Menetlus M-117652 » Taotlus T-KL/1010025-10 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1010025-8
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Karimek OÜ
Kontaktisik
Urmas Vardja
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Jäätmeliikide koguste muutmine (suurendamine)
Parandustaotluse selgitus
Jäätmekütuse tootmise ööpäevased künnisvõimsused jäävad lubatud mahupiiridesse ca 17,53 tonni ööpäevas. (6400t / 365 = ca 17,53t ööp)
Puidujäätmete purustamisel ja puidujäätmete hoiustamisel jäädakse saasteainete künniskoguste juures lubatud piiridesse PM-sum = 0,647.
Lisades esitatud tabelis andmed kivijäätmete saasteainete heitmekogiuste kohta, mis samuti jäävad künniskoguste piiresse PM-sum= 0,270.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Koguste mahu muutumine
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Minimaalne häiringu muutus
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Tavajäätmete käitluskoht
Aadress
Tehnika tn 14, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79301:001:0609
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6471407, Y: 660547
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tehnika tn 14 (79301:001:0609). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tehnika tn 14 (79301:001:0609).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Tegevushälbe liik Tootmisetapp, tehnoloogiaprotsess Meede
Ajutised seisakud Masina hooldus masina hooldus- ja remonttööd

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Tehnika 14 jäätmekäitluskoht
Kood JKK7800152
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tehnika tn 14 79301:001:0609 X: 6471407, Y: 660548
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus Asukoht tööstuspiirkonnas, eramuid ja kortermaju naabruses ei ole.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Tehnika tn 14 on piiratud betoonaiaga, mille peale on kinnitatud tolmu lendumist takistav võrk, mis muuhulgas takistab väiksemate jäätmete lendumist.
Karimek OÜ võtab käitlemiseks vastu kivi- ja betoonijäätmeid, telliseid, pinnast, vana asfalti, ehitus- ja lammutusjäätmete segusid, puitu, paberit, pappi, kilet, plasti.

E-R 7.30-18.30
L 09.00-15.00

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete vastuvõtt ja sorteerimine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 320 000 400 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tehnika 14 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 1 000   1 000 1 000    
15 01 02 - Plastpakendid 1 000   1 000 1 000    
17 01 01 - Betoon 50 000   50 000 50 000    
17 01 02 - Tellised 13 000   13 000 13 000    
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 12 000   12 000 12 000    
17 02 01 - Puit 30 000   30 000 30 000    
17 02 02 - Klaas 10 000   10 000 10 000    
17 02 03 - Plastid 3 000   3 000 3 000    
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 13 000   13 000 13 000    
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 30 000   30 000 30 000    
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 40 000   40 000 40 000    
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 30 000   30 000 30 000    
19 12 05 - Klaas 1 000   1 000 1 000    
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 8 000   8 000 8 000    
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 10 000   10 000 10 000    
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 12 000 0 12 000 12 000    
10 11 12 - Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11* 5 000 0 5 000 5 000    
15 01 03 - Puitpakendid 1 000 0 1 000 1 000    
15 01 04 - Metallpakendid 1 000 0 1 000 1 000    
15 01 06 - Segapakendid 1 000 0 1 000 1 000    
15 01 07 - Klaaspakendid 5 000 0 5 000 5 000    
16 01 03 - Vanarehvid 5 000 0 5 000 5 000    
16 01 20 - Klaas 1 000 0 1 000 1 000    
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 3 000 0 3 000 3 000    
17 08 02 - Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* 20 000 0 20 000 20 000    
19 12 01 - Paber ja kartong 800 0 800 800    
19 12 04 - Plastid ja kummi 800 0 800 800    
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* 10 000 0 10 000 10 000    
20 01 01 - Paber ja kartong 1 000 0 1 000 1 000    
20 01 02 - Klaas 1 000 0 1 000 1 000    
20 02 02 - Pinnas ja kivid 1 000 0 1 000 1 000    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane. Võtame klientidelt jäätmeid vastu ja ja anname need üle, kasutame koodi R13

