaga.
Ettevõtte territooriumil ei paikne märgalasid, pinnavorme ega metsi, mis saaksid kavandatava tegevuse tõttu mõjutatud. Lähim elamumaapiirkond (Jõhvi linn) jääb lõunasse teisele poole maanteed, umbes 200 m kaugusele

Vastavalt Maa-ameti kaardile ei jää kinnistu ja lähiümbruse alale looduskaitse ja Natura alasid, kaitstavaid üksikobjekte, kaitstavate liikide elupaiku ja kasvukohti, samuti kultuurimälestisi. Territooriumi edalasuunas u 50m läheduses asub Jöördi oja. Vastavalt Maa-ameti andmetele poõhjavesi on nõrgalt kaitstud.

Vastavalt Jõhvi Tööstuspargi DP-le territooriumidest sademeveesi ärajuhtimine on DP alal lahendatakse kraavidega, kust juhitakse sademevesi Jöördi ojja (Kohtla-Järve kraavi).

Ettevõtte veevarustus ja tekkiva reovee ärajuhtimine on lahendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil. Ettevõttel on sõlmitud leping OÜ-ga Järve Biopuhastus.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Ettevõtte käitlusala (Jordi tee7, Kotinuka küla, 41546 Jõhvi vald) on asfalteeritud ja ettevõtte parkla territooriumilt  sademevesi suunatakse vertikaalplaneeringu ja drenaažtorustiku abil õlipüüduri kaudu kraavi. Kogu kinnistu territoorium on ümbritsetud aiaga, valgustatud ja varustatud videovalvega. Olemas suletav ja lukustatav värav. Kinnistul elektrieneriaga varustatud.


Ettevõtte jäätmekäitlus hakkab toimuma hoones (eraldi boksis). Hoone põrand on betoonist aluskattega, hoone on suletav/lukustatav ning varustatud liikumisanduritega valvesüsteemiga (häirele reageerib turvaettevõtte patrull). 

Jäätmekäitlus (vastuvõtt, sorteerimine/demonteerimine, ajutine ladustamine, vajadusel gabariiti lõikamine) toimub ainult hoone sees. Väliplatsil jäätmekäitlusalane tegevus puudub.

Mustmetallid hoiustatakse valdavalt konteinerites,  värviline metall, sh alumiinium ja metallpakendid hoiustatakse liigiti konteinerites. Peenosakesi sisaldavad jäätmed (näiteks metalli tolm, kübemed, metalli viilmed ja treilaastud)houstatakse konteineris.

Jäätmekäitluskoha tööaeg
E-R 8.00-17.00
L-P vastavalt vajadusele (lahtiolekuajad võivad muutuda vastavalt hooajale ning turusituatsioonidele).

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete sorteerimine ning edasisele taaskasutamisele suunamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 2 967 4 000
Jäätmete korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 245 500

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jordi metallijäätmete käitlemine Jordi tee7, Kotinuka küla, 41546 Jõhvi vald.
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 10 - Metallijäätmed 10   10   10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 10   10   10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 - Värvilised metallid 5   5   5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 50   50   50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 10   10   10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 330   330   330 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 02 - Alumiinium 300   300   300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 03 - Plii 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 - Raud ja teras 600   600   600 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
60 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 06 - Tina 2   2   2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
0.20 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 07 - Metallisegud 900   900   900 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
90 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 80   80   80 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 - Metallid 10   10   10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 04 - Tsink 70   70   70 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
7 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
02 01 10 04 - Plii- ja pliisulamijäätmed 10   10   10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Metallijäätmete vastuvõtt, sorteerimine ning edasiste taaskasutamisele suunamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Jäätmed võetakse vastu käitluskohas, kaalutakse hoones, kontrollitakse metallijäätmete kiirgustaset ning vormistatakse vajalikud kaalumis- jm. vastuvõtudokumendid.
Kõrgema kiirgustasemega metallijäätmeid vastu ei võeta ning sellest informeeritakse Keskkonnaameti Kiirgusosakonda ning oodatakse juhiseid edasiseks tegutsemiseks.

