Menetlus M-119748 » Taotlus T-KL/1012441 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
 
Taotluse liik
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Rein Annusver
Kontaktisik
Rein Annusver
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Luba on vajalik väikesadama rajamiseks. Sadama rajamiseks on vaja rajada lainekaitse muul, puhastada sadamaala ja juurdesõiduvesi olemasolevatest kividest ja tasandada ning veidi süvendada sadamaala. Taastada tuleb ka tormidest kahjustatud slipp.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Väikesadama rajamine aadressil Rohuneeme tee 59d Pringi küla Viimsi vald. Väikesada rajamine on lubatud Viimsi vallavolikogu poolt 16.02.2021 otsusega nr 10 kehtestatud "Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaeeringuga". Rajada tulb lainekaitse muul, puhastada sadamaala kividest ja süvendada ja tasandada merepõhi sadamaalal, taastada slipp .
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ehitustegevus on ühekordne ja sellega ei kaasne pikemaajalist ebasoodsat mõju.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Rohuneeme tee 59d Pringi küla Viimsi vald
Aadress
Rohuneeme tee 59d, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond
Territoriaalkood
6370
Katastritunnus(ed)
89001:001:0272
Objekti L-EST97 koordinaadid
Käitise territoorium
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud veekogud: Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Tallinna lahe osa (VEE3134010). kuva kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud veekogud: Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Tallinna lahe osa (VEE3134010).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Väikesadam on planeeritud rajada Rohuneeme tee 59d kinnistu läänepoolsele küljele. Seal on täna olemasolev slipp ja kaldakindlustus (mõlemad ehitusregistris).
Lähimad hooned (meile kuuluv eramu ca 70 m kaugusel). Meie eramul on olemas kõik vajalikud liitumised kommunikatsioonidega.
Ala on heakorrastatud ja ilus. Hetkel toimub mereäärse kallasraja ja kaldakindlustuse korrastamine.
Kinnistul elab alaliselt kaks inimest.
Mingisugust loodusreostust alal ei esine.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Seiret teostatud ei ole
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Väikesadama rajamise ehitustööd teostab Insenerehituse AS. Muul rajatakse kinnistul olemasolevatest maakividest ja osaliselt ehitaja poolt juurdetoodavatest kividest. Sadamaala süvendamisel ja tasandamisel ülejääva pinnase kasutame tormide poolt rikutud rannaala täitmiseks ja korrastamiseks.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Läänemeri (Eesti mereala)
Veekogu kood VEE3000000
Tegevuse tüüp Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine
Kaadamisala nimi Väikesadama lainekaitsemuul
Süvendamise maht m³ 480
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 1 900
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus Muul rajatakse looduslikest maakividest
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis Saasteaineid kivides ei esine
Planeeritava tegevuse põhjendus Väikesadama rajamine ja olemasoleva slippi taastamine
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6599253, Y: 544983
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Ehitustegevusega kaasneb ühekordne ehitusaegne mõju ja püüame ehituse kiiresti ära teha. Ehitustegevusega kaasneb kallasraja korrastamine
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus Tahked ained on vaja merre paigutada lainekaitse muuli rajamiseks
Vee füüsikalised ja keemilised omadused Tavaline Läänemere vesi
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim Tavaline Läänemere vesi
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       
Veekogu nimi Läänemeri (Eesti mereala)
Veekogu kood VEE3000000
Tegevuse tüüp Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine
Kaadamisala nimi Väikesadama lainekaitse muul
Süvendamise maht m³ 480
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 1 900
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus Muul rajatakse olemasolevatest ja juurdetoodavatest maakividest
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis Saasteaineid maakivides ei sisaldu
Planeeritava tegevuse põhjendus Väikesadama lainekaitse muuli rajamine
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6599253, Y: 544983
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Püüame ehitustegevuse teostada võimalikult kiiresti.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus Väikesadam rajatakse vastavalt kehtestatud detailplaneeringus lubatud alale
Vee füüsikalised ja keemilised omadused Tavaline Läänemere vesi
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim Tavaline Läänemere rannaäärse ala veereziim - seoses lainetusega pidevas muutumises
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Rajatava veekogu sh märgala mõõtmed
Veekogu nimetus  
Veekogu kood  
Märgala nimetus  
Tegevuse tüüp Kaldajoone muutmine
Rajatava veekogu sh märgala mõõtmed  
Kavandatav ruumikuju
Veekogu, märgala või kaldajoone ehitustehniline projekt
Tööde tehnoloogia kirjeldus  
Planeeritava tegevuse põhjendus Väikesadama rajamine
Info ehituskeeluvööndi vähendamise otsuse kohta Andmed sisalduvad Viimsi vallavolikogu poolt 16.02.2021 otsusega nr 10 kehtestatud Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringus
Tööde teostamise viis Ehitustööd teostab Insenerehituse AS oma tehnikaga
Vee erikasutuse koordinaadid
LEST-97 koordinaadid
X: 6599253, Y: 544983
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Kirjeldus on toodud eelmistes punktides
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Olemasoleva kaldakindlustuse jätkamine kuni kinnistu lõunapoolse piirini ca 50 meetrit
Lainekaitse muuli rajamine pikkusega ca 80 m
Olemasoleva slippi korrastamine
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Detailplaneeringu keskkonnaosa alusel oluline mõju keskkonnale puudub.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Oluline mõju keskkonnale puudub
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Keskkonnale on ajutine ehitusaegne mõju muuli rajamisel, merepõhja süvendamisel ja puhastamisel kividest ja slippi korrastamisel
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Erisused puuduvad.

8. Taotluse lisad