Menetlus M-117977 » Taotlus T-KL/1010469-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1010469
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Lipland OÜ
Kontaktisik
Valentina Mikko
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Ettevõte soovib tõsta jäätmete koodiga 07 02 13 vastu võetavat kogust 1000-lt tonnilt 1500-le tonnile ning vähendada teiste vastuvõetavate jäätmete kogust 3600-lt tonnilt 1200-le tonnile.
Ettevõte taotleb olemasoleva jäätmeloa muutmist ning tähtaja pikendamist 15 aasta võrra. Ettevõte võtab seejuures arvesse Tartu üldplaneeringuga 2040+ kavandatud soovi muuta ala tulevikus elamurajooniks.
Parandustaotluse selgitus
Ettevõte soovib suurendada 07 02 13 koodiga jäätmete vastuvõtu tonnaaži ning pikendada ühtlasi peatselt lõppe hakkavat jäätmeluba.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Lipland OÜ tegeleb plastijäätmete (peamiselt tootmispraagi) mehaanilise ümbertöötlemisega, mille tulemusena tekkib helves, graanul või puru, mida saab uuesti kasutada toote valmistamisel. Töö toimub järgmiselt: plast sorteeritakse markide järgi ,suuremad plastjäätmed tükeldatakse Saagimisel kasutame elektri saage, suurte torude tükeldamiseks plaanime hakata kasutama elektrilintsaagi . Tükeldatud jäätmed purustatakse purustamismasinaga või granuleeritakse granulaatoris ning turustatakse. Purustamine ja granuleerimine toimub siseruumides. Tootmismaht kokku on ca 1200 tonni aastas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tootmisega kaasneb teatud müra, vibratsioon ja tolm ning asukohast tingitud teatavad liiklusprobleemid. Samuti võib olla probleemiks mõnetine häiriv visuaal. Ettevõte on juba teinud tegevusi selleks, et neid häiringuid vähendada. Liikluskoormus on tegelikult marginaalne ning ettevõttel on Tartu Linnavalitsuselt saadud vastav luba. Ettevõtte tegevusega kaasnev müra pärineb peamiselt plasti tükeldamisest mootorsaega välitingimustes. Vibratsioon pärineb tõstukiga kiiremini liikumisest. Mõlemad häiringud on võetud loa taotlemisel arvesse ning on leitud leevendusmeetmed. Elektrisaag on Saksamaalt tellitud, samuti on alustatud topeltuste projekteerimisega. Tõstukile on vibratsiooni vähendamiseks tellitud õhkrehvid. Tolmu ja ebemete kogumiseks on tellitud Kärcheri kuivpuhastushari. Ettevõtte hinnangul aitavad kasutusele võetavad meetmed märkimisväärselt vähendada võimalikke häiringuid kohalikele elanikele.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Lipland OÜ
Aadress
Oa tn 13, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79513:011:0004
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6475108, Y: 658875
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Oa tn 13 (79513:011:0004). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Oa tn 13 (79513:011:0004).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
15 aastat
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Vorm ei ole asjakohane.

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Oa 13 plastijäätmete käitluskoht
Kood JKK7800110
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Oa tn 13 79513:011:0004 X: 6475109, Y: 658867
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Jäätmekäitluskoht asub Tartu linnas, Oa tn 13. Kinnistu suurus on 3415 m2 ning kinnistualuse maa maakasutussihtotstarve on 100 % tootmismaa. Kinnistu piirneb põhjasuunal Emajõega (sihtotstarbeta maa) ning läänest üldkasutatava maaga. Kinnistust ida ja lõunasuunal asuvad elamumaa maasihtotstarbega maad. Lähimad elamud jäävad paarikümne meetri kaugusele tootmishoonest. Vastavalt Tartu üldplaneeringule 2040+ on kinnistule antud elamumaa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse seletuskirjale on maakasutuse juhtotstarve ÜP-ga määratav territooriumi valdav (tavaliselt vähemalt 51%) kasutamise funktsioon, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidi põhisuunad. Erinev juhtotstarve ei muuda kinnistuomaniku õigust kasutada oma kinnistut vastavalt kehtivale maasihtotstarbele.
Kinnistul puuduvad looduskaitselised ning muinsuskaitselised objektid. Kinnistust kirdesse jäävad muinsuskaitsealused eramud, kinnistul toimuv tegevus ei mõjuta nimetatud objekte. Kinnistu asub suures osas Emajõe ranna- ja kaldapiirangu vööndis ning väike osa kinnistust jääb ka ehituskeeluvööndisse. Ehituskeelu alasse jääval kinnistuosal puuduvad ehitised. Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub kinnistu keskmiselt kaitstud põhjaveega alal.

