Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118145
Taotlus T-KL/1010780-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1010751
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Lesven
Kontaktisik
Sander Agan
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Ettevõte Lesven OÜ (reg kood 10174824) soovib taotleda keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks ning ohtlike jäätmete kogumiseks. Lesven OÜ keskkonnaloa omamise kohustus tuleneb jäätmeseaduse §73 lg2 p2, mille alusel on jäätmeluba nõutav jäätmete taaskasutamiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 3 p 3, mille alusel on jäätmeluba nõutav ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks.
Parandustaotluse selgitus
Parandustaotlusele lisatud vastuskiri.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõttele kuulub Pae kinnistu Neitla külas Järva vallas. Antud kinnistul asub käesoleval hetkel tühjana seisev hoone, mida soovitakse kasutatada autolammutuskojana. Hoonel on vahetatud katus, hoone esisele territooriumile on tehtud killustikupadi ning hoonet renoveeritakse järk-järguliselt.

Tegevuse kirjeldus:
Esmane sõiduki ülevaatus toimub töökojas. Romusõidukite demonteerimine toimub kahes paralleelses töökojas, mille põrand on betoneeritud ning millel puudub ühendus kanalisatsiooniga. Taaskasutamiseks kõlblikud osad sorteeritakse, süstematiseeritakse ja paigutatakse vastavalt selleks ettenähtud kohta riiulitel. Ohtlike jäätmete nimistusse kuuluvad osad ja materjalid kogutakse liigikaupa eraldi vastavatesse mahutitesse, et oleks võimalik nende üleandmine vastavat keskkonnaluba omavale lõppkäitlejale. Eraldi kogutakse vedelad õlijäätmed, muud vedelikud (jahutusvedelik, klaasipesuvedelik), tahked õlijäätmed, õli-ja kütusefiltrid ja pliiakud. Pärast kõigi ohtlike komponentide ja ladustatavate osade eemaldamist transporditakse sõiduki kered majatagusele platsile. Sõidukeid ei pressita kokku ega ladustata üksteise peale.

Käesoleva taotluse koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:
• Jäätmeseadus
• Keskkonnaministri 14.12.2015. a määrus nr 70 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu
• Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis"
• Vabariigi Valitsuse 08.12.2011 määrus nr 148 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Taotletava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piirkonna keskkonnakoormuse tõusu. Romusõidukeid võetakse vastu ruumis (pärast vedelike eemaldamist võidakse neid ajutiselt ladustada majaesisel killustikuga kaetud platsil) ning romusõidukite demonteerimine toimub betoonpõrandaga töökojaruumis, mis ei ole ühendatud kanalisatsiooniga. Romusõidukite (16 01 04*) ajutist ladustamist ei toimu. Kõik sõidukitest eemaldatavad ohtlikud jäätmed kogutakse vastavalt märgistatud kogumisnõudesse ning ohtlikke jäätmeid hoitakse ruumis, mis on varustatud betoonpõranda ning absorbendiga, seega on võimalike lekete või maha valgumiste korral võimalik kiiresti laialivalgunud jäätmed kokku koguda. Seega on jäätmete käitlemisest tulenev võimalik vee- või pinnasereostus minimeeritud.

Jäätmekäitluskohas on olemas seade autode kliimaseadmete tühjendamiseks. Kogutud kliimaseadmete sisu antakse edasiseks käitlemiseks üle vastavat luba omavale ettevõttele. Seega on tegevusest tuleneda võiv välisõhu saaste minimaalne.

