Menetlus M-115658 » Taotlus T-KL/1006909 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1006909
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing PAIKRE
Kontaktisik
Peeter Oja
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Jäätmekäitluskohas aadressil Raba 39, toimub jäätmete, nii tava- kui ohtlike, vastuvõtt, sortimine, ümberpakkimine ja ladustamine. Lisaks valmistatakse tavajäätmetest jäätmete purustamise ja segamise teel jäätmekütust ja täidetakse maapinda, rajatakse käitlusplatse.
Käitluskoht on asfalteeritud ca 22 000m2, omab sadevee kanalisatsiooni koos sadevee puhastiga, hea põhjaveekaitstusega alal. Ala asub Pärnu linna põhjaosas, linna üldplaneeringu järgselt tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Ala on ümbritsetud valdavalt tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, va lääne suunas kus asub ühiskondlike hoonete maa ja kus hetkel asub kodutute loomade varjupaik. Ala põhja küljel asub ca 18ha suurune, keskkonnanõuetele vastavalt suletud Rääma prügila.

Käitluskohas asub 5 lao- ja käitlushoonet ja estakaad liigiti kogutud jäätmete vastuvõtuks.
Ettevõtte tegevuse eesmärk ja põhjendus on optimaalses mahus jäätmeid käidelda, et neid taaskasutusse ja ringlusse suunata.
Käitluskoht tegutseb ümbruskonna (maakonna) ettevõtete teenindamisega kui ka Pärnu linna jäätmejaama kus Pärnu linna kodanikel on võimalik ära anda liigiti kogutud jäätmeid.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Jäätmekäitlustegevusega võib kaasneda keskkonnahäiring lõhna ja tolmu näol. Kuna käitluskohas on jäätmekäitlusega tegeletud juba 1980-ndatest alates ja nimetud keskkonnahäiringute esinemiste kohta kaebusi ei ole esitatud, siis puuduvad ka vastavad andmed. Lisaks pole pole võimalik lõhna ja tolmuhäiringuid numbriliselt mõõta ega võrrelda.
Muud keskkonnahäiringud -vibratsioon, müra, kui on siis, siis on see minimaalne, ega ületa tava olukorda tootmises ja liikluses ja mis väljas-poole käitluskohta ei levi.

Käitluskoht asub Pärnu põhja piiril, tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Piirkonnas puuduvad looduskaitselised väärtused.
Piirkond on hästi ligipäästav, ümbritsetud aiaga, varustatud elektroonse valvega, lähim elamu paikneb ca 500m kaugusel.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Pärnu sorteerimisjaam
Aadress
Raba tn 39, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62505:070:0210
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473947, Y: 530597
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Kood JKK6700016
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39 62505:070:0210 X: 6473969, Y: 530629
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U5 - Sortimisliin, -tehas
U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus 1.Osaühing PAIKRE jäätmekäitluskoht-Pärnu sorteerimisjaam asub aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39. Territoorium suurega ca 22 000m2, asub heapõhjaveekaitstusega alal. Kogu territoorium on valdavalt kaetud vettpidava asfaltkattega. Ala asub Pärnu linna põhjaosas, linna üldplaneeringu järgselt tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Ala on ümbritsetud valdavalt tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, va lääne suunas kus asub ühiskondlike hoonete maa ja kus hetke lasub kodutute loomade varjupaik. Ala põhja küljel asub ca 18ha suurune, keskkonnanõuetele vastavalt suletud Rääma prügila.
2.Lähimad tootmishooned paiknevad ca 50-100m raadiuses.
3.Piirkond on varustatud sade-, heitveekanalisatsiooniga, vee- ja elektritrassidega.
4.Piirkond tööstus- ja tootmismaa ala mis on hea keskkonnaseisundiga, põhjavesi on hästi kaitstud.
5.Lähim elamu paikneb ca 500m kaugusel.
6-7.Piirkonna võimalik mõjutegur on suletud Rääma prügila, mis on aga keskkonnanõuetele vastavalt suletud.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Osaühing PAIKRE Pärnu sorteerimisjaam asub aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39. Territoorium suurega ca 22 000m2, asub hea põhjaveekaitstusega alal. Kogu territoorium on valdavalt kaetud vettpidava asfaltkattega. Ala asub Pärnu linna põhjaosas, linna üldplaneeringu järgselt tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Ala on ümbritsetud valdavalt tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, va lääne suunas kus asub ühiskondlike hoonete maa ja kus hetke lasub kodutute loomade varjupaik. Ala põhja küljel asub ca 18ha suurune, keskkonnanõuetele vastavalt suletud Rääma prügila.
Käitluskohas asub 5 jäätmelao- ja jäätmekäitlushoonet ja estakaad liigiti kohtud jäätmete vastuvõtuks. Üks tellis-, betoonehitis ja 4 PVC-halli. Territoorium on piiratud aiaga, varustatud elektroonse valvega.
Asfaltkattega laoplatsid ja teealad on varustatusd sadeveekanalistasiooni ja sadevee puhastiga.
Käitluskohas on tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon.
Kinnistes laohoonetes toimub jäätmete sortimine, purustamine, ümberpakkimine ja ladustamine. Väliterritooriumil toimub põllumajandusplasti, ehitus- lammustusjäätmete käitlemine sh ladustamine ja sortimine.
Välitingumistestes toimub ka sorditud ja pakendatud jäätme partiide ladustamine enne transporti, üleandmist jäätmekäitlejatele.
Käitluskoht on avatud järgmiselt: E-R 8.00 - 18.00, L 10.00 - 14.00, P 10.00 - 12.00.

