Menetlus M-115658 » Taotlus T-KL/1006909-3 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1006909-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing PAIKRE
Kontaktisik
Peeter Oja
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Keskkonnaloa taotlemise (muutmise) eesmärk on jätkata üle 20 aasta kestnud
tegevust. Käesoleva taotluse raames tegutseb Ettevõte aardressil Raba 39,
järgmistes valdkondades: Pärnu linna jäätmejaam, nii elanikele kui ettevõtete tarvis, tava- kui ohtlike jäätmete käitlemine: vastuvõtt, sortimine, ümberpakkimine vaheladustamine, korduskasutuseks ettevalmistamine ja
jäätmete lõppkäitlejatele üleandmine
Parandustaotluse selgitus
parandatud sõnasõletust.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Jäätmekäitluskohas aadressil Raba 39 toimub jäätmete, nii tava- kui ohtlike, vastuvõtt, sortimine, ümberpakkimine ja ladustamine. Lisaks valmistatakse tavajäätmetest jäätmete purustamise ja segamise teel jäätmekütust ja täidetakse maapinda, rajatakse käitlusplatse, käideldakse reostunud pinnast.
Käitluskoht on asfalteeritud ca 22 000m2, omab sadevee kanalisatsiooni koos sadevee puhastiga, hea põhjaveekaitstusega alal. Ala asub Pärnu linna põhjaosas, linna üldplaneeringu järgselt tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Ala on ümbritsetud valdavalt tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, va lääne suunas kus asub ühiskondlike hoonete maa ja kus hetkel asub kodutute loomade varjupaik. Ala põhja küljel asub ca 18ha suurune, keskkonnanõuetele vastavalt suletud Rääma prügila.

Käitluskohas asub 5 lao- ja käitlushoonet ja estakaad liigiti kogutud jäätmete vastuvõtuks.

Ettevõtte tegevuse eesmärk ja põhjendus on optimaalses mahus jäätmeid käidelda, et neid taaskasutusse ja ringlusse suunata.
Käitluskoht tegutseb ümbruskonna (maakonna) ettevõtete teenindamisega kui ka Pärnu linna jäätmejaama kus Pärnu linna kodanikel on võimalik ära anda liigiti kogutud ohtlikke- ja tavajäätmeid.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Jäätmekäitlustegevusega võib kaasneda keskkonnahäiring lõhna ja tolmu näol. Kuna käitluskohas on jäätmekäitlusega tegeletud juba 1980-ndatest alates ja nimetud keskkonnahäiringute esinemiste kohta kaebusi ei ole esitatud, siis puuduvad ka vastavad andmed. Lisaks pole pole võimalik lõhna ja tolmuhäiringuid numbriliselt mõõta ega võrrelda.
Muud keskkonnahäiringud -vibratsioon, müra, kui on siis, siis on see minimaalne, ega ületa tava olukorda tootmises ja liikluses ja mis väljas-poole käitluskohta ei levi.

