Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119518
Taotlus T-KL/1011694

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1011694
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Elme
Kontaktisik
Olga Korobtsova
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Veeseaduse § 187 p 2 ja p 6 alusel veeluba on vaja, kui võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas ning juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile.


Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Elme AS osutab BLRT Grupp AS valduses oleval kinnistul asukohaga Kopli 103 Tallinn veevõtu ning heitvee ja sademevee ärajuhtimise teenused rendilepingu nr 016-05 alusel, mis oli sõlmitud 03.01.2005 aastal BLRT Grupp AS ja ELME AS vahel.
BLRT Grupp AS veehaare koosneb 5 tarbepuurkaevust, millest 1 puurkaev -14784 avab Voronka veekihti, ülejäänud puurkaevud (249,251,252) avavad Gdovi veekihti. Puurkaev nr 3 (katastri nr 250) ei kasutata (ta on reseervis).
Puurkaevudest nr 251, nr 252 ja nr 14784 võetav vesi töödeldatakse (puhastatakse) ja kasutatakse joogiveeks.
BLRT Grupp territooriumil Kopli 103 aadressil oli 2007. aastal projekteeritud ja käiku antud veepuhastusjaam nr 1 (projekteeritud jõudlus 23
m3/h) ning 2011. aasta lõpus oli projekteeritud ja 2012. aasta alguses käiku antud veepuhastusjaam nr 2 (projekteeritud jõudlus 14 m3/h).
Puurkaevud kuuluvad Tallinna linna Kopli I veehaarde piirkonda.
BLRT Grupp AS kinnistul Kopli 103 on 12 sademevee väljalasku, millest on 7 varustatud liiva-õlipüüduriga. 11 sademevee väljalasku suubuvad Soome lahte, üks sademevee väljalask, mille kaudu suunatakse ka puhastatud heitvesi OÜ Ökoloog naftavee puhastusjaamast, suubub Paljassaare lahte (ühisvoolne heitvee väljalask).
Olmevett Kopli 103 territooriumilt juhitakse Tallinna heitvee ühiskanalisatsiooni.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Puurkaev nr 14784 on kindlustatud nõuetekohase 10 m raadiusega sanitaarkaitsealaga. Teised puurkaevud on rajatud aastatel 1952-1958 ja
avavad Kambriumi-Vendi veekompleksi alumise veekihi sügavusel 133-140 m. Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavesi on väga hästi kaitstud
pinnalt infiltreeruva reostuse eest lasuva 50 m paksuse Lontova sinisaviga, puurkaevud on tehniliselt heas korras ja vastavalt nõuetele kaitstud ja
hooldatud.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Balti laevaremonditehas
Aadress
Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Territoriaalkood
0614
Katastritunnus(ed)
78408:808:0260
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6591634, Y: 537488
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Kopli 103 asub Kopli poolsaarel klindiesisel madalikul, Kopli kõrgendikul. Maapind on lainja reljeefiga. Edelaosa sadama kaidel on maapinna absoluutkõrgused 3,5 m ümbruses, kõrgemas keskosas
tõuseb see loodepiiril 7,5 m ja idaservas kuni 13 meetrini. Paljassaare lahe ääres langeb maapind täidetud osas 4…7 meetrini.
Pinnakatet on siin 1,5…5 m, millest põhiosa moodustab maa-ala planeerimisel, mere täitmisel ja kaide ehitamisel kasutatud 0.6 (keskosas)…4,8 (mere ääres) m paksune täitepinnasekiht. Territooriumi
teed ja platsid on enamasti kaetud betooni või asfaltiga ja kõvakatendialuse killustikupadjaga, rohealad kaetud mullaga. Täitepinnas on ebaühtlase koostise ja tihedusega, koosnedes mullasest liivast,
saviliivast, lubjakivi killustikust ja lahmakatest, betoondetailidest, šlakist (põlevkivi tuhast).
Loodusliku pinnakatte paksus on suhteliselt väike (kuni 4 m; kohati see isegi puudub). Täitekihi all lasuvad mereliivad (tolmliiv, kihi paksusega kuni 2,6 m), jääjärve (saviliiv, levib laiguti kuni 2,1 m
paksuselt) või liustikulise geneesiga saviliivmoreen (kihi paksusega kuni 1,6 m). Poolsaare tipu rannaäärsel alal moreeni pinnal esineb ka rannavallide kruusa ja veeristikke (kihi paksus kuni 0,8 m).
Aluspõhjaks on Alamkambriumi Lükati kihistu liivakivi ja Lontova kihistu Tammneeme kihistiku sinisavi. Aluspõhja pealispind tõuseb kõrgendiku keskosas, kus levib liivakivi, absoluutkõrguseni 7,0 m.
Liivakivi ja sinisavi vaheline piir asub absoluutkõrgusel 3-6 m.
Kopli 103 kinnistul moodustab kvaternaarisetete ja kohati aluspõhja liivakiviga seotud põhjavesi ühtse vabapinnalise veekihi (pinnaseveekihi), mis toitub sademetest. Sademete-vaesel ajal võib seal vesi
puududa. Veekihi alumiseks veepidemeks on alamkambriumi sinisavi. Pinnasevee tase järgib reljeefi, vesi liigub mere (lääne-, ida- või põhja) suunas. Veelahkmeks on aluspõhjakõrgendiku seljak
poolsaare keskel. Merega vahetult külgneval alal on pinnasevee tase sõltuvuses merevee tasemest. See veekiht on maapinnalt lähtuda võiva reostuse eest kaitsmata.
Maapinnalt teine, Kambriumi-Vendi põhjaveekihi vesi sisaldub liivakivis, mille pealispind jääb ca 50 m sügavusele maapinnast, Lontova sinisavi (veepide) alla. Vesi on surveline, ja selle tase stabiliseerub
absoluutkõrgustel -12 kuni – 15 m. Veekiht on paksude savikihtidega hüdrogeoloogiliselt kaitstud.
AS BLRT Grupp kinnistu lähimas naabruses Kopli poolsaare tipus on rajatud kütuseterminaal naftasaaduste ekspordiks. Terminaali valdajaks on Dekoil OÜ. Dekoil OÜ tegeleb naftasaaduste
ümberlaadimisega. Raudteetsisternides või meretankeritel saabuvad naftasaadused laaditakse maha terminalis paiknevatesse mahutisse, seejärel laaditakse nad tankeritele või autotsisternidele ning
transporditakse terminalist edasi.
Käitise lähiümbrusse jäävad idas järgmiste aadresside ja sihtotstarvetega kinnistud: Liinivahe tn 18/Sepa tn 35 (100% üldkasutatav maa), Kopli tn 118 (100% transpordimaa), Kopli tn 101 (100%
ühiskondlike ehitiste maa), Kopli tn 99c (100% üldkasutatav maa), Kaluri tn 15 (100% elamumaa), Süsta tn 15 (100% riigikaitsemaa). Lähimad elumaad jäävad käitistest idasse, Kaluri tn 15 (100% elamumaa), 52 meetri kaugusele käitise piirist.
Lähim sotsiaalobjekt on Tehnikaülikooli õppehoone. Arvestades, et õppehoonet eraldub tootmismaa-alast park ei ole tootmise mõju hoomatav.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Elme AS teostab iga aastaselt põhjaveeseire, mis näitab et viimaste aastate jooksul põhjavee keemilises koostises ei täheldatud märkimisväärseid muutusi.

Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Puurkaevude grupp
Veehaarde kood 14
Puurkaevu katastrinumber 249
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6592086, Y: 536993
Põhjaveekiht Kambriumi-Vendi (Cm-V)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord tehniline ja sanitaarne seisund on hea
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veemõõtja WPD 100, Q max 60 m3/h, Dn 100 mm.
Taatlemisaeg -mai 2015
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 58 780 58 780 58 780 58 780 235 120 754  
Tehnoloogiline vesi (Kambrium-Vendi põhjaveekihist v.a toiduainete valmistamiseks) 2022 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 109.60  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 275 120
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi Puurkaevude grupp
Veehaarde kood 14
Puurkaevu katastrinumber 251
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6592160, Y: 537229
Põhjaveekiht Kambriumi-Vendi (Cm-V)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord tehniline ja sanitaarne seisund on hea
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veemõtja WP-Dinamic 80, Q max 40 m3/h, Dn 80 mm.
Taatlemisaeg - detsember 2012.
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus 2011. aasta lõpus oli projekteeritud ja 2012. aasta alguses käiku antud veepuhastusjaam nr 2 (projekteeritud jõudlus 14 m3/h)
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 0 0 0 0 0 0  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 0
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 3.
Veehaarde nimi Puurkaevude grupp
Veehaarde kood 14
Puurkaevu katastrinumber 252
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6591755, Y: 537332
Põhjaveekiht Kambriumi-Vendi (Cm-V)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord tehniline ja sanitaarne seisund on hea
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veemõtja mark: PAB 3, Q max 25 m3/h, Dn65 mm
Taatlemisaeg -mai 2015
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus 2007. aastal oli projekteeritud ja käiku antud veepuhastusjaam nr 1 (projekteeritud jõudlus 23 m3/h)
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 0 0 0 0 0 0  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 0
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 4.
Veehaarde nimi BLRT Kopli 5 (14784)
Veehaarde kood POH0001408
Puurkaevu katastrinumber 14784
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6591618, Y: 537521
Põhjaveekiht Kambriumi-Vendi (Cm-V)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Jah
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord tehniline ja sanitarne seisund on hea
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veemõtja mark: GWF, Q max 10 m3/h, Dn 40 mm
Taatlemisaeg - jaanuar 2012
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus 2007. aastal oli projekteeritud ja käiku antud veepuhastusjaam nr 1 (projekteeritud jõudlus 23 m3/h)
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 16 425 16 425 16 425 16 425 65 700 180  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 65 700
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Jah
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
POH0001409 - BLRT Kopli 2 (249), L-EST: 6592086, 536993; POH0001411- BLRT Kopli 1 (251), L-EST: 6592160, 537229; POH0001412- BLRT Kopli 4 (252) , L-EST: 6591755, 537332