osa käitluskoha territooriumist on välja renditud Eesti Keskkonnateenused AS-le.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
maa-ala planeerimine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 10 200
jäätmete sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 500 3 000
jäätmete ümbrepakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 500 3 000
jäätme segude valmistamine R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine 500 3 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 2 000   2 000 2 000 2 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 08* - Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
02 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 01 04* - Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 300   300 300 300 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 02 05* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 02 99 - Nimistus mujal nimetamata puidukaitsevahendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 03 08 - Ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed 200   200 200 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
04 02 16* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
04 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
04 02 22 - Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 01 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 01 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 02 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 02 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 02 13 - Plastijäätmed 200   200 200 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 03 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 04 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 05 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 06 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 06 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 01 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 01 12 - Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 02 01 - Pulberpinnakatete jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 03 12* - Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 03 13 - Trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 04 09* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 04 10 - Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09* 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 05 01* - Isotsüanaadijäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
09 01 03* - Lahustitel põhinevate ilmutite lahused 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
09 01 04* - Kinnistilahused 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
09 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
11 01 06* - Nimistus mujal nimetamata happed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
11 01 98* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
11 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 01 01* - PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 03 01* - PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 04 02* - Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi 800   800 800 800 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 05 02* - Õlipüünisesetted 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 05 07* - Õlipüünistes lahutatud õline vesi 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 07 02* - Bensiin 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 07 03* - Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 08 02* - Muud emulsioonid 10   10 10 10 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
14 06 03* - Muud lahustid ja lahustisegud 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 02 - Plastpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 03 - Puitpakendid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 04 - Metallpakendid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 01 05 - Komposiitpakendid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 06 - Segapakendid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 07 - Klaaspakendid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 09 - Tekstiilpakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 03 - Vanarehvid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 30   30 30 30 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 13* - Pidurivedelikud 15   15 15 15 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 15   15 15 15 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 19 - Plastid 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 20 - Klaas 6   6 6 6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 03 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 05 09 - Kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06*, 16 05 07* või 16 05 08* 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 06 01* - Pliiakud 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 06 05 - Muud patareid ja akud 6   6 6 6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 07 09* - Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 08 03 - Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid 2   2 2 2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 11 06 - Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05* 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 01 - Betoon 200   200 200 200 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 02 - Tellised 200   200 200 200 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 100   100 100 100 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 06* - Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 02 01 - Puit 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 02 - Klaas 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 03 - Plastid 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 200   200 200 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 03 01* - Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 - Raud ja teras 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 04 07 - Metallisegud 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 01 01 - Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jäätmed) 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 01 - Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 02 02* nimetatud jäätmed) 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 02* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 98* - Sortimata ravimikogumid 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 03 05 - Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04* 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 02 06 - Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 01 - Paber ja kartong 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 02 - Mustmetallid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 12 04 - Plastid ja kummi 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 05 - Klaas 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 98 - Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, välja arvatud olmejäätmed, segud (segatavajäätmed) 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* 700   700 700 700 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
700 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
20 01 01 - Paber ja kartong 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
20 01 02 - Klaas 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 11 - Tekstiilid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 13* - Lahustid 2   2 2 2 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 14* - Happed 2   2 2 2 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 15* - Leelised 2   2 2 2 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 17* - Fotokemikaalid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 19* - Pestitsiidid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 6   6 6 6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 30 - Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29* 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 32 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31*, 20 01 95*, 20 01 96*, 20 01 97* ja 20 01 98* 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
20 01 39 - Plastid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 40 - Metallid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 99 - Nimistus mujal nimetamata muud jäätmed 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 03 07 - Suurjäätmed 150   150 150 150 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 03 98 - Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 400   400 400 400 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 04 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 07 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 01 18* - Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. jäätmete sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Sortimise eesmärk on tekitada võimalikult palju ja võimalikult puhast jäätmematerjali-paber, papp, plast jne-mida saaks ringlusse või siis minimaalselt taaskasutusse anda. Selleks:
1.sortimise käigus eraldatakse nn taaskasutamiseks soovitud põhimaterjali massist sinna mittekuuluvad võõrised.
2.sorditakse materjalid liigipõhiselt, näiteks paber ja papp, omakorda paberid liigiti, samuti plastid liigiti jne.
sortimine toimub valdavalt kinnistes laohoonetes. sortimise käigus kasutatakse kahvelkäru, telekooskoop- laadurit Dieci Agri Farmer*, käitlusmasinat Liebherr* ja käsitööjõudu.