Kavandatav autolammutuskoda asub tööstuspiirkonnas ning lähimad elamud jäävad kavandatavast autolammutuskojast u 450 m kaugusele. Seega ei ole eeldatavalt oodata lõhna, müra, vibratsiooni ega tolmu heitmeid tasemel, mis võiksid põhjustada häiringuid elamutele.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Lesven OÜ Neitla autolammutuskoda
Aadress
Pae, Neitla küla, Järva vald, Järva maakond
Territoriaalkood
5402
Katastritunnus(ed)
12902:003:1520
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6553541, Y: 599680
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Lesven OÜ Neitla autolammutuskoda
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pae, Neitla küla, Järva vald, Järva maakond 12902:003:1520 X: 6553541, Y: 599680
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 45321 - Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U13 - Autolammutuskoda
Komplekstegevus
Komplekstegevuse selgitus muu korral  
Asukoha üldiseloomustus Kavandatav autolammutuskoda asub Järva vallas, Neitla külas, Pae kinnistul (kat tunnus: 12902:003:1520). Kinnistul asub üks renoveerimisel hoone, millel on vahetatud katus ning mille esine plats on kaetud killusikupadjaga. Kinnistu suurus on 3522 m² ning kinnistu sihtotstarve on 100% tootmismaa.

Kinnistu asub tööstuspiirkonnas ning kinnistut ümbritsevad põhja, lõuna ja ida suunast tootmismaa sihtotstarbega kinnistud. Läänest piirneb kinnistu Neitla-Ageri teega, üle tee asuvad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud. Lähim elamumaa jääb kavandatavast autolammutuskojast ca 450 meetri kaugusele läände.

Veekaitselisi piiranguid maa-ameti kitsenduste kaardi alusel kinnistule ega selle vahetus-lähedusse ei jää. Põhjavesi on käitluskoha piirkonnas suhteliselt kaitstud.Kavandatavast autolammutuskojast u 90 meetri kaugusele kirdesse jääb puurkaev PRK0010087, mille sanitaarkaitsevöönd on 50m.

Kavandatava autolammutuse territooriumil ei paikne märgalasid, metsi ega looduslikke pinnavorme, mis saaksid jäätmekäitluse tegevuse tõttu mõjutatud. Ettevõtte territooriumi vahetus läheduses puuduvad keskkonnaregistri andmetel looduskaitseliste piirangutega alad, k.a Natura 2000 alad. Püsielupaikasid, kaitstava looduse üksobjekte ning kaitsealuste liikide leiukohti territooriumi vahetus lähedusse ei jää.
 
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Kavandatav autolammutuskoda asub 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistul. Kinnistul asub 1 renoveerimisjärgus hoone. Kinnistule rajatakse ümber aed.
Kinnistu aluspind on valdavalt rohumaa, kuid kinnistul asuva hoone ette on rajatud kõvakatteline pind killustikuga. Kõvakattelisel pinnal hoitakse romusõidukeid, millest on eraldatud aku ja vedelikud. Maja taga hoitakse vanarehve ja autovrakke. Ülejäänud jäätmeliike ladustatakse hoones sees.

Kinnistul asuvas hoones puudub käesoleval hetkel nõuetele vastav vee- ja kanalisatsioonisüsteem, kuid see taastatakse hoone renoveerimistööde käigus. Lammutamisruumides kanalisatsioon puudub, lammutamisruumide põrand on betoneeritud. Ettevõtte territooriumil puudub sadevee kogumise süsteem.

Ettevõtte tööaeg on E-R: 9-18 ja L: 9-15

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 12 20
Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 115 150
Romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 300 350

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Lesven OÜ Neitla autolammutuskoda
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 3 3   3    
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 1 1   1    
16 01 03 - Vanarehvid 4 4     4 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 04* - Romusõidukid 300   300   300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 3 3   3    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 1.50 1.50   1.50    
16 01 17 - Mustmetallid 80 80     80 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 18 - Värvilised metallid 10 10     10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 19 - Plastid 8 8     8 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 15 15     15 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 01* - Pliiakud 5 5     5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 20 - Klaas 5 5     5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 270 270     270 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Romusõidukite demonteerimine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Demonteerimisele suunatavate autode esmane ülevaatus toimub töökojas, kus romusõidukilt eemaldatakse esmalt aku, mis paigaldatakse spetsiaalsesse suletavasse konteinerisse eesmärgiga suunata see korduskasutusse. Lisaks eemaldatakse järgmised vedelikud: kütus paagist, küttetorustikest ja filtritest, jahutusvedelik radiaatorist ja mootori plokist, piduriõli piduri ja siduri hüdraulilisest süsteemist, õlid mootorist, käigukastist ja veosillast. Kõik kogutud vedelikud ladustatakse liigiti mahutitesse, mis asuvad omakorda metallkonteineris. Ohtlike jäätmetega konteiner seisab betoonpõrandaga ruumis, kus ettevaatusabinõuna hoitakse ka 200 liitrist tünni saepuruga õli ja muude vedeljäätmete kinnipüüdmiseks.

