Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118687
Taotlus T-KL/1011084-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1011084
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Markko-Rollin Põdra
Kontaktisik
Markko-Rollin Põdra
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Vastavalt Audru vallas, Leetsi tee 6 aadressil kehtestetud detailplaneeringule soovin alustada Leetsi tee 6 krundlie paadikanali rajamist.
Parandustaotluse selgitus
Lisatud uuendatud detailplaneering ja välja toodud parandused
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Vastavalt Audru vallas, Leetsi tee 6 aadressil kehtestetud detailplaneeringule soovin alustada Leetsi tee 6 krundlie paadikanali rajamist. Kanali rajamise eesmärgiks on paadiga ligipääsu tagamine planeeringuga haaratud kinnistutele. Kanali ehitamise käigus eemaldatavat pinnast kasutatakse maapinna kõrguse tõstmiseks kinnistul.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Teadaolevad tegevusega kaasnevad keskkonnahäiringud puuduvad.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Leetsi tee 6
Aadress
Leetsi tee 6, Valgeranna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
8924
Katastritunnus(ed)
16001:001:0019
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472709, Y: 523286
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Leetsi tee 6 (16001:001:0019). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Leetsi tee 6 (16001:001:0019).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
2 aastat
Alates
15.04.2022
Kuni
15.04.2024

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Hetkel on krunt tühi ning rajatised puuduvad. Lähimad hooned asuvad naaberkinnistutel, mida paadikanali ehitus ei mõjuta. Krundil on elektriühendus ning krundi piirile on veetud veeühendus kõrvalkrundil asuvast puurkaevust. Kavandatava kanali asukohas on hõre võsa, mis on plaanis maha võtta. Kanali valmides on plaanis krundi piir ja osaliselt kanali serv igihaljaste põõsastega haljastada.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Taotleja poolt ei ole veekogu seisundi kohta seiret teostatud.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Audru jõgi
Veekogu kood VEE1122000
Tegevuse tüüp Veekogu süvendamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³ 101
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus  
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Rajatava paadikanali ühendamisel Audru jõega süvendatakse jõge kanali ühenduskohast kuni punktini, kus jõgi saavutab looduliku sügavue 2,5m.
2021a. suvel teostatud mõõtmise tulemusena saavutas jõgi rajatava paadikanali asukohas 2,5m sügavuse ca. 4m kaugusel kaldast.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Kaevetöödel rasketahnikaga vette ei minda ja enne kaevetöid veendutakse, et rasketehnika ei saastaks keskonda.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Rajatava veekogu sh märgala mõõtmed
Veekogu nimetus Audru jõgi
Veekogu kood VEE1122000
Märgala nimetus  
Tegevuse tüüp Veekogu, sh märgala rajamine
Rajatava veekogu sh märgala mõõtmed laius 8m, pikkus 53m, sügavus 2,5m
Kavandatav ruumikuju
Veekogu, märgala või kaldajoone ehitustehniline projekt
Tööde tehnoloogia kirjeldus Töid teostatakse ca aasta vanuse ekskavaatoriga, millel ei ole nn. pöördpeaga kopp, välitmaks määrdeainete sattumist vette. Töid teostatakse järgmises järjekorras.
-kanali liitumiskohas jõega kaevatakse pinnas madalamaks, kuid jäätakse piisava kõrgusega vall, et kanali põhiosa lahti kaevamise ajaks ei pääseks jõest kanalisse vett.
-järgnevalt kaevatakse valmis kanal vastavalt plaanile sügavusega 2,5m jõe pinnast.
-kui kanal on valmis, kaevatakse lahti varem jõega liitumiskohta jäätud vall, mille tulemusena pääseb vesi kanalisse.

Kanali ehitamise käigus eemaldatavat pinnast kasutatakse maapinna kõrguse tõstmiseks kinnistul.
Planeeritava tegevuse põhjendus Paadikanali rajamine.
Info ehituskeeluvööndi vähendamise otsuse kohta Paadikanali rajamine on kinnitatud detailplaneeringuga A/356
Tööde teostamise viis Kopaga kaevamine
Vee erikasutuse koordinaadid
LEST-97 koordinaadid
X: 6472725, Y: 523354
X: 6472713, Y: 523358
X: 6472725, Y: 523325
X: 6472712, Y: 523325
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Paadikanali ühendamisel Audru jõega on võimalikuks mõjuks heljumi levik veesambasse.
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
0 X: 6472771, Y: 523163      

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Kanali asukoha kokkulepe
Riigilõiv
Lisa 5: Kviitung.pdf
Muudetud detailplaneering