Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117984
Taotlus T-KL/1009881-4

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1009881
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
OÜ Ralfi Veosed
Kontaktisik
Ralf Saage
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Keskkonnaloa taotlemine puitjäätmete vastuvõtmiseks koguses ca 3000 tonni aastas, selle ladustamiseks, hakkimiseks ja taaskasutusse suunamiseks.
Parandustaotluse selgitus
Täpsustused vastavalt KeA kirjale 13.12.2021 nr DM-117984-2.
1) Tabelis "tegevuse ülevaade" täpsustatud käideldavate jäätmete kogus tonnides;
2) Täpsustatud on taotluses mainitud jäätmeid vedavad alltöövõtjad;
3) Biomassi informatsioon teadmiseks võetud;
4) Taotluse juurde on lisatud Kaubajaama käitluskoha plaan;
5) Täiendatud on korduskasutuse materjale ja vastavuse tagamist;
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ralfi Veosed OÜ kavandatav tegevus taotluses esitatud kinnistul on erinevate puitjäätmete vastu võtmine, ladustamine, hakkimine ning vastavat luba omavatele ettevõtetele üle andmine. Ladustusalad on välja toodud Lisas 1. Puit ja puitjäätmete kogumiseks on olemas veovahendid, hakkur, kogumisvahendid ja vedamiseks on veokid ning vastavad keskkonnaload jäätmete vedamiseks.
Alale kogutakse nii keemiliselt töötlemata kui keemiliselt töödeldud puitjäätmeid. Keemiliselt töödeldud materjalid ladustatakse töötlemata omadest eraldi. Ettevõte võtab puidujäätmetest proove, kui soovib jäätmeid üle anda biomassina.
Kinnistu siseselt on jäätmekäitluseks asfalteeritud plats, suurusega ca 900 m2, millise siseselt on ette nähtud ladustusalad (kuhjad) materjalidele. Peamsieks taaskasutustegevuseks enamuste liikide osas vastavaks tegevuseks, tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusele Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud, on R13 ja R12s.
Tööde teostamiseks kasutatakse alal erinevat rasketehnikat - frontaallaadurid, veokid, ekskavaatorid ja puiduhakkur. Eelloetletud seadmetele ja töölõikude elluviimiseks kulub diiselkütust ja inimtööjõudu. Kinnistul ei ole veevarustust ega elektrienergiat.
Tegevuse eesmärgiks on puitjäätmete taaskasutusse suunamine, läbi materjalide vastu võtmise, eelsorteerimise ja hakkimise. Materjalid ladustatakse liikide kaupa, eraldatakse mittesobivad jäätmed (nt plast) ning seejärel peenestatakse hakkena (puit jäätmebilansis) üle andmiseks.
Aastas plaanitakse vastu võtta kuni 3000 tonni erinevaid puitjäätmeid. Hakitakse aastas kuni 900 tonni puitu.
Tabelis 3.2 on esitatud aastased kogused, millisest on nähtav, et aastasd vastu võetavad kogused on suuremad kui R12s (hakkimine) kogused. See tuleneb asjaolust, et tihti on olemas autod, mis hakkimata kujul viivad puitjäätmed teise käitluskohta (Ralfi Veoste Karula jäätmekäitluskohta). Hakkur käib hakkimas käitluskohas perioodiliselt, sõltudes mahust ja aegadest.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega ei kaasne keskkonnahäiringut, mis ületaks tavapärase tegevusega kaasnevaid olusid.
Tegevus ei kujuta endast negatiivset mõju ümbritsevale loodus- ega
elukeskkonnale, kuna läheduses ei ole loodusakaitsealuseid objekte ega muid tundlike osapooli, millel tegevus võiks mõju avaldada. Lisaks ei kujuta ohtu tegevuse sisendmaterjalideks olevad erinevad puitjäätmed – välistatud on ebameeldiva lõhnahäiringu teke vms. Tegevuse suurimaks asjaoluks, millele ettevõte tähelepanu pöörab on tolmu laiali kanne, hakkuritega töötamisel. Selle vältimiseks jälgitakse ilmasid - ei hakita tuulise ilma korral ja üheaegsed ladustatavad kogused on madalad.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Kaubajaama
Aadress
Tammiste raudtee T6, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62516:001:0008
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473188, Y: 532959
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tammiste raudtee T6 (62516:001:0008). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tammiste raudtee T6 (62516:001:0008).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Kaubajaama
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tammiste raudtee T6, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 62516:001:0008 X: 6473195, Y: 532971
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 16109 - Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Käitluskohas käideldavad jäätmed Oma
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
Asukoha üldiseloomustus Asub Pärnu linnas, tööstuspiirkonnas. Ligipääs hea, valdavalt mööda asfalteeritud teid.
