Menetlus M-119075 » Taotlus T-KL/1010549-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1010549
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Kontaktisik
Kaupo Kirs
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses sooviga võtta tootmises kasutusele metallide katmine sidusainega. Käesolevas taotluses võrreldes kehtiva keskkonnaloaga võetakse kasutusele 1 uus heiteallikas (V-3) ning lisanduvad 6 uut lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaali. Vastavalt ettevõttele 16.09.2021 Keskkonnaameti saadetud e-kirjas esitatud selgitustele ja juhistele vormistab Keskkonnaamet vee erikasutuse keskkonnaloa (kehtiv veeluba L.VV/328725) ja paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (õhuluba L.ÕV/322907) üheks keskkonnaloaks numbriga L.VV/328725 (ehk veeosale liitub õhuosa). Lähtudes eeltoodust palus Keskkonnaamet algatada ettevõttel loa nr L.VV/328725 muutus.
Parandustaotluse selgitus
Taotlust täiendati ja parandati vastavalt Keskkonnaameti 23.03.2022 kirjas nr DM-119075-3 esitatud märkustele.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõtte põhitegevusalaks on vulkaniseeritud kummidetailide tootmine (EMTAK 22199).
Käitise tootmisprotsess hõlmab järgmiseid tegevusi: vormide puhastus (mehaaniline puhastus ja pesemine), vulkaniseeritud kummist detailide pressimine ja järelkuumutamine.
Ettevõte kasutab tootmistegevuses erinevaid kemikaale. Käitise tegevusena summaarselt eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus jääb allapoole tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 punktis 15 (kummi töötlemine) esitatud künniskogust (lahustite, sealhulgas segu koostises oleva lahusti kasutamine ühel tootmisterritooriumil jääb allapoole 15 tonni aastas).
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Käitise tegevusega kaasneb erinevate lenduvate orgaaniliste ühendite väljutamine välisõhku. Arvestades käitise tegevuse iseloomu ja saasteainete hajumiskontsentratsioone, siis ei saa välistada, et saasteainete ebasobiva hajumistingimuste juures võivad tekkida lõhna tajumise episoodilised kontsentratsioonid käitise lähedal. Käitise territooriumil puuduvad seadmed või tegevused, mis tõenäoliselt võiks väljaspool tootmisterritooriumi kutsuda esile müra normtaseme ületamist. Käitise mürarohked tegevused ja seadmed asuvad hoonete sees.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Mullutu tootmiskompleks
Aadress
Merinvesti, Mullutu küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Territoriaalkood
5025
Katastritunnus(ed)
34801:006:0499
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6461238, Y: 405456
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Merinvesti (34801:006:0499). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Merinvesti (34801:006:0499).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Vorm ei ole asjakohane.

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Freudenberg Sealing Technologies OÜ vee erikasutuse eesmärgiks on kummidetailide tootmistsehhi tehnoloogilistes protsessides ja ka töötajate olmevajadusteks põhjavee võtmine ja kasutamine ning heitvee suublasse juhtimine.

Mullutu tootmiskompleks paikneb Saaremaa vallas Mullutu külas Merinvesti kinnistul (KÜ 34801:006:0499), mille sihtotstarve on 100% tootmismaa. Lähimad elamud asuvad ca 20 m kaugusel lääne suunas (Tiigi, katastritunnus 34801:006:0307), ca 90 m kaugusel edela suunas (Kraaneri, katastritunnus 34801:006:0561) ja ca 80 m kaugusel põhjaloode suunas (Kiige, katastritunnus 34801:006:0265). Mullutu tootmiskompleksi heitvesi juhitakse suublasse Enninvesti kinnistult (KÜ 34801:006:0560). Enninvesti kinnistu sihtotstarve on 100% jäätmehoidla maa.

Ettevõtte toomisterritoorium on ümbritsetud transpodimaa ja maatulundusmaadega. Merinvesti kinnistut läbib elektrimaakaabelliin. Elektripaigaldise maa-ala ning selle kaitsevöönd jäävad osaliselt puurkaevu PRK0017707 sanitaarkaitsevööndisse.

Freudenberg Sealing Technologies OÜ tootmisterritoorium paikneb õhukese pinnakattega meretasandikul. Maapinna abs kõrgused on vahemikus 4 kuni 5 m. Pinnaveetase jääb ca 0,5 kuni 1,9 m sügavusele maapinnast. Tootmisterritoorium asub maapealse reostuse eest nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.