Kui romuautodelt on eemaldatud vedelikud ja aku, suunatakse see kas hoone esisele killustikuga kaetud platsile ajutiseks ladustamiseks või koheselt edasisele demonteerimisele. NB! Romusõidukite (16 01 04*) ladustamist ei teostata.

Romuautolt eemaldatakse veljed ning demonteeritakse rehvid. Korduvkasutatavad rehvid ladustatakse ja suunatakse klientidele korduvkasutusse. Korduvkasutuseks kõlbmatud rehvid antakse käitlemiseks ja ladustamiseks vastavat keskkonnaluba omavale käitlejale.

Autoromust eraldatakse mootor, käigukast sillad, sisustus, klaasid ja muud korduskasutusse minevad osad ja ladustatakse laoriiulitele.

Demonteeritud osi, mis suunatakse varuosadena korduskasutusse, hoiustatakse ainult siseruumides. Demonteerimisel tekkinud tavajäätmed ladustatakse mahutites või lahtiselt (nt vanarehvid, mustmetall) välitingimustes ja ohtlikud jäätmed mahutites, mis paiknevad siseruumis paiknevas konteineris.

Kui autoromust on eraldatud kõik osad, hoiustatakse neid lammutuskoja taga kuni nende üleandmiseni vastavat keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (nt. Kuusakoski).
Elektrooniline platvormkaal
Elektrilised käsitööriistad (ketaslõikur, trell jne)
Elektri- ja gaasilõikeseadmed
Suruõhu tööriistad
Tõstukid
Kliimaseadmete tühjendamise seade
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Lesven OÜ Neitla autolammutuskoda
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6553544, Y: 599675
X: 6553548, Y: 599689
Romusõidukite, mis ei sisalda ohtlikke vedelikke ega osi, ajutine ladustamine välitingimustes killustikuga kaetud kõvakattelisel pinnal vastab keskkonnanormidele.
2-4 nädalat 6 0.80 16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 6 0.80
2 X: 6553522, Y: 599688
X: 6553528, Y: 599701
Mustmetallide (peamiselt autovrakid, kust on eemaldatud kõik kordus- ja taaskasutusse suunatavad osad) ajutine ladustamine välitingimustes vastab keskkonnanormidele 1-3 kuud 20 2.56 16 01 17 - Mustmetallid Ei 20 2.56
3 X: 6553529, Y: 599664
X: 6553532, Y: 599667
Vanarehvide ajutine ladustamine välitingimustes kuhjana vastab keskkonnanormidele.
1-3 kuud 0.25 0.25 16 01 03 - Vanarehvid Jah 0.25 0.25
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 X: 6553544, Y: 599660; X: 6553532, Y: 599659; X: 6553532, Y: 599669; X: 6553544, Y: 599669; X: 6553544, Y: 599660 Ohtlike vedelike, määrdunud kaltsude ja õlifiltrite ajutine ladustamine hoones sees tööruumis eraldi mahutites vastab keskkonnanormidele.
Pliiakude ajutine ladustamine hoones sees tööruumis eraldi mahutis vastab keskkonnanormidele.
Klaasi, värviliste metallide ja plastide ajutine ladustamine hoones sees tööruumis eraldi mahutites vastab keskkonnanormidele.
1-3 kuud 4.20 8.67 13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.35 0.35
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Ei 0.15 0.15
16 01 07* - Õlifiltrid Ei 0.10 0.10
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei 0.20 0.20
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 1 0.37
16 01 19 - Plastid Ei 0.50 5
16 01 20 - Klaas Ei 0.50 1
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad Ei 0.50 0.50
16 06 01* - Pliiakud Ei 1 1
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Võimalikke keskkonnahäiringuid nagu valguse, soojuse, kiirguse, müra, tolmu ega lõhna häiringuid ei ole tegevuse käigus oodata.

