Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120614
Taotlus T-KL/1013579-3

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1013580
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Hansa Candle
Kontaktisik
Marko Pomerants
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Ettevõttele on väljastatud keskkonnaluba L.VV/328565. Ettevõte soovib välja vahetada ettevõtet varustava katelseadme. Olemasolev katel demonteeritakse ja paigaldatakse uus 2,09 MW nimisoojusvõimsusega katel, mis kasutab kütuseks maagaasi või puidupelletit. Muus osas muutusi ei ole.
Parandustaotluse selgitus
Taotlust täiendatud vastavalt Keskkonnaameti kirjale 09.09.2022 nr DM-120614-4.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
AS Hansa Candle saasteloa omamise põhjuseks on 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“. Välisõhu saasteluba on vajalik määruse nr 67: § 2 järgi on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud
künniskogust. Nimetatud määruse kohaselt on lenduvad orgaanilised ühendid (kokku arvutatuna), välja arvatud metaan, merkaptaanid ja muud gaasilised orgaanilised väävliühendid ning püsivad orgaanilised saasteained künniskogus 0,5 tonni/aastas. § 3 lg 1 järgi, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui kui käitise kõikide ühel tootmisterritooriumil asuvate põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on võrdne või suurem kui 1 MW th .
Ettevõtte kasutab oma majandustegevuses kemikaale, mille kasutamisel eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas. Kütmiseks on maagaasi või puidupelletit kasutav katel nimivõimsusega 2,093 MW.
Seega on välisõhu saasteluba ettevõttele vajalik. Lisaks eelnevale on saasteallikaks ka puidutöökoda.
Kehtiva ja tähtajatu õhusaasteloa muutmise vajadus tuleneb ettevõtte soojusseadme vahetusest. Käesoleva töö eesmärgiks on määrata AS Hansa Candle tegevusest atmosfääri paisatavate heitmete
kogused, kontsentratsioonid maapinnalähedases õhukihis ja hajuvus ebasoodsate ilmastikutingimuste juures. Saasteainete heitkoguse määramine on teostatud arvestuslikul meetodil Eestis kehtivate metoodika
ja saasteainete piirkontsentratsioonide normatiivide alusel.
Tegevuse kirjeldus:
Kütteseade (K1)
Tootmishoones on maagaasiküttel ja puidugraanulil töötav katlamaja. Katlamajja on paigaldatud aurukatel, mille nimisoojusvõimsus on 2,093 MW. Arvestades kahte erinevat kütust ja kütuse kasutamisest erinevaid kasutegureid (maagaas –90 ja puidugraanul- 85) siis maagasi kütusel on katla soojussisendile vastav nimosoojusvõimsus 2,326 MWth ja puidugraanulit kasutades 2,462 MWth. Katlamaja kasutab maagaasi kuni 1500 tuh m3/a või puidugraanuleid 3043 t/a. Maagaasi ja puidugraanuleid soojusenergia tootmiseks korraga ei kasutata. Suitsugaasid väljuvad korstnast, mille diameeter on 0,630 m ja kõrgus 15 m. Suitsugaaside hinnanguline temperatuur on 190 ⁰C. Heiteallikat tähistatud joonisel K1. Katel on varustatud multitsükloniga.
Mahutipark (V1)
Küünlad valmistatakse suures osas parafiinist. Parafiin tuuakse kohale autoga ja hoiustatakse mahutites. Mahutipark on joonisel tähistatud tähisega V1. Mahutipargis on hetkel kokku 632 m3 mahuteid (1 tk 23 m3, 11 tk 25 m3, 9 tk 26 m3, 2 tk 50 m3). LHK projektis on mahutiparki vaadeldud ühe saasteallikana kuna heitmeid eraldub parafiini laadimisel ja laadimine toimub korraga ühte mahutisse. Parafiini laadimiskiirus autost mahutisse on 33 m3/h. Laaditava parafiini temperatuur on 70-80 0C. Parafiini käideldav kogus aastas on maksimaalselt 5000 tonni. Korraga täidetakse ühte mahutit.
1.1 Teeküünla tsehh (V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8)
Teeküünalde tootmiseks vajalikud alumiiniumtopsid valmistatakse stantsil. Teeküünla valuliini puhul on tootmisprotsess lihtsustunud, seda tulenevalt palmivaha kasutusest. Kui parafiin vajab eelsulatust, seejärel pulbristamist, millest omakorda pressitakse küünlaid. Siis palmivaha puhul on vajalik ainult eelsulatus ning vaha valatakse otse alumiiniumtopsidesse. Teeküünlaid pakendatakse nii automaatpakkimismasinaga korrapärastesse kiletatud blokkidesse kui ka käsitsi kilekottidesse. Pärast pakkimist tähistatakse partii tootmisajaga ning seejärel etiketeeritakse vastavalt nõuetele (sh ka hoiatustähised jms). Valuküünlatsehhis on GLIMMA ja MAXI liinid. GLIMMA liinil toodetakse ainult valgeid küünlaid. MAXI liinil on võimalik lisaks valgetele teeküünaldele toota ka värvilisi teeküünlaid. MAXI liini kohal on 4 äratõmbe ventilatsiooni (V2, V3, V4, V5), GLIMMA liini kohal on 3 äratõmbe ventilatsiooni (V6, V7, V8). Teeküünaldele on võimalik tootmisel lisada lõhnaaineid. Heitmed teeküünalde tootmisest ongi põhjustatud liinide pesust LOÜsid sisaldavate kemikaalidega. Liinide pesemine toimub peale värvivahetust/partii vahetust. Korraga kulub pesemiseks max 20 l lahustit ja pesutsükkel vältab 3 tundi. Mõlema liini komplekteerimismasinate pesu toimub kogu töö vältel.
1.2 Siseküünla tsehhi liinid (V9, V10, V11, V12, V13)
Siseküünla tsehhis toimub lauaküünalde ja ekstruuderküünalde valmistamine. Küünalde valmistamine toimub kolmel liinil. Liinide lõpus on printerid, millega prinditakse küünaldele partii number, kuupäev jms. Sarnaselt teeküünalde tootmisega ei eraldu saasteaineid mitte otseselt küünalde tootmisest, vaid liinide puhastamisest, mis toimub lahusteid sisaldavate kemikaalidega. Saasteained paisatakse välisõhku läbi väljapuhkeavade V9, V10, V11, V12, V13 (joonis 2).
1.2.1 Lauaküünalde tootmine
Lauaküünlaid üldjuhul topsidesse ei valata, seega toimub esmalt trumlis parafiinist pulbri valmistamine, sellest küünalde pressimine. Erinevalt teeküünaldest lauaküünlaid värvitakse, kastmismasina abil kastetakse küünlad sobivasse värvi. Seejärel küünlad pakitakse kilesse ning etiketeeritakse vastavate koodide ja tekstidega.
1.2.2 Ekstruuderküünalde tootmine
Sarnaselt lauaküünalde tootmisega toodetakse ekstruuderküünalde tootmiseks esmalt parafiinipulber, millest pressitakse ekstruuder (nn „vorst“, millest lõigatakse vajaliku pikkusega küünlad), seejärel lõigatakse ekstruuder nõutud pikkusega küünaldeks. Pärast lõikamist antakse küünaldele kuju freesi abil ning värvitakse. Pärast kõiki eelnevaid protseduure komplekteeritakse küünlad vastavalt pakendis olevale küünalde arvule, pakendatakse, kiletatakse ning etiketeeritakse.

