Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115974
Taotlus T-KL/1008361

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1008361
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AS Kuusakoski
Kontaktisik
Tanel Tälli
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Tegevuse eesmärk on metallijäätmete taaskasutusse suunamine. Käitluskohas toimub metallijäätmete kokkuost ja sorteerimine. Kaalumisel kasutatakse auto- ja käsikaalu. Jäätmete transportimiseks ja sorteerimiseks on kasutusel greifer-ekskavaator ning kahveltõstuk. Liigiti kogutud ja sorteeritud metallijäätmed suunatakse edasiseks käitlemiseks AS Kuusakoski Tallinna metalliveskisse või eksportimiseks Paldiski terminali.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Vana töötusterritoorium Jõhvi linna ääres. Lähedal asuvad lao- ja tööstushooned. Kõrvalkrundil on metallijäätmete kokkuostuga tegelev ettevõte. Naaberkruntidel elumajad puuduvad. Vanametalli sorteerimisel ja laadimisel greifertõstukiga tekib müra, mis ei ületa mürataseme piirnorme. Võimalik on vähene tolmu teke kuiva ilmaga laadimisel masinate läheduses. Lõhnahäiringuid ei esine. Vibratsiooni ei tekitata.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jõhvi käitluskoht
Aadress
Kaasiku tn 32, Jõhvi küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Territoriaalkood
2271
Katastritunnus(ed)
25201:005:0254
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6584251, Y: 692990
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
01.10.2021
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Kaasiku 32 jäätmekäitluskoht
Kood JKK4400086
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 32 25201:005:0254 X: 6584291, Y: 692960
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 3832 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U11 - Metallijäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U13 - Autolammutuskoda
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Vana töötusterritoorium Jõhvi linna ääres. Lähedal asuvad lao- ja tööstushooned. Kõrvalkrundil on metallijäätmete kokkuostuga tegelev ettevõte. Naaberkruntidel elumajad puuduvad. Olemas on vesi, elekter, internet. Piirkonna keskkonnaseisund on hea ja erilisi keskkonnategureid ei ole.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Metallijäätmete, romusõidukite, kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmete, pliiakude ja muude ohtlike jäätmete vastuvõtuks kohaldatud raudbetoon kattega ja kruuskattega plats  pindalaga ca 9000 m2  . Territooriumil asuvad kontori- ja olmehoone, betoonpõrandaga laohoone  ohtlike jäätmete ja värviliste ja metallide  hoiustamiseks. Kasutusel on autokaal ja käsikaal sissetulavate jäätmete kaalumiseks. Eraldi ohutuskujaga katusealune vedelate ohtlike jäätmete ajutiseks ladustamiseks. Merekonterinerid metallijäätmete ladustamiseks. Spetsiaalne ohutuskujaga varustatud garaaž romusõidukite kogumiseks ja demonteerimiseks. Territoorium on tarastatud ja ööpäevaringse valve all. Kontorihoone on ühendatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Käitluskoht on avatud  E-R 8.00-16.30.

Seotud failid
Lisa 1: JOHVI_plaan.png
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Metallijäätmete kogumine ja sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 5 000 15 000
Metallijäätmete kogumine ja sorteerimine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 5 000 15 000
Ehitus-lammutusjäätmete kogumine ja sorteerimine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 1 000 1 000
Ehitus-lammutusjäätmete kogumine ja sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 200 1 000
Romusõidukite demonteerimine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 1 000 2 000
Romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 000 2 000
elektri- ja elektroonikajäätmete käitlus R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 1 000 2 000
elektri- ja elektroonikajäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 000 2 000
Ohtlike jäätmete kogumine ja ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 200 1 000
Ohtlike jäätmete kogumine ja ladustamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 200 1 000
Vanarehvide kogumine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 200 1 000
Muud mittemetalsed jäätmed (jaotisekoodid 15, 16, 17,19 ja 20) R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 100 500

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaasiku 32 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 2 000   2 000   2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 02 - Vase- ja vasesulamijäätmed 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 03 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 04 - Plii- ja pliisulamijäätmed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 05 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 06 - Segametallijäätmed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 02 10 - Valtsimistagi 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 99 01 - Malmivalujäätmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 99 02 - Raua- ja terasevalujäätmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 01 - Vase- ja vasesulamivalujäätmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamivalujäätmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 03 - Plii- ja pliisulamivalujäätmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite valujäätmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 05 - Segametallivalujäätmed 20   20   20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
11 05 01 - Kõvatsink 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 01 - Vase- ja vasesulamiviilmed ja -treilaastud 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 03 - Plii- ja pliisulamiviilmed ja -treilaastud 50   50   50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite viilmed ja treilaastud 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 05 - Segametalliviilmed ja -treilaastud 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 01 - Vase- ja vasesulamitolm ja -kübemed 50   50   50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamitolm ja -kübemed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 03 - Plii- ja pliisulamitolm ja -kübemed, -viilmed ja -treilaastud 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite tolm ja kübemed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 05 - Segametallitolm ja -kübemed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid 1 1   1    
