Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119028
Taotlus T-KL/1011142-3

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1002850-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Eesti Keskkonnateenused AS
Kontaktisik
Helen Sõmerik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Raba tn 39 aadressil oleva käitluskoha aadressi muutmine, jäätmeliikide ja koguste kohandamine.
Parandustaotluse selgitus
Lisateabe vastused
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Eelsorteeritud taaskasutavate jäätmete sorteerimine ja vaheladustamine eesmärgiga need taaskasutusse suunata ning teatud materjalid jäätmekäitusringist välja suunata ja materjalina kasutusse võtta. Jäätmete kogumiseks kasutatakse erinevaid mahuteid, üldjuhul suurusega 0,6-35 m3.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Käitluskoht ei kujuta ohtu atmosfäärile, õhule, veele, pinnasele, maale,
maastikule, looduslikele aladele, looduslikule mitmekesisusele ja looduse
koostisosadele. Tegevusega kaasnev müra ei ole märkimisväärne. Tööaeg
on 8-17. Ainete lekke võimalused on minimaliseeritud. Käitluskohas ei ole
ettenähtud vilkuva valguse pidev kasutamine. Käitluskoha haldamine ei
too kaasa vibratsiooni. Käitluskohas ei võeta vastu kiirgusohtu tekitavaid
jäätmeid. lähimad elamud asuvad kõrval kinnistul.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Raba tn käitluskoht
Aadress
Raba tn 21a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62505:059:0006
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473448, Y: 530335
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
15.04.2022
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Vorm ei ole asjakohane.

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Vorm ei ole asjakohane.

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Vorm ei ole asjakohane.

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Vorm ei ole asjakohane.

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Vorm ei ole asjakohane.

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Vorm ei ole asjakohane.

2.11. Tegevushälbed

Vorm ei ole asjakohane.

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Vorm ei ole asjakohane.

2.14. Lähteolukorra aruanne

Vorm ei ole asjakohane.

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Raba jäätmekäitluskoht
Kood JKK6700121
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Raba tn 21a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 62505:059:0006 X: 6473371, Y: 530362
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U5 - Sortimisliin, -tehas
U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Raba tn 21a, Pärnu aadressil on ettevõttel kinnistu jäätmete vastuvõtmiseks,
sorteerimiseks ning vaheladustamiseks. Planeeritav käitluskoht on varustatud
esmaste tulekustus- ja esmaabivahenditega ning territoorium on piiratud aiaga.
Territoorium on hetkel osaliselt kaetud kõva kattega pinnasega. Hetkel katmata
pinnas kaetakse esialgu killustikkattega. Kinnistule on planeeritud vee- ja
elektriühendus ning valve. Kinnistule on planeeritud ka kaal, mida ettevõte saab
kasutada. Kinnistu piirneb põhja, ida ja lõuna suunal äri- ja tootmismaaga. kinnistust läände jäävad elamu ja sihtotstarbeta maad.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Raba tn 21a, Pärnu aadressil on ettevõttel kinnistu jäätmete vastuvõtmiseks,
sorteerimiseks ning vaheladustamiseks. Planeeritav käitluskoht on varustatud
esmaste tulekustus- ja esmaabivahenditega ning territoorium on piiratud aiaga.
Territoorium on hetkel osaliselt kaetud kõva kattega pinnasega. Hetkel katmata
pinnas kaetakse esialgu killustikkattega Kinnistule on planeeritud vee- ja
elektriühendus ning valve. Kinnistule on planeeritud ka kaal, mida ettevõte saab
kasutada.
Käitluskoht ei kujuta ohtu atmosfäärile, õhule, veele, pinnasele, maale,
maastikule, looduslikele aladele, looduslikule mitmekesisusele ja looduse
koostisosadele. Tegevusega kaasnev müra ei ole märkimisväärne. Tööaeg
on 8-17. Ainete lekke võimalused on minimeeritud. Käitluskohas ei ole
ettenähtud vilkuva valguse pidev kasutamine. Käitluskoha haldamine ei
too kaasa vibratsiooni. Käitluskohas ei võeta vastu kiirgusohtu tekitavaid
jäätmeid.