Vastuvõetud metallijäätmed käideldakse (sorteerimine, ladustamine) betoonpõrandatega hoones sees.
Vastuvõetud metallijäätmed sorteeritakse (R12s) margilisuse järgi ning ladustatakse sorteerimise järgselt vastavalt jäätmeliigile hoones konteineritesse.
Vajadusel teostatakse sealsamas hoones eelnevalt ka gabariiti lõikamine, eraldades samaaegselt ka mittemetalsed jäätmed, mis ladustatakse sarnaselt metallijäätmetega eraldi, vastavalt jäätmeliigile.
Kaablitel eemaldatakse võimalusel isolatsioonikiht kaablikoorimisnugade või kaablikoorimismasinaga.
Sorteerimistegevus on ette nähtud selleks, et eraldada üleandjate-jäätmekäitlejate hooletuse tõttu koguste sisse sattunud ekslikult mittemetalseid esemeid/osi/detaile. Samuti ei võeta vastu sõidukite jäätmeid, milles võivad sisalduda ohtlikud ained.

Peale ajutist ladustamist toimub kõikide sorteeritud jäätmete üleandmine teistele vastavaid keskkonnalubasid omavatele isikutele. Transpordil kasutatakse nii omi kui ka teenusepakkujate veokeid.
Metallkonteinerid jäätmete ladustamiseks või veoks (renditavad)

Vedu teostatakse oma transpordivahendiga või ostetakse teenust.

Kahveltõstuk

Kiirgusmõõteriist (portatiivne)

Kaal

Erinevad käsitööriistad, lõikurid jms. elektriseadmed
2. Jäätmete korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Metallijäätmetest sorteeritakse hoones võimalusel ja vajadusel välja koheselt taasringlusesse sobivad metallijäätmed (näiteks torud, metallosad jms. kasutamiseks ehitusettevõtetes, metallitööstustes. Need detailid/osad ladustatakse eraldi ning realiseeritakse/müüakse kaubana. Sorteeritud jäätmed antakse üle vastavaid keskkonnalubasid omavale isikule. Metallkonteinerid jäätmete ladustamiseks või veoks (renditavad)

Vedu teostatakse oma transpordivahendiga või ostetakse teenust.

Kahveltõstuk

Kaal

Erinevad käsitööriistad, lõikurid jms. elektriseadmed
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jordi metallijäätmete käitlemine Jordi tee7, Kotinuka küla, 41546 Jõhvi vald.
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
Hoone X: 6586214, Y: 694631
X: 6586228, Y: 694650
Betoonpõrandatega tööstushoone.

Vastavus keskkoonnanormidele - vastab

Hoones sees on jäätmed ladustatud virnastatult või konteinerites (jäätmed koodiga 120107, 12 01 03)
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 2 aastat. 350 450 02 01 10 - Metallijäätmed Ei 5 6
20 01 40 - Metallid Ei 5 6
02 01 10 04 - Plii- ja pliisulamijäätmed Ei 5 6
17 04 04 - Tsink Ei 5 5
19 12 03 - Värvilised metallid Ei 5 6
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei 5 6
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei 11 25
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei 11 25
17 04 07 - Metallisegud Ei 100 85
17 04 06 - Tina Ei 5 5
17 04 05 - Raud ja teras Ei 100 85
17 04 03 - Plii Ei 100 85
17 04 02 - Alumiinium Ei 100 120
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei 100 75
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 Ei 0.30 0.50
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei 0.50 1
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 5 6
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed Ei 5 6
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei 5 7
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 5 6
Seotud failid
Failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Kavandatava tegevuse - metalljäätmete kogumise, ladustamise ning edasiseks käitlemiseks üleandmisega (laadimisega) seotud suurimaks ohuks on pinnasereostus. Kuna kogu jäätmete käitlemine toimub hoone sees ja hoone põrand on betoneeritud, seega oht pinnasele puudub. Ettevõtte territoorium on asfalteeritud, seega reostuse oht autotranspordist on minimaalne. Ettevõttel on olemas absorbent lekete koristamiseks.

