Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120677
Taotlus T-KL/1013779-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1013779
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
osaühing Lindamäe
Kontaktisik
Donald Agasild
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Maavara kaevandamise loa muutmine vastavalt Saarde vallaga kokkulepitule
Parandustaotluse selgitus
Andmete lisamine
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Maavara kaevandamise luba Tõitoja liivakarjääris
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Kaevandamismasinate tööga seotud häiringud. Müra, vibratsioon ja tolm
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
OÜ Lindamäe
Aadress
Jalaka tn 4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
71102:001:0375
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6446507, Y: 549011
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
15 aastat
Alates
 
Kuni
 

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 946
Maardla nimetus Tõitoja
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Tõitoja liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Ei
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju
Mäeeraldise pindala (ha) 10.93
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)  
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 534
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 49
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve teedeehitus, täitepinnas
Minimaalne tootmismaht aastas 10
Keskmine tootmismaht aastas 36
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 300 tuh m³
10.05.2022
2 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 438 tuh m³
10.05.2022
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1207 - täiteliiv 60 tuh m³ 534 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja OÜ Lindamäe
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/327302
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
20.01.2020
Geoloogilise uuringu aruande nimetus R.Sinisalu, P. Koppel, M. Rass