1.3 Liini SLURR ventilatsioon (V15)
Osad õueküünlad toodetakse plasttopsidesse paigutatuna (nt hauaküünlad). Plasttopside tootmiseks on kasutusel nn SLURR liin. Liinil toimub plasti kuumutamine ja puhumistehnoloogiaga puhutakse sobiliku kujuga topsid. Kuumutamise ja puhumise kamber on varustatud ventilatsiooniga, millest väljuvad liini puhastamiseks kasutatava lahusti heitmed. Topside kuumutus ja puhumisprotsess ise olulist heitmete emissiooni ei põhjusta.
1.4 Õueküünla tsehh (V16, V17)
Õueküünlaid toodetakse õueküünalde tootmisliinil. Õueküünla valmistamiseks liimitakse plekktopsi taht silikooni abil ja seejärel valatakse sinna parafiin või petrolatum vms tooraine. Seejärel parafiin topsis jahutatakse ning küünal läheb pakendamisele.
1.5 Laborid (V18, V19, V20)
Tagamaks toodete kvaliteeti ja arendamaks uusi kvaliteetseid tooteid on ettevõttes arenduslabor (V18) ja kvaliteedilabor (V19, V20). Arenduslaboris toimub suute toodete arendamine ja katsetamine, sh küünalde põletamine. Arenduslaboris põletatav küünalde kogus ei ole niivõrd täpselt määratav, kuna see sõltub uute toodete arendamisest jms. Arenduslaboris põletatav küünalde kogus jääb aga kindlasti väiksemaks kui kvaliteedilaboris põletatav kogus moodustades kuni 2/3 kvaliteedilabori põletusmahust. Kvaliteedilaboris toimub küünalde katsepõletamine (mõõdetakse põlemisaega, kvaliteeti jms), lisaks ruumidele toimub õueküünalde põletamine ka välitingimustes spetsiaalses varjualuses. Kokku põletatakse erinevaid küünlaid päevas kuni 6 kg ehk 365*6= 2190 kg/a. Uuringute kohaselt eraldub eriliigiliste küünalde põletamisel NMVOC-e keskmiselt 5.36 µg/g . ( Candle Science & Testing. 2008. Report on the Ökometric Wax and Emissions Study. Kättesaadav: http://candles.org/wp-content/uploads/2014/05/International-Study-Shows-All-Candle-Waxes-Burn-Alike.pdf). See teeb aastaseks emissiooniks kvaliteedilaborist 0,01 kg NMVOCi. Tegu on väga madala heitkogusega ning seega saab väita, et laborid ei ole heiteallikatena olulised ja neid edaspidi käesolevas LHK projektis heiteallikatena ei vaadelda.
1.6 Süütetoodete tootmine (V21, V22)
Süütetikud/süütetabletid toodetakse sisseostetud puitkiudplaadist, mis tükeldatakse vastavasse mõõtu puidutöökojas ja immutatakse parafiinivannis. Seejärel toimub jahutamine, stantsimine, kastmine süütesegusse, kuivamine ja pakendamine. Süütetikkude puhul (kolmnurksed süütetabletid) toimub peale tahkestumist ühe otsa kastmine väävlisse. Süütetikkude tootmiseks on kasutusel 2,7 m3 parafiinivann. Kokku kasutatakse antud tootmisüksuses u 15 tonni parafiini kuus. Vannis hoitakse parafiini vedelal kujul ehk 100 0C juures. Parafiin tahkestub juba 55-60 0C juures. Vanni kohal olev kohtäratõmbe ventilatsioon on projekteeritud püüdmaks kinni parafiini auru (V21). Samuti on tsehhis üldventilatsioon (V22). Kohtventilatsiooni torustik on käänuline, mis tagab väljajuhitava õhu jahutamise, jahtumise käigus parafiin kondenseerub ventilatsioonitorusse. Väljuv õhk on temperatuuriga 40-50 0C ehk ei saa sisaldada enam parafiini aurulisel kujul. Ventilatsioonitorustik vajab perioodilist vahetamist sinna settinud parafiinikihi tõttu. Sammuti on ebatõenäoline parafiiniaurude väljumine läbi tootmistsehhi üldventilatsiooni, sest aurud jahtuvad tootmisruumis allapoole sulamistemperatuuri. Arvestades parafiinivanni ventilatsiooni ehitust ei käsitleta käesolevas LHK projektis süütetoodete tootmistsehhi kui välisõhu heitallikat. Olulised heitmed tsehhist välisõhku puuduvad. Lahusteid sisaldavaid kemikaale antud tootmisüksuses ei kasutata.
1.7 Palmivaha sulatus (V23)
Teeküünalde tootmise toorainena kasutatakse palmivaha. Palmivaha on looduslik toode, seda toodetakse õlipalmidest. Toore tuleb ettevõttesse sisse kottidesse pakitud graanulitena. Palmivaha sulamistemperatuur on u 50 0C. Küünalde tootmiseks on vaja vaha sulatada vedelasse olekusse. Selleks kasutatakse katlamajas toodetavat soojust. Sulatusruum on varustatud ventilatsiooniga, kuid olulist saasteainete heidet välisõhku antud protsessiga ei kaasne.
1.8 Puidutöökoda (V24, V25)
Süütetoodete tootmiseks kasutatakse sisseostetud puitkiudplaati. Puidutöökojas toimub puitkiudplaadi mõõtu saagimine. Puidutöökoda on varustatud aspiratsioonisüsteemidega. Aspiratsioonisüsteemid koguvad tekkiva puidutolmu ja saepuru, mis suunatakse tsüklonitesse (V24 ja V25), mille püüdeefektiivsus on vähemalt 86 %. Aastas tekib saepuru kokku 360 m3.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Põletusseadmete töö puhul ei ole korrektse hoolduse korral oodata
ülenormatiivseid müratasemeid. Küttesüsteemi rajamisel on lahendatud müraemissiooni küsimused ning sellega on tagatud, et seadmed ei hakka põhjustama piirnorme ületavat müra katlamaja naabruses paiknevatel aladel. Samuti ei ole tegevusega kaasnevana oodata ülenormatiivset vibratsiooni teket või lõhnahäiringut.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Hansa Candle AS Viljandi tehas
Aadress
Vabriku tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
Territoriaalkood
0897
Katastritunnus(ed)
89720:001:0040
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6469811, Y: 592338
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vabriku tn 2 (89720:001:0040). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vabriku tn 2 (89720:001:0040).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Käitis kasutab tootmisvee puurkaevu (katastri nr 7221), mis asub Vabriku tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond (katastritunnus 89720:001:0040).
Puurkaevul on 50 m sanitaarkaitseala.
Ettevõttel on vett vaja tehnoloogilisteks vajadusteks (katlamajas auru tootmiseks, seadmete jahutamiseks ja soojendamiseks, vähesel määral grilltiku tootmise tehnoloogilistes protsessides) rohkem kui 5m3 ööpäevas. Viimase kolme aasta keskmiseks aastaseks veevajaduseks on ettevõttel olnud 10000m3 vett, millest joogi- ja olmevesi ettevõtte töötajate (ca 150 in) tarbeks võetakse vastavalt omavahelisele lepingule AS Viljandi Veevärgiga Viljandi linna ühisveevärgist. Aastatel 2019-2021 on Viljandi Veevärgist ostetud vastavalt 216m3, 577m3, 182m3 vett. Tekkivaid reoveekoguseid arvestatakse kulutatud põhjavee järgi ja suunatakse läbi settemahutite Viljandi linna ühiskanalisatsiooni.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Käitajal on kehtiva vee erikasutusloa nr L.VV/328565 kohaselt kohustus teostada põhjavee arvestust veemõõtja näitude alusel fikseerides veevõtu veemõõtja näidu ja võetud vee kogused kuude lõikes kuu.
Kohustus on kontrollida põhjavee kvaliteeti laboratoorselt lähtudes sotsiaalministri 02.01.2003.a määruse nr 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded" § 8 lg 3. 2. Joogiveeallika kvaliteedi kontrolli teostada üks kord kolme aasta jooksul. Seirata tuleb näitajaid: Ammonium, Kloorid, Naatrium, Nitraat, Nitrit, pH, Raud, Sulfaat, Oksüdeeritavus, Elektrijuhtivus.