Tegevuse käigus ei kasutata oluliselt loodusvarasid ning tegevus ei tekita olulisel määral jäätmeid, vaid vähendab üldist jäätmeteket läbi kordus- ja taaskasutusse suunatud osadele ja materjalidele.

Tegevus ei ole energiamahukas.

Võimalikuks keskkonnariskiks on ohtlike ainete (õlide) leke romusõidukitest.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Võimalike lekete likvideerimine Ohtlike ainete maha valgumise puhuks on lammutustöökoda varustatud piisavas koguses absorbendi, saepuru ja liivaga.
Töötajatele korraldatakse perioodilisi koolitusi hädaolukorra tekkimise ärahoidmise, hädaolukorras tegutsemise ja õnnetuse tagajärgede likvideerimise meetmete tutvustamiseks. Kõik töötajad on varustatud kaitseriietusega ja individuaalsete kaitsevahenditega. Inimese kokkupuutel ohtlike ainetega on loodud kõik tingimused esmaabi saamiseks. Töötajaid lubatakse tööle peale ohutustehnika eeskirjade teadmiste kontrolli.
absorbendi, liiva, saepuru mahuti
kaitseriietus töötajatel
pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Jäätmekogused vastuvõetavad ja üleantavad jäätmekogused dokumenteeritakse Jäätmearuande esitamine 1x aastas arvuti puudub X: 6553541, Y: 599680
2. Territooriumi korrasolek visuaalne pidev puuduvad puudub X: 6553541, Y: 599680

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Lesven OÜ Neitla autolammutuskoda
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse alustamine Territoorium piiratakse aiaga.
Töötajad läbivad ohutustehnika eeskirjade teadmiste kontrolli
Enne jäätmekäitlustöödega alustamist
Jäätmekäitluse lõpetamine Kõik käitluskohal olevad jäätmed antakse üle vastavat õigust omavatele inimestele ning territoorium koristatakse täielikult. Tegevuse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Romusõidukite vastuvõtt
Tehniline varustatus Romusõidukite vastuvõtmisel koostatakse vastav leping ostja ja müüa vahel, mis sisaldab vajalike andmeid osapoolte ja sõiduki kohta, mis tuuakse lammutuskotta.
Parim võimalik tehnika Jäätmete jälgimise süsteemi ja inventuuri kasutuselevõtt ja rakendamine (viide BAT 2c)
Jäätmete vastuvõtmise korra kehtestamine ja rakendamine (viide BAT 2b)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Jäätmekoguste üle peetakse arvestust ning 1 kord aastas esitatakse jäätmearuanne.
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitlus
Tehniline varustatus Romusõidukite demonteerimine toimub siseruumis betooneeritud pinnaga põrandal. Käepärast on olemas absorbent ja tulekustutid.
Ohtlikud osad ja vedelikud kogutakse selleks ettenähtud nõudesse ja mahutitesse vältimaks erinevate vedelike ja osade segunemist, hiljem asetatakse kõik oma ettenähtud markeeritud mahutitesse.
Parim võimalik tehnika Vastavalt BAT 5 kirjeldusele
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Jäätmeid käitlevad instrueeritud ja vastava väljaõppe saanud töötajad
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete ajutine ladustamine ja üleandmine edasistele käitlejatele
Tehniline varustatus Lammutuskoja territoorium piiratakse aiaga. Lammutuskoja hoone on lukustatud. Ohtlikud jäätmed ladustatakse ettenähtud ja markeeritud mahutites ja konteinerites. Mahutid ise asuvad luksutatud hoones. Mahutite täitumisel antakse need üle vastavat käitlusluba omavale ettevõttele.
Parim võimalik tehnika Ohtlikud jäätmed hoiustatakse tavajäätmetest eraldi ja nendeks ettenähtud mahutites nõuetekohaselt.
Jäätmete eraldatuse tagamine vastavalt BAT 2e
Ladustamistegevuse ohutus vastavalt BAT 4c.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Spetsiaalsetes mahutites ladustamine ning eriliigiliste jäätmete eraldi ladustamine on ohutu ja võimaldab eraldada neid üksteisest.
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Töötajate juhendamine
Tehniline varustatus Tööohutusalased teadmised ja pädevus.
Parim võimalik tehnika Töötajad peavad olema juhendatud nõuetekohasest jäätmete käitlemisest ja selle protsessi riskidest.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastutaval töötajal on olemas pädevuskoolitus ja parimad teadmised sellel alal. Teised töötajad on samuti juhendatud ja teadlikud protsessiga seotud ohtudest ja tegevustest.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju ● tuleohutuseeskirjade rikkumine töötajate poolt
● plahvatusohtlike ja kergestisüttivate ainete ebaõige hoiustamine
● defektidega elektriseadmete kasutamine
● keevitustööde eeskirjade rikkumine ja mittekorras keevitusseadmed
● suitsetamine selleks mitteettenähtud kohas
● Ventilatsiooni, elektriseadmete ja tehnoloogiliste süsteemide töökorras hoidmine
● Töötajate tuleohutusnõuete tutvustamine ja selgitamine
● Tuleohtlikud materjalid hoitakse tuleohtlikest ainetest eraldi
● Töökorras tulekustutusvahendite olemasolu, tähistamine ja hooldus
● Vaba juurdepääsu tagamine tulekustutusvahenditele ja varuväljapääsudele
● Päästeteenistuse väljakutsumine ning esmaabi andmine kannatanutele
2. Keskkonnaohtlike ainete lekked ● seadmete ning kütuse ja teiste keskkonnaohtlike ainete mahutite tehnilisest seisukorrast tulenevad või avariilised lekked
● keskkonnanõuete eiramine töötajate poolt
● Mahutite seisukorra regulaarne kontroll
● Mehhanismide seisukorra pidev kontroll
● Vajaliku koguse absorbendi või asendusainete olemasolu
● Keskkonnaohtlike jäätmete kogumiseks seadusjärgsete tingimuste loomine
● Keskkonnaohtlike jäätmete väljasorteerimine
● Keskkonnaohtlike jäätmete paigutamine selleks ette nähtud mahutitesse
● Käitluskoha piiramine aiaga
● Käitluskoha pinna katmine vett mitteläbilaskva kattega

