Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120445
Taotlus T-KL/1012915-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1012915
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
osaühing Uniplast
Kontaktisik
Vahur Kivi
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
OÜ Uniplast soovib jätkata varem läbi viidud tegevust. Viljandi mnt 72E käitluskoht taotleb luba plastijäätmete ning pakendijäätmete kogumiseks, ümber pakkimiseks ja ladustamiseks aadressil Viljandi mnt 72E Rapla linnas asuvas käitluskohas ning plastijäätmete veoks Eesti Vabariigis.
Parandustaotluse selgitus
Parandati vaid andmeid ja lisati parandatud fail. Taotletav tegevus ei muutunud.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõttes tootmisel tekkinud kilejäätmed sorteeritakse, eraldi sordid pressitakse kokku ja pakitakse plastlindiga selleks ettenähtud pakenduspressil, võetakse lattu arvele ja müüakse plastijäätmena (kood 07 02 13) teistele ettevõtetele, kes jäätmed taaskasutavad (granuleerivad). Plastgraanul ostetakse toormena tagasi ning sellest valmistatakse erinevaid pakke-ja kattekilesid ning kilekotte.
Tootmise protsessis tekkinud plasti klombid pakitakse kilekottidesse, võetakse lattu arvele ja müüakse plastijäätmena (kood 07 02 13) teistele ettevõtetele, kes jäätmed taaskasutavad (granuleerivad).
Ettevõte ostab plastijäätmeid tekitavatelt ettevõtetelt plastijäätmeid (kood 07 02 13) ja suunab need jäätmekäitlusettevõtetele, kes jäätmed ringlusesse võtavad (granuleerivad - kood R3m). Plastgraanul ostetakse toormena tagasi ja sellest valmistatakse pakke- ja kattekilesid ning kilekotte.
Samuti ostab OÜ Uniplast erinevatelt ettevõtetelt plastpakendi jäätmeid (kood 15 01 02), kes jäätmed ringlusse võtavad (granuleerivad-jäätmete taaskasutuskood R3m). Plastgraanul ostetakse toormena tagasi ning sellest valmistatakse erinevaid pakke- ja kattekilesid ning kilekotte.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Kavandatud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja keskkonnakoormuse tõusu, sest tegevuse puhul toimub nii öelda jätkutegevus. Jäätmeid töödeldakse ja käideldakse siseruumides ning välitingimustes hoitakse selliseid jäätmeid, mille puhul on nende tuulega laialikandumine välistatud. Seega ei ole ohtu, et jäätmed satuksid keskkonda või lenduksid laiali ning võimalik reostusoht jäätmete käitlemisest on minimaliseeritud.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Viljandi mnt 72E plastijäätmete käitluskoht
Aadress
Viljandi mnt 72e, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
Territoriaalkood
6826
Katastritunnus(ed)
67001:009:0730
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6539949, Y: 546538
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Viljandi mnt 72e (67001:009:0730). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Viljandi mnt 72e (67001:009:0730).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
10 aastat
Alates
15.08.2022
Kuni
24.07.2032

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Viljandi mnt 72E plastijäätmete käitluskoht
Kood JKK7000020
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 72e 67001:009:0730 X: 6539941, Y: 546506
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 22211 - Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus
Komplekstegevuse selgitus muu korral  
Asukoha üldiseloomustus Jäätmekäitluskoht asub RIMAKI HALDUS OÜ-le kuuluval kinnistul Viljandi mnt 72E, Rapla (registriosa nr 644237, kat tunnus 97001:009:0730). Kinnistul asuvad tootmis- ja laohooned. Territoorium on ümbritsetud aiaga ning paigaldatud valvekaamerad. Kinnistut ümbritsevad tootmis- ja ärimaad, samuti transpordimaa ning jätkuvalt riigi omandis olev maa. Lähim elamu asub 30 meetri kaugusel idas.
 