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 1 1   1    
13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid 1 1   1    
13 07 03* - Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) 1 1   1    
13 08 02* - Muud emulsioonid 1 1   1    
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 1 1   1    
15 01 02 - Plastpakendid 1 1   1    
15 01 03 - Puitpakendid 10   10 10    
15 01 04 - Metallpakendid 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 02 - Mustmetallpakendid 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 03 - Alumiiniumpakendid ja muust värvilisest metallist pakendid 2   2   2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 04 - Muust värvilisest metallist pakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid 2   2   2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 05 - Segametallpakendid 2   2   2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 03 - Vanarehvid 100   100 100    
16 01 04* - Romusõidukid 2 000   2 000   2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 2 000   2 000   2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 1 1   1    
16 01 17 - Mustmetallid 5 000   5 000   5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 - Värvilised metallid 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 01 - Vask ja vasesulamid 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid 400   400   400 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 03 - Plii ja pliisulamid 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 05 - Segametallid 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* 3   3 3    
16 02 13 01* - Ohtlikke osii sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 01 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 01 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 02 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vask- ning vasesulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 02 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 03 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiinium- ning alumiiniumisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 03 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 04 - Kasutuselt kõrvaldatud alumiiniumliiklusmärgid ja -teeviidad 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 05 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud plii- ning pliisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 04 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 06 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 05 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 07 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 06 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 01 - Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 03 - Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 04 - Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 05 - Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 06 - Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 06 01* - Pliiakud 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 06 05 - Muud patareid ja akud 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 02 - Alumiinium 5 000   5 000   5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 03 - Plii 50   50   50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 04 - Tsink 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 - Raud ja teras 10 000   10 000   10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 01 - Raudteerööpad 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 06 - Tina 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 07 - Metallisegud 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 01 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 01 - Vase- ja vasesulamijäätmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed 200   200   200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 03 - Plii- ja pliisulamijäätmed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 05 - Segametallijäätmed 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 10 000   10 000 10 000    
19 12 03 - Värvilised metallid 5 000   5 000 5 000    
19 12 03 01 - Vask ja vasesulamid 100   100 100    
19 12 03 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid 5 000   5 000 500    
19 12 03 03 - Plii ja pliisulamid 50   50 50    
19 12 03 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid 1 000   1 000 1 000    
19 12 03 05 - Segametallid 1 000   1 000 1 000    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 100   100 100    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 1 000   1 000   1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 - Metallid 5 000   5 000   5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 01 - Mustmetall 5 000   5 000   5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 02 - Vask ja vasesulamid 100   100   100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 03 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid 500   500   500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 04 - Plii ja pliisulamid 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 05 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 06 - Segametallid 25   25   25 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Metallijäätmete kogumine ja sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Metallijäätmed kaalutakse, kogutakse vastavalt metalli liigile. Sorteeritakse välja eri liiki metallid ning vaheladustatakse. Autokaal, ekskavaator, kahveltõstuk
2. Korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Juhul kui klient leiab metallijäätmete hulgast vajamineva detaili, siis on võimalik koostöös käitluskoha personaliga see detail kliendile korduskasutamiseks müüa. Kaalud.
3. Romusõidukite jm ohtlike metallijäätmete ohutustamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Romusõidukite kuivatamiseks on käitluskohas ehitataud eraldi töökoht, mis on varustatud romude "kuivatamiseks" mõeldud raamiga, kuhu peale sõiduk tõstetakse, et saaks autost välja lasta õlid jm ohtlikud vedelikud. Käitluskoht on varustatud vastavate tööriistadega ning mahutitega.
Ohtlikke vedelikke sisaldavaid seadmeid ohutustatakse samuti selles tööruumis.
Tööriistad, garaaž, kuivatuspukk, mahutid, kahveltõstuk, tulekustutid.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
AS Kuusakoski korraldab ainsana Eestis romusõidukite katsepurustamisi. Viimased purustamised autoromudele toimusid 2018. aastal. Järgmised purustamised toimuvad 2021. aasta lõpus.