Käitluskoht asub Pärnu põhja piiril, tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Piirkonnas puuduvad looduskaitselised väärtused.
Piirkond on hästi ligipäästav, ümbritsetud aiaga, varustatud elektroonse valvega, lähim elamu paikneb ca 500m kaugusel.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Pärnu sorteerimisjaam
Aadress
Raba tn 39, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62505:070:0210
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473947, Y: 530597
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Raba tn 39 (62505:070:0210). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Raba tn 39 (62505:070:0210).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Kood JKK6700016
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39 62505:070:0210 X: 6473969, Y: 530629
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U5 - Sortimisliin, -tehas
U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U9 - Bioloogiline töötlus
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus 1.Osaühing PAIKRE jäätmekäitluskoht-Pärnu sorteerimisjaam asub aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39. Territoorium suurega ca 22 000m2, asub heapõhjaveekaitstusega alal. Kogu territoorium on valdavalt kaetud vettpidava asfaltkattega. Ala asub Pärnu linna põhjaosas, linna üldplaneeringu järgselt tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Ala on ümbritsetud valdavalt tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, va lääne suunas kus asub ühiskondlike hoonete maa ja kus hetke lasub kodutute loomade varjupaik. Ala põhja küljel asub ca 18ha suurune, keskkonnanõuetele vastavalt suletud Rääma prügila.
2.Lähimad tootmishooned paiknevad ca 50-100m raadiuses.
3.Piirkond on varustatud sade-, heitveekanalisatsiooniga, vee- ja elektritrassidega.
4.Piirkond tööstus- ja tootmismaa ala mis on hea keskkonnaseisundiga, põhjavesi on hästi kaitstud.
5.Lähim elamu paikneb ca 500m kaugusel.
6-7.Piirkonna võimalik mõjutegur on suletud Rääma prügila, mis on aga keskkonnanõuetele vastavalt suletud.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Osaühing PAIKRE Pärnu sorteerimisjaam asub aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39. Territoorium suurega ca 22 000m2, asub hea põhjaveekaitstusega alal. Kogu territoorium on valdavalt kaetud vettpidava asfaltkattega. Ala asub Pärnu linna põhjaosas, linna üldplaneeringu järgselt tootmis- ja tööstusmaa piirkonnas. Ala on ümbritsetud valdavalt tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, va lääne suunas kus asub ühiskondlike hoonete maa ja kus hetke lasub kodutute loomade varjupaik. Ala põhja küljel asub ca 18ha suurune, keskkonnanõuetele vastavalt suletud Rääma prügila.
Käitluskohas asub 5 jäätmelao- ja jäätmekäitlushoonet ja estakaad liigiti kohtud jäätmete vastuvõtuks. Üks tellis-, betoonehitis ja 4 PVC-halli. Territoorium on piiratud aiaga, varustatud elektroonse valvega.
Asfaltkattega laoplatsid ja teealad on varustatusd sadeveekanalistasiooni ja sadevee puhastiga.
Käitluskohas on tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon.
Kinnistes laohoonetes toimub jäätmete sortimine, purustamine, ümberpakkimine ja ladustamine. Väliterritooriumil toimub põllumajandusplasti, ehitus- lammustusjäätmete käitlemine sh ladustamine ja sortimine.
Välitingumistestes toimub ka sorditud ja pakendatud jäätme partiide ladustamine enne transporti, üleandmist jäätmekäitlejatele.
Käitluskoht on avatud järgmiselt: E-R 8.00 - 18.00, L 10.00 - 14.00, P 10.00 - 12.00.

osa käitluskoha territooriumist on välja renditud Eesti Keskkonnateenused AS-le.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
jäätmete sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 800 3 000
jäätmete ümbrepakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 800 3 000
jäätme segude valmistamine R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine 800 5 000
pinnase puhastamine R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikalis-keemiliste jm meetoditega 3 650 3 650
bioloogiline töötlus, pinnase puhastamiseks R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus 3 650 3 650
jäätmete korduskasutuseks üleandmine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 100 200
jäätmete korduskasutuseks üleandmine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 100 200