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tehnika 14 jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6471428, Y: 660592; X: 6471431, Y: 660614; X: 6471403, Y: 660616; X: 6471402, Y: 660595; X: 6471428, Y: 660592 Betoonalusel, Ehitus- ja lammutussegapraht. Vastab normidele. 7 päev 100   17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Ei 100  
1 X: 6471430, Y: 660595; X: 6471431, Y: 660614; X: 6471405, Y: 660615; X: 6471405, Y: 660595; X: 6471430, Y: 660595 Betoonalusel, Plastid ja kummijäätmed (lammutussehaprahi sees). Vastab normidele. 10 päev 1   19 12 04 - Plastid ja kummi Ei 1  
2 X: 6471442, Y: 660599
X: 6471434, Y: 660614
X: 6471432, Y: 660601
X: 6471442, Y: 660599
Betoonalusel, Biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed) oksad, kännud. Vastab normidele. 1 päev 10   20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei 10  
3 X: 6471428, Y: 660582; X: 6471429, Y: 660592; X: 6471420, Y: 660593; X: 6471420, Y: 660584; X: 6471428, Y: 660582 Betoonalusel. Puit, liigiti sorteeritud. Vastab normidele. 1 päev 10   17 02 01 - Puit Ei 10  
3 X: 6471430, Y: 660581; X: 6471429, Y: 660590; X: 6471422, Y: 660590; X: 6471421, Y: 660581; X: 6471430, Y: 660581 Betoonalusel. Puitpakendid. Vastab normidele. 1 päev 1   15 01 03 - Puitpakendid Ei 1  
5 X: 6471363, Y: 660574; X: 6471370, Y: 660574; X: 6471372, Y: 660599; X: 6471366, Y: 660599; X: 6471363, Y: 660574 Betoonalusel. Betoon. Vastab normidele. 1-2 päev 10   17 01 01 - Betoon Ei 10  
5 X: 6471395, Y: 660559; X: 6471395, Y: 660564; X: 6471390, Y: 660564; X: 6471392, Y: 660562; X: 6471395, Y: 660559 Betoonalusel. Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*. Vastab normidele. 14 10   03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* Ei 10  
6 X: 6471399, Y: 660595; X: 6471399, Y: 660599; X: 6471393, Y: 660600; X: 6471392, Y: 660593; X: 6471395, Y: 660594; X: 6471399, Y: 660595 Betoonalusel. Plastpakendid konteineris. Vastab normidele. 14 3   15 01 02 - Plastpakendid Ei 3  
7 X: 6471400, Y: 660598; X: 6471401, Y: 660606; X: 6471394, Y: 660606; X: 6471394, Y: 660596; X: 6471400, Y: 660598 Betoonalusel. Paber- ja kartongpakendid. Vastab normidele.
1-2 päev 1   15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Ei 1  
3 X: 6471438, Y: 660585; X: 6471438, Y: 660587; X: 6471432, Y: 660587; X: 6471432, Y: 660585; X: 6471438, Y: 660585 Betoonalusel. Vanarehvid. Vastab normidele. 6 kuud 5   16 01 03 - Vanarehvid Ei 5  
9 X: 6471367, Y: 660562; X: 6471369, Y: 660573; X: 6471361, Y: 660573; X: 6471361, Y: 660562; X: 6471367, Y: 660562 Betoonalusel. Klaas. Vastab normidele. 6 kuud 1   16 01 20 - Klaas Ei 1  
5 X: 6471369, Y: 660575; X: 6471370, Y: 660586; X: 6471365, Y: 660585; X: 6471363, Y: 660574; X: 6471369, Y: 660575 Betoonalusel. Tellised. Vastab normidele. 1-2 päev 10   17 01 02 - Tellised Ei 10  
5 X: 6471370, Y: 660593; X: 6471370, Y: 660605; X: 6471367, Y: 660605; X: 6471366, Y: 660599; X: 6471370, Y: 660593 Betoonalusel. Plaadid ja keraamikatooted. Vastab normidele. 7 päev 10   17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted Ei 10  
5 X: 6471371, Y: 660591; X: 6471372, Y: 660601; X: 6471366, Y: 660600; X: 6471365, Y: 660591; X: 6471371, Y: 660591 Betoonalusel. Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*. Vastab normidele. 7 päev 10   17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei 10  
9 X: 6471369, Y: 660560; X: 6471369, Y: 660573; X: 6471363, Y: 660573; X: 6471362, Y: 660561; X: 6471369, Y: 660560 Betoonalusel. Klaas. Vastab normidele. 6 kuud 10   17 02 02 - Klaas Ei 10  
6 X: 6471400, Y: 660591; X: 6471399, Y: 660597; X: 6471394, Y: 660598; X: 6471394, Y: 660591; X: 6471400, Y: 660591 Betoonalusel. Plastid. Vastab normidele. 10 päev 10   17 02 03 - Plastid Ei 10  