Kinnistut läbivad või on selle vahetus lähenduses järgmised piiranguid kaasa toovad trassid:
M217102209 elektriõhuliin alla 1 kV;
202008091235 maagaasi jaotustorustik Tartu Paremkalda I B3;
35647 ja 11131 vee- ja kanalisatsioonitrassid;
MKL121325068 ja M217102209 elektripaigaldised;
202008091235 gaasipaigaldis;
9124442 sideehitis.
Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele jäävadnimetataud piirnevad kaitsevööndid kinnistu piiridega, v.a hoonet teenindavad trassid ja ehitised.Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Kinnistu on eraldatud piirdeaiaga, kinnistule pääseb läbi liugvärava. Territoorium on asfalteeritud. 
Tööstushoone on ehitatud telliskividest, põrand kaetud betooniga. Olemas on tsentraalne vesi ja kanalisatsioon ja sademeveekogumissüsteem.
Jäätmed ladustatakse territooriumil,siseruumides hoitakse ainult valmistoodangud..
Plastjäätmete vastuvõtt ja valmistoodangu väljastamine toimub E-R 8-16.30.
Töötamine toimub vahetustega ööpäevaringselt. 


Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Granuleerimine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel 1 000 2 000
Purustatud helbed R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel 200 700

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Oa 13 plastijäätmete käitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
07 02 13 - Plastijäätmed 1 500   1 500   1 500 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 02 - Plastpakendid 800 100 700 100 700 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
700 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 19 - Plastid 100   100   100 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* 100   100 100    
17 02 03 - Plastid 100   100   100 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 04 - Plastid ja kummi 100   100   100 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Granuleerimine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel Plastid võetakse vastu ja sorteeritakse markide kaupa vastavalt tootmiseesmärgile. Ettevõte on spetsialiseerunud puhtaplasti (tootmisjäägid) või eelnevalt puhastatud plastide ümbertöötlemisele. Seetõttu puudub vajadus ka plaste täeindavalt puhastada ja kuivatada. Vajadusel plast tükeldatakse , sööturisse lähevad ca 40x50 cm suurused plastitükid. Granuleerimisprotsessis masinasse sisse söödetud plast purustatakse ja granuleeritakse kuumutamise käigus. Graanuleid ei värvita.
Ganuleerimiseks kasutatakse granulaatoreid Erema ja NGR
2. Purustamine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel Teatud plastjäätmed (nt taarakastid, paadipoolid, kajakid, torud) sorteritrakse ja (vajadusel) lõigatakse väiksemateks tükkideks enne purustamist. Purustisse lähevad ca 40x50 cm tükid. Purustis purustatakse jäätmed helvesteks, mis järel pakendatakse helbed big-bagidesse.


Purustamiseks kasutatakse tootmisseadmeid :Vespa 45/80,Vespa 40/60 ja Weima
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Ettevõte võtab vastu kas puhtaid tootmisjääke või ette sorteeritud puhast plasti. Sellest tulenevalt võetakse ringlusesse kogu vastuvõetav plast 100-protsendiliselt.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Oa 13 plastijäätmete käitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6475120, Y: 658859 Ladustamiskoht on asfalteeritud ja eraldatud piirdeaiaga. Kuna ettevõte kasutab ainult ühte liiki jäätmeid - plastijäätmed - oma tootmistegevuses ning finantstagatisega on seega tagatud ühtlaselt kõigi jäätmete korraga ladustamise määr, siis puudub vajadus täiendavalt määratleda erinevate jäätmete ladustamiskohti ning ettevõte on määranud ladustamiskohana kogu oma territooriumi. 3 kuud kuni aasta 200 400 07 02 13 - Plastijäätmed Ei    
15 01 02 - Plastpakendid Ei    
16 01 19 - Plastid Ei    
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* Ei    
17 02 03 - Plastid Ei    
19 12 04 - Plastid ja kummi Ei    
Seotud failid
Failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Ettevõtte tegevusega ei kaasne otsest ohtu keskkonnale ega keskkonnariski. Plastijäätmed on oma olemuselt püsijäätmed, mis vees ei leostu, ning plasti jäätmete töötlemisel ei teki ka peenosakesi sisaldavat tolmu. Tootmisel tekkiv müra ei ületa seadusega kehtestatud piirnorme. Tootmistehnoloogia vibratsiooni ei põhjusta, küll võib teatud juhul teatud margianaalset vibratsiooni põhjustada ettevõtte kasutuses olev transpordivahend.