Merinvesti kinnistul paiknes varasemalt Mullutu karusloomafarm. Karusloomafarmi tegevuse tagajärjel tuvastati 1990ndatel uuringutega pinnasevees joogivee norme ületavas koguses lämmastikuühendite sisaldus. Farmist pärinev reovesi avaldas negatiivset mõju ka Mullutu lahe põhjaosa veekvaliteedile. Käesoleval ajal kinnistul paikneva Mullutu tootmistsehhi puhastatud reovee saasteainete jääkkoormus heitvees on väike, heitvesi saab seguneda 0,4 km pikkuses kraavis oleva pinnaveega ning hajuda 0,5 km ulatuses roostikuga kaetud alal. Seetõttu ei ohusta Mullutu tootmistsehhi heitvesi pinnaveekogumi Mullutu Laht (2088610_1) veekvaliteeti.

Vastavalt Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele ettevõtte tootmisterritooriumile Natura 2000 võrgustiku alasid ja looduskaitseobjekte ei jää. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähimad: lääne suunas, ca 380 m ja ida suunas, ca 1,15 km kaugusel asuv Mullutu-Loode looduskaitseala (keskkonnaregistri kood KLO1000739) ja põhjakirde suunas, ca 400 m kaugusel asuv III kategooria kaitsealune taim - Orchis militaris (hall käpp) (keskkonnaregistri kood KLO9329733).
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Ettevõttele kuuluva puurkaevuga PRK0017707 võetakse põhjavett Siluri Saaremaa põhjaveekogumist. Siluri Saaremaa põhjaveekogumi koguseline ning keemiline seisund hinnati 2020. a heaks, kogumi koondseisund on seega hea.

Tekkiv heitvesi juhitakse suublasse, milleks on Mullutu kraav (VEE1700023). Mullutu kraav ei ole pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu. Keskkonnaregistri andmetel suubub Mullutu kraav jäänukjärvede alale roostikku, otsest ühendust Mullutu lahega ei ole.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Põhjavee võtuks kasutatakse Saaremaa vallas Mullutu külas Merinvesti kinnistul (KÜ 34801:006:0499) paiknevat puurkaevu (PRK0017707). Vett töödeldakse pöördosmoosi põhimõttel töötavates veetöötlusseadmetes.

Mullutu tootmistsehhi reovesi koosneb olmereoveest ja kummidetailide ning vormide pesuveest. Esmane vormipesuvesi, mis on tugevalt leeliseline, kogutakse eraldi ning antakse puhastamiseks üle AS-le Kuressaare Veevärk. Üleantava leeliselise reovee maksimaalne kogus on 60 m3 aastas.
Muud taotluse vee eriosaga seonduvad lisadokumendid

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Mullutu pk (17707)
Veehaarde kood POH0002019
Puurkaevu katastrinumber 17707
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6461301, Y: 405429
Põhjaveekiht Silur (S)
Põhjaveekogum Siluri Saaremaa põhjaveekogum (S_Saaremaa)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Puurkaev on kasutusel aastaringselt. Veeproove võetakse töötavast puurkaevust. Proovid võetakse iga kolme aasta järel.
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Puurkaevust võetava vee arvestus toimub taadeldud veearvesti alusel kuude lõikes (võttes näidu iga kuu lõpus). Võetud veearvesti näit fikseeritakse veevõtu päevikus.
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus Pöördosmoos (RO-50 System). Joogiveepuhastusjaam rajatud 2006. a, projekteeritud jõudlus 285 m3/d.
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 2 700 2 700 2 700 2 700 10 800 30  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 10 800
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Ei
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
 

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Mullutu kummidetailide tsehh
Reoveepuhasti kood PUH0740670
Väljalaskme nimi Mullutu kummidetailide tsehh
Väljalaskme kood SA067
Väljalaskme tüüp Puhastiga seotud väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6461172, Y: 405292
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2 700 2 700 2 700 2 700 10 800   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 mg/l 0.41  
2022 Heljum 35 mg/l 0.09  
2022 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 mg/l 0.11  
2022 pH min (6) 6 pH ühik    
2022 pH maks (9) 9 pH ühik    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6461172, Y: 405292 BHT7   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6461172, Y: 405292 Heljum   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6461172, Y: 405292 Keemiline hapnikutarve (KHT)   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6461172, Y: 405292 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6461172, Y: 405292 Üldfosfor (Püld)   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6461172, Y: 405292 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord poolaastas
 