 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 5 000 5 000
Korduskasutamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 2 000 2 000
Ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 7 000 7 000
Ümberlaadimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 5 000
Ümberlaadimine D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut 5 000 5 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Raba jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 2 500   2 500 2 500 2 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
2 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 02 - Plastpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 03 - Puitpakendid 2 000   2 000 2 000 2 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 2 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
2 000 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 04 - Metallpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 05 - Komposiitpakendid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 06 - Segapakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 07 - Klaaspakendid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 500 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 09 - Tekstiilpakendid 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
20 01 01 - Paber ja kartong 1 500   1 500 1 500 1 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 500 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 100   100 100 100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
19 12 10 - Põlevjäätmed (prügikütus) 3 000 3 000   3 000    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Jäätmekäitlus aadressil Raba tn, asuvas
jäätmekäitluskohas toimub järgmiselt:
kõik jäätmed tuuakse kohale
autotranspordiga. Selleks, et
võimaldada suuremas mahus
taaskasutamist ja tõsta jäätmete
materjali väärtust, sorteeritakse
jäätmed võimalikult täpselt materjalide
kaupa. Kogu käitlusprotsess toimub
käsitsi või spetsiaalsetel sorteerimis- jm
liinidel. Vastavalt saadud materjali
kogustele toimub sorteeritud jäätmete
laadimine eraldi konteineritesse või
pressimine jäätmepallidesse. Kogu
käitlusprotsess toimub siseruumides või varju all
võimalusel ladustatakse ka töödeldud
materjalid siseruumides või varju all.
Pakendi- jm paberi-, kartongi-, plastijäätmete
sorteerimise ja pressimise liin
Pressimiseks kasutatakse kas komprimaatorit voi pallipressi
Kahveltõstuk
Teleskooplaadur
2. Korduskasutamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Jäätmed, millel on korduskasutamise potensiaal olemas, sorteeritakse vastuvõtul eraldi ning hoiustatakse. Hoiustamisel arvestatakse materjali säilitamiseks vajalike tingimustega. Sobivad ladustamistingimused.
3. Ümberlaadimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine
D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
Jäätmete mahu vähendamise eesmärgil nende pressimine vajalike seadmete abil. Pressid, laadurid.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Pole asjakohane.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Raba jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6473376, Y: 530358 Vastab keskkonnanõuetele. Põlevamaterjali ei ladustata rohkem kui 1000m3 korraga. Konteinerite alal ladustatakse tühju konteinereid. Ladustamisalal 1 ladustatakse jäätmeid võimalusel varju all, kui see ei ole võimalik, siis ladustatakse välistes tingimustes. 1a 800 1 000 19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* Jah 100 100
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Jah 690 1 000
15 01 02 - Plastpakendid Jah 690 1 000
15 01 03 - Puitpakendid Jah 690 1 000
15 01 04 - Metallpakendid Ei 690 1 000
15 01 05 - Komposiitpakendid Jah 100 100
15 01 06 - Segapakendid Jah 100 100
15 01 07 - Klaaspakendid Jah 690 1 000
15 01 09 - Tekstiilpakendid Jah 100 100
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 690 1 000
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* Jah 10 10
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Jah 690 100
19 12 10 - Põlevjäätmed (prügikütus) Jah 100 100
Seotud failid
Failid
Lisa 1: Raba_plaan.png