*või analooge
2. jäätmesegude koostamine R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine sortimise eesmärk on võimalikult suures koguses nn puhta jäätmematerjali tekitamine.
sortimise käigus tekib võõriseid ja määrdunud jäätmematerjali mis ei sobi ringlusse võtuks, küll aga omavad energeetilist väärtust ja sobivad jäätmekütuse ettevalmistamiseks.

sortimise käigus tekkinud orgaaniliste jäätmete jäägid (plast, paber, puit) purustatakse, pakendatakse ja antakse üle jäätmekütusena selleks vastavat õigust omavale isikule.
jäätmekütuse valmistamine toimub kinnises laohoones, milleks kasutatakse kahvelkäru, telekooskoop- laadurit Dieci Agri Farmer*, käitlusmasinat Liebherr* ja käsitööjõudu., jäätmepurustit Heger GZY-S-A*, käsipress PCG 30* ja PCG 50V*, pallipressi Presona SP5022* , Presona LP50VH2*, Lindeman Bigro 80*


3. jäätmete ümberpakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine klientidelt vastuvõetud jäätmed tuleb eriliigiliste jäätmekoormate moodustamiseks ümberpakkida. selleks:
1. tuleb jäätmed lahti pakkida kliendi pakenditest, paigutada jäätmeliikide kaupa ja alustada ümberpakkimisega.
2.vedeljäätmete ümberpakkimiseks kasutakse suletavaid, lekkekindlaid metallvaate, ibc-mahuteid, tahked jäätmed valdavalt pressitakse ja pallitakse, puisteainete pakendamiseks kasutakse erinevaid konteinereid, mahuteid. mahutid märgistatakse nõuetekohaselt
3. ohtlike jäätmete-päevalaguslambid, akud jne ümberpakkimiseks kasutakse spetsiaalpakendit, lekke ja purustuskindlaid kaste jms.
4.kinnised jäätmemahutid on vastavalt märgistatud ja hoiustatud kinnises laohoones, vastavalt tähistatud alal.
5.erinevaid puisteaineid (mineraalseid) hoiustatakse lahtiselt laoplatsil või erinevates konteinerites, mahutites.
spetsiaalmahtutid, lekke- happekindel jäätmetaara, kahvelkäru, telekooskoop- laadurit Dieci Agri Farmer*, käitlusmasinat Liebherr* ja käsitööjõudu., jäätmepurustit Heger GZY-S-A*, käsipress PCG 30* ja PCG 50V*, pallipressi Presona SP5022* , Presona LP50VH2*, Lindeman Bigro 80*
4. käitluskoha planeerimine, tagasitäitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks sobilikud jäätmematerjale-betoon, tellis-kasutatakse platsi täitmiseks, asfaldi aluse moodustamiseks.
kogutud ja platsil hoiustatud tellised, betoon purustatakse tellimustööna vastava tehnika omajalt ja kasutakse looduslike materjalide-liiv, kruus, asendaja käitluskoha arendamiseks.
purustamine koos vajaliku tehnikaga tellitakse, ehitamine, koos vajaliku tehnikaga tellitakse.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
probleemtoodete käitlemine:
1.tehnikaromude käitlemiseks on sõlmitud leping EES Ringlusega, kes tagab nende vastuvõtu, käitlemise ja ringlussevõtu sihtarvude saavutamise.
2.patareid, akud antakse üle AS-le Kuusakoski, kes tagab nende käitluse ja ringlussevõtu sihtarvude täitmise.
3.vanarehvid antakse üle AS-le Kuusakoski, kes tagab nende käitluse ja ringlussevõtu sihtarvude täitmise.
4.põllumajandusplasti käitlemine toimub osaliselt Raba sortjaamas, kus käideldud põlluplasti jäätmed antakse üle lõppkäiteljatele kes lepingu-järgselt tagavad ringlussevõtu ja osaliselt antakse üle alltöövõtjale, kes esitab meile andmed põlluplasti ringlussevõtu kohta.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