Iga aasta alguses esitab Kuusakoski Probleemtooteregistrile käitlusandmed autoromude ja nende osade, elektri- ja elektroonikaseadmete ja pliiakude käitlemise kohta.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaasiku 32 jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6584213, Y: 692949; X: 6584207, Y: 692950; X: 6584214, Y: 693005; X: 6584248, Y: 693000; X: 6584246, Y: 692989; X: 6584220, Y: 692995; X: 6584218, Y: 692982; X: 6584213, Y: 692949 Värviliste metallide ja akude ning patareide hoiustamiseks mõeldud laoruum. Väliterritooriumil ilmastikukindlad merekonteinerid ja kaanega happekindlad akude kastid. Keskkonnaohtu ei ole. 1-2 kuud 500 300 02 01 10 02 - Vase- ja vasesulamijäätmed Ei 2 1
20 01 40 06 - Segametallid Ei 2 1
20 01 40 05 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid Ei 2 1
20 01 40 04 - Plii ja pliisulamid Ei 2 1
20 01 40 03 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid Ei 2 1
16 02 16 04 - Kasutuselt kõrvaldatud alumiiniumliiklusmärgid ja -teeviidad Ei 2 1
16 02 16 03 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiinium- ning alumiiniumisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 03 Ei 2 1
16 02 16 02 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vask- ning vasesulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 02 Ei 2 1
16 02 13 01* - Ohtlikke osii sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01 Ei 10 10
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* Ei 0.20 0.20
16 01 18 05 - Segametallid Ei 20 10
16 01 18 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid Ei 20 10
16 01 18 03 - Plii ja pliisulamid Ei 2 1
16 01 18 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid Ei 100 100
16 01 18 01 - Vask ja vasesulamid Ei 20 10
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 100 100
15 01 04 04 - Muust värvilisest metallist pakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid Ei 2 1
15 01 04 03 - Alumiiniumpakendid ja muust värvilisest metallist pakendid Ei 2 1
12 01 04 05 - Segametallitolm ja -kübemed Ei 2 1
12 01 04 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite tolm ja kübemed Ei 2 1
12 01 04 03 - Plii- ja pliisulamitolm ja -kübemed, -viilmed ja -treilaastud Ei 2 1
12 01 04 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamitolm ja -kübemed Ei 5 3
12 01 04 01 - Vase- ja vasesulamitolm ja -kübemed Ei 2 1
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed Ei 2 1
12 01 03 05 - Segametalliviilmed ja -treilaastud Ei 2 1
12 01 03 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite viilmed ja treilaastud Ei 2 1
12 01 03 03 - Plii- ja pliisulamiviilmed ja -treilaastud Ei 2 1
12 01 03 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud Ei 10 10
12 01 03 01 - Vase- ja vasesulamiviilmed ja -treilaastud Ei 5 2
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei 10 10
11 05 01 - Kõvatsink Ei 2 1
10 10 99 05 - Segametallivalujäätmed Ei 2 1
10 10 99 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite valujäätmed Ei 2 1
10 10 99 03 - Plii- ja pliisulamivalujäätmed Ei 2 1
10 10 99 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamivalujäätmed Ei 50 20
10 10 99 01 - Vase- ja vasesulamivalujäätmed Ei 10 3
10 02 10 - Valtsimistagi Ei 2 1
02 01 10 06 - Segametallijäätmed Ei 2 1
02 01 10 05 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed Ei 2 1
02 01 10 04 - Plii- ja pliisulamijäätmed Ei 2 1
02 01 10 03 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed Ei 2 1
20 01 40 02 - Vask ja vasesulamid Ei 2 1
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Jah 5 5
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Jah 5 5
19 12 03 05 - Segametallid Ei 50 30
19 12 03 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid Ei 50 30
19 12 03 03 - Plii ja pliisulamid Ei 25 25
19 12 03 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid Ei 200 200
19 12 03 01 - Vask ja vasesulamid Ei 20 20
19 12 03 - Värvilised metallid Ei 200 200
19 10 02 05 - Segametallijäätmed Ei 2 1
19 10 02 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed Ei 2 1
19 10 02 03 - Plii- ja pliisulamijäätmed Ei 2 1
19 10 02 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed Ei 2 1
19 10 02 01 - Vase- ja vasesulamijäätmed Ei 2 1
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei 5 3
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei 50 50
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei 10 10
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei 50 50
17 04 11 01 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei 10 10
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei 20 20