Suubla
Suubla nimi Mullutu kraav
Suubla kood VEE1700023
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Mullutu kummidetailide tsehh
Reoveepuhasti kood PUH0740670
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2 700 2 700 2 700 2 700 10 800 30 Arvestuslik
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis Vastavalt kehtivale keskkonnaloale määrati puhasti reostuskoormus 2016. aastal, reostuskoormus oli 152 ie-d. Edaspidi tuleb reostuskoormus määrata järgnevalt igal seitsmendal aastal.
Reostuskoormuse määramise meetod Reostuskoormuse määramiseks võetakse reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi BHT7 määramiseks ühe nädala kestel igal päeval üks proov ja mõõdetakse vooluhulka.
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) Kuni 200 m3/a
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis Reoveesete antakse üle AS-le Kuressaare Veevärk
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline-bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp Biokilepuhasti, mis koosneb kolmeastmelisest septikust ja kaheastmelisest nõrgbiofiltrist. Järelpuhastuseks kasutatakse biotiiki.
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 30
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 30
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 100
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 152
Reovee järelpuhastus Biotiik
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 90
Puhastusprotsessi tegelik puhastusaste % 98,7
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 15
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 9.50
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti sissevool Üksikproov X: 6461210, Y: 405416
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6461172, Y: 405292

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0005432 J-2 Kummidetailide järelkuumutamine 2 X: 6461210, Y: 405533 0.10 2 5 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005429 J-1 Kummidetailide järelkuumutamine 1 X: 6461250, Y: 405438 0.13 5 8 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005438 JK-1 Kummidetailide järelkuumutamine, koondheiteallikas 1 X: 6461256, Y: 405561 0.52 3 5 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005448 JK-2 Kummidetailide järelkuumutamine, koondheiteallikas 2 X: 6461335, Y: 405529 0.17 6 5 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005445 P-1 Toorkummi pressimine 1 X: 6461318, Y: 405535 0.40 3.50 8 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005428 PV-1 Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1 X: 6461248, Y: 405471 0.45 1 6 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005439 PV-3 Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 3 X: 6461297, Y: 405540 1.75 2 4 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0005431 PV-2 Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 2 X: 6461235, Y: 405522 1.75 2 2.50 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine
HEIT0005436 V-1 Üldventilatsioon 1 X: 6461241, Y: 405560 0.56 3 4 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0005446 V-2 Üldventilatsioon 2 X: 6461332, Y: 405535 0.40 5 8 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0005423 VK-1 Üldventilatsioon, koondallikas 1 X: 6461236, Y: 405451 0.96 4 0.10 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0005433 VK-3 Üldventilatsioon, koondallikas 3 X: 6461221, Y: 405540 0.63 8 0.30 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0005430 VK-2 Üldventilatsioon, koondallikas 2 X: 6461226, Y: 405515 0.36 4 5.20 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0005441 VK-4 Üldventilatsioon, koondallikas 4 X: 6461288, Y: 405537 0.80 8 0.20 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0005443 VK-5 Vormide pesu, koondheiteallikas 5 X: 6461282, Y: 405502 0.50 2 6 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
  V-3 Värvimisruumi ventilatsioon X: 6461237, Y: 405502 0.20 7 5.40 20 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
22199 - Mujal liigitamata kummitoodete tootmine
Põletusseade
Ei
Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
 
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Lubatud heitkoguste projekti koostaja
Nimi
Hendrikson Ko OÜ
Registrikood/isikukood
10269950
Postiaadress
Raekoja plats 8, Tartu , Tartumaa 51004
Telefon
7409800
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
1.Atmosfääriõhu kaitse seadus
2.Tööstusheite seadus
3.Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba"
4. Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis"
5.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid
6.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed
7.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 "Õhukvaliteedi hindamise kord"
8.Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides. Keskkonnaagentuur. Detsember 2019
9. Freudenberg Sealing Technologies OÜ keskkonnaluba nr L.ÕV/322907
10. Osaühing Merinvest. Heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt. Töö nr 3013/2018. Tartu 2018. OÜ Hendrikson & Ko.
11.Kemikaalide ohutuskaardid.
12.Profile of the rubber and plastic industry. 2nd edition. February 2005
13.Jon H. Ruth. Odor Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review. Am, Ind, Hyg, Assoc, J. (47) March, 1986.
14. Odour Complaints Checklist. Health Protection Agency of United Kingdom. April 2011
15.Odour guidance 2010. Version 1, January 2010. The Scottish Environment Protection Agency
16.Review of odour character andthresholds. Science Report: SC030170/SR2. UK Environment Agency. March 2007
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Esitatud lähteandmed, sh tootmismahud, seadmete töötunnid jms, pärinevad kehtivast keskkonnaloa lähtematerjalidest ning ettevõtte poolt peetavatest arvestuslikest andmetest.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Freudenberg Sealing Technologies OÜ tootmisterritoorium asub Saare maakonnas Saare vallas Mullutu külas Merinvesti (katastritunnus 34801:006:0499) kinnistul. Maaüksuste pindala on 5,41 ha ja sihtotstarve on 100% tootmismaa.
Käitise asukoha kaart sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Lähimad elamud asuvad ca 20 m kaugusel lääne suunas (Tiigi, katastritunnus 34801:006:0307), ca 90 m kaugusel edela suunas (Kraaneri, katastritunnus 34801:006:0561) ja ca 80 m kaugusel põhjaloode suunas (Kiige, katastritunnus 34801:006:0265). Ettevõte toomisterritoorium on ümbritsetud transpodimaa ja maatulundusmaadega.