Proovi Põhjavee analüüsimiseks võtta vastavuses kehtiva metoodikaga. Keskkonnaministri 06.05.2002 määruse nr 30"Proovivõtumeetodid".
Viimased analüüsid on võetud 09.06.2020. Analüüsid olid teiste näitajate osas korras va üle piirnormi oli raud sisaldus - 341μg/l (piirnorm 200 μg/l).
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Tikuvabriku pk (7221)
Veehaarde kood POH0001326
Puurkaevu katastrinumber 7221
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6469809, Y: 592313
Põhjaveekiht Siluri-Ordoviitsiumi (S-O)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Ei
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Põhjaveevõtt tehnoloogilisteks vajadusteks toimub ühe puurkaevuga (KKR kood PRK0007221). Puurkaev on puuritud 1926. aastal, 180 meetrit sügav ning avab nii Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 17) kui ka Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 21), mis on omavahel hüdrauliliselt seotud. Tikuvabriku puurkaevu tootlikkus on 2 l/s (7,2 m3/h; 172,8 m3/d) alandusel 6,4 m, staatiline veetase 16 m. Kehtiva vee erikasutusloa nr L.VV/328565 lubatakse ettevõttel võtta puurkaevust põhjavett kuni 170 m3 ööpäevas, 15 500 m3 kvartalis, 62 000 m3 aastas.
Veevõtuseadmete iseloomustus Pump - SAER CL95-5T
4” 5,5HP/4kW 380V 16m3 tunnis.
Kasutuses alates 2018.a. novembrist.
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Ettevõte hoiab puurkaevu veearvestid pidevas töökorras ning tagab nende õigeaegse taatlemise. Üks kord kolme aasta jooksul seiratakse põhjavett ammooniumi, elektrijuhtivuse, kloriidide, naatriumi, nitraatide, nitrite, oksüdeeritavuse, pH, raua, ja sulfaatide osas. Veekulu mõõdetakse igakuiselt.
Puurkaevust võetava vee mõõtmiseks kasutatakse kolme veemõõtjat. Viimati on veemõõtjaid taadeldud 01.04.2022.a. ja paigaldatud uued veemõõtjad.
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Lisa 3: j296_2020_0.pdf
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2021 15 500 15 500 15 500 15 500 62 000 170  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 62 000
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Ei
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
 

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Reovee/heitvee käitlemise viis
ÜVK
Heitvee kogus aastas (m³)
Reovesi edastatakse AS Viljandi Veevärgile vastavalt veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügilepingule nr 7626. Reovesi vastab Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja nõuetele. Spetsiifilisi tingimusi reovee, sh ohtlike ainete üldkanalisatsiooni juhtimise osas Hansa Candle AS-le kehtestatud ei ole kuna ohtlike ainete juhtimine kanalisatsiooni on keelatud. Aastatel 2019-2021 oli keskmiseks ärajuhitavaks reovee hulgaks 10060 m3/a.
Ettevõtte nimi, kelle kanalisatsiooni reovesi juhitakse
 