17 04 06 - Tina Ei 2 1
17 04 04 - Tsink Ei 2 1
17 04 03 - Plii Ei 2 1
17 04 02 - Alumiinium Ei 100 100
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei 10 10
16 06 05 - Muud patareid ja akud Ei 5 2
16 06 01* - Pliiakud Jah 50 15
16 03 04 06 - Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06 Ei 2 1
16 03 04 05 - Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05 Ei 2 1
16 03 04 04 - Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04 Ei 2 1
16 03 04 03 - Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03 Ei 10 10
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 Ei 5 3
16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed Ei 10 7
16 02 16 06 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 05 Ei 2 1
16 02 16 05 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud plii- ning pliisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 04 Ei 2 1
2 X: 6584304, Y: 692933; X: 6584279, Y: 692980; X: 6584269, Y: 692960; X: 6584290, Y: 692923; X: 6584304, Y: 692933 Vanarehvid aunas. Keskkonnaoht puudub 1-2 kuud 50 50 16 01 03 - Vanarehvid Jah 50 50
3 X: 6584316, Y: 692901; X: 6584297, Y: 692937; X: 6584270, Y: 692964; X: 6584228, Y: 692968; X: 6584219, Y: 692908; X: 6584316, Y: 692901 musta puhta metalli hoiustamine liigiti aunades. keskkonnaoht puudub. 1-2 kuud 1 200 500 02 01 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 50 20
16 02 16 01 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 01 Ei 2 1
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 Ei 20 15
16 01 17 - Mustmetallid Ei 20 15
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Jah 200 200
16 01 04* - Romusõidukid Jah 20 20
15 01 04 05 - Segametallpakendid Ei 2 2
15 01 04 02 - Mustmetallpakendid Ei 2 2
15 01 04 - Metallpakendid Ei 10 10
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed Ei 10 10
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei 100 50
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 2 1
10 09 99 02 - Raua- ja terasevalujäätmed Ei 10 5
10 09 99 01 - Malmivalujäätmed Ei 10 5
20 01 40 01 - Mustmetall Ei 100 100
20 01 40 - Metallid Ei 100 100
19 12 02 - Mustmetallid Ei 1 000 1 000
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 100 100
17 04 07 - Metallisegud Ei 10 7
17 04 05 - Raud ja teras Ei 100 70
17 04 05 01 - Raudteerööpad Ei 100 30
16 03 04 01 - Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01 Ei 100 70
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 Ei 10 7
16 02 16 07 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 06 Ei 10 7
4 X: 6584219, Y: 692962; X: 6584219, Y: 692977; X: 6584205, Y: 692977; X: 6584206, Y: 692964; X: 6584219, Y: 692962 Konteinerites ladustamine. Keskkonnaohtu ei ole. kuni 1 kuu 16 16 17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 10 10
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Jah 1 1
15 01 02 - Plastpakendid Jah 1 1
15 01 03 - Puitpakendid Jah 5 5
5 X: 6584208, Y: 692943; X: 6584213, Y: 692942; X: 6584211, Y: 692928; X: 6584205, Y: 692929; X: 6584208, Y: 692943 Spetsiaalne ohutuskujaga katusealune ohtlike vedelate jäätmete ladustamiseks vaatides ja IBC konteinerites. kuni 1 kuu 5 5 13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid Jah 1 1
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 1 1
13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid Jah 1 1
13 07 03* - Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) Jah 1 1
13 08 02* - Muud emulsioonid Ei 1 1
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
AS Kuusakoski Jõhvi osakonnas on hinnatud keskkonnaaspektid ning pidevalt jälgitakse ning hinnatakse erinevate keskkonnariskide esinemise võimalikkust ja tehakse parandustegevusi keskonnariskide minimeerimiseks.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Metallijäätmete vastuvõtt ja sorteerimine Aiaga piiratud ja kõrvalistele isikutele suletud asfalt- ja betoonkattega ala. Jäätmete vastuvõtul veendutakse, et need ei lekitaks keskkonnaohtlikke aineid. Metallijäätmed
sorteeritakse margilisuse järgi.
Võimaiku tulekahju lokaliseerimiseks on käitluspunkt varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.
Väiksema õlireostuse korral kasutatakse absorbente, mis peale kasutust paigutatakse selleks ettenähtud mahutisse, mille edasise
kätluse eest hoolitseb vastavat keskkonnaluba omav ettevõte.
Toimub pidev keskkonnakaitse ja tööohutuseeskirjade vastavushindamine.
Romusõidukite käitluseks - ohtlike
komponentide eraldamiseks on sisustatud eraldi töökoht, mis on varustatud betoonpõranda ohutuskujaga, et võimalikud ohtlike ainete lekked ei satuks pinnasesse või sadevette.