Vastavalt Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele ettevõtte tootmisterritooriumile Natura 2000 võrgustiku alasid ja looduskaitseobjekte ei jää. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähimad: lääne suunas, ca 380 m ja ida suunas, ca 1,15 km kaugusel asuv Mullutu-Loode looduskaitseala (keskkonnaregistri kood KLO1000739) ja põhjakirde suunas, ca 400 m kaugusel asuv III kategooria kaitsealune taim - Orchis militaris (hall käpp) (keskkonnaregistri kood KLO9329733).

Reljeef maa-alal, mis hõlmab eelpool kirjeldatud piirkonda, on suhteliselt tasane, maapinna absoluutne kõrgus jääb vahemikku 5…7,4 m. Heiteallikatest lähtuvate saasteainete hajumistingimusi takistavad objektid piirkonnas puuduvad.
Ilmastikutingimuste iseloomustus

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

tuulevaikus

10

8

9

11

13

20

16

12

1

 

Kuressaare tuulteroos.

Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Ülevaade saasteainete heitkoguste arvutamise metoodikatest on esitatud loataotlusele lisatud failis „Freudenberg_heitkoguste_maaramise kirjeldus_22042022.pdf".

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Andmed saasteainete arvutuste kohta koos arvutuste näidistega on esitatud loataotlusele lisatud failis „Freudenberg_Sealing_Technologies_saasteainete_heitkogused_22042022.xlsm"

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Kummidetailide järelkuumutamine 2
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 0 0 0
13 - 14 0 0 0
14 - 15 0 0 0
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Kummidetailide järelkuumutamine 1
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 0 0 0
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Kummidetailide järelkuumutamine, koondheiteallikas 1
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 0
07 - 08 100 100 0
08 - 09 100 100 0
09 - 10 100 100 0
10 - 11 100 100 0
11 - 12 100 100 0
12 - 13 100 100 0
13 - 14 100 100 0
14 - 15 100 100 0
15 - 16 100 100 0
16 - 17 100 100 0
17 - 18 100 100 0
18 - 19 100 100 0
19 - 20 100 100 0
20 - 21 100 100 0
21 - 22 100 100 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Kummidetailide järelkuumutamine, koondheiteallikas 2
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 0 0 0
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Toorkummi pressimine 1
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 0 0 0
13 - 14 0 0 0
14 - 15 0 0 0
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 3
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 2
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Üldventilatsioon 1
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Üldventilatsioon 2
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Üldventilatsioon, koondallikas 1
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Üldventilatsioon, koondallikas 3
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Üldventilatsioon, koondallikas 2
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 100 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 100 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Üldventilatsioon, koondallikas 4
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Vormide pesu, koondheiteallikas 5
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 0 0 0
09 - 10 0 0 0
10 - 11 0 0 0
11 - 12 0 0 0
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Värvimisruumi ventilatsioon
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 50 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Kas soovite kasutada salvestamisel automaatset heitkoguste arvutamist?
Ei
 