Sademevee käitlemise kirjeldus
 
Vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus
 
Põhjaveevaru uuring
 

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0001001 K1 K1 Katlamaja korsten X: 6469747, Y: 592336 0.63 15 4.439 190 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)
HEIT0001002 V1 V1 Mahutipark X: 6469684, Y: 592289 0.60 3 3.244 80 040522 - Töötlemine orgaanilise keemia tööstuses - orgaaniliste keemiatoodete ladustamine ja käitlemine
HEIT0001003 V2 V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10 X: 6469787, Y: 592352 0.43 8 7.66 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008445 V3 V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11 X: 6469771, Y: 592343 0.28 8 9.03 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008446 V4 V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12 X: 6469783, Y: 592358 0.43 8 7.66 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008447 V5 V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13 X: 6469774, Y: 592354 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008448 V6 V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8 X: 6469780, Y: 592341 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008459 V7 V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7 X: 6469794, Y: 592341 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008460 V8 V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5 X: 6469776, Y: 592333 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008461 V9 V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR X: 6469761, Y: 592356 0.50 12 8.49 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008462 V10 V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 X: 6469781, Y: 592377 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008463 V11 V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 X: 6469768, Y: 592366 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008464 V12 V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14 X: 6469761, Y: 592368 0.32 8 10.37 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008465 V13 V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2 X: 6469754, Y: 592364 0.32 8 10.37 20 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine)
HEIT0008466 V15 V15 Liini SLURR ventilatsioon X: 6469773, Y: 592298 0.25 5 3.40 20 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused)
HEIT0008467 V16 V16 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 1 X: 6469696, Y: 592256 0.50 12 4.67 20 060405 - Muu lahustite kasutamine - liimide ja liimainete kasutamine (sh kleeplindi tootmine)
HEIT0008468 V17 V17 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 2 X: 6469701, Y: 592258 0.50 12 4.67 20 060405 - Muu lahustite kasutamine - liimide ja liimainete kasutamine (sh kleeplindi tootmine)
HEIT0008469 V24 V24 Puidutöökoja ventilatsioon nr 1 X: 6469546, Y: 592326 0.25 3 33.97 20 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)
HEIT0008470 V25 V25 Puidutöökoja ventilatsioon nr 2 X: 6469539, Y: 592323 0.25 10 33.97 20 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
32991 - Muu mujal liigitamata tootmine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
2.462
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul)   1 500 tuh. Nm³
Puidugraanulid   3 043 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Jah
Keskmise võimsusega põletusseadmed
Heiteallika kood Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Keskmise võimsusega põletusseadmete arv Eeldatav töötundide arv aastas Keskmine koormus, % Käitamise alguskuupäev Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
  2.462 1 8 760 90
31.08.2022
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 1 500 tuh. Nm³
Puidugraanulid 3 043 tonni
 
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

LHK projekti koostaja
Nimi
LEMMA OÜ
Registrikood/isikukood
11453673
Postiaadress
Värvi 5, Tallinn, Harjumaa 10621
Telefon
56640060
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
LHK projekti koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:
- Atmosfääriõhu kaitse seadus
- Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“
- Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“
- Keskkonnaministri määrus 24.11.2016 nr 59 Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid
- Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 86 Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid
- Keskkonnaministri 05.11.2017 määrus nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest
väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid“
- Keskkonnaministri määrus nr 31: "Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid", Vastu võetud 01.06.2020
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Kütuste ja põletusseadme andmed on saadud katlamaja käitajalt. Kütusekulu on prognoositud vastavalt põletusseadme töötundidele ja aastas plaanitavale soojusenergia tootmismahule. Teiste kemikaalide ning kasutatava puidu koguste aluseks on võetud eelnevate aastate tootmismahud. Käitise andmeid on täpsustatud ettevõtte esindajaga. Kogused on saadud ettevõtte esindajalt.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Aktsiaselts Hansa Candle tootmisterritoorium asub aadressil Vabriku 2 (katastritunnus 89720:001:0040), Viljandi linn, Viljandi maakond, 71011. EHAK-0897- Viljandi linn; EHAK-0084- Viljandi maakond. Territoorium jääb Vabriku tänava, Vaksali tänava, Metalli tänava ja Reinu tee vahelisele alale.
Maaüksuse pindala on 67697 m 2 ehk 6,7697 ha ning maaüksuste sihtotstarve on 100% tootmismaa. Käitise territooriumiga piirnevad kinnistud on elamu-, äri- ja tootmismaa sihtotstarvetega. Viljandi
linna üldplaneeringu kohaselt on käitise territooriumi juhtotstarbeks esinduslike polüfunktsionaalsete hoonete maa, mis paikneb polüfunktsionaalse keskuse maa vahel. Lähim elamu asub Vabriku tn 10, kaugus ca 70 m ettevõtte territooriumi piirist. Ettevõttele lähemale kui 500 meetrit ei jää looduskaitse objekte ja alasid.
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas.
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Lisa 5: Asendiplaan.pdf
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Hajuvusarvutustes võetakse arvesse maapinna reljeefi vastavalt kõrgusmudelile ning maapinna karedustegurit vastavalt piirkonna maakattele. Paiksete heiteallikate heite leviku modelleerimiseks kasutatavad hajuvusmudelid ei ole võimelised arvestama hoonete mõju hajuvustingimustele ja seega nende olemasolu või puudumine ei mõjuta hajuvusarvutusi. Eelnevalt lähtuvalt puuduvad piirkonnas hajuvustingimusi oluliselt mõjutavad geograafilised ja tehnogeensed objektid.
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos)

Tuulteroos lisatud punktis 5.4.17

Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel
Põletusseadme tööst välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused on määratud arvutuslikul meetodil lähtudes keskkonnaministri 24.11. 2016. a määrusest nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" ja KOTKAS arvutusmoodulist. Tabelis 5.4.7 arvutab KOTKAS süsteem CO2 väärtuse g/s, mis ei ole aga asjakohane (CO2 g/s puudub õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused). 

Lahustite kasutamisel eralduvate heitmete arvutamisel on kasutatud KOTKAS arvutusmoodulit ja metoodikat: Keskkonnaagentuur. Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega. Kättesaadav: https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/loy_metoodika_naidete_ja_kommentaaridega.pdf. Maksimaalsete g/s heitkoguste arvutamisel on kasutatud lisaks Exceli arvutusfunktsioone. Viimistuskemikaalide kasutamisel eralduvate hetkeliste heitkoguste osas on tööajad leitud vastavalt valmististe reaalsele tarbimisele. Vastavalt tarbimisintensiivsusele on leitud igale kemikaalile töötundide arv. 