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 08* - Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
02 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 01 04* - Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 300   300 300 300 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 02 05* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 02 99 - Nimistus mujal nimetamata puidukaitsevahendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 03 08 - Ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed 200   200 200 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
03 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
04 02 16* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
04 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
04 02 22 - Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 01 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 01 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 02 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 02 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 02 13 - Plastijäätmed 200   200 200 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 03 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 04 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 05 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 06 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 06 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
07 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 01 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 01 12 - Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 02 01 - Pulberpinnakatete jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 03 12* - Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 03 13 - Trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 04 09* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 04 10 - Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09* 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
08 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 05 01* - Isotsüanaadijäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
09 01 03* - Lahustitel põhinevate ilmutite lahused 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
09 01 04* - Kinnistilahused 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
09 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
11 01 06* - Nimistus mujal nimetamata happed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
11 01 98* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
11 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 01 01* - PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 03 01* - PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 04 02* - Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi 800   800 800 800 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 05 02* - Õlipüünisesetted 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 05 07* - Õlipüünistes lahutatud õline vesi 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 07 02* - Bensiin 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 07 03* - Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 08 02* - Muud emulsioonid 10   10 10 10 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
14 06 03* - Muud lahustid ja lahustisegud 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 800   800 800 800 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
800 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
800 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 02 - Plastpakendid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 03 - Puitpakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 04 - Metallpakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 05 - Komposiitpakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 06 - Segapakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
15 01 07 - Klaaspakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 09 - Tekstiilpakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 30   30 30 30 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02* 30   30 30 30 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 03 - Vanarehvid 30   30 30 30 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 07* - Õlifiltrid 30   30 30 30 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 13* - Pidurivedelikud 15   15 15 15 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 15   15 15 15 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 01 19 - Plastid 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
3 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 20 - Klaas 6   6 6 6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
6 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 03 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 05 09 - Kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06*, 16 05 07* või 16 05 08* 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 06 01* - Pliiakud 30   30 30 30 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 6   6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 06 05 - Muud patareid ja akud 6   6 6 6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 07 09* - Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 08 03 - Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid 2   2 2 2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 11 06 - Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05* 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 02 - Tellised 100   100 100 100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 100   100 100 100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 06* - Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 01 - Puit 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 02 - Klaas 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 03 - Plastid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 03 01* - Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 - Raud ja teras 24 12 12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 04 07 - Metallisegud 24 12 12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
18 01 01 - Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jäätmed) 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 01 - Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 02 02* nimetatud jäätmed) 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 02* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 98* - Sortimata ravimikogumid 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 03 05 - Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04* 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 02 06 - Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05* 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 01 - Paber ja kartong 1 000   1 000 1 000 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
200 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 02 - Mustmetallid 200 100 100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 106 100 6 6 6 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 12 04 - Plastid ja kummi 100 50 50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 05 - Klaas 100 50 50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 98 - Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, välja arvatud olmejäätmed, segud (segatavajäätmed) 150 50 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* 600 100 500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
20 01 01 - Paber ja kartong 800   800 800 800 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
800 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
800 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
20 01 02 - Klaas 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 11 - Tekstiilid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 01 13* - Lahustid 2   2 2 2 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 14* - Happed 2   2 2 2 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 15* - Leelised 2   2 2 2 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 17* - Fotokemikaalid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 19* - Pestitsiidid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 6   6 6 6 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 20   20 20 20 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 30 - Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29* 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 32 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31*, 20 01 95*, 20 01 96*, 20 01 97* ja 20 01 98* 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
6 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit 12   12 12 12 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
50 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 01 39 - Plastid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 01 40 - Metallid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 99 - Nimistus mujal nimetamata muud jäätmed 5   5 5 5 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 03 07 - Suurjäätmed 150   150 150 150 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 03 98 - Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 400   400 400 400 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 04 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
07 07 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
10 01 18* - Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 12   12 12 12 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
18 02 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 05 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas 3 650   3 650 3 650 3 650 R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus  
3 650 R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikalis-keemiliste jm meetoditega  
17 05 05* - Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas 3 650   3 650 3 650 3 650 R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikalis-keemiliste jm meetoditega  
3 650 R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus  
17 05 07* - Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal 3 650   3 650 3 650 3 650 R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikalis-keemiliste jm meetoditega  
3 650 R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus  
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 3 650   3 650 3 650 3 650 R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikalis-keemiliste jm meetoditega  
3 650 R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus  
16 01 21* - Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14* 24 12 12 12    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. jäätmete sortimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Sortimise eesmärk on tekitada võimalikult palju ja võimalikult puhast jäätmematerjali-paber, papp, plast jne-mida saaks ringlusse või siis minimaalselt taaskasutusse anda. Selleks:
1.sortimise käigus eraldatakse nn taaskasutamiseks soovitud põhimaterjali massist sinna mittekuuluvad võõrised.
2.sorditakse materjalid liigipõhiselt, näiteks paber ja papp, omakorda paberid liigiti, samuti plastid liigiti jne.

sortimine toimub pindadel 2, 3, 7
sortimine toimub valdavalt kinnistes laohoonetes. sortimise käigus kasutatakse kahvelkäru, telekooskoop- laadurit Dieci Agri Farmer*, käitlusmasinat Liebherr* ja käsitööjõudu.