Krundile ligipääs liikuvtehnikaga ühest küljest, krundile sissepääs piiratakse
aiaga,värav lukustatav. Eelnev hoiab ära võimaluse, et võõrad isikud saaksid iseseisvalt objektile.
Lähimad elumajad asuvad ca 850 meetri kaugusel (kagus). Kultuurimälestisi lähiümbruses ei ole. Tegevus toimub kõvakattega platsidel, milliste teel on välditud mõju avaldamine põhjaveele. Ala maasihtotstarve on 100% transpordimaa, on ajalooliselt olnud kaubajaam, täna alasid sel otstarbel ei kasutata. Läheduses ei ole looduskaitsealuseid objekte, millele tegevus võiks mõju avaldada. Ala ei jää Natura aladele ega kaitstavate objektide vahetuslähedusse.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Teritoorium on piiratud selliselt, et sissepääsul on värav ja liikuvtehnikaga saab alale üksnes sealt.
Jäätmekäitlusala on teritoorium on kaetud osaliselt asfaltiga. Asfalti peal ladustatakse ka valmistoodangut ehk puiduhaket.
Ligipääs alale on mööda asfaltkattega teed. Kinnistul ei ole elektrienergiat ega veevarustust.
Tulenevalt asjaolust, et käitluskohas ladustatakse üheaegselt vähem kui 1000 m3 põlevjäätmeid, siis ei ole vajadust põlevamaterjalide plaani järele. 
Alal ei ladustata ega võeta vastu olmejäätmeid ega muid jäätmeid mis põhjustavad lõhnahäiringuid. Ladustamisel hoitakse jäätmeliigid üksteisest eraldatud liikide ja vajadusel fraktsioonide kaupa. Aunadel on piisavad vahekaugused.
Käitluskohta saabuvad jäätmed koguste üle peetakse kaalupõhist ja mahupõhist arvestust, arvestades mahtu ja materlide erikaalusid, üle antud kogused fikseeritakse nõutud andmetega ja esitatakse loa haldurile igaaaastase jäätmearuandega. Kohapealne vastu võtja talletab info paberkandjal, milline kantakse hilisemalt elektroonilisse aruandlusse, arvestuse pidamiseks on vajalikud vahendid olemas. Käitluskoht on avatud esmaspäevast pühapäevani.
Jäätmete vastuvõtt vaid ettevõtte esindaja olemasolu. Enamus kliendid on suurte mahtudega käiteljad, kelle juurest valdavalt Ralfi Veoste sõidukitega või tema alltöövõtjate veovahenditega materjalid tarnitakse.  Eelpool mainitud alltöövõtjad omavad Keskkonnaameti registreeruigid jäätmete veoks (nt Maix Trans OÜ, Kasesaag OÜ; GW Grupp OÜ).

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Puitjäätmete sorteerimine ja peenestamine; vööriste eraldamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 900 10 000
Puidujäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 3 000 10 000
korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 30 200

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubajaama
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 500   500 500    
15 01 03 - Puitpakendid 1 000   1 000 1 000 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 01 - Puit 1 000   1 000 1 000 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* 500   500 500 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* 20 20   20    
19 12 02 - Mustmetallid 10 10   10    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Puitjäätmete sorteerimine ja peenestamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Vastuvõetud puidu sorteerimine ja hakkimine. Puitjäätmed võetakse vastu vastavalt kvaliteedile, materjalid ladustatakse eraldi hunnikutesse - töötlemata puit, töödeldud puit ja korduskasutatav puit (alused, mis on terved ja mõõdus ning nt terved prussid). Sorteerimisel eraldatakse vöörised - kile ja plast. Seadmete säilimiseks ja kvaliteedi tagamiseks eraldatakse metall. Materjalide vastavuse hindamiseks võetakse proove.