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Reovee/heitvee käitlemise viis
ÜVK
Suublasse juhtimine
Heitvee kogus aastas (m³)
400519 m3
Ettevõtte nimi, kelle kanalisatsiooni reovesi juhitakse
OÜ Tallinna Vesi
Sademevee käitlemise kirjeldus
BLRT Grupp AS kinnistul Kopli 103 on 12 sademevee väljalasku, millest on 7 varustatud liiva-õlipüüduriga
Vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus
BLRT Grupp AS veehaare koosneb 5 tarbepuurkaevust, millest 1 puurkaev -14784 avab Voronka veekihti, ülejäänud puurkaevud (251, 249, 252) avavad Gdovi veekihti. Puurkaev nr 3 (katastri nr 250) ei kasutata.
Puurkaev nr 14784 on kindlustatud nõuetekohase 10 m raadiusega sanitaarkaitsealaga. Teised puurkaevud on rajatud aastatel 1952-1958 ja avavad Kambriumi-Vendi veekompleksi alumise veekihi sügavusel 133-140 m. Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavesi on väga hästi kaitstud pinnalt infiltreeruva reostuse eest lasuva 50 m paksuse Lontova sinisaviga, puurkaevud on tehniliselt heas korras ja vastavalt nõuetele kaitstud ja hooldatud.
Põhjaveevaru uuring
 