Muude metallijäätmete kogumise ja käitlemise suurimaks keskkonnahäiringuks on võimalik müra, mis on tongitud transpordist. Jäätmekäitlustegevus toimub ainult toomishoone sees.
Ettevõtte tegevusega võib kaasneda müra (pressimine, tükeldamine, laadimine), kuid eeldatavalt ei ületa müratase kinnistu piiril sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid. Mürataseme mõõtmisi ei ole tehtud.
Igapäevasel tegevusel on keskkonnamõju vähe oluline, kuna ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimese tervist ja heaolu. Piiriülene mõju puudub.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Keskkonnaohutuse tagamine Keskkonnaohutus on tagatud koolitatud personali tegevusega ning käitluskoha ehituslike tingimustega (sh betoonkattega hoone ja asfalteeritud territoorium). Jäätmete vedu teostatakse tehniliselt korras sõidukitega, kus on olemas ohutuspakett (tulekustuti, absorbendid). Personali regulaarne koolitamine, taadeldud ja kontrollitud elektrilised- ja käsitööriistad, käitluskohas ehituslikult keskkonnahoidlikud lahendused (mahutid, betoonkattega plats, lekete likvideerimise vahendid).
Ettevõtte personal peab olema vähemalt 18-aastane ja saanud vastava väljaõppe. Töötajad kannavad spetsiaalseid töö- ja kaitseriideid, jalanõusid ning teisi kaitsevahendeid.
Pidev
2. Tuleohutuse tagamine Tööde tegemisel juhindutakse Eestis kehtivatest tuleohutuse normatiividest. Kinnistul on kategooriliselt keelatud kasutada lahtist tuld ja suitsetada. Kui tekkinud avariid ei suudeta peatada või on toimunud suurem õnnetus, siis pöördutakse Päästeteenistuse poole. Käitluskohtades on esmased tule- ja avarii likvideerimise vahendid (tulekustuti, liiv, vesi). Pidev
3. Turvalisuse tagamine Kõrvaliste isikute sissepääsu tõkestamine. Territoorium on piiratud aiaga. Töövälisel ajal suletakse väravad. Valve. Pidev
4. Jäätmete nõuetekohane ladustamine Jäätmed ladustatakse vastavale liigile sobivasse mahutisse. Jäätmete segunemise vältimine. Kõik vastuvõetud jäätmed suunatakse edasisele käitlusele (või ringlusse). Jäätmete kaalumine ja dokumenteerimine vastuvõtul, käideldavate jäätmete koguste arvestus. Jäätmete vedu edasisse käitluskohta teostatakse vastavalt vajadusele, jälgides ajutise ladustamise piirkoguseid. Jäätmete üheaegselt kogust kinnistul hoitakse minimaalsena läbi regulaarse veo. Jälgitakse, et eriliigilised jäätmed oleksid ladustatud nõuetekohaselt. Olmeprügi kogumiseks on ettevõtte territooriumile paigaldatud olmejäätmete konteiner, mida tühjendatakse lepingu alusel. Pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Tuleoht, müra, tolm Visuaalne vaatlus Jäätmekäitlustoimingute teostamise ajal vastavalt vajadusele Visuaalne vaatlus 1 X: 6586211, Y: 694657
2. Kiirgus Radioaktiivsuse mõõtmine Metallijäätmete vastuvõtmisel Portatiivne seade 1 X: 6586211, Y: 694657