Töödeks kasutatakse järgmist tehnikat ( Ralfi Veosed OÜ oma tehnika)
1. Rataslaadur Case, 1tk
2. Hakur Doppstadt 635
3. Manitou teleskooplaadur MT632.
4 Erinevad veokid
2. korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Vastu võetud pakendipuidust eraldatakse käsitsi puitalused (nt eur märgisega alused) ja ehituspuidu hulgast korralikud tootele vastavad puitmaterjalid (nt lauad, prussid, maja palgid).
Korduskasutuseks ettevalmistavad tegevused näevad ette toote tingimustele vastavate aluste eraldamist, kontrollimist, et need on kompleksed ja terved. Eraldatakse üksnes terved ja korralikud alused, aluste remontimisega ega parandamsiega ei tegeleta (nt laudade vahetus). Alused ladustatakse eraldi tornidesse vastavalt aluste laiustele (800 mm, 1000 mm jne). Ei eraldata terveid aluseid, mis on muul moel sobimatud, nt kaetud eraldi vineeri või laastpaadiga.
Ehituspuidu puhul eraldatakse puidust lauad ja prussid, millistele on nõudlus ja standard ristlõigetega (nt pruss, mõõtudega 50*100). Varasemast praktikast ja kogemusest on ettevõttel teadmine, et üle antavad puidujäätmed sisaldavad korralikke ehitusmaterjale. Eraldatakse kasutuseks sobivad (ehituslikud) ehituslauad ja ehitusprussid, eelnevad ladustatakse eraldi kaubalustele ning antakse üle korduskasutuseks, nt aluste ehitajatele. Materjalide miinimum pikkus on 1,5 meetrit. Olemas on nõudlus ehituspuidu järele ning ettevõttel on piisav teadmine selle hindamiseks. Samuti aidatakse kaasa sellega jäätmehierarhia täitmisele. Ei eraldata materjale, mis on kahjustunud (pragudega), rikutud muude materjalidega (naelu või kruve täis) või värvitud. Materjalide parandamisega ei tegeleta.
Eraladamiseks kasutatakse käsitööjõudu, ladustamiseks ja virnastamiseks laadurit.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubajaama
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
Nr. 1 X: 6473161, Y: 533078 Vastab keskkonnanormidele 1 aasta 70 290 03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* Jah 20 90
15 01 03 - Puitpakendid Jah 50 200
Nr. 2.1 X: 6473171, Y: 533052 Vastab keskkonnanormidele 1 aasta 50 180 17 02 01 - Puit Jah 50 180
Nr. 2.2 X: 6473180, Y: 533031 Vastab keskkonnanormidele 1 aasta 100 350 17 02 01 - Puit Jah 100 350
Nr 3 X: 6473186, Y: 533014 Vastab keskkonnanormidele 1 aasta 32 102 19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* Jah 30 100
19 12 02 - Mustmetallid Ei 2 2
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Hakkimine tuulise ilmaga. Tuleb jälgida ilmasid ja tuule kiiust. Suurte tuulet korral mitte hakkida.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Valve Kõrvaliste isikute sissepääsu tõkestamine läbi suletud väravate lukustatav sissepääsu värav, ala muu osale liikuvtehnika ligipääs välistatud läbi kraavid asukohtadele. Kohe
2. Tuleohutus Tööde tegemisel juhindutakse Eestis kehtivatest tuleohutuse normatiividest. Liikuvtehnikas on
vajalikud esmased tulekustustusvahendid. Ei ladustata jäätmeid rohkem kui loa tingimustes sätestatud. Põlevamaterjalide üheaegne kogus jääb alla 1000 m3.