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
AS Eesti Keskkonnateenused on juurutanud ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standarditele vastava kvaliteedi-, keskkonna-, töötevishoiu- ja tööohutusjuhtimisüsteemi.
Prügiveokitel töötavaid autojuhte ja laadijaid, instrueeritakse regulaarselt toimuvatest muudatustest ja nõudmistest jäätmete kogumisel ning uutest, nende tööd puudutavatest keskkonnanõuetest. Jäätmete laadijatele on läbi viidud koolitus töötamaks ohutult kogumisel kasutatavate eriseadmetega. Välja on töötatud ja töötajatele tutvustatud tegutsemise kavad ohtlike ainete lekke ja tulekahju korral transpordil ning territooirumil ja hoonetes, milles on märgitud täpsed juhised, kuidas käituda vastava avariiolukorra tekkides, et võimalusel vältida ja/või minimaliseerida tekkida võivat kahju ja reostust. Samuti toimuvad regulaarselt hädaolukorraks valmisoleku testimised ja õppused. Jäätmete kogumisega vahetult kokku puutuvad töölised on varustatud eririietusega, et vältida tervise kahjustusi.
Seadmete ja tehnikaga töötavatele töötajatele on läbi viidud koolitus töötamaks ohutult kasutatavate eriseadmetega. Jäätmete kogumisega vahetult kokku puutuvad töölised on varustatud eririietusega.
Õhu saastus - liigiti sorteeritud jäätmed mis kogutakse valdavalt konteineritesse ei põhjusta ebameeldiva lõhna. Jäätmete lendumist otseselt vältida ei saa, kuid kogu lendpraht koristatakse jooksvalt ning vajadusel paigaldatakse lahtistele konteineritele koormakate jäätmete lendumise takistamiseks. Jäätmete lendumist kinnistult väljapoole piirab territooriumit ümbritsev aed.
Müra ja tolm - kavandatava tegevuse käigus võidakse tekitada müra peamiselt jäätmete maha kallamisel, ümberlaadimisel, sorteerimisel. Müra ja tolm jääb piirnormi piirisse ja ei tekita olulist mõju lähedalasuvatele elanikele.
Vibratsioon - kavandatava tegevuse käigus võib jäätmete käitlemisel vibratsioon tekkida. Eeldatavalt ei ole tegemist mõjuga, mis võiks põhjustada pöördumatuid muutusi antud piirkonnas ning häirida ümbruskonda.
Vesi ja pinnas - jäätmejaama plats on rajatud vettpidavana, et välistada võimalus jäätmetest reoainete sattumiseks pinnasesse ja põhjavette.
Kiirgusohtu tekitavaid jäätmeid ei koguta.
Territoorium on varustatud vajalike tulekustutus- ja esmaabi vahenditega. Võimaliku õli vms mehhanismidest avarii korral lekkiva reostuse tekkimise puhuks platsil paigutatakse absorbendikonteinerid. Kõikidesse prügiveokitesse on pandud absorbendikotid õli- või kütusereostuse likvideerimiseks. Autojuhid ja laadijad on läbinud vastava koolituse, kuidas tegutseda hädaolukorras.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Ülevaatus Visuaalne vaatlus, et kõik seadmed ja jäätmete hoiukohad ning mahutid oleks kasutamiseks valmis ja töökorras Mahutid, veokid, seadmed Pidev
2. Järelhooldus Koristatakse territoorium ja hooned jäätmetest ja muust prahist Mahutid, veokid, seadmed Tegevuse lõpetamisel
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Lendpraht, hais, müra, tolm Visuaalne Pidev Pole asjakohane 1 X: 6473401, Y: 530373

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Raba jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Ülevaatus Visuaalne vaatlus, et kõik seadmed ja jäätmete hoiukohad ning mahutid oleks kasutamiseks valmis ja töökorras Jäätmekäitluse alustamisel ning jooksvalt
Järelhooldus Koristatakse territoorium ja hooned jäätmetest ja muust prahist Jäätmekäitluse lõpetamisel ning iga tööpäeva lõpus
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Esitatud lisana
Tehniline varustatus Esitatud lisana
Parim võimalik tehnika Esitatud lisana
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Esitatud lisana
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Lekked Jäätmekonteinerite purunemisel võivad jäätmed keskkonda lekkida Jäätmete ladustamiseks ja transpordiks kasutatavaid konteinerid kontrollitakse pidevalt visuaalselt.
2. Tulekahju Jäätmed võivad süttida Isesüttivaid või plahvatusohtlikke jäätmeid ei koguta. Võimaliku tulekahju korral on olemas tulekustutusvahendid. Töötajaid on juhendatud.
3. Vargus Alale võidakse sisse murda Ala on piiratud aiaga ning on lukustatav.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane.

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Nõutud teave on toodud "Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus" väljal
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Nõutud teave on toodud "Asukoha üldiseloomustus" väljal
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Nõutud teave on toodud "Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus" väljal
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Nõutud teave on toodud "Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus" väljal
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Erisused puuduvad.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Tabel 2.8