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Lisa 10: Tunnistus.png
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Ettevõte Lesven OÜ (reg kood 10174824) soovib taotleda keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks ning ohtlike jäätmete kogumiseks.

Tegevuse täpsustus:
Esmane sõiduki ülevaatus toimub töökojas. Romusõidukite demonteerimine toimub kahes paralleelses töökojas, mille põrand on betoneeritud ning millel puudub ühendus kanalisatsiooniga. Taaskasutamiseks kõlblikud osad sorteeritakse, süstematiseeritakse ja paigutatakse vastavalt selleks ettenähtud kohta riiulitel. Ohtlike jäätmete nimistusse kuuluvad osad ja materjalid kogutakse liigikaupa eraldi vastavatesse mahutitesse, et oleks võimalik nende üleandmine vastavat keskkonnaluba omavale lõppkäitlejale. Eraldi kogutakse vedelad õlijäätmed, muud vedelikud (jahutusvedelik, klaasipesuvedelik), tahked õlijäätmed, õli-ja kütusefiltrid ja pliiakud. Pärast kõigi ohtlike komponentide ja ladustatavate osade eemaldamist transporditakse sõiduki kered majatagusele platsile. Sõidukeid ei pressita kokku ega ladestata üksteise peale.

Demonteerimistööd etapiliselt:
Demonteerimisele suunatavad autode esmane ülevaatus toimub töökojas, kus romusõidukilt eemaldatakse aku, mis paigaldatakse spetsiaalsesse suletavasse konteinerisse ning järgmised vedelikud: kütus paagist, küttetorustikest ja filtritest, jahutusvedelik radiaatorist ja mootori plokist, piduriõli piduri ja siduri hüdraulilisest süsteemist, õlid mootorist, käigukastist ja veosillast. Kõik kogutud vedelikud ladustatakse liigiti mahutitesse, mis asuvad omakorda metallkonteineris. Ohtlike jäätmetega konteiner seisab betoonpõrandaga ruumis, kus ettevaatusabinõuna hoitakse ka 200 liitrist tünni saepuruga õli ja muude vedeljäätmete kinnipüüdmiseks.

Kui romuautodelt on eemaldatud vedelikud ja aku, suunatakse see kas hoone esisele killustikuga kaetud platsile ajutiseks ladustamiseks või koheselt edasisele demonteerimisele.

Romuautolt eemaldatakse veljed ning demonteeritakse rehvid. Korduvkasutatavad rehvid ladustatakse ja suunatakse klientidele korduvkasutusse. Korduvkasutuseks kõlbmatud rehvid antakse käitlemiseks ja ladustamiseks vastavat keskkonnaluba omavale käitlejale.

Autoromust eraldatakse mootor, käigukast sillad, sisustus, klaasid ja muud korduskasutusse minevad osad ja ladustatakse laoriiulitele.

Demonteeritud osi, mis suunatakse varuosadena korduskasutusse, hoiustatakse ainult siseruumides. Demonteerimisel tekkinud tavajäätmed ladustatakse mahutites või lahtiselt (nt vanarehvid, mustmetall) välitingimustes ja ohtlikud jäätmed mahutites, mis paiknevad siseruumis paiknevas konteineris.

Kui autoromust on eraldatud kõik osad, hoiustatakse neid lammutuskoja taga kuni nende üleandmiseni vastavat keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (nt. Kuusakoski).
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Kavandatav autolammutuskoda asub Järva vallas, Neitla külas, Pae kinnistul (kat tunnus: 12902:003:1520). Kinnistul asub üks renoveerimisel hoone, millel on vahetatud katus ning mille esine plats on kaetud killusikupadjaga. Kinnistu suurus on 3522 m² ning kinnistu sihtotstarve on 100% tootmismaa.

Kinnistu asub tööstuspiirkonnas ning kinnistut ümbritsevad põhja, lõuna ja ida suunast tootmismaa sihtotstarbega kinnistud. Läänest piirneb kinnistu Neitla-Ageri teega, üle tee asuvad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud. Lähim elamumaa jääb kavandatavast autolammutuskojast ca 450 meetri kaugusele läände.

Veekaitselisi piiranguid maa-ameti kitsenduste kaardi alusel kinnistule ega selle vahetus-lähedusse ei jää. Põhjavesi on käitluskoha piirkonnas suhteliselt kaitstud.Kavandatavast autolammutuskojast u 90 meetri kaugusele kirdesse jääb puurkaev PRK0010087, mille sanitaarkaitsevöönd on 50m.

Kavandatava autolammutuse territooriumil ei paikne märgalasid, metsi ega looduslikke pinnavorme, mis saaksid jäätmekäitluse tegevuse tõttu mõjutatud. Ettevõtte territooriumi vahetus läheduses puuduvad keskkonnaregistri andmetel looduskaitseliste piirangutega alad, k.a Natura 2000 alad. Püsielupaikasid, kaitstava looduse üksobjekte ning kaitsealuste liikide leiukohti territooriumi vahetus lähedusse ei jää.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Kavandatava tegevusega ei mõjutata oluliselt keskkonnaelemente, demonteerimistööd toimuvad siseruumides.

Tegevuse käigus ei kasutata oluliselt loodusvarasid ning tegevus ei tekita olulisel määral jäätmeid, vaid vähendab üldist jäätmeteket läbi kordus- ja taaskasutusse suunatud osadele ja materjalidele.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist jäätmeteket, tegevus on suunatud jäätmete taas- ja korduskasutusse suunamisse.
Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata olulist müraemissiooni, mis põhjustaks häiringuid elamutele.
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist valguse, kiirguse, lõhna või vibratsiooni teket.
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist loodusvarade, mulla, maavarade ega vee kasutamist. Samuti ei ole ette näha mõju looduslikule mitmekesisusele.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.