Heite­allikas Lahusteid sisaldav kemikaal Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa
Nimetus Tüüp Liik LOÜ-de sisaldus, massi % Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Kemi­kaali kogus aastas, tonni Töö­tundide arv aastas Ohulaused (H) CAS nr Nimetus Heitkogus
SNAP kood Nimetus Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001)
Üldventilatsioon, koondallikas 1 atsetoon Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.01 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.004 0.01
Üldventilatsioon, koondallikas 1 nitrolahusti Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.012 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.0049
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.004
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 0.0024
Üldventilatsioon, koondallikas 1 tehniline piiritus Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.032 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.001
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0 0.001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 0.0301
Üldventilatsioon, koondallikas 1 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.024 2 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.024
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1 atsetoon Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.007 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 0.007
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1 nitrolahusti Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.008 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0.0033
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0006
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0026
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0016
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1 tehniline piiritus Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.022 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0007
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0 0.0007
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 0.0207
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.016 2 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.016
Üldventilatsioon, koondallikas 2 Lusin Alro HL 205 Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.003 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0 0.0009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0021
Üldventilatsioon, koondallikas 2 nitrolahusti Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.08 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.014 0.0328
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 0.0056
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 0.0264
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.007 0.016
Üldventilatsioon, koondallikas 2 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.024 2 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.024
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 2 Lusin Alro HL 205 Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.013 8 000 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 0.004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.009
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 2 nitrolahusti Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.008 8 000 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0.0033
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0006
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0026
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0016
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 2 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.016 8 000 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.016
Üldventilatsioon, koondallikas 3 Lusin Alro HL 205 Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.02 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 0.0062
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0.0138
Üldventilatsioon, koondallikas 3 nitrolahusti Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.012 2 400 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.0049
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.004
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 0.0024
Üldventilatsioon, koondallikas 3 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.025 2 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 0.025
Üldventilatsioon 1 atsetoon Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.04 8 000 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.006 0.04
Üldventilatsioon 1 tehniline piiritus Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.218 8 000 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 0.0065
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 0.0065
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.026 0.2049
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 3 MK-10080 Veepõhine Muu kemikaal 2.50 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.504 6 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0126
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 3 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060305 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - kummi töötlemine   0.016 6 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 0.016
Üldventilatsioon, koondallikas 4 MK-10080 Veepõhine Muu kemikaal 2.50 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.756 2 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 0.0189
Üldventilatsioon, koondallikas 4 lakibensiin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.025 2 400 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 0.025
Vormide pesu, koondheiteallikas 5 Muril Lahustipõhine Muu kemikaal 37.50 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   1.374 1 010 H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.067 0.0687
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.50 0.4466
Üldventilatsioon 2 Lusin Alro HL 205 Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.024 8 000 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 0.0074
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0166
Üldventilatsioon 2 nitrolahusti Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)   0.013 8 000 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 0.0053
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0043
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0026
Värvimisruumi ventilatsioon Chemosil 211 Lahustipõhine Värv 76 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.20 2 210 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.012 0.0122
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0041
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.005 0.0049
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.0017
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.13 0.1292
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0 0.0002
Värvimisruumi ventilatsioon Megum 508 Lahustipõhine Muu kemikaal 80.50 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   1 2 210 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.125 0.6199
100-41-4 Etüülbenseen 0.036 0.1771
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.0081
Värvimisruumi ventilatsioon Chemosil NL 411 Lahustipõhine Muu kemikaal 76 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.40 2 210 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.11 0.2189
100-41-4 Etüülbenseen 0.041 0.0821
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.003
Värvimisruumi ventilatsioon Chemosil 5130 Lahustipõhine Muu kemikaal 87 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.30 2 210 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.007 0.0548
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0.0026
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.026 0.2036
Värvimisruumi ventilatsioon metüületüülketoon (MEK) Lahustipõhine Lahusti 100 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   6 2 210 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.754 6
Värvimisruumi ventilatsioon etanool Lahustipõhine Lahusti 100 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.50 2 210 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.151 0.50
Üldventilatsioon, koondallikas 4 MK-65/11 Veepõhine Muu kemikaal 0.10 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.144 2 400 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
Üldventilatsioon, koondallikas 4 Chem-Trend Veepõhine Muu kemikaal 3 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.006 2 400 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0 0.0002
 

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm Suhe Cm / Keskmistamisaeg
VK-1,PV-1,VK-2,PV-2,VK-3,V-1,V-2 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.016 g/s 1 tund 1 050 µg/m³ 15.378 0.015
24 tundi 350 µg/m³ 6.835 0.02
VK-1,PV-1,VK-2,PV-2,VK-3,V-2,V-3 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.026 g/s 1 tund 600 µg/m³ 16.017 0.027
24 tundi 200 µg/m³ 5.099 0.025
VK-1,PV-1,VK-2,PV-2,VK-3,V-1,VK-4,VK-5,V-2,V-3 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.08 g/s 1 tund 3 000 µg/m³ 70.785 0.024
24 tundi 1 000 µg/m³ 9.737 0.01
V-3 1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.247 g/s 1 tund 300 µg/m³ 148.829 0.496
24 tundi 100 µg/m³ 52.589 0.526
V-3 100-41-4 Etüülbenseen 0.081 g/s 1 tund 600 µg/m³ 48.806 0.081
24 tundi 200 µg/m³ 17.246 0.086
V-3 108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.005 g/s 1 tund 30 µg/m³ 3.013 0.10
24 tundi 10 µg/m³ 1.065 0.106
VK-1,PV-1,VK-2,PV-2,VK-3,V-2,V-3 Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.354 g/s 1 tund 600 µg/m³ 215.343 0.359
24 tundi 200 µg/m³ 73.469 0.367
1 aasta 5 µg/m³ 2.752 0.55
VK-1,PV-1,J-1,VK-2,PV-2,J-2,VK-3,V-1,PV-3,JK-1,VK-4,VK-5,P-1,V-2,JK-2,V-3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2.105 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 981.105 0.196
24 tundi 2 000 µg/m³ 322.185 0.161
V-3 50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0 g/s 1 tund 150 µg/m³ 0.121 0.001
24 tundi 50 µg/m³ 0.043 0.001
VK-1,PV-1, VK-2, PV-2, VK-2, V-2 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.01 g/s 1 tund 1 950 µg/m³ 6.844 0.004
24 tundi 650 µg/m³ 2.078 0.003
 