*või analooge
2. jäätmesegude koostamine R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine sortimise eesmärk on võimalikult suures koguses nn puhta jäätmematerjali tekitamine.
sortimise käigus tekib võõriseid ja määrdunud jäätmematerjali mis ei sobi ringlusse võtuks, küll aga omavad energeetilist väärtust ja sobivad jäätmekütuse ettevalmistamiseks.

sortimise käigus tekkinud orgaaniliste jäätmete jäägid (plast, paber, puit) purustatakse, pakendatakse ja antakse üle jäätmekütusena selleks vastavat õigust omavale isikule.

tegevus toimub pindadel 2
jäätmekütuse valmistamine toimub kinnises laohoones, milleks kasutatakse kahvelkäru, telekooskoop- laadurit Dieci Agri Farmer*, käitlusmasinat Liebherr* ja käsitööjõudu., jäätmepurustit Heger GZY-S-A*, käsipress PCG 30* ja PCG 50V*, pallipressi Presona SP5022* , Presona LP50VH2*, Lindeman Bigro 80*


3. jäätmete ümberpakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine klientidelt vastuvõetud jäätmed tuleb eriliigiliste jäätmekoormate moodustamiseks ümberpakkida. selleks:
1. tuleb jäätmed lahti pakkida kliendi pakenditest, paigutada jäätmeliikide kaupa ja alustada ümberpakkimisega.
2.vedeljäätmete ümberpakkimiseks kasutakse suletavaid, lekkekindlaid metallvaate, ibc-mahuteid, tahked jäätmed valdavalt pressitakse ja pallitakse, puisteainete pakendamiseks kasutakse erinevaid konteinereid, mahuteid. mahutid märgistatakse nõuetekohaselt
3. ohtlike jäätmete-päevalaguslambid, akud jne ümberpakkimiseks kasutakse spetsiaalpakendit, lekke ja purustuskindlaid kaste jms.
4.kinnised jäätmemahutid on vastavalt märgistatud ja hoiustatud kinnises laohoones, vastavalt tähistatud alal.
5.erinevaid puisteaineid (mineraalseid) hoiustatakse lahtiselt laoplatsil või erinevates konteinerites, mahutites.

ümberpakkimine toimub pindadel 1, 2
spetsiaalmahtutid, lekke- happekindel jäätmetaara, kahvelkäru, telekooskoop- laadurit Dieci Agri Farmer*, käitlusmasinat Liebherr* ja käsitööjõudu., jäätmepurustit Heger GZY-S-A*, käsipress PCG 30* ja PCG 50V*, pallipressi Presona SP5022* , Presona LP50VH2*, Lindeman Bigro 80*
4. saastunud pinnase puhastamine R5o - pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, sh töötlemine bioloogiliste, termiliste, füüsikalis-keemiliste jm meetoditega
R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus
toimingu kirjeldus lisatud eraldi dokmendina mis ei kuulu avalikustamikse alla kuna sisaldab ärisaladust.