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Jäätmekäitluskoht asub Rapla linnas Viljandi mnt 72E. Käitluskoha ümber asuvad tootmis- ja ärimaad, samuti transpordimaa ning riigi omandis olev maa. Lähim elamu on 30 meetri kaugusel. 
Territooriumil, mis on piiratud aiaga ning varustatud valvekaamerateg asuvad tootmis- ja laohooned. Kinnistu on suurem jaolt kaetud kõvakattega. Kinnistul on olemas ühisveevärk ja kanalisatsioon.
  Jäätmeid pakitakse ümber siseruumides kuid vajadusel ladustatakse plasti- ja pakendijäätmeid ka välisterritooriumil. Välitingimustes hoitakse ainult selliseid jäätmeid, mille puhul on nende tuulega laiali kandumine välistatud, mistõttu ei ole ohtu, et jäätmed satuksid keskkonda või lenduksid. Jäätmete käitlemisega tulenev võimalik reostumisoht on minimaliseeritud.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Pakendijäätmete pakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 80 200
Pakendijäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 80 200
Plastijäätmete pakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 150 200
Plastijäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 150 200

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viljandi mnt 72E plastijäätmete käitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
07 02 13 - Plastijäätmed 325 145 180 325 325 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 01 02 - Plastpakendid 80   80 80 80 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Pakendijäätmete pakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine Sorteeritud jäätmed pannakse seadme sisse, mis need kokku pressib ja seejärel kinnitatakse saadud jäätmepakk plastlindiga kokku. MIL-TEK, mudel BP306.E
2. Plastijäätmete pakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine Sorteeritud jäätmed pannakse seadme sisse, mis need kokku pressib ja seejärel kinnitatakse saadud jäätmepakk plastlindiga kokku. MIL-TEK, mudel BP306.E
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viljandi mnt 72E plastijäätmete käitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6539989, Y: 546494 Vastab keskkonnanõuetele 30 päeva 15.50   15 01 02 - Plastpakendid Jah 5.50  
07 02 13 - Plastijäätmed Jah 10  
2 X: 6539950, Y: 546538 Vastab keskkonnanõuetele 30 päeva 3.20   07 02 13 - Plastijäätmed Jah 2.10  
15 01 02 - Plastpakendid Jah 1.10  
Seotud failid
Failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Jäätmeid pakitakse ümber siseruumides kuid vajadusel ladustatakse plasti- ja pakendijäätmeid ka välisterritooriumil. Välitingimustes hoitakse ainult selliseid jäätmeid, mille puhul on nende tuulega laiali kandumine välistatud, mistõttu ei ole ohtu, et jäätmed satuksid keskkonda või lenduksid. Jäätmete käitlemisega tulenev võimalik reostumisoht on minimaliseeritud. Töötajaid juhendatakse tööl juhtuda võivatest õnnetustest ja õnnetuste võimalikest tagajärgedest ümbritsevale keskkonnale, tehnikale jne. Töötajatele toimuvad koolitused kuidas toimida tulekahju korral.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Ennetav vaatlus Toimub visuaalne vaatlus, et jäätmete hoiustamis kohad on puhtad, pakkemasin töökorras. Pakkepress Pidev
2. Järel koristus Koristatakse praht, mis on tekkinud jäätmete sorteerimisel ja pressimisel. Koristusvahendid Pidev peale tööd
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viljandi mnt 72E plastijäätmete käitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Ohutusmeetmed Rajatud piirdeaed, käitluskoht koristatud. Kõik töötajad on instrueeritud õnnetuste korral tegutsemiseks. Pidev
Õnnetusete tagajärgede leevendamise meetmed Käitluskoht on varustatud ATS süsteemiga või piisava hulga tulekustututega, et võimaliku õnnetuse korral operatiivselt reageerida. Pidev
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Viljandi mnt 72E käitluskoht soovib jätkata varem läbiviidud tegevust. Oma tootmises ja teistelt ettevõtetelt soetatud jäätmete sorteerimise ja ladustamise ning müügiga, mille eesmärk jäätmete taaskasutamine (R3m). Kasutusel on olemasolevad hooned, mida vajadusel parendatakse. Vajadusega välitingimustes ladustamiseks on kasutusel kõvakattega katuse alune.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Kirjeldus olemas tabelis 1 ja 3.1
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
-
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kirjeldus olemas tabelis 1 ja 3.5
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Puuduvad

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
RIMAKI HALDUS OÜ ja Uniplast OÜ rendileping