Alal olevad seadmed on varustatud esmaste tule- ja muude avarii likvideerimise
vahenditega (tulekustutid, kustutustekk). Alal on veevarustus.
kohe
3. Jäätmete mittevastavus Jäätmesaadetis ei vasta jäätmekoodile või on segunenud muude jäätmetega. Jäätmesaadetis on puitjääätmetena (nt kütusena üle andmiseks) sobimatu. Mittevastavaid jäätmeid käitluskohta maha ei laeta, vastuvõtust keeldutakse mittesobivuse alusel. Klienti teavitatakse prügila vms sobiva käitleja asukohast. pidev
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kaubajaama
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Alustamisel Kasutatavad tehnika ja sorteerimisseadmed peavad olema tehniliselt korras ja kasutamiseks ohutud. Alustamisel
Jäätmete ladustamise lõpetamine Pärast keskkonnaloa lõppu korrastatakse ladustamise ala, jäätmed peavad olema alalt teisaldatud.
Jäätmekäitluse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete ladustamine ja purustamine ( hakkimine)
Tehniline varustatus Vajalik tehnika:
1. Rataslaadur
2. Hakkur Doppstadt 635

Parim võimalik tehnika Eelloetletud liikuvtehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt, rikete avastamisel need kõrvaldatakse.
Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. koguste ja protsessi üle
peetakse arvestust, andmed salvestatakse. JK PVT
BAT 2 c.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab parimale võimalikule tehnikale.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Ettevõtte tegevuseks on erinevate puitjäätmete vastu võtmine, ladustamine ja hakkimine.
Kohale transporditavad puitjäätmed kontrollitakse enne vastu võtmist visuaalselt üle. Puitjäätmetest toodetakse hakkimise teel vajaliku fraktsiooniga puiduhake, millised antakse jäätmeseaduse alusel edasi klientidele, kes omavad selleks vajalikku keskkonnaluba, biomassina hakke taaskasutusse suunamisel võetakse vastava proovid, millisega veendutakse biomassi tingimuste vastavuses. Maksimaalne aastane ladustusmaht erinevate puitjäätmete lõikes on 4000 tonni, hakitakse kuni 900 tonni aastas. Laadimisel ja hakkimisel kasutatakse rataslaadureid, transportimiseks veoautosid ja hakkimisel mobiilset puithakkurit. Vastu võetakse vaid nõuetekohaseid jäätmeid - materjalid ei tohi olla segunenud ohtlike ainetega ega sisaldada vööriseid, mis välistavad materjalide kasutamise kütusena. Nõutekohased jäätmed tõkestavad negatiivse mõju väliskeskkonnale. Tegevuse tulemusena antakse üle suures mahus puitjäätmeid, mis suunatakse taaskasutusse energeetilisel teel.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Käitluskoht asub Tammiste raudtee T6 Pärnu linn Pärnumaa Tegemist on tööstusala piirkonnaga, läheduses elamuid ei ole, tegevus ei mõjuta inimtegevust ega elamuid. Jäätmekäitlusala maa sihtotstarve on 100% transpordimaa, alal käideldakse vaid puitjäätmeid. Alal hakitakse puitu selle taaskasutusse suunamiseks. Käitise puhul on tegemist hoonestamata objektiga, kinnistul puudub vee varustus ja elektrienergia olemasolu. Tegevusega ei kaasne lõhnahäiringuid ning tehnika kasutusest tulenev müra on lokaalne. Olemasolev keskkonnaseisund on hea, juurdepääs kinnistule läbi heas seisukorras maantee. Sissepääs on varustatud väravatega, millised on lukustatavad. Eelnev hoiab ära võimaluse, et võõrad isikud saaksid iseseisvalt objektile. Puitjäätmeid ladustatakse vaid asfalteeritud pindadel. Läbi kontrollitud tegevuse ja nõuetekohaste jäätmete on tagatud põhjavee kaitse.
Loa taotleja kasutab kinnistut kasutusteatise alusel.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Ettevõte peab oluliseks negatiivsete kekskkonnamõjude ära hoidmist. Selle tagamiseks ei võeta vastu vedelaid jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, olmejäätmeid, ega materjale milliste päritolu ei suudeta tuvastada. Kuna käideldakse keskkonnaohutuid jäätmeid, siis puudub ka võimalus pöördumatute keskkonnakahjude tekkimine.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Ettevõtte tegevus ei põhjusta muutusi piirkonnas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Lisa 1 Ladustustsoonid
Finantstagatise arvestus
Kasutusteatis
Vastuskiri
Riigilõiv
Kasutusõigus Edelaraudtee_GoProperty