Koosmõju kirjeldus
Käitise arvestusliku mõjupiirkonda (500 m kaugusel käitise territooriumi piirist) KOTKAS süsteemi Airviro rakenduse andmetel ei jää ühtegi teist käitisega sama saasteainet välisõhku väljutavat ettevõtet.
Kõrgeimad saastetaseme kontsentratsioonid piirväärtuste suhtes saavutatakse ksüleenil 1 tunni keskmisena 148,829 μg/m³, mis moodustab 49,6% ühe tunni keskmisest piirväärtusest (ÕPV1) ja 24 tunni keskmine kontsentrastioon 52,589 μg/m³, mis moodustab 53% ööpäeva keskmisest piirväärtusest (ÕPV24). Aromaatsete süsivesinike 1 tunni keskmine saasetase 215,343 μg/m³, mis moodustab 36% ühe tunni keskmisest piirväärtusest (ÕPV1), 24 tunni keskmine saastetase 73,469 μg/m³ (37% ÕPV24) ja aasta keskmine saastetase 2,752 μg/m³ (55% ÕPV24).
Teistel juhtudel jäävad saastetasemed allapoole 0,2 ÕPV väärtuseid.
Saasteainete maksimumkontsentratsioon tekivad käitise territooriumi sees või selle läheduses. Saasteainetele kehtestatud piirväärtuseid väljaspool tootmisterritooriumi seega ei ületata.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Lõhnaainete esinemist reguleerib keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81 “Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed”. Lõhnaainetele on kehtestatud häiringutase, mis on seotud lõhnaainete ajalise esinemisprotsendiga aasta lõikes, milleks on 15% aasta lõhnatundidest. See tähendab, et lõhnaainete kontsentratsiooni loetakse häirivaks, kui lõhnaaine kontsentratsioonil 0,25 OU/m3 ületatakse 15% aasta lõhnatundidest.
Käitises kasutatakse tootmisprotsessis erinevaid kemikaale, mis sisaldavad potentsiaalsete lõhnaainetena ammoniaaki, atsetooni, tolueeni, 2-propanooli, ksüleeni, etüülbenseeni, fenooli, n-butüülatsetaati ja formaldehüüdi. Lisaks kasutatakse kemikaale, milles sisalduvad ühendid on iseloomustatavad summaarsete mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühenditena (NMVOC).
Kirjanduse andmetel [Jon H. Ruth. Odor Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review; Am, Ind, Hyg, Assoc, J. (47) March, 1986; Odour Complaints Checklist. Health Protection Agency of United Kingdom. April 2011; Odour guidance 2010. Version 1, January 2010. The Scottish Environment Protection Agency; Review of odour character and thresholds. Science Report: SC030170/SR2. UK Environment Agency. March 2007] jääb atsetoonil lõhna tajumislävi vahemikku 1,4-1613,86 mg/m3 (Suurbritannia Tervise Agentuuri andmetele tuginedes on kokkuleppeline tajumislävi 13,9 mg/m3), tolueeni tajumislävi 0,47-150 mg/m3 (kokkuleppeline tajumislävi 0,644 mg/m3), 2-propanoolil 1,18-150 mg/m3 (kokkuleppeline tajumislävi 1,185 mg/m3), ksüleenil 0,062-0,348 mg/m3 (kokkuleppeline tajumislävi 0,078 mg/m3), etüülbenseenil 0,73-870 mg/m3 (kokkuleppelist tajumisläve ei ole antud, siin kasutatakse väärtust 0,73 mg/m3), fenoolil 0,046-22,42 mg/m3 (kokkuleppelist tajumisläve ei ole antud, siin kasutatakse väärtust 0,046 mg/m3), ammoniaagil lõhna tajumise lävi vahemikku ca 0,03-39,6 mg/ (kokkuleppelist tajumisläve ei ole kehtestatud, mistõttu võetakse tinglikult läveks 0,03 mg/m3), n-butüülatsetaadil 0,006-35 mg/m3 (kokkuleppeline tajumislävi 0,046 mg/m3), formaldehüüdil 0,03-73,5 mg/m3 (kokkuleppelist tajumisläve ei ole antud, siin kasutatakse väärtust 0,03 mg/m3). NMVOC-i iseloomustavat lõhna tajumisläve ei ole kirjanduse andmetel määratletud, kuna tegemist võib olla väga erinevate keemiliste ühendite seguga.
Teades iga saasteaine lõhna tajumisläve kontsentratsiooni, millele vastaks üks lõhnaühik UO, on võimalik tinglikult ligikaudselt hinnata iga lõhnaaine (saasteaine) heitkogust lõhnaühikutes OU/s ning teostada vastava lõhnaaine kohta lõhna esinemissageduse modelleerimised ümbritsevas keskkonnas. Hinnangule lisatud failis "Lohnaainete_esinemise_hinnang.docx" on esitatud hinnangu ja modelleerimise aluseks olevate lõhnaainete näitajad heiteallikate kaupa.

