Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117404
Taotlus T-KL/1009422

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1009422
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Karlmax OÜ
Kontaktisik
Tõnu Mägi
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Karlmax OÜ taotleb maavara kaevandamise luba Pärnu maakonnas Pärnu linnas Eassalu külas Eassalu kruusamaardlas (maardla registrikaart nr 0206) Eassalu VIII liivakarjääri mäeeraldisel täiteliiva aktiivse tarbevaru ploki 18, ehituskruusa aktiivse reservvaru ploki 19 ning ehitusliiva aktiivse reservvaru ploki 20 kaevandamiseks.

Karlmax OÜ hakkab Eassalu VIII liivakarjääri materjali peamiselt kasutama Pärnu piirkonna klientide varustamiseks tsiviilehituses vajaliku toormega. Materjali sobivuse korral varustatakse ka Pärnu maakonda planeeritud riiklikult tähtsate taristuobjektide (Rail Baltic ja Via Baltica) ehitustegevust ning Transpordiameti poolt planeeritava Pärnu-Uulu 2+2 maantee, Are-Sauga 2+2 maantee ning Ehitajate tee-Sauga 2+2 maantee ehitust.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Liiva ja kruusa kaevandamisel on peamisteks keskkonda mõjutavateks teguriteks tolm, müra, vibratsioon ning maastikupildi visuaalne muutumine. Samuti tekitavad karjääris töötavad masinad müra ja õhusaastet.

Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute kirjeldus ja leevendusmeetmed on esitatud taotluse seletuskirja peatükis 9.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Eassalu VIII liivakarjäär
Aadress
Kallase, Eassalu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
1513
Katastritunnus(ed)
15905:002:0454
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473300, Y: 511500
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kallase (15905:002:0454). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kallase (15905:002:0454).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
15 aastat
Alates
 
Kuni
 

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 206
Maardla nimetus Eassalu
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara kruus
Mäeeraldise nimetus Eassalu VIII liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 8.38
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 8.38
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 48
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 45
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Ehitus ja teedeehitus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 25 000
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
18 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 243 tuh m³
13.04.2021
19 plokk 1205 - ehituskruus aR - aktiivne reservvaru 76 tuh m³
13.04.2021
20 plokk 1203 - ehitusliiv aR - aktiivne reservvaru 53 tuh m³
13.04.2021
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1207 - täiteliiv   229 tuh m³
2. 1205 - ehituskruus   70 tuh m³
3. 1203 - ehitusliiv   46 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.1900
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Aruanne Eassalu ja Sooba kruusliivamaardlate eel- ja detailuuringutest Pärnumaal (varude arvutus seisuga 01.08.90)
Geoloogiafondi number 4410
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number EMK istungi protokolliline otsus nr 97-57
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
04.12.1997
Jrk nr 2.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.1900
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Seletuskiri Eassalu kruusamaardla aktiivse reservvaru ploki 3 ja 4 osaliselt kaevandatavaks ja kasutatavaks tunnistamiseks ning täiendava varu arvele võtmiseks (varu arvutus seisuga 01.02.2021)
Geoloogiafondi number 9463
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/21/974
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
13.04.2021
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Eassalu VIII liivakarjääris hakatakse kaevandama liiva ning vähesel määral ka kruusa. Karjääri mäetehnilised tingimused on head. Maapinna reljeef on tasane ja kattekiht on õhuke ning maavarale on hea juurdepääs. Kogu kaevandatav varu asub ülalpool põhjavee taset. Kasuliku kihi paksus varieerub vahemikus 2,90 – 5,55 m ning selle lamam paikneb absoluutsel kõrgusel 22,50 – 25,25 m. Kasuliku kihi keskmine paksus on 4,3 m. Kasuliku kihi väikesest paksusest tulenevalt saab seda kaevandada ühes astmes.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Eassalu VIII liivakarjäär pindalaga 8,38 ha asub Pärnumaal Pärnu linnas Eassalu külas Kallase (katastriüksuse tunnus 15905:002:0454) kinnistul. Taotletav mäeeraldis kattub Eassalu kruusamaardla täiteliiva aktiivse tarbevaru plokiga 18, ehituskruusa aktiivse reservvaru plokiga 19 ning ehitusliiva aktiivse reservvaru plokiga 20.

Lähimad naabruses asuvad majapidamised jäävad Eassalu VIII liivakarjäärist lääne suunda ca 90 m Nõmme-Alo katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 15905:002:0442) ning ca 220 m kaugusele Nõmme-Indreku katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 15905:002:0108).

Eassalu VIII liivakarjääri mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piires ning lähialal ei asu looduskaitsealasid, Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusalasid ning kultuurimälestisi. Lähim kaitseala, Nätsi-Võlla looduskaitseala (keskkonnaregistri kood KLO1000201, pindala 209,5 ha), asub Eassalu VIII liivakarjäärist ca 2 km kaugusel lääne ja põhja suunas. Nätsi-Võlla looduskaitsealaga ligikaudu samades piirides asub ka Natura 2000 võrgustiku Nätsi-Võlla linnuala (keskkonnaregistri kood RAH0000117) ja loodusala (keskkonnaregistri kood RAH0000593).
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Andmed on esitatud taotluse seletuskirja peatükis 9.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Andmed on esitatud taotluse seletuskirja peatükis 9.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Kaevandamise käigus täidetakse pealmaakaevandamise ohutuseeskirju ning välditakse kütte- ja määrdeainete sattumist pinnasesse. Kaevandamisel ja kaevise laadimisel ning transportimisel kasutatavate masinate ja mehhanismide hooldamiseks tuleb rajada karjääri territooriumile teenindusplats, kui hooldamist plaanitakse karjääri maa-alal, et vältida kütuse ja õli leket pinnasesse. Teenindusplats tuleb katta kütuse ja õli pinnasesse imbumist takistava materjaliga ning koha peal peavad olema esmased kütuselekke kõrvaldamise vahendid.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Allkirjastatud Eassalu VIII liivakarjääri taotluse lisad