9 X: 6471368, Y: 660563; X: 6471368, Y: 660561; X: 6471363, Y: 660562; X: 6471363, Y: 660566; X: 6471368, Y: 660563 Betoonalusel. Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (v.a freesasfalt). Vastab normidele. 1 kuu 3   17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 3  
5 X: 6471375, Y: 660593; X: 6471376, Y: 660616; X: 6471367, Y: 660616; X: 6471365, Y: 660593; X: 6471375, Y: 660593 Betoonalusel. Kivid ja pinnas. Vastab normidele. 1-2 päev 10   17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 10  
5 X: 6471380, Y: 660593; X: 6471381, Y: 660611; X: 6471372, Y: 660609; X: 6471372, Y: 660594; X: 6471380, Y: 660593 Betoonalusel. Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*. Vastab normidele. 1-2 päev 20   17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* Ei 20  
8 X: 6471409, Y: 660560; X: 6471410, Y: 660565; X: 6471400, Y: 660565; X: 6471398, Y: 660559; X: 6471403, Y: 660559; X: 6471409, Y: 660560 Betoonalusel. Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*. Vastab normidele. 1 kuu 20   17 08 02 - Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* Ei 20  
7 X: 6471399, Y: 660596; X: 6471400, Y: 660604; X: 6471397, Y: 660605; X: 6471396, Y: 660596; X: 6471399, Y: 660596 Betoonalusel. Paber, kartong. Vastab normidele. 1-2 päev 3   19 12 01 - Paber ja kartong Ei 3  
9 X: 6471369, Y: 660566; X: 6471369, Y: 660571; X: 6471362, Y: 660571; X: 6471363, Y: 660565; X: 6471369, Y: 660566 Betoonalusel. Klaas. Vastab normidele. 6 kuud 10   19 12 05 - Klaas Ei 10  
3 X: 6471431, Y: 660582; X: 6471431, Y: 660591; X: 6471421, Y: 660591; X: 6471421, Y: 660583; X: 6471431, Y: 660582 Betoonalusel. Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*. Vastab normidele.
1 päev 5   19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* Ei 5  
5 X: 6471376, Y: 660584; X: 6471379, Y: 660618; X: 6471369, Y: 660618; X: 6471366, Y: 660595; X: 6471365, Y: 660585; X: 6471376, Y: 660584 Betoonalusel. Pinnas ja kivid. Vastab normidele. 1-2 päev 5   20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 5  
1 X: 6471429, Y: 660591; X: 6471430, Y: 660613; X: 6471402, Y: 660614; X: 6471402, Y: 660595; X: 6471400, Y: 660589; X: 6471429, Y: 660591 Betoonalusel. Prügi (segaolmejäätmed). Vastab normidele. 7 päev 10   20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Ei 10  
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Müra, tolm
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Müra ja tolmu vähendamine Materjalide ja platsi kastmine vastavalt vajadusele Kastmisauto Vastavalt vajadusele
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Tolm Visuaalne Vastavalt vajadusele Kastmisauto Tehnika 14, Tartu X: 6471407, Y: 660548

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tehnika 14 jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Tavajäätmete sorteerimine Jäätmete kogumine sorteerimine Sorteerimine
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete kaalumine, registreerimine
Tehniline varustatus Laadurid, jäätmehaarats, kilepress, kartongipress
Parim võimalik tehnika Cat laadur
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Sennebogen
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. tulekahju Jäätmete sekka sattunud kergesti süttiv materjal Ohutuse tagamine sorteerimistöödel, masinate kasutamine kustutamiseks. kastmisauto.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Pürgila ja/või jäätmehoidla liik* Prügila või jäätmehoidla mahutavus
Tavajäätmed (t) Ohtlikud jäätmed (t)
Prügila - tavajäätmete prügila 347 0

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Asukoha kirjeldus
Tööstuspiirkond, Tehnika 14, Tartu linn
Hüdrogeoloogiline iseloomustus
Tööstuspiirkond
Geoloogiline iseloomustus
Tööstuspiirkond

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Antud taotluses ei kavandata uusi tegevusi.