Kuna tootmiskoht asub elumajade piirkonnas ning tootmisterritooriumile ligipääs on mõneti komplitseeritud, siis on esinenud müra, vibratsiooni ning tootmise sisendmaterjali ja väljundi transpordiga seonduvaid häringuid. Häiringud ei ületa seadusega kehtestatud piirnorme või puuduvad neil kehtestatud siht-ja piirväärtused. Võttes arvesse tootmisüksuse asukoha spetsiifikat on ettevõte võtnud häiringute vähendamiseks.

Ettevõte ei näe, et liiklusega seonduv oleks tegelikult märkimisväärne häiring. Ettevõte teenindab päevas kuni kolme sõidukit, võttes arvesse, et esineb päevi, mil autotransport puudub täielikult. Ettevõte on omategevuse selles osas kooskõlastanud Tartu Linnavalitsusega ning talle on antud selleks tegevuseks spetsiaalne luba.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Ehitustehnilised parendused Ettevõte viib plasti lõikamisega seotud tegevused siseruumidesse. Hallile paigaldatakse ka uus uks (topeltuksed), millel on paremad helitehnilised parameetrid. Lisaks paigaldatakse hoonesse konditsioneer, mis vähendab suviti vajadust avatud ustega tööd teha. Seega eelduslikult väheneb märgatavalt mürahäiring. Puudub 2022
2. Tootmistehnilised parendused Elektrilintsae soetamine, asendamaks hetkel kasutuses olevat bensiinimootoriga saagi. Elektrilintsaag tekitab märkimisväärselt vähem müra kui bensiinimootoriga saag. Elektriline lintsaag 2022
3. Tootmissisese transpordivahendi parendamine Tõstukile õhkkummide muretsemine vibratsiooni vähendamise eesmärgil. Puudub 2023
4. Üldise visuaali parandamine Üldise visuaali parandamine ning territooriumi korrashoid. Tolmu kogumiseks soetame Karcher kuivkoristusharja. 2022
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Müra mürataseme mõõtmine vastavalt vajadusele müramõõtur 1 X: 6475126, Y: 658858
2. Tolm, lenduvad jäätmed visuaalne igapäevaselt - 1 X: 6475126, Y: 658858

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Oa 13 plastijäätmete käitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Territooriumi korrastamine Tegevuse lõpetamisel antakse üle kasutamata tootmise sisendmaterjal (plastijäätmed) selleks vastavat luba omavale ettevõttele ja territoorium korrastatakse. Kuna kinnistu kuulub ettevõtte omanikele, siis plaanitakse kaugemas tulevikus, lähtudes Tartu linna üldplaneeringust 2040+, alale rajada korterelamud. Tegevuse lõpetamisel.Jäätmeloa lõppemisel.
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Plastijäätmete purustamine helvesteks
Tehniline varustatus Purustamiseks kasutatakse tootmisseadmeid :Vespa 45/80,Vespa 40/60 ja Weima

Parim võimalik tehnika Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL komisjoni poolsele rakendusotsusele 2018/1147 (direktiiv tööstusheite
kohta), millega on kehtestatud jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PTV) alased järeldused, ei kohaldu taotleja poolt tehtavatele
tegevustele, kuivõrd ettevõtte käitlusmahud jäävad alla õigusaktiga
sätestatud künniseid
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga -
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Plastijäätmete granuleerimine
Tehniline varustatus Granuleerimiseks kasutatakse granulaatoreid Erema ja NGR
Parim võimalik tehnika Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL komisjoni poolsele rakendusotsusele 2018/1147 (direktiiv tööstusheite
kohta), millega on kehtestatud jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PTV) alased järeldused, ei kohaldu taotleja poolt tehtavatele
tegevustele, kuivõrd ettevõtte käitlusmahud jäävad alla õigusaktiga
sätestatud künniseid
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga -
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.