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jordi metallijäätmete käitlemine Jordi tee7, Kotinuka küla, 41546 Jõhvi vald.
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmete käitlus ja õnnetuste ennetamine Ettevõte on varustatud nõuetele vastavate seadmete (sh konteinerite), ehitiste, rajatiste, veokiga ning töötajad vajalike töövahendite, töötingimuste ja väljaõppega. Kõikide tegevuste juures arvestatakse kehtivate tervise-, keskkonnakaitse- ja tuleohutusnormatiividega, järgitakse tuleohutusnõudeid (sh tule tegemine ja suitsetamine keelatud). Pidevalt
Jäätmekäitluse lõpetamine Jäätmed antakse üle vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium ja hooned korrastatakse viisil, mis tagab nende piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt. Jäätmekäitluse lõpetamisel
Jäätmekäitluskoha järelhooldus Tegevuse lõpetamisel pole täiendavaid järelhoolde meetmeid vaja rakendada, kuna käitise tegevuse lõpetamisel ei ole ette näha jääksaaste ega jääkreostuse esinemist. Tegevuse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete vastuvõtt, registreerimine, dokumentide vormistamine
Tehniline varustatus Jäätmepartiid kontrollitakse visuaalselt. Jäätmed identifitseeritakse koolitatud personali poolt, tegevused registreeritakse.
Identifitseeritud jäätmed paigutatakse vastavatesse kogumiskohtadesse.
Vastuvõetud jäätmete liik, kogus, jms dokumenteeritakse. Jäätmete päritolu, vastuvõtu kuupäeva ja jäätmete koguja osas peetakse arvestust.
Parim võimalik tehnika Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Treatments Industries, August 2006.
Töötajatel teadmised jäätmetest, vastuvõtmis-protseduurid. Visuaalne kontroll, kõigi jäätmete registreerimine.
Arvestuse pidamine vastuvõetud jäätmete liikide, koguste, omaduste ja tekke kohta, samuti jäätmete päritolu, vastuvõtmise kuupäeva ja jäätmete
koguja kohta.
(BAT 6 lk 515; BAT 7e lk 515; BAT 7f lk 515; BAT 8e lk 515; BAT 9c lk 516; BAT 12a, d lk 517)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga vastab
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete hoiustamine ja käitlemine
Tehniline varustatus Jäätmete hoiustamine toimub hoones selleks ettenähtud konteinerites.
Käitluskohas on olemas absorbent lekete likvideerimiseks.
Parim võimalik tehnika Jäätmekäitluse korralduslike meetmete ja üldise tehnoloogiliste nõuete osas on PVT võrdlemisel lähtutud kohaldatavast juhendmaterjalist Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Treatments Industries, August 2006.
Meetmed vältimaks jäätmete hoiustamisest põhjustatud probleeme. BAT 24a lk 518; BAT 25, 27 lk 519; BAT 31a ja b lk 520.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Tahkete sisendjäätmete sorti­mine
Tehniline varustatus Jäätmete esmane visuaalne kontroll väravas, seejärel käsitsi sorteerimine liigiti, eriliigiliste metallijäätmete käsitsi sorteerimine vastavalt liigile ja suurusele. Nõuetele vastavad tööalad/pinnad ja konteinerid.
Parim võimalik tehnika KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused (teatavaks tehtud numbri C(2018) 5070 all)
Tahkete sisendjäätmete sortimise eesmärk on hoida ära soovimatu materjali jõudmine järgneva(te)sse jäätmekäitlusetappi(desse). See võib hõlmata järgmist: käsitsi eraldamine visuaalse kontrolli käigus; mustmetallide, värviliste metallide või kõigi metallide eraldamine;
BAT 2g lk 48.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga vastab
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Piisav ladustamismaht
Tehniline varustatus Peetakse arvestust jäätmete sisse- ja väljamineku üle, et jälgida maksimaalseid üheaegseid jäätmekoguseid. Piisava koguse tekkimisel tellitakse jäätmete vedu.
Parim võimalik tehnika KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused (teatavaks tehtud numbri C(2018) 5070 all)
Jäätmete kuhjumise vältimiseks võetakse meetmeid, näiteks: jäätmete maksimaalne ladustamismaht on selgelt kindlaks määratud, võttes ar­vesse jäätmete omadusi (nt seoses tule­riskiga) ja käitlusvõimsust, ning seda ei ületata; ladustatud jäätmete kogust kontrolli­takse regulaarselt, et see ei ületaks mak­simaalset lubatud ladustamismahtu; jäätmete maksimaalne viibeaeg on sel­gelt kindlaks määratud.
BAT 4b lk 49
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju/pinnasereostus Kavandatava tegevusel oht keskkonnale puudub. Võimalike lekete operatiivseks koristamiseks on olemas absorbendid ning territooriumil järgitakse tuleohutusnõudeid. Ettevõtja tagab kõik endast oleneva vältimaks õnnetust. Kui õnnetus siiski toimub, teeb kõik endast oleneva õnnetuse mõju vähendamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks.

Ettevõtte töötajad läbivad ohtlike jäätmete käitlemiseks vajaliku koolituse ning järgivad ettenähtud ohutusnõudeid, sh on töötajad varustatud isikukaitsevahenditega (sh kindad, tööriietus, turvajalanõud). Käitluskohtas on olemas absorbent ja tulekustutid.
Ettevõtte territooriumil on suitsetamine ja lahtise tule kasutamine keelatud.
Tuleohu korral kasutatakse esmaseid tule- ja avarii likvideerimise vahendeid (tulekustuti jms). Kui tekkinud avariid ei suudeta peatada või on toimunud suurem õnnetus, siis pöördutakse Päästeameti poole. Tööde tegemisel juhindutakse Eestis kehtivatest tuleohutuse normatiividest. Põhilised nõuded, mida järgitakse on järgmised:
kinnistule on varutud nõuetekohased ja sobilikud tulekustutid (6 kg pulberkustutid). Tulekustutid käivad regulaarses kontrollis enne nende aegumist;
rakendatakse ettevaatusabinõusid tuleohtlike olukordade vältimiseks;
suitsetamine ja lahtise leegi kasutamine jäätmete käitlemisel on kategooriliselt keelatud;