Puidu silodest väljuvate saasteainete arvutamiseks on kasutatud arvutusmetoodikat: Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. https://znaytovar.ru/gost/2/Vremennye_metodicheskie_ukazan2.html

Parafiini laadimisel ja hoiustamisel mahutist eralduvate saasteainete arvutamiseks on kasutatud Keskkonnaministri määrust nr 31, vastu võetud 01.06.2020.a. "Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid".
Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat
Põletusseade
Põletusseametest välisõhku eralduvate saasteainete arvutamisel on kasutatud KOTKAS arvutusmoodulit. Arvestatud on asjaoluga, et korraga kahte kütuseliiki ei kasutata. Kasutatakse kas maagaasi või puidugraanuleid. Vastavalt kütuseliigile on katelseadmel erinev soojussisendile vastav nimsoojusvõimsus:
  MW Kasutegur, % MWth
Maagaasi põletiga 2.093 0.9 2.326
Pelletipõletiga 2.093 0.85 2.462
Saasteainete aastaseid koguseid arvutades on aastakogusteks võetud suurimat osakaalu andev kütuseliik. KOTKAS arvutusmoodulit on kontrollitud lisatud exeli tabelis.
Kütusekulu arvutatakse B massiühikutest (t) ümber soojusühikutesse (GJ) järgmiselt:
B1 = B×Qri ,GJ, kus
B – kütusekulu vaadeldaval perioodil, t;
Qri – kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;
Leitakse i-nda saasteaine eriheite qi väärtus määruse nr 59 lisast 3–7;
Arvutatakse kütusekulu B1 ja eriheite qi alusel saasteaine heide Mi, vääveldioksiid välja arvatud, kasutades järgmist valemit:
Mi = 10–6 × B1 × qi, t (raskmetallid kg), kus
B1 – kütusekulu vaadeldaval perioodil, GJ;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ; (raskmetallid mg/GJ).
Saasteaine hetkeline heitkogus arvutatakse järgmiselt:
leitakse saasteaine eriheide qi määruse lisast 3–7;
arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine hetkeline heitkogus Mpi, lähtudes põletusseadme nimisoojusvõimsusest, kasutades järgmist valemit:
Mpi = 10–3 × P × qi, g/s, (raskmetallide korral mg/s), kus
P – põletusseadme nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal, MWth;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ (raskmetallide korral mg/GJ).

Süsinikdioksiidi heitkogused leitakse Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 86 „Välisõhku
väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid 1 alusel.
Tegeliku süsinikuheite ja tekkiva süsinikdioksiidi heite arvutamine
(1) Korrutades põletatud kütuse tegeliku süsinikukoguse kütuse oksüdatsioonikoefitsiendiga,
arvutatakse tegelik süsinikuheide (Mc) gigagrammides (GgC), kasutades järgmist valemit:
Mc = 10–3 × B1 × qc × Kc, kus
B1 – kütusekulu (TJ);
qc – süsiniku eriheide (tC/TJ);
Kc – oksüdatsioonikoefitsient.
(2) Eri kütuseliigi põlemisel välisõhku väljutatav CO2-heide (MCO2) arvutatakse gigagrammides
(GgCO2), kasutades järgmist valemit:
MCO2 = Mc × 3,664, kus
Mc – süsinikuheide (GgC).
Piirväärtuste arvutamisel on kasutatud: Keskkonnaministri 05.11.2017 määrus nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid” Lisa 1, tabel nr 1. Piirväärtused on arvestuslikud, tegelikud piirväärtused selguvad mõõtmiste käigus.

Parafiini 
laadimisel ja hoiustamisel eralduvate saasteainete arvutuskäik koos kasutatavate metoodikatega ja valemitega on toodud lisatud exeli failis. Laadimisel eralduvate saasteainete eraldumisel on arvestatud, et korraga laaditakse ühte mahutit. Laadimiskiirus on 33 m3/h. Laetava parafiini kogus 5000 t/a ehk parafiini tihedusega 0,77 t/m3. Parafiini laetakse seega 5000 / 0,77 = 6493,51 m3/a. Kuna parafiini laetakse erinevatel aegadel ja erinevates kogustes eri mahutitesse, siis saasteainete arvutamisel on mahutitesse laaditav parafiini kogus arvutatud protsentuaalselt, arvestades mahuti ruumala ja kogu parafiini kogust aastas.
Näiteks:
Kogu mahutipark kokku on 632m3. Üks 50m3 mahuti moodustab kogu mahutitest 7.911 % (50m3 * 100 / 632m3) = 7,911 % 
Parafiini kogus aastas on 5000 t/a, siis 50m3 mahutisse on parafiini käive 395,57 t/a ehk 395,57 / 0,77 = 513,727 m3/a

Lahusteid sisaldavate valmististe (lahustid, värvid jne) kasutamisel toodete tootmisel lenduvad välisõhku lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ). Lenduvateks orgaanilisteks ühenditeks on väga erineva struktuuri ja koostisega keemilised ühendid. Saasteainete heitkoguste arvutamisel on kasutatud metoodikat: Keskkonnaagentuur. Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega. Kinnitatud 16.04.2013 a Keskkonnaministeeriumi kirjaga nr 12-3/13/3094-2. 
Aastased heitkogused leitakse aastase materjalikulu ja LOÜ sisalduse ning selle lenduva osa järgi. Heitkogused arvutatakse kasutades kemikaali ohutuskaardil esitatud maksimaalset võimalikku vastava LOÜ sisaldust. Kasutatavate kemikaalide nimekiri ja kogused on esitatud lisatud exeli tabelis. Ettevõttes kasutatakse lahusteid erinevate tootmisliinide ja masinate puhastamiseks küünlatootmisjääkidest.

Näiteks: Saasteainete kogused LOÜ-s on võimalik arvutada järgnevalt.

Puhastussprayd kasutatakse 0,071 tonni aastas, LOÜ sialdus on 100 %. Välisõhku eraldub 0,071 tonni lenduvat orgaanilist ühendit. Sealjuures NMVOC (cas 64742-49-0) sisaldus on maksimaalselt 100 %, 2- propanooli sisaldus on 10 %.

