Menetlus M-119748 » Taotlus T-KL/1012441-3 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
 
Taotluse liik
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Rein Annusver
Kontaktisik
Rein Annusver
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Luba on vajalik väikesadama rajamiseks. Sadama rajamiseks on vaja rajada lainekaitse muul, puhastada sadamaala ja juurdesõiduvesi olemasolevatest kividest ja tasandada ning veidi süvendada sadamaala. Taastada tuleb ka tormidest kahjustatud slipp. Puuduva rannakindlustuse osa rajamine
Parandustaotluse selgitus
Parandustaotlus on tehtud seoses Keskkonnaametilt saadud kirjaga nr DM-119748-2 06.04.2022..
Keskkonnakaitse loa taotlusse on sisse viidud eelpool mainitud kirjaga soovitud täiendused.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Väikesadama rajamine aadressil Rohuneeme tee 59d Pringi küla Viimsi vald. Väikesada rajamine on lubatud Viimsi vallavolikogu poolt 16.02.2021 otsusega nr 10 kehtestatud "Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaeeringuga". Rajada tuleb lainekaitse muul, puhastada sadamaala kividest ja süvendada ja tasandada merepõhi sadamaalal, taastada slipp .Rajada puuduv osa rannakindlustusest.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ehitustegevus on ühekordne ja sellega ei kaasne pikemaajalist ebasoodsat mõju.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Rohuneeme tee 59d Pringi küla Viimsi vald
Aadress
Rohuneeme tee 59d, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond
Territoriaalkood
6370
Katastritunnus(ed)
89001:001:0272
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6599264, Y: 544981
Käitise territoorium
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud veekogud: Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Tallinna lahe osa (VEE3134010). kuva kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud veekogud: Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Tallinna lahe osa (VEE3134010).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates
01.06.2022
Kuni
30.09.2023

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Väikesadam on planeeritud rajada Rohuneeme tee 59d kinnistu läänepoolsele küljele. Seal on täna olemasolev slipp ja kaldakindlustus (mõlemad ehitusregistris).
Lähimad hooned (meile kuuluv eramu ca 70 m kaugusel). Meie eramul on olemas kõik vajalikud liitumised kommunikatsioonidega.
Ala on heakorrastatud ja ilus. Hetkel toimub mereäärse kallasraja ja kaldakindlustuse korrastamine.
Kinnistul elab alaliselt kaks inimest.
Mingisugust loodusreostust alal ei esine.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Seiret teostatud ei ole
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Väikesadama rajamise ehitustööd teostab Insenerehituse AS. Muul rajatakse kinnistul olemasolevatest maakividest ja osaliselt ehitaja poolt juurdetoodavatest kividest. Muuli rajamist alustatakse olemasolevalt maapinnalt ja ekskavaator rajab endale muuli rajades veepinnast kõrgemal asuva liikumistee ja sellel edasi liikudes tasandab merepõhja ja puhastab sadamaala kividest. Sadamaala süvendamisel ja tasandamisel ülejääva pinnase kasutame tormide poolt rikutud rannaala täitmiseks ja korrastamiseks. Rannakindlustus rajatakse kinnistul olemasolevatest maakividesT, tööd teostab ekskavaator. Slipi taastamisel asuvad ehitusmasinad (kraana ja ekskavaator) olemasoleval rannakindlustuse alal.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt
Vee erikasutusest mõjutatud maaomanike nõusolek