Kogutud jäätmete üleandmine edasisele käitlejale teostatakse sagedusega, mis välistab jäätmete kogumiseks kasutatavate konteinerite ületäitumise, mis tooks kaasa vajaduse leidmaks jäätmete ladustamiseks teisi võimalusi. Jäätmete ajutise hoiustamise kestvust ning kogust püütakse hoida minimaalsena.
Kinnistud on ümbritsevast eraldatud aiaga, et takistada kõrvaliste isikute ja ettevõtteväliste sõidukite liikumist objektil. Tööpäeva lõppedes lukustatakse kõik sissepääsud ning territoorium pannakse valve alla.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 lg 1 p 1 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
KeHJS § 11 lg 3 kohaselt KeHJS § 6 lg-s 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) selle vajadust põhjendamata. KeHJS § 61 lg 3, § 11 lg-te 2 ja 4 kohaselt tuleb KeHJS § 6 lg-s 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lg-s 21 viidatud tegevuse korral anda eelhinnang ja otsustada KMH algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 6 lg 2 loetelu on KeHJS § 6 lg 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).
Ettevõtte poolt taotletav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg-s 1 nimetatud tegevuste nimistusse. Ettevõtte taotletav tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p-s 11 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud määruses nr 224. Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg-s 21 nimetatud tegevusega. Määruse nr 224 § 1 lg 1 ning § 10 p-de 1 ja 2 kohaselt tuleb anda eelhinnang jäätmekäitluskoha rajamisel, laiendamisel või rekonstrueerimisel, välja arvatud KeJHS § 6 lg 1 p-s 23 nimetatud juhul ning ööpäevas kuni 100 tonni tavajäätmete põletamisel või keemilisel töötlemisel.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Ettevõte asub Jõhvi linna piirist üle Tallinn-Narva maantee kirde suunas. Territooriumist lääne suunas asub suletud
Kotinuka prügila ja tegutsev Uikala prügila (Toila vald). Territooriumist umbes kilomeetri kaugusel loode suunas asub Kotinuka küla keskus.


Territooriumist kirde suunas voolab Jöördi oja ning Pühajõgi, lõunasse üle Tallinn-Narva maantee (E20) jääb Jõhvi linna eramutega hoonestatud ala (lähim elamu on üle maantee ca 400 m kaugusel DP ala piirist) ning kaubandusettevõtted, ida suunas asub tankla.

Ettevõtte territooriumi läheduses ei paikne muinsuskaitsealuseid objekte ega Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid, kultuurimälestisi ega ka nende kaitsevööndeid. Seega muinsuskaitselised
piirangud antud alal puuduvad. Alal asuvad pärandkultuuri objektid – Jordi tee ja Jordi metsavahikoht. Jordi tee puhul
on maa-ameti andmetel tegu põlise metsateega, millest on säilinud 20-50 %.


Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Territooriumi detailplaneering ning Jõhvi vallas, Kotinuka külas, „Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala“ detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ARUANNE leitav siin: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=219829&tid=1611&u=20210329142954&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210329142954
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Ettevõte oma tegevuse käigus loodusressursse ei kasuta. Energiat kasutatakse niivõrd, kui seda vajab tegevuseks kasutatav tehnika.

Vee ja pinnase kaitseks ei ole vaja täiendavaid meetmeid kasutusele võtta, kuna tegevus toimub betoneeritud põrandaga hoones ja jäätmed suunatakse topeltpõhjaga merekonteineritesse, mis asuvad hoones.

Ettevõtte tegevusega ei kaasne eeldatavalt sellist saasteainete heidet välisõhku, mis põhjustaks pöördumatuid muutusi antud piirkonnas.

Ettevõtte tegevusega võib kaasneda müra, kuid eeldatavalt ei ületa müratase kinnistu piiril keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid.
Eeldatavalt ei kaasne tegevusega vibratsiooni. Valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna reostust ettevõtte tegevusest ümbruskonnale ei kaasne.

Ettevõte järgib ettenähtud ohutusnõudeid, ettevõtte töötajad on läbinud vastava koolituse ning kasutatavad seadmed vastavad selleks tööks kehtestatud tehnilistele nõuetele. Nimetatud tingimuste täitmine vähendab avariiolukordade esinemise tõenäosust.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Ettevõtte poolt kavandatud tegevus toimub hoone sees ning ettevõtte tegevus ei avalda mõju põhjavee ja pinnase kvaliteedile, kui
ettevõte juhindub käitise töös ettevõttele kehtivatest parima võimaliku tehnika dokumentidest ja seadustest.

Ettevõtte kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju veele ega välisõhule, samuti ei ületata piirmäärasid müra ja õhusaastatuse osas, vibratsioon puudub.

Ettevõtte kavandatava tegevusega puudub piiriülene ning oluline kumulatiivne mõju.
Kavandatava tegevusega ei kaasne mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale, samuti avariiolukordi või suurõnnetusi.
Ettevõtte tegevuste muudatustega ei kaasne piirkonnale täiendavat keskkonnamõju ning säilib praegune olukord.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Maksekorraldus