Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117272
Taotlus T-KL/1009443-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1009443-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Pärnu Haldusteenused
Kontaktisik
Riho Lääts
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Meil on olemas juba keskkonnaluba (L.JÄ/330041), soovime muuta kuna käitluskoha asukoht muutuub. Palume siduda see olemasoleva keskkonnaloga.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Pärnu Haldusteenused (registrikood 75038471) (edaspidi ettevõte) kavatseb käidelda 100 tonni biolagunevaid jäätmeid aastas ajutise ladustamisega Lauka tn 4, Pärnu linn.

Kavandatud tegevuse eesmärk on parkidest kogutud lehtede transportimine sõiduautode ja väikeveokite kärudega Lauka tänav 4, Pärnu linn.
Majanduslikult on väga ajamahukas ja rahaliselt kulukas vedada selliseid koormaid igapäevaselt Paikresse. Kulude optimeerimise eesmärgil ja samuti tööaja kokkuhoidmiseks on mõistlik koguda puulehed kokku kesklinna lähedasel ladustusalale. Ning seejärel transportida rahulikumal ajaperioodil suuremahulise konteineriga Põlendmaale Paikresse.

Meil on olemas juba keskkonnaluba (L.JÄ/330041), soovime muuta kuna käitluskoha asukoht muutuub. Palume siduda see olemasoleva keskkonnaloga.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ettevõtte tegevusega ei kaasne eeldatavalt sellist saasteainete heidet välisõhku, mis põhjustaks pöördumatuid muutusi antud piirkonnas.

Ettevõtte tegevusega võib kaasneda müra, kuid eeldatavalt ei ületa müratase kinnistu piiril
keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid.
Eeldatavalt ei kaasne tegevusega vibratsiooni. Valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna reostust
ettevõtte tegevusest ümbruskonnale eeldatavalt ei kaasne.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Lauka tn 4 käitluskoht
Aadress
Lauka tn 4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62401:001:0360
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473896, Y: 531264
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lauka tn 4 (62401:001:0360). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lauka tn 4 (62401:001:0360).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Lauka tn 4 jäätmekäitluskoht
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lauka tn 4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 62401:001:0360 X: 6473896, Y: 531264
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84123 - Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
Asukoha üldiseloomustus Jäätmekäitluskoht paikneb tööstus piirkonnas, 60% transpordimaa ja 40% tootmismaa sihtotstarbega kinnitul. Kinnistu piirneb jäätmehoidla, üldkasutatava ja transpodimaaga sihtotstarbega kinnistutega.
Ettevõtte territooriumil ja mõjualal ei esine loodusvarasid.

Ettevõtte taotletava tegevuse mõjuala on lokaalne ega ulatu kaugemale tegevuse asukohast.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Logistiliselt hea ühendus kesklinnaga ja samas üsna eraldiseisev kinnistu kus puuduvad naabruses era/korrusmajad ja samuti on piisavalt kaugel muud tööstusettevõtted.

Territooriumile ligipääs on piiratud looduslikult ja olemasolevale teele on paigaldatud lukuga suletav värav. Territoorium on suures osas kaetud asfaltkattega ja ülejäänud osa on kruusapõhine. Lehed ladustatakse asfaldiga kaetud platsile. Tuul ei saa lehti laiali kanda, sest platsi ümbritseb kõrghaljastus ja vana prügimäe mägi.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Toimub puulehtede aiutineladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 100 100

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Lauka tn 4 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 100 100 0 100    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Lauka tn 4 jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6473975, Y: 531282; X: 6473940, Y: 531353; X: 6473828, Y: 531287; X: 6473860, Y: 531223; X: 6473981, Y: 531268; X: 6473975, Y: 531282   1 aasta 25 150 20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei 25 150
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Vorm ei ole asjakohane.

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Pärnu Haldusteenused kavatseb käidelda 100 tonni aastas biolagunevaid jäätmeid ajutise ladustamisega Lauka tn 4, Pärnu linn.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Jäätmekäitluskoht paikneb tööstus piirkonnas, 60% transpordimaa ja 40% tootmismaa sihtotstarbega kinnitul. Kinnistu piirneb jäätmehoidla, üldkasutatava ja transpodimaaga sihtotstarbega kinnistutega.
Ettevõtte territooriumil ja mõjualal ei esine loodusvarasid.

Ettevõtte taotletava tegevuse mõjuala on lokaalne ega ulatu kaugemale tegevuse asukohast.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Ettevõtte tegevusega võib kaasneda müra, kuid eeldatavalt ei ületa müratase kinnistu piiril
keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid.

Eeldatavalt ei kaasne tegevusega vibratsiooni. Valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna reostust ettevõtte tegevusest ümbruskonnale eeldatavalt ei kaasne.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Ettevõtte tegevusega ei kaasne eeldatavalt sellist saasteainete heidet välisõhku, mis põhjustaks pöördumatuid muutusi antud piirkonnas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Linnavara valdusesse andmine
Kviitung Rahandusministeeriumi riigilõiv jäätmete ladustamise finantstagatise eest