Menetlus M-119658 » Taotlus T-KL/1012300-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1012300
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Setomaa Vallavalitsus
Kontaktisik
Moonika Pindis
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Veeloa taotlemine Navoloki tn 3, Beresje küla väikepaatide sadama ehituseks, mille käigus toimub Beresje lahe madalaveelisele ja kõrkjalisele maa-alale paatide sissesõidu kanali süvendamine 1125 m3 .
Parandustaotluse selgitus
Parandati asukoha koordinaadid, lisati juurde kasutatava tehnika info, süvendamis mahud parandati õigeks, täideti eelhinnangu tabelit.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Tegevuse eesmärk on Beresje väikepaatide sadama ehitus. Sadamasse sisse- ja väljasõidu kanali, paadisilla, sildumisala ja parkala rajamine. Pinnas, mis väljakaevatakse kasutatakse sadama maa-ala kõrgendamiseks.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega võivad kaasneda ehitusmasinate müra.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Navoloki tn 3
Aadress
Navoloki tn 3, Beresje küla, Setomaa vald, Võru maakond
Territoriaalkood
1489
Katastritunnus(ed)
46501:002:0095
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6444351, Y: 711169
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
10 aastat
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
1) Navoloki tn 3, Beresje küla, Setomaa vald, Võru maakond, väikepaatide sadama ehitus
2) lähim hoone asub Navoloki tn 5, Beresje küla, Setomaa vald, Võrumaakond
3) Piirkonna kommuntikatsioonid on korras ja vastavad nõuetele
4) Piirkonna keskkonaseisund on hea
5) Elamute kaugus 60 meetrit
6) Ranna- ja kalda kaitseala
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Väljavõte Alus-Geoloogai OÜ poolt koostatud ehitusgeoloogilisest uuringust:
Veetase stabiliseerus puuraukudes uuringu ajal, 13.07.2016, 0,1…0,3 m sügavusel maapinnast, abs kõrgusel 29,8…29,95 m. Veetase tõuseb maksimumaegadel kuni abs kõrguseni ca 31 m; ala on kõrgveeperioodidel täielikult üle ujutatud.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Lisa 2: navoloki_3.pdf
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Kasutatakse kopa ujuvplatvormi, kopp (15t), pargas 22 m3 ja järve peal olevat puksiir.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Peipsi järv
Veekogu kood VEE2075600
Tegevuse tüüp Veekogu süvendamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³ 1 125
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus  
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Paatide sissesõidu kanali süvendamine, orgaanilise ja tahke sette eemaldamine. Mahud erinevad projekti omast kuna eelnevalt on naaberkinnistu puhastanud enda jaoks osa sealt.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6444321, Y: 711094
X: 6444329, Y: 711086
X: 6444305, Y: 711034
X: 6444297, Y: 711042
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus 1) Ehitus- ja hooldustööde käigus kasutatakse mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.
Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.
2) Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit.
3) Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.
4) Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral töö katkestada ja koheselt teavitada omavalitsust.
5) Süvendustöid ei tehta 1.aprill kuni 15. juuli, et vältida lindude häirimist paljunemisperioodil ning kalade häirimist kudemisperioodil.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus Kaadamist ei toimu.
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Tegevuse eesmärgiks on süvendada ja puhastada rajatava paadisilla sisse- ja väljasõidu kanal.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Asukoha teabe leiab 4.1 Veekasutuse ja veeheite üldkirjelduse alla toodud skeemilt.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Mõjutavad elemendid on Peipsi järv.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Mõju võib avalduda veekeskkonnale.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Kasutatakse parimat võimalikku tehnikat, vältimaks tegevusi, milele võivad kaasneda keskkonnamõjud.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Navoloki tn 3, Beresje väikepaatide sadama projekt
Sadama paatide sisse-sõidu kanali joonis