7 X: 6473917, Y: 530646 jäätmete üheagse ladustamise kohta on lisatud põlevmaterjalide ladustamise plaan ja selgitus koguste kohta. 6kuud 9 10 20 01 13* - Lahustid Ei    
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
16 01 07* - Õlifiltrid Ei    
16 06 01* - Pliiakud Ei    
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud Ei    
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Keskkonnariski võivad põhjustada:
- tulekahju;
- tehnilised avariid;
- loodusõnnetused;
- vandalismiaktid.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. tulekahju, avariid, loodusõnnetused vt lisa vt lisa vt lisa
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Tegevuse lõpetamine Lähima 5 aasta perspektiivis tegevust lõpetada ei plaanita. Tegevuse lõpetamisel antakse kogutud jäätmed üle vastavat õigust omavale isikule st puhastakse jäätmetest territoorium ja laohooned.
Variandina on jäätmekäitluskoht üle anda vastavat õigust omavale isikule koos jäätmetega.
Jäätmekäitlustegevuse lõpetamine keskkonna ega terviseriske ei põhjusta.
Peale tegevuse lõpetamist
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vorm ei ole asjakohane.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0002253 1 Generaator X: 6474055, Y: 530597 0.15 6.20 0.30 150 020103b - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
0.40
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Biogaas   622 tuh. Nm³

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
 
Suure võimsusega põletus­seade
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Generaator
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Generaator
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.18
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Biogaas 0 21.30 245.58 tuh. Nm³        
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Generaator 10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0 g/s 0.766 t  
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0 g/s 0.004 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0 g/s 0.995 t  
7783-06-4 Vesiniksulfiid Tavaheide 0 g/s 0.005 t  
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel Tavaheide 0 g/s 0.109 t  
74-82-8 Metaan Tavaheide 0 g/s 3.748 t  
7647-01-0 Vesinikkloriid Tavaheide 0 g/s 0.002 t  
7664-39-3 Vesinikfluoriid Tavaheide 0 g/s 0.001 t  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0 g/s 0.135 t  
 
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.6
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.766 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.995 t
74-82-8 Metaan 3.748 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.135 t
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.002 t
7664-39-3 Vesinikfluoriid 0.001 t
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.005 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 t
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.109 t

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Osaühing PAIKRE poolt Eesti Keskkonnateenused AS-le renditud ala F