Modelleerimise tulemusena leiti, et ühegi lõhnaaine korral ei saavutata lõhna häiringutaset 15 % aasta lõhnatundidest. Samas arvestades käitise tegevuse iseloomu ja saasteainete hajumiskontsentratsioone, siis ei saa välistada, et saasteainete ebasobiva hajumistingimuste juures võivad tekkida lõhna tajumise episoodilised kontsentratsioonid käitise vahetus läheduses, kuid lõhnahäiringu lühiajalist esinemist lähimate elamute juures võib lugeda väikese tõenäosusega sündmuseks.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Hajumisarvutused olid teostatud kasutades keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS olevat programmi Airviro rakendust.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
Vastavalt Airviro programmi poolt valitud meteoaastale.
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu

Vastavalt Airviro programmi poolt valitud andmetele (süsteem andmeid ei väljasta).

Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Vastavalt Airviro programmi poolt valitud mõõtepunkti asukohale (süsteem andmeid ei väljasta)

Viide meteroloogilise mudeli andmetele
Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta
Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)
Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 94 lg 3 alusel nõuab õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa andja vajaduse korral heiteallikate käitajatelt õhukvaliteedi taseme arvutuslikul hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi pideva õhuseire tulemuste või samalaadsete heiteallikate koosmõju hindamisel saadud saasteaine taustsisalduse arvestamist. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 43 lg 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 § 16 lg 5 kohaselt lähtutakse heiteallikate koosmõju hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate, kuid käitise hajumisarvutuste piirkonda jäävate õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest ja vajaduse korral välisõhu seirejaama andmetest. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 106 lg 2 kohaselt määratakse saasteaine lubatud heitkogus selliselt, et paiksest heiteallikast või kõikidest käitise ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku välisõhku väljutatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi. Käitise lähipiirkonda (500 m kaugusel käitise territooriumi piirist) ei jää KOTKAS süsteemi Airviro rakenduse andmetel teisi ettevõtteid, mis väljutab välisõhku käitisega sama saasteainet.
Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Piirkonna välisõhu kvaliteedi tase jääb hinnanguliselt ligilähedaselt samale tasemele.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid
Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 "Õhukvaliteedi hindamise kord" § 181 lg 1 kohaselt saasteaine hajumiskaart koostatakse iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel, ning vajaduse korral rakendatakse keskmistamisaegade kohta protsentiile.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Käitise heiteallikatest pärinevate saasteainete kontsentratsioonide maksimumid ei ületa kehtestatud saastetaseme piirväärtuseid, seega on keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 75 kehtestatud piirväärtuste nõue täidetud.
Kõrgeimad saastetaseme kontsentratsioonid piirväärtuste suhtes saavutatakse ksüleenil 1 tunni keskmisena 148,829 μg/m³, mis moodustab 49,6% ühe tunni keskmisest piirväärtusest (ÕPV1) ja 24 tunni keskmine kontsentrastioon 52,589 μg/m³, mis moodustab 53% ööpäeva keskmisest piirväärtusest (ÕPV24). Aromaatsete süsivesinike 1 tunni keskmine saasetase 215,343 μg/m³, mis moodustab 36% ühe tunni keskmisest piirväärtusest (ÕPV1), 24 tunni keskmine saastetase 73,469 μg/m³ (37% ÕPV24) ja aasta keskmine saastetase 2,752 μg/m³ (55% ÕPV24).
Saasteainetele kehtestatud piirväärtuseid väljaspool tootmisterritooriumi seega ei ületata.
Käitisele lähimates elamute juures on ksüleeni saastetase ca 0,46 ÕPV1 ja ca 0,45 ÕPV24, aromaatsete süsivesinike korral 0,33 ÕPV1, ca 0,32 ÕPV24 ja 0,47 ÕPVa, NMVOC korral 0,18 ÕPV1 ja 0,14 ÕPV24. Teiste saasteainete korral jääb saastetase allapoole 0,1 ÕPV väärtust
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Välisõhu müra normväärtused on kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Käitise tegevus ei põhjusta
ümbruskonnas keskkonnamüra normväärtuste ületamisi (käitise tegevus ei muuda märkimisväärselt piirkonna mürafooni), kuna käitise mürarohked tegevused asuvad hoones sees.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Käitise heiteallikatest on suurima saastetaseme osakaaluga atsetooni osas V-1, tolueeni osas VK-2, 2-propanooli osas VK-5. Ksüleeni, etüülbenseeni ja fenooli osas V-3. NMVOC osas heiteallikas VK-5.
Heiteallika maksimaalsed saasteatsemed tekivad territooriumi sees või territooriumist väljaspool.
Tekkivad saastetasemed ei ületa väljaspool territooriumi kehtestatud piirväärtuseid.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Ettepanek keskkonnaloaga kehtestatavatele saasteainete heitkogustele on toodud käesoleva taotluse ptk 5.6.
Täiendavaid meetmeid saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamiseks ei ole vaja rakendada
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Vajadus eraldi seireprogrammi rakendamiseks heiteallikast eralduvate saasteinete instrumentaalseks määramiseks puudub.
Välisõhu müra normväärtused on kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Samuti puudub vajadus müra seirele, kuna käitise tegevus ei põhjusta hinnanguliselt ümbruskonnas keskkonnamüra normväärtuste ületamisi.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Kui tuvastatakse ebasoodsad ilmastikutingimused ja tekib oht koosmõjus teiste käitistega saastetasemete ületamiseks, siis võimalusel vähendatakse tootmistegevust või rakendatakse muid asjakohaseid piiranguid.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Keskkonnaloa taotluse koostamisel kogutud andmetele tuginevalt ei ole teada muid andmeid käitise võimalike keskkonnahäirgingute kohta, mis võiks olla olulised käitise loataotluse seisukohast lähtuvalt.
Muud heite vähendamise meetmed
Muid heitmete vähendamise meetmeid ei rakendata.

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane. Käitise mürarikkad tegevused toimuva tootmishoonete sees. Seega eeldatavalt ei põhjusta ettevõte tootmistegevus mürataset, millega võiks kaasneda keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud müra normtasemete ületamist.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Üldventilatsioon 1 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.007 g/s 0.0465 t  
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.001 g/s 0.0065 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.034 g/s 0.258 t  
Üldventilatsioon, koondallikas 3 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.0026 g/s 0.0062 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.025 g/s 0.057 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.002 g/s 0.0049 t  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0004 g/s 0.0008 t  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.0011 g/s 0.0024 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.002 g/s 0.0049 t  
Üldventilatsioon, koondallikas 2 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.0003 g/s 0.0009 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.044 g/s 0.107 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.014 g/s 0.0328 t  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.002 g/s 0.0056 t  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.007 g/s 0.016 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.014 g/s 0.0328 t  
Üldventilatsioon 2 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.001 g/s 0.0074 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.005 g/s 0.037 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.001 g/s 0.0053 t  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0001 g/s 0.0009 t  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.0003 g/s 0.0026 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.001 g/s 0.0053 t  
Vormide pesu, koondheiteallikas 5 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.067 g/s 0.0687 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.50 g/s 0.5153 t  
7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 0.007 g/s 0.0069 t  
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 1 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0012 g/s 0.0083 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.0005 g/s 0.0033 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.008 g/s 0.096 t  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.0002 g/s 0.0016 t  
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.0001 g/s 0.0007 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.0005 g/s 0.0033 t  
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0055 g/s 0.0396 t  
Toorkummi pressimine ja üldventilatsioon 2 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.001 g/s 0.004 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.007 g/s 0.082 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.0005 g/s 0.0033 t  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0001 g/s 0.0006 t  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.0002 g/s 0.0016 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.0005 g/s 0.0033 t  
Üldventilatsioon, koondallikas 1 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0048 g/s 0.0118 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.002 g/s 0.0049 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.034 g/s 0.078 t  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.0011 g/s 0.0024 t  
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.0004 g/s 0.001 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.002 g/s 0.0049 t  
Üldventilatsioon, koondallikas 4 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0192 g/s 0.0442 t  
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.0001 g/s 0.0002 t  
Värvimisruumi ventilatsioon 1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) Tavaheide 0.247 g/s 0.851 t  
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.081 g/s 0.2633 t  
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) Tavaheide 0.005 g/s 0.0049 t  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.0063 g/s 0.0154 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 1.406 g/s 8.022 t  
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) Tavaheide 0.0002 g/s 0.0002 t  
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.007 g/s 0.0548 t  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.3343 g/s 1.1297 t  
Kummidetailide järelkuumutamine 1 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.006 g/s 0.043 t  
Kummidetailide järelkuumutamine 2 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.009 g/s 0.045 t  
Kummidetailide järelkuumutamine, koondheiteallikas 1 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0005 g/s 0.008 t  
Toorkummi pressimine 1 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0004 g/s 0.011 t  
Kummidetailide järelkuumutamine, koondheiteallikas 2 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s 0.008 t  
 
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.6
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
100-41-4 Etüülbenseen 0.2633 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0699 t
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.0049 t
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0266 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.851 t
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.0002 t
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.1504 t
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0745 t
7664-41-7 Ammoniaak 0.0069 t
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 1.1842 t