Tõstukid, mahutid, ohutuskujaga romusõidukite käitlemise töökoht pidev
2. Radioaktiivsuse kontroll Käsimõõteseadmega mõõdetakse metallijäätmete kiirgust. Pakri EM käsimõõteseade pidev
3. Ohtlike jäätme käitlusel rakendatavate ohutusabinõude kirjeldus Ohtlike jäätmete käitlusega seotud personal on saanud vastava väljaõppe ja omavad ka tööalast kogemust. Toimub pidev keskkonnakaitse-ja tööohutuseeskirjade täitmise kontroll.
• Jäätmekäitlusega tegelevad töötajad on instrueeritud oma tööülesannete piires ja teadlikud võimalikest ohtudest ning
hädaolukordade ja õnnetuste ennetamise võimalustest. Kõigis struktuuriüksustes on koolitatud töö- ja tuleohutuse eest vastutavad isikud.
• Ohtlikud jäätmed ladustatakse pealt suletavatesse mahutitesse, mis on ettenähtud just antud jäätmete ja seal sisalduvate ainete hoidmiseks.
• Jäätmemahutid ja nende kogumiskohad on nõuetekohaselt märgistatud
• Ohtlikke jäätmeid ladustatakse kinnistes ruumides või kohtades kuhu puudub kõrvaliste isikute juurdepääs. Hoiuruume puhastatakse regulaarselt ja nad on ventileeritavad.
• Võimaliku tulekahju esmaseks lokaliseerimiseks on jäätmekäitluskohad varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.
• Transpordil vastavalt ohtlikkusele kasutatakse ADR varustusega autosid ja autojuhid on läbinud vastava koolituse. Ohtlike jäätmete veol olevad autod on varustatud vastava märgistuse ja ohutuskaartidega
• Võimaliku pinnasereostuse likvideerimiseks on käitlejal olemas sobivad tõstemehhanismid ja transpordivahendid.
• Võimaliku reostuse puhuks on jäätmekäitluskohtades olemas absorbendid jm reostustõrjevahendid.
mahutid, absorbent pidev
4. Tööohutusmeetmed Isikukaitsevahendid
Kohustuslikud kasutamiseks kõigile töötajaile. Isikukaitsevahendite kasutamise kord on reglementeeritud “Isikukaitsevahendite
kasutamise juhenditega” mis asuvad AS Kuusakoski töökeskkonnaspetsialisti käes ja on kättesaadavad ettevõtte serveris.
- Esmaabiandjate määratus ja vahendite olemasolu
- Tulekustutusvahendid
Tulekustutite kontrolli sooritatakse igaaastaselt lepingupartneri poolt.
- Hädaolukordades käitumise juhendid.
Hädaolukordades käitumise koolitus/õppused toimuvad vähemalt kord 2 aasta tagant.
- pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. pinnasevesi proovivõtt puuraukudest kord aastas - 1 X: 6584264, Y: 692952
2. võimaliku reostuse tuvastus visuaalne vaatlus pidev - 1 X: 6584256, Y: 692949
3. metallide radioaktiivsus mõõtmine pidev Pakri EM 1 X: 6584251, Y: 692986

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaasiku 32 jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
alustamine (tegevus toimub) Teostatakse kasutatava territooriumi ülevaatamine ja hinnang tema vastavusele keskkonna ja tervisekaitse seisukohalt. Vajadusel tehakse pinnase uuringud.
Hinnatakse keskkonnaaspektid.
tegevuse alustamisel
lõpetamine Tegevuse lõpetamisel antakse kõik jäätmed üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Territoorium korrastatakse ja taastatakse selle esialgne seisukord ning antakse üle valdajale. tegevuse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Metallijäätmete kogumine, ladustamine, sorteerimine
Tehniline varustatus autokaal, käsikaal, greiferiga varustatud ekskavaator, kahveltõstuk, romusõidukite ohutustamiseks ehitatud töökoht koos vajalike tarvikutega, kiirgusmõõteseade, kontoriruum, arvuti, printer, töölaud, valveseadmed, kaamerad, tulekustutusvahendid, esmaabivahendid, konteinerid, mahutid
Parim võimalik tehnika autokaal, käsikaal, greiferiga varustatud ekskavaator, kahveltõstuk, romusõidukite ohutustamiseks ehitatud töökoht koos vajalike tarvikutega, kiirgusmõõteseade, kontoriruum, arvuti, printer, töölaud
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab parimale võimalikult tehnikale
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.