Nimetatud ained moodustavad värvi lenduvast osast 100% ning arvutatakse ümber, nii, et 100 +10 = 110, mis võetakse 100 % ning vastavalt suhtele arvutakse saasteainete protsendid LOÜ-s:

2-Propanooli % LOÜ-s = 100 * 10 / 110 =9,09 %

NMVOC % LOÜ-s = 100 * 100 /110 = 90,909 %

Vastavalt % LOÜ-s leitakse saasteaine eralduv kogus t/a :

Saasteaine eralduv kogus = LOÜ kogus (t/a) * saasteaine % LOÜ-s:

2-Propanool = 0,071 * 9,09 / 100 = 0,0065 t/a

NMVOC = 0,071 * 90,909/ 100 = 0,0649 t/a

Saasteainete eraldumine jaguneb ventilatsiooniavade V9-V13 vahel võrdselt.

Hetkeliste heitkoguste leidmiseks on arvutuslikku maksimaalset tööaega. Puhastusspray kasutusintensiivsus on kuni 1 kg/h. Arvutuslik tööaeg on seega 0,071*1000/1=71 tundi/aastas.

Hetkelise heitkoguse leidmine:

2-propanool = 0,0065*1000*1000/(3600*71) = 0,025 g/s

NMVOC = 0,0649*1000*1000/(3600*71) = 0,253 g/s


Puidutolmu arvutus
Pneumotranspordi- või aspiratsioonisüsteemi suunatava puidutolmu aasta kogus tonnides arvutatakse järgmist valemit kasutades:
M = 10-3 * q * q40 * kt * (1-n) * t    ehk   
M = 10-3 * Q * q1 * q40 * kt * (1-n) * t, kus
Q – pneumotranspordisüsteemi tootlikkus, kg/h
Q1 –puidutolmu sisaldus transporditavates puidujäätmetes, % (höövlilaastude ja saepuru korral jääb alla 250 µm puidutolmu sisaldus u 12% juurde. Edaspidistes arvutustes on kasutatud, et puidutolmu sisaldus puidujäätmetes on 12%.
Puidutolmu eriheite q (kg/h) saame, kui leiame pneumotranspordisüsteemi tootlikkuse (Q) ja puidutolmu sisalduse (q1) korrutise.  q = Q * q1
q40 – välisõhku eralduva puidutolmu sisaldus tekkiva puidutolmu üldkoguses, kaaluosades; q40 = 0,03 – tegemist valdavalt saagimisega;
kt – kohtäratõmbe efektiivsus, mis on võrdne 1
n – püüdeseadme efektiivsus vastavussertifikaadi või mõõtmistulemuste järgi
t – tehnoloogiaprotsessi kestus, tundi aastas.
M = 0,001 * 8,242 kg/h * 0,03 * 1 * 12 % * (1 - 0,86) * 8736 h/a = 0,033 t/a
M g/s = 0,033 t/a * 10000000 / ( 8736 h/a * 3600) = 0,001 g/s

 

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allikas Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste Puhastusastme ühik Muu ühik
V24 Puidutöökoja ventilatsioon nr 1 Tsüklon 1 Kord kvartalis visuaalnekontroll, kord aastashooldus ja puhastus PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 86 %  
V25 Puidutöökoja ventilatsioon nr 2 Tsüklon 1 Kord kvartalis visuaalnekontroll, kord aastashooldus ja puhastus PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 86 %  
K1 Katlamaja korsten Multitsüklon 1 Mõõtmiste teel efektiivsust ei kontrollita PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 75 %  
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas K1 Katlamaja korsten
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V1 Mahutipark
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V15 Liini SLURR ventilatsioon
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V16 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 1
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V17 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 2
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V24 Puidutöökoja ventilatsioon nr 1
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas V25 Puidutöökoja ventilatsioon nr 2
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas K1 Katlamaja korsten
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 2.326
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
Multitsüklon, 1tk      
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.60 1 500 tuh. Nm³ PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.0227 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.0227 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.0227 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0996 g/s 2.15712 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0698 g/s 1.512 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0047 g/s 0.1008 t
BC Must süsinik 0 g/s 0.000306 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0 mg/s 0.000076 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0002 mg/s 0.00504 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0.000013 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0003 mg/s 0.006048 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0 mg/s 0.000038 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0 mg/s 0.000756 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0 mg/s 0.000038 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0 mg/s 0.000026 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0 mg/s 0.000554 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.0012 µg/s 0.0252 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0 mg/s 0.000028 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 mg/s 0.000042 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 mg/s 0.000042 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 mg/s 0.000042 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0012 g/s 0.025704 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 2 825.38368 t
Põletusseade
Heite­allikas K1 Katlamaja korsten
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 2.462
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
Multitsüklon, 1tk      
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Puidugraanulid 0.05 16.56 3 043 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.2906 g/s 5.9463 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.2832 g/s 5.7951 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.2906 g/s 5.9463 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.517 g/s 10.582337 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2.9544 g/s 60.470496 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0419 g/s 0.856665 t
BC Must süsinik 0 g/s 0.217316 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0665 mg/s 1.360586 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0014 mg/s 0.02822 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.032 mg/s 0.655097 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0025 mg/s 0.050392 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0492 mg/s 1.007842 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.2605 mg/s 25.800745 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0566 mg/s 1.159018 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0492 mg/s 1.007842 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0012 mg/s 0.025196 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.2462 µg/s 5.039208 mg
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) 0 mg/s 0 kg
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0246 mg/s 0.503921 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0394 mg/s 0.806273 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0123 mg/s 0.25196 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0098 mg/s 0.201568 kg
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 0 mg/s 0.000252 kg
7664-41-7 Ammoniaak 0.0911 g/s 1.864507 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0271 g/s 0.554313 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 0 t
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0 g/s 5 520.633775 t
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Kas soovite kasutada salvestamisel automaatset heitkoguste arvutamist?
Ei
 