tegevus toimub pinnal 2a
toimingu kirjeldus lisatud eraldi dokmendina mis ei kuulu avalikustamikse alla kuna sisaldab ärisaladust.
5. jäätmete korduskasutuseks üleandmine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine tegevuse eesmärgiks on jäätme vastuvõetud
kuid töökorras seadmete (koduelektroonikateler, raadio,külmik) korduskasutuseks üleandmine, vältimaks jäätmete
kasutuskõlbulike seadmete hülgamist, hävitamist, eelsitades ringlussevõttu. vastuvõetud kasutuskõlbulike toodete
(ehitusmaterjal. mööbel vms)
korduskasutuseks ettevalmistamine, vältimaks
kasutuskõlbulike toodete hülgamist, hävitamist, eelistades ringlussevõttu.
valik toimub 2, 3, 4
olemasolev laotehnika, laotöötajad-vastuvõtjad, üleandjad.
6. jäätmete korduskasutuseks üleandmine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine tegevuse eesmärgiks on jäätme vastuvõetud
kuid töökorras seadmete (koduelektroonikateler, raadio,külmik) korduskasutuseks üleandmine, vältimaks jäätmete
kasutuskõlbulike seadmete hülgamist, hävitamist, eelsitades ringlussevõttu. vastuvõetud kasutuskõlbulike toodete
(ehitusmaterjal. mööbel vms)
korduskasutuseks ettevalmistamine, vältimaks
kasutuskõlbulike toodete hülgamist, hävitamist, eelistades ringlussevõttu.
olemasolev laotehnika, laotöötajad-vastuvõtjad, üleandjad.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
probleemtoodete käitlemine:
1.tehnikaromude käitlemiseks on sõlmitud leping EES Ringlusega, kes tagab nende vastuvõtu, käitlemise ja ringlussevõtu sihtarvude saavutamise.
2.patareid, akud antakse üle AS-le Kuusakoski (või muu vastavat õigust omav isik), kes tagab nende käitluse ja ringlussevõtu sihtarvude täitmise.
3.vanarehvid antakse üle AS-le Kuusakoski (või muu vastavat õigust omav isik), kes tagab nende käitluse ja ringlussevõtu sihtarvude täitmise.
4.põllumajandusplasti käitlemine toimub osaliselt Raba sortjaamas, kus käideldud põlluplasti jäätmed antakse üle lõppkäiteljatele kes lepingu-järgselt tagavad ringlussevõtu ja osaliselt antakse üle alltöövõtjale, kes esitab meile andmed põlluplasti ringlussevõtu kohta.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pärnu sorteerimisjaam
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
7 X: 6473917, Y: 530646 jäätmete üheaegse ladustamise kohta on lisatud põlevmaterjalide ladustamise plaan ja selgitus koguste kohta. 6kuud     20 01 13* - Lahustid Ei    
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
16 01 07* - Õlifiltrid Ei    
16 06 01* - Pliiakud Ei    
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud Ei    
02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) Ei    
02 01 08* - Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed Ei    
02 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
03 01 04* - Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer Ei    
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* Ei    
03 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
03 02 05* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid Ei    
03 02 99 - Nimistus mujal nimetamata puidukaitsevahendid Ei    
03 03 08 - Ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed Ei    
03 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
04 02 16* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid Ei    
04 02 22 - Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed Ei    
04 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 01 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused Ei    
07 01 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid Ei    
07 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 02 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused Ei    
07 02 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid Ei    
07 02 13 - Plastijäätmed Ei    
07 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 03 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused Ei    
07 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 04 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused Ei    
07 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 05 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 06 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused Ei    
07 06 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
07 07 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused Ei    
07 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
08 01 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed Ei    
08 01 12 - Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* Ei    
08 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
08 02 01 - Pulberpinnakatete jäätmed Ei    
08 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
08 03 12* - Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed Ei    
08 03 13 - Trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12* Ei    
08 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
08 04 09* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed Ei    
08 04 10 - Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09* Ei    
08 04 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted Ei    
08 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
08 05 01* - Isotsüanaadijäätmed Ei    
09 01 03* - Lahustitel põhinevate ilmutite lahused Ei    
09 01 04* - Kinnistilahused Ei    
09 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
10 01 18* - Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed Ei    
11 01 06* - Nimistus mujal nimetamata happed Ei    
11 01 98* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed Ei    
11 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei    
12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud Ei    
12 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
13 01 01* - PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid Ei    
13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid Ei    
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid Ei    
13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid Ei    
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
13 03 01* - PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid Ei    
13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid Ei    
13 04 02* - Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi Ei    
13 05 02* - Õlipüünisesetted Ei    
13 05 07* - Õlipüünistes lahutatud õline vesi Ei    
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus Ei