Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115996
Taotlus T-KL/1008403-3

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1008403-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Kihnu Trans OÜ
Kontaktisik
Harri Tuhkanen
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Kinnistul teostatakse ehitusjäätmete taaskasutamist, ladustamist ja purustamist. Käideldud jäätmed suunatakse pinnase täiteks. Jäätmete vastuvõtmisel järgitakse, et jäätmete hulgas ei oleks ohtlikke jäätmeid.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Jäätmekäitluskohas võib tegevusega kaasneda müra, mis on tingitud jäätmete transpordist jäätmekäitluskohta ja koha peal jäätmete käitlemiseks vajalike seadmete ja tehnika kasutamisest. Eeldatavalt ei ületata kavandatava tegevusega keskkonnaministri 16.12.2019 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi määrus nr 71) seatud piirnorme. Ehituslammutusjäätmeid ei purustata tugeva tuulega.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Kaubasadama tee 17 Pärnu
Aadress
Kaubasadama tee 17, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
5986
Katastritunnus(ed)
15904:003:0991
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472205, Y: 526258
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kaubasadama tee 17 (15904:003:0991). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kaubasadama tee 17 (15904:003:0991).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
5 aastat
Alates
23.08.2021
Kuni
31.12.2025

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Kaubasadama tee 17 pinnasetäite koht
Kood JKK6700097
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 17 15904:003:0991 X: 6472199, Y: 526266
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 49411 - Kaubavedu maanteel
Käitluskohas käideldavad jäätmed Oma
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K3 - Lisa nimistus puuduv komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Läheduses Pärnu Vesi AS reoveepuhastusjaam.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Hooneid ei ole, vee ja kanalisatsiooni ühendus puudub.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Pinnase täiteks R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 3 700 3 700
Pinnase täiteks R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 3 700 3 700

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubasadama tee 17 pinnasetäite koht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
17 01 02 - Tellised 1 000 1 000     1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 01 - Betoon 1 000 1 000     1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 000 1 000     1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Jäätmete taaskasutamine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Tegevuse eesmärk on suunata ehitus- ja lammutusjäätmed pinnasetäiteks. Toimingukood R5t tähistab jäätmete taaskasutamist tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks. Jäätmed (taotluses välja toodud jäätmeliigid - kivid, pinnas) kasutatakse koheselt maa-ala tagasitäiteks. Jäätmekäitluse tulemusel tekkinud ja tagasitäiteks mittesobilikud jäätmed kogutakse eraldi ning antakse üle vastavat õigust omavale isikule.
2. Jäätmete taaskasutamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Kinnistul teostatakse tavajäätmete (ehitusjäätmete) kogumist, ladustamist, purustamist, eesmärgiga suunata käideldud jäätmed pinnase täiteks. Vastuvõetud jäätmed kogutakse liigiti. Jäätmete vastuvõtmisel järgitakse, et jäätmete hulgas ei oleks ohtlikke jäätmeid. Jäätmed (taotluses välja toodud jäätmeliigid - kivid, pinnas) kasutatakse koheselt maa-ala tagasitäiteks milleks luba on taotletud. Eraldi neid jäätmeliike platsil ei ladustata. Betooni, telliseid ladustatakse ning piisava koguse korral purustatakse täitmiseks sobivasse fraktsiooni. Purustatud jäätmeid kasutatakse vahekihtideks ja pinnase katteks. Purustamiseks tellitakse purusti. Purustamine toimub ettevõtte territooriumil. Ehitusjäätmete käitlemine, sh liigiti kogutud ja välja sorditud ehitusjäätmete käitlemine toimub lisas määratud alal. Jäätmeid sorditakse käsitsi või erinevate liikurmasinate abil. Jäätmete teisaldamiseks kasutatakse erinevaid liikurmasinaid.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubasadama tee 17 pinnasetäite koht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6472131, Y: 526117
X: 6472277, Y: 526400
Katend ladustatakse ajutiselt, hiljem kasutatakse pinnase täiteks. 3 aastat 600 352.94 17 01 02 - Tellised Ei 400 235.30
17 01 01 - Betoon Ei 200 117.60
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Tagasitäiteks mittesobilikud jäätmed kogutakse eraldi ja antakse üle vastavat õigust omavale isikule.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Järgitakse, et vastuvõetavate jäätmete hulgas ei oleks ohtlikke jäätmeid . . .
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubasadama tee 17 pinnasetäite koht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
. . .
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmeid kasutatakse pinnase täitematerjalina kinnistu täiteks. Täitmise käigus täitematerjal tihendatakse ning ala tasandatakse.
Tehniline varustatus Veokid, kopplaadur, teerull jne.
Parim võimalik tehnika Maapinna täitmiseks kasutatakse ehitus- ja lammutusjäätmeid, mis vajadusel ladustatakse ja purustatakse sobivasse fraktsiooni. Jäätmekäitlusel tekkinud ja täitmiseks mittesobilikud materjalid sorditakse ladustatakse ajutiselt ja antakse üle vastavat õigust omavale isikule.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga .
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.