Heite­allikas Lahusteid sisaldav kemikaal Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa
Nimetus Tüüp Liik LOÜ-de sisaldus, massi % Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Kemi­kaali kogus aastas, tonni Töö­tundide arv aastas Ohulaused (H) CAS nr Nimetus Heitkogus
SNAP kood Nimetus Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001)
V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10 AlphaJET solvent Lahustipõhine Lahusti 99.38 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.003 3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.069 0.003
V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.016
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11 AlphaJET solvent Lahustipõhine Lahusti 99.38 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.003 3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.069 0.003
V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.016
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12 AlphaJET solvent Lahustipõhine Lahusti 99.38 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.003 3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.069 0.003
V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.016
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13 AlphaJET solvent Lahustipõhine Lahusti 99.38 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.003 3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.069 0.003
V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8 Linx Solvent 1512 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.004 4 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.0043
V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.016
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7 Linx Solvent 1512 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.004 4 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.0043
V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.016
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5 Linx Solvent 1512 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.004 4 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.0043
V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.0162
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR Nitrolahusti 646 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.008 8 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.025 0.0038
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.008 0.0011
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.003 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR Puhastusspray Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.014 14 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 0.013
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 0.0013
V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR Atsetoon Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.016 16 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.056 0.0158
V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 Nitrolahusti 646 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.008 8 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.025 0.0038
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.008 0.0011
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.003 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 Puhastusspray Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.014 14 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 0.013
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 0.0013
V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 Atsetoon Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.016 16 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.056 0.0158
V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 Nitrolahusti 646 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.008 8 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.025 0.0038
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.008 0.0011
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.003 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 Puhastusspray Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.014 14 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 0.013
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 0.0013
V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 Atsetoon Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.016 16 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.056 0.0158
V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14 Nitrolahusti 646 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.008 8 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.025 0.0038
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.008 0.0011
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.003 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14 Puhastusspray Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.014 14 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 0.013
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 0.0013
V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14 Atsetoon Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.016 16 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.056 0.0158
V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2 Nitrolahusti 646 Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.008 8 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.025 0.0038
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.008 0.0011
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.003 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 0.0015
V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2 Puhastusspray Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.014 14 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 0.013
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 0.0013
V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2 Atsetoon Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.016 16 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.056 0.0158
V15 Liini SLURR ventilatsioon White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V16 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 1 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V16 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 1 PENOSIL General Silicone Lahustipõhine Muu kemikaal 0.08 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 3.322 664 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0026
V17 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 2 White Spirit Lahustipõhine Lahusti 100 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.202 40 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.093 0.2019
V17 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 2 PENOSIL General Silicone Lahustipõhine Muu kemikaal 0.08 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 3.322 664 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0026
V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13 Silikoonivõie spray 500 ml Lahustipõhine Muu kemikaal 74.93 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) Muulahustitekasutamine 0.026 26 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 0.016
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0024
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0008
 

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm µg/m³ Suhe Cm / Keskmistamisaeg
V9, V10, V11 , V12, V13 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.29 g/s 1 tund 1 050 µg/m³ 144.534 0.138
24 tundi 350 µg/m³ 6.284 0.018
V9, V10, V11 , V12, V13, N11 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.201 g/s 1 tund 600 µg/m³ 62.301 0.104
24 tundi 200 µg/m³ 2.775 0.014
V9, V10, V11 , V12, V13, N11 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.237 g/s 1 tund 1 950 µg/m³ 66.281 0.034
24 tundi 650 µg/m³ 6.189 0.01
K1, N10, N12, N13 630-08-0 Süsinikmonooksiid 4.224 g/s 8 tundi 10 000 µg/m³ 104.966 0.01
K1, N13 7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.297 mg/s 24 tundi 50 µg/m³ 0.003 0
K1, N10, N12, N13 7446-09-5 Vääveldioksiid 0.04 g/s 1 tund 350 µg/m³ 1.763 0.005
24 tundi 125 µg/m³ 0.803 0.006
K1, N10, N12, N13 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.828 g/s 1 tund 200 µg/m³ 35.451 0.177
1 aasta 40 µg/m³ 1.583 0.04
V9, V10, V11 , V12, V13 , N9, N11 Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.714 g/s 1 tund 600 µg/m³ 71.946 0.12
24 tundi 200 µg/m³ 7.298 0.036
1 aasta 5 µg/m³ 0.423 0.085
K1, V2, V3 , V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 , V12, V13 , V16, V15, V17, V1, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 9.954 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 1 075.173 0.215
24 tundi 2 000 µg/m³ 250.248 0.125
K1, N12, N13 PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.292 g/s 1 aasta 25 µg/m³ 0.756 0.03
K1, N12, N13 PM10 Peened osakesed (PM10) 0.30 g/s 24 tundi 50 µg/m³ 8.609 0.172
1 aasta 40 µg/m³ 0.775 0.019
V9, V10, V11 , V12, V13 , N9, N11 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.057 g/s 1 tund 3 000 µg/m³ 12.461 0.004
24 tundi 1 000 µg/m³ 0.902 0.001
K1 7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.066 mg/s 1 aasta 0.50 µg/m³ 0 0
K1 7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.057 mg/s 24 tundi 0.10 µg/m³ 0.002 0.02
1 aasta 0.01 µg/m³ 0 0
K1 7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.049 mg/s 24 tundi 0.50 µg/m³ 0.001 0.002
K1 7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.049 mg/s 1 aasta 20 ng/m³ 0 0
 
Koosmõju kirjeldus
Hajuvusarvutustel on arvestatud käitisest 500 m raadiusesse jäävaid heiteallikad. Heiteallikate parameetrid ja heitkogused on võetud KOTKAS heiteallikate registrist seisuga 27.06.2022. Tulemuste tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et kontsentratsioon ei saa olla maksimaalne korraga kõigis või enamikus võrgupunktides, vaid ainult vähestes (allatuult). Samuti saasteallikate koosmõju hindamisel on ebatõenäoline, et kõik saasteallikad töötavad korraga täisvõimsusel ning paiknevad üksteise suhtes allatuult.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Katlamaja tegevusega ei kaasne võimalikke lõhnaainete väljutamisi ulatuses, mis võiks põhjustada lõhnaaine häiringutaseme ületamist. Samuti ei kaasne lõhna teket puidutöötlemisega. Ettevõte toodab ka nn lõhnaküünlaid ehk küünlaid mille koostisesse on lisatud lõhnaaineid.
Suuremate partiide tootmisel võib lõhn läbi ventilatsioonisüsteemide jõuda ka välisõhku. Üldiselt on tootmises eesmärk lõhnaained siduda võimalikult küünalde koostissesse, nii et need eralduksid alles põletamisel. Seega on ebatõenäoline lõhnaküünalde tootmisest tulenev oluline lõhnahäiring
välisõhus. Samuti tuleb arvestada, et püütakse toota enamikule inimkonnast meeldiva lõhnaga küünlaid, seega ka lõhna esinemisel võiks seda pidada pigem meeldivaks.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Saasteainete atmosfääris hajumise arvutuseks on kasutatud US-EPA poolt välja töötatud Gaussi difusioonivõrrandil põhinevat arvutusmudelit Aermod. Mudelit kasutati tarkvara AERMOD View abil, mis on toodetud Lakes Environmental Software poolt.
Hajuvusarvutuste teostamisel lülitati käitise tootmisterritooriumi ulatuses arvutus välja.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
2018-2020
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu
  • Õhutemperatuur
  • Õhuniiskus
  • Õhurõhk
  • Sademed
  • Tuul: suund, kiirus
  • Päikesepaiste kestus
Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Viljandi meteoroloogiajaam
Musta tee 9, Viljandi linn, Viljandi maakond
Laius: N 58°22´40´´
Pikkus: E 25°36´01´´
Vaatlusväljaku kõrgus merepinnast: 86,33 m (EH2000)

