Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118687
Taotlus T-KL/1011084

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1011084
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Markko-Rollin Põdra
Kontaktisik
Markko-Rollin Põdra
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Vastavalt Audru vallas, Leetsi tee 6 aadressil kehtestetud detailplaneeringule soovin alustada Leetsi tee 6 krundlie paadikanali rajamist.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Vastavalt Audru vallas, Leetsi tee 6 aadressil kehtestetud detailplaneeringule soovin alustada Leetsi tee 6 krundlie paadikanali rajamist. Kanali rajamise eesmärgiks on paadiga ligipääsu tagamine planeeringuga haaratud kinnistutele. Kanali ehitamise käigus eemaldatavat pinnast kasutatakse maapinna kõrguse tõstmiseks kinnistul.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Teadaolevad kegevusega kaasnevad keskkonnahäiringud puuduvad.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Leetsi tee 6
Aadress
Leetsi tee 6, Valgeranna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
8924
Katastritunnus(ed)
16001:001:0019
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472709, Y: 523286
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Leetsi tee 6 (16001:001:0019). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Leetsi tee 6 (16001:001:0019).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
2 aastat
Alates
14.02.2022
Kuni
13.02.2024

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Hetkel on krunt tühi ning rajatised puuduvad. Lähimad hooned asuvad naaberkinnistutel, mida paadikanali ehitus ei mõjuta. Krundil on elektriühendus ning krundi piirile on veetud veeühendus kõrvalkrundil asuvast puurkaevust. Kavandatava kanali asukohas on hõre võsa, mis on plaanis maha võtta. Kanali valmides on plaanis krundi piir ja osaliselt kanali serv igihaljaste põõsastega haljastada.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Taotleja poolt ei ole veekogu seisundi kohta seiret teostatud.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Rajatava veekogu sh märgala mõõtmed
Veekogu nimetus Audru jõgi
Veekogu kood VEE1122000
Märgala nimetus  
Tegevuse tüüp Kaldajoone muutmine
Rajatava veekogu sh märgala mõõtmed  
Kavandatav ruumikuju
Veekogu, märgala või kaldajoone ehitustehniline projekt
Tööde tehnoloogia kirjeldus Töid teostatakse ca aasta vanuse ekskavaatoriga, millel ei ole nn. pöördpeaga kopp, välitmaks määrdeainete sattumist vette. Töid teostatakse järgmises järjekorras.
-kanali liitumiskohas jõega kaevatakse pinnas madalamaks, kuid jäätakse piisava kõrgusega vall, et kanali põhiosa lahti kaevamise ajaks ei pääseks jõest kanalisse vett.
-järgnevalt kaevatakse valmis kanal vastavalt plaanile sügavusega 2,5m jõe pinnast.
-kui kanal on valmis, kaevatakse lahti varem jõega liitumiskohta jäätud vall, mille tulemusena pääseb vesi kanalisse.

Kanali ehitamise käigus eemaldatavat pinnast kasutatakse maapinna kõrguse tõstmiseks kinnistul.
Planeeritava tegevuse põhjendus Paadikanali rajamine.
Info ehituskeeluvööndi vähendamise otsuse kohta Paadikanali rajamine on kinnitatud detailplaneeringuga A/356
Tööde teostamise viis Kopaga kaevamine
Vee erikasutuse koordinaadid
LEST-97 koordinaadid
X: 6472725, Y: 523354
X: 6472713, Y: 523358
X: 6472725, Y: 523325
X: 6472712, Y: 523325
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Teadaolev negatiivne mõju puudub.
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
0 X: 6472725, Y: 523341      

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Kanali asukoha kokkulepe
Riigilõiv
Lisa 5: Kviitung.pdf