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Läänemeri (Eesti mereala)
Veekogu kood VEE3000000
Tegevuse tüüp Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine
Kaadamisala nimi Väikesadama lainekaitsemuul, rannakindlustus
Süvendamise maht m³ 480
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 2 100
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus Muul rajatakse looduslikest maakividest
Rannakindlustus rajatakse maakividest
Slipi rajamisel teisaldatakse olemasoleva slipi betoonelemendid, korrastatakse aluskiht (killustik geotekstiilist alusel) ja paigaldatakse uued slippitee betoonelemendid.
Aluspinnaseks on kambriumi vanusega savi (sinisavi).ja seda katab õhuke nooremate setete kiht (erineva terasuurusega settematerjalid (liiv, kruus, veerised, munakad)
Tegemist on alaga, mida on osaliselt süvendatud orienteeruvalt 1980 aastal, kui rajati olemasolev Pringi muul ja kui planeeriti sinna rajada sadamaala. Muul sai osaliselt valmis aga sadamat valmis ei ehitatud, tehti ainult juurdepääsuvee ja võimaliku sadamaala süvendustöid.
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis Saasteaineid kivides ei esine
Planeeritava tegevuse põhjendus Lainekaitse muuli ehitamine kaitsmaks planeeritavat väikesadamat merelainetuse mõju eest ja olemasoleva slippi taastamine. Puuduva rannakindlustuse rajamine edaspidise pinnase erosiooni vältimiseks
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6599210, Y: 544994
X: 6599226, Y: 544992
X: 6599217, Y: 544955
X: 6599219, Y: 544943
X: 6599247, Y: 544928
X: 6599266, Y: 544933
X: 6599274, Y: 544979
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Ehitustegevusega kaasneb ühekordne ehitusaegne mõju ja püüame ehituse kiiresti ära teha. Ehitustegevusega kaasneb kallasraja korrastamine
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus Tahked ained on vaja merre paigutada lainekaitse muuli ja puuduva rannakindlustuse rajamiseks. Puuduv rannakindlustus rajatakse olemasoleva rannakindlustuse pikendusena kuni naaberkinnistu olemasoleva rannakindlustuseni. Lainekaitse muul rajatakse kehtiva detailplaneeringuga määratud ala piiridesse.
Vee füüsikalised ja keemilised omadused Tavaline Läänemere vesi
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim Tavaline Läänemere vesi
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Olemasoleva kaldakindlustuse jätkamine kuni kinnistu lõunapoolse piirini ca 50 meetrit (osaliselt juba eelnevalt rajatud)
Lainekaitse muuli rajamine pikkusega ca 80 m
Olemasoleva slippi korrastamine.
Planeeritavad tegevused toimuvad Viimsi vallavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringus väikesadama rajamiseks lubatud ala piirides.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Detailplaneeringu keskkonnaosa alusel oluline mõju keskkonnale puudub.
Planeeritava väikesadama aluspinna moodustab kambriumi vanusega savi (sinisavi). Seda katab õhuke nooremate setete kiht (erineva terasuurusega settematerjalid (liiv, kruus, veerised, munakad). Väikesadama rajamine ei mõjuta piirkonna veereziimi, kuna asub olemasoleva Pringi muuli ja lõunapool asuva sildumisrajatise ja madalaveelise kiviala vahel.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Oluline mõju keskkonnale puudub. "Kõnesolevas piirkonnas tervikuna on iseloomulik peente setete (liiv, kruus) piiratud levik. Setete edasiliikumine piki randa on tagasihoidlik eelkõige peenema settematerjali vähese varu tõttu." (ekspertarvamuse kirjutas TTÜ rannikutehnika professor Tarmo Soomere.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Keskkonnale on ajutine ehitusaegne mõju muuli rajamisel, merepõhja tasandamisel-süvendamisel ja puhastamisel kividest ,slippi taastamisel ja puuduva rannakindlustuse rajamisel.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Erisused puuduvad.
Ehitustegevus toimub pikanoolelise ekskavaatoriga, milline rajab endale muuli ehitades käigutee ja seal edasi liikudes puhastab merepõhja kividest ja tasandab selle.
Slippi taastamine toimub olemasolevalt rannaalalt kraana ja ekskavaatoriga.
Rannakindlustuse rajamine toimub olemasolevalt maapinnalt ekskavaatoriga.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Helve Urva, kaasomanik
Professor Tarmo Soomere ekspertarvamus
Vastused Keskkonnaameti kirjale 02.05.2022 nr DM-119748-5