Viide meteroloogilise mudeli andmetele

Kliimaandmetena kasutati lähima (Viljandi) meteoroloogiajaama kolme järjestikuse aasta vajalikke kliimaandmeid, mis töödeldi AERMOD tarkvara mooduliga AERMET. Kliimaandmed saadi avalikust andmebaasist, mis on kättesaadav ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa Nn ülemise kihi kliimaandmed genereeriti AERMET mooduli abil.

Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta

Maapinna kõrgusandmete arvestamiseks kasutati tarkvara moodulit AERMAP ning andmed pärinevad Maa-ameti vastavast andmebaasist, mis on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3. Kasutati 5 m võrgustikuga andmeid.

Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Hajuvusarvutustel on arvestatud käitisest 500 m raadiusesse jäävaid heiteallikad. Heiteallikate parameetrid ja heitkogused on võetud KOTKAS heiteallikate registrist seisuga 27.06.2022. Koosmõjus on arvestatud järgmiste 500m raadiusesse jäävate heitallikatega:


Naaber nr Tähis Nimetus Ettevõte
       
N1 HEIT0008480 kütusemahuti õhutusseade Viljandi Energiabaas OÜ
N2 HEIT0008483 autotsisternide tankla Viljandi Energiabaas OÜ
N3 HEIT0008482 autotsisternide tankla Viljandi Energiabaas OÜ
N4 HEIT0008487 kütusemahuti õhutusseade Viljandi Energiabaas OÜ
N5 HEIT0008486 kütusemahuti õhutusseade Viljandi Energiabaas OÜ
N6 HEIT0008481 kütusemahuti õhutusseade Viljandi Energiabaas OÜ
N7 HEIT0008479 kütusemahuti õhutusseade Viljandi Energiabaas OÜ
N8 HEIT0008484 kütusemahuti õhutusseade Viljandi Energiabaas OÜ
N9 HEIT0005715 Värviruum VMT Tehased AS
N10 HEIT0005714 Katlamaja VMT Tehased AS
N11 HEIT0006921 Söefilter Viljandi Aken ja Uks AS
N12 HEIT0006922 Katlamaja Viljandi Aken ja Uks AS
N13 HEIT0006923 Katlamaja Viljandi Aken ja Uks AS
N14 HEIT0006854 Ventilatsioon Viljandi Aken ja Uks AS
Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Arvestades kasutatava kütusekoguse planeeritavat hulka ja nende kasutuse iseloomu (kaasa arvatud alternatiivkütusena puidugraanuli kasutuselevõttu), ei ole ette näha ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumist pärast heiteallika töölerakendamist.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Määruse nr 84 § 181 lõike 1 kohaselt koostatakse hajumiskaardid saasteainete kohta, mille arvutuslik sisaldus väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri on koosmõjus suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud AÕKS § 47 lõike 1 ja 2 alusel. Hajuvusarvutusi ei teostatud saasteainete osas, mille heitkogus jääb alla 1 kg/a. Hajuvusarvutused näitavad, et ühegi saasteaine kontsentratsioon koosmõjus ei ole suurem kui 30%. Kaardid on koostatud saasteainete kontsentratsioonide kohta, mille arvutuslik kontsentratsioon ületab 10% piirväärtusest.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Tootmisterritooriumist väljaspool ja lähedalasuvate elamute juures ei esine õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Normtasemete ületamist ei ole oodata. Käitisel puuduvad olulist väliskeskkonnas levivat müra põhjustavad seadmed. Seadmed asuvad käitise siseruumides. Siseruumides kehtestatud töökeskkonnas kehtivad müratasemed ei ületa tootmisterritooriumilt väljuva müra taset.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Heitallikatest suurimat osakaalu annab katlamaja K1, kui soojusenergia tootmiseks kasutatakse puidugraanuleid. Lahustite kasutamisel ja heitallikatest välisõhku heidetavate saasteainete hulk ja kontsentratsioon ei oma olulist mõju.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Ettepanek kehtestada õhusaaste heitkogused vastavalt koondabelis 5.6. toodud väärtustele. Täiendavaid müra ning lõhnainete vähendamise meetmeid ei rakendata.
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Välisõhu saastetaset ettevõtte tootmisterritooriumil mõõtmise teel ei seirata. Tegevusega ei kaasne korrektsete töövõtete rakendamisel ülenormatiivseid saasteainete heitkoguse, lõhna või müra emissioone. Omaseire osas on oluline tootmisvahendite ja ventilatsioonisüsteemide korrashoid ja regulaarne hooldus.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Õhu saasteainete heitnormidest kinnipidamist kontrollitakse ettevõtte poolt olemas olevate võimaluste piires ja vahenditega. Arvestades saasteainete heitkoguseid, siis täiendavaid meetmeid heitmete vähendamiseks ei ole vaja ette näha.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Ei ole oodata muid ebasoodsaid mõjusid.
Muud heite vähendamise meetmed
Muid heitmete vähendamis meetmeid ei rakendata.
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
Kontrollimatuid heiteid ei teki.

5.4.18. Lisad

LHK projekti täiendavad andmed
Tuulte roos
LHK projekti lisad
Lisa 22: Tuulte_roos.pdf

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
K1 Katlamaja korsten PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.2926 g/s 5.946 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.2832 g/s 5.795 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.2926 g/s 5.946 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.5171 g/s 10.582 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 2.9548 g/s 60.47 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0419 g/s 0.857 t  
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 1.2607 mg/s 25.801 kg  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.0271 g/s 0.554 t  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 2 825.384 t  
7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 0.0911 g/s 1.865 t  
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist Tavaheide 0 g/s 5 520.634 t  
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.0665 mg/s 1.361 kg  
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.0566 mg/s 1.159 kg  
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.0492