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Sademevesi 1
Väljalaskme kood TL006
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591541, Y: 537285
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 12 193 12 193 12 193 12 193 48 770 133.60 arvutuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Heljum 40 mg/l 0.488 1.952
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.061 0.244
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591727, Y: 537073 heljum kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591727, Y: 537073 naftasaadused kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 2
Reoveepuhasti kood PUH0001561
Väljalaskme nimi Sademevesi 2
Väljalaskme kood TL073
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591694, Y: 537063
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 12 193 12 193 12 193 12 193 48 770 133.60 arvutuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.061 0.244
2022 Heljum 40 mg/l 0.488 1.952
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591727, Y: 537073 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591727, Y: 537073 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 3.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Sademevesi 3
Väljalaskme kood TL074
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591600, Y: 536922
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 12 193 12 193 12 193 12 193 48 770 133.60  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.061 0.244
2022 Heljum 40 mg/l 0.488 1.952
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591604, Y: 536918 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591604, Y: 536918 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 4.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti
Reoveepuhasti kood PUH7840750
Väljalaskme nimi Sademevesi 4
Väljalaskme kood TL075
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591755, Y: 536984
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 12 193 12 193 12 193 12 193 48 770 133.60  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.061 0.244
2022 Heljum 40 mg/l 0.488 1.952
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591766, Y: 536985 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591766, Y: 536985 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 5.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Sademevesi 5
Väljalaskme kood TL076
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6592125, Y: 536854
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2 088 2 088 2 088 2 088 8 350 22.90  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.01 0.042
2022 Heljum 40 mg/l 0.084 0.334
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6592103, Y: 536953 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592103, Y: 536953 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 6.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Sademevesi 6
Väljalaskme kood TL077
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6592186, Y: 536759
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2 088 2 088 2 088 2 088 8 350 22.90  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.01 0.042
2022 Heljum 40 mg/l 0.084 0.334
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6592204, Y: 536769 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592204, Y: 536769 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 7.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Sademevesi 7
Väljalaskme kood TL078
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6592209, Y: 536726
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2 088 2 088 2 088 2 088 8 350 22.90  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.01 0.042
2022 Heljum 40 mg/l 0.084 0.334
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6592204, Y: 536769 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592204, Y: 536769 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 8.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti
Reoveepuhasti kood PUH7840790
Väljalaskme nimi Ühisvoolne heitvee väljalase
Väljalaskme kood TL079
Väljalaskme tüüp Puhastiga seotud väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6592315, Y: 537262
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 20 850.25 20 850.25 20 850.25 20 850.25 83 401 228.50 Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 mg/l 2.606 10.425
2022 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l 0.313 1.251
2022 Heljum 25 mg/l 0.521 2.085
2022 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l 0.021 0.083
2022 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l 0.938 3.753
2022 Ühealuselised fenoolid 0.10 mg/l 0.002 0.008
2022 Kahealuselised fenoolid 15 mg/l 0.312 1.251
2022 Naftasaadused 1 mg/l 0.021 0.083
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 keemiline hapnikutarve kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 biokeemiline hapnikutarve kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 heljum kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 üldfosfor kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 üldlämmastik kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 ühealuselised fenoolid kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 kahealuselised fenoolid kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592312, Y: 537265 naftasaadused kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Paljassaare laht
Suubla kood VEE3134040
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 9.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 9
Reoveepuhasti kood PUH0001558
Väljalaskme nimi Sademevesi 9
Väljalaskme kood TL560
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6592079, Y: 536944
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2 088 2 088 2 088 2 088 8 350 22.90  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.01 0.042
2022 Heljum 40 mg/l 0.084 0.334
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6592103, Y: 536953 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6592103, Y: 536953 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 10.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 10
Reoveepuhasti kood PUH0001559
Väljalaskme nimi Sademevesi 10
Väljalaskme kood TL561
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591863, Y: 536837
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 835 835 835 835 3 340 9.20  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.004 0.017
2022 Heljum 40 mg/l 0.033 0.134
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591863, Y: 536837 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591863, Y: 536837 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 11.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 11
Reoveepuhasti kood PUH0001560
Väljalaskme nimi Sademevesi 11
Väljalaskme kood TL562
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591860, Y: 536835
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 835 835 835 835 3 340 9.20  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.004 0.017
2022 Heljum 40 mg/l 0.033 0.134
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591863, Y: 536837 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591863, Y: 536837 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 12.
Reoveepuhasti nimi Sademevesi 12 puhasti
Reoveepuhasti kood PUH0001554
Väljalaskme nimi Sademevesi 12
Väljalaskme kood TL563
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6591439, Y: 537483
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 12 193 12 193 12 193 12 193 48 770 133.60  
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Naftasaadused 5 mg/l 0.061 0.244
2022 heljum 40 mg/l 0.488 1.952
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6591465, Y: 537493 naftasaadused kvartal 1 kord
Üksikproov X: 6591465, Y: 537493 heljum kvartal 1 kord
 
Suubla
Suubla nimi Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ühiskanalisatsiooni juhitud reovee hulk m³/kvartalis
100 129.75
Ühiskanalisatsiooni omanik
OÜ Tallinna Vesi
Eelpuhasti olemasolu
Ei
 
 

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 2
Reoveepuhasti kood PUH0001561
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
 
Reoveepuhasti jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti
Reoveepuhasti kood PUH7840750
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
 
Reoveepuhasti jrk nr 3.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti
Reoveepuhasti kood PUH7840790
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
 
Reoveepuhasti jrk nr 4.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 9
Reoveepuhasti kood PUH0001558
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
 
Reoveepuhasti jrk nr 5.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 10
Reoveepuhasti kood PUH0001559
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
 
Reoveepuhasti jrk nr 6.
Reoveepuhasti nimi BLRT sademevee puhasti vl nr 11
Reoveepuhasti kood PUH0001560
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
 
Reoveepuhasti jrk nr 7.
Reoveepuhasti nimi Sademevesi 12 puhasti
Reoveepuhasti kood PUH0001554
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp õli-liivapüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 1
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 1
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 1
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
 
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
AS Elme tellimusel igaaastaselt teostatakse põhjavee hüdrogeoloogilised vaatlused Kopli 103 territooriumil asuva veehaarde puurkaevudes.
2021. aastal vaadeldud põhjaveekihtide vee keemilises koostises, võrreldes nii viimaste aastate kui 2020. aasta andmetega, olulisi muutusi ei toimunud.
Kinnistul Kopli 103 on 12 sademevee väljalasku, millest on 7 varustatud õli-ja liivapüüduriga. AS Elme hooldab sademevee kanalisatsiooni ja regulaarselt puhastab õli-liivapüüdjad.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed