Menetlus M-118255 » Taotlus T-KL/1010889 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1010889
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Torf
Kontaktisik
Marko Kulman
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa LMKL-002 kehtivusaja pikendamine ja keskkonnaloale vee erikasutuse eriosa (kehtivas loas L.VV/327445 määratud väljalasu LA062 liitmine kaevandamiseks antud keskkonnaloale).
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Aktsiaselts Torf on turba tootmisega tegutsev ettevõte, kes kaevandab turvast Laiküla ja Kõverdama turbamaardlates. Käesoleva taotlusega soovib aktsiaselts Torf pikendada Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa LMKL-002 kehtivusaega, korrigeerida mäeeraldise piire vastavalt moodustatud aktiivse tarbevaru plokkide piiridele ning muuta loal määratud kaevandatud maa korrastamise suunda.

Laiküla II turbatootmisalal teostati jääkvaru uuring, mille tulemused kinnitati 26.11.2021. a Maa-ameti korraldusega 1-17/21/2842. Arvestades kehtiva keskkonnaloaga LMKL-002 seotud turba jääkvaru koguseid, siis ei ole võimalik loa kehtivusaja jooksul kaevandatavat varu ammendada ning seetõttu taotletakse käesoleva taotlusega keskkonnaloa kehtivusaja pikendamist 30 aasta võrra, so kuni 14.06.2056. a.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Taotletava loaga Laiküla II turbatootmisalal teostatavad tegevused ei muutu, seega ei muutu ka kaevandamisega kaasnevad keskkonnahäiringud võrreldes praeguse olukorraga.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Laiküla II turbatootmisala
Aadress
Laiküla turbatootmisala, Üdruma küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Territoriaalkood
9812
Katastritunnus(ed)
34202:002:0005
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6513500, Y: 501824
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Laiküla turbatootmisala (34202:002:0005). Puudutatud veekogud: Porsakraav (VEE1117501) kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Laiküla turbatootmisala (34202:002:0005). Puudutatud veekogud: Porsakraav (VEE1117501)
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
14.06.2056

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Taotletav Laiküla II turbatootmisala mäeeraldis asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Üdruma külas riigile kuuluval Laiküla turbatootmisala (katastritunnusega 34202:002:0005) kinnistul.

Mäeeraldisest 1,6 km loode ja lääne poolt möödub Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare põhimaantee nr 5428 ning 0,6 km edelast kohalik kruusakattega Uudismaa tee nr 4520063. Põhimaanteelt on neli mahasõitu Laiküla turbatootmisalale ning viimaselt tuleb turba väljaveo tee ka lõuna pool paiknevale Laiküla II turbatootmisalale. Ala on kuivendatud lahtise kraavitusega, dreenide keskmine vahekaugus on 22 m.

Mäeeraldisest 0,2 km lõuna pool paikneb KESKKÜLA I maaparandushoiuala (KPO väline tunnus 5110700010250002).

Taotletavalt Laiküla II turbatootmisala mäeeraldiselt on kogu ulatuses taimestik eemaldatud. Looduskaitse all olevaid taimi mäeeraldisel keskkonnaregistri andmeil ei kasva. Mõnikümmend meetrit tootmisalast lääne pool on registreeritud mitmete III kategooria kaitsealuste taimeliikide (kahkjaspunane sõrmkäpp, kahelehine käokeel, võõthuul-sõrmkäpp, harilik porss) kasvukohad. Ka mäeeraldisest 0,3 km kirde pool leidub III kategooria kaitsealused taime- (pruunikas pesajuur, harilik ungrukold) ja seeneliike (haavanääts).

Laiküla II turbatootmisala mäeeraldis külgneb I kategooria kaitsealuse linnuliigi püsielupaiga sihtkaitsevööndiga, vahetult ida pool on II kat kaitsealuse linnuliigi püsielupaik. III kategooria kaitstavate linnuliikide leiukohti on nii mäeeraldisel kui selle lähiümbruses: mäeeraldis kattub tervikuna tedre leiukohaga, plokid 3 aT ja 4 aT väiketülli leiukohaga, plokid 16 pT ja 17 pT täielikult öösorri ning osaliselt sookure leiukohaga. Öösorri leiukoht kattub umbes 3 m laiuse ribana ka plokkide 3 aT ja 4 aT idaservaga.

Laiküla II turbatootmisala mäeeraldisest 40 m ida pool on Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa), registrikood KLO2000257. Hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisas nimetamata rändlinnu-liikide elupaikade kaitse.

Lähimad Keskküla küla majapidamised paiknevad mäeeraldisest 0,4 - 0,5 km edela, Laiküla elamud 1 - 1,5 km kagu pool.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Väljalau LA062 suublaks on Kasari jõgi, mille koondseisund on aastatel 2012-2020 hinnatud halvaks. Taotleja suubla seiret pole teostanud, kuna väljalask LA062 ei ole vel rajatud ning vett sinna Laiküla II turbatootmisalalt ei suunata.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Lisa 1: VELT_plaan.pdf
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Vee erikasutusega kavandatav tegevus on Laiküla II turbatootmisala kuivendamine ja liigse vee juhtimine suublaks olevasse vooluveekogusse. Kavandatava tegevuse eelduseks on kuiv rabapind. Selleks on Laiküla II turbatootmisalale välja ehitatud kogu mäeeraldise ulatuses kuivendusvõrk, mille moodustavad turbaväljakutele ~20 m vahekaugusega rajatud kuivenduskraavid, mis suubuvad tootmisala ümbritsevatesse kogujakraavidesse. Kuivendusvõrk on täielikult toimiv ja töötav.

Laiküla II turbatootmisala kuivendussüsteemi eesvooluks on Soovälja, kuhu vesi juhitakse läbi vahetult põhja pool paikneva Laiküla turbatoomisala. Aktsiaseltsile Torf Laiküla turbamaardlas vee erikasutuseks antud keskkonnaloa L.VV/327445 kohaselt on mäeeraldisel kuivendusvee väljalask ka edela-nurgast Keskküla kraavi, kuid seda ei ole veel rajatud. Käesoleva taotlusega on keskkonnaloa L.VV/327445 väljalask LA062 (Laiküla turbatootmisala väljalask 2) lisatud taotletava keskkonnaloale. Palume väljalask LA064 (Laiküla turbatootmisala väljalask 1) lisada Laiküla turbatootmisala keskkonnaloale LMKL-001.

Turba tootmisel reovett ei teki. Turbatootmisalalt ärajuhitav vesi moodustub peamiselt sademete ja lume sulamise veest ning erineb looduslikust pinnaveest peamiselt kõrgenenud heljumi, lämmastiku- ja fosforiühendite sisalduste ning orgaanilise aine sisalduse poolest. Turbatootmisalal töötav tehnika võib rikete korral olla naftasaaduste reostusallikaks. Avarii korral reostus lokaliseeritakse ja likvideeritakse koheselt. Heljumi setitamiseks tuleb vajadusel rajada settebasseinid. Settebassein tuleb projekteerida selliselt, et keskmine voolukiirus selles on alla 1 cm/s, et tagada heljumi settimine settebasseini põhja. Settebasseine tuleb puhastada regulaarselt ja vähemalt üks kord aastas.

Kuivendusvett suunatakse läbi väljalasu LA062 Keskküla kraavi 400 764 m3 aastas.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Laiküla turbatootmisala väljalask 2
Väljalaskme kood LA062
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6512258, Y: 501235
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2021-2056 100 191 100 191 100 191 100 191 400 764   arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2021-2056 Naftasaadused 5 mg/l    
2021-2056 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
2021-2056 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2021-2056 Heljum 40 mg/l    
2021-2056 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6512258, Y: 501235 BHT7 II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6512258, Y: 501235 Heljum II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6512258, Y: 501235 Naftasaadused II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6512258, Y: 501235 Vesinikioonide konsentratsioon (pH) II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6512258, Y: 501235 Üldfosfor II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6512258, Y: 501235 Üldlämmastik II ja III kvartal 2 korda aastas
 
Suubla
Suubla nimi Keskküla kraav
Suubla kood VEE1107007
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Välisõhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 214
Maardla nimetus Laiküla
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara turvas
Mäeeraldise nimetus Laiküla II turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 149.89
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 180.11
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve aiandus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas  
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
3 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 40 tuh t
30.11.2020
4 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 266 tuh t
30.11.2020
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0202 - vähelagunenud turvas 30 tuh t 40 tuh t
2. 0201 - hästilagunenud turvas 30 tuh t 220 tuh t
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.1900
Geoloogilise uuringu aruande nimetus „Laiküla turbamaardla Laiküla II turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 30.11.2020)“
Geoloogiafondi number EGF 9531
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/21/2842
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
26.11.2021
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne
GIS ja CAD failid
Lisa 9: Laikula_II.dgn
Lisa 10: Lamam.dgn

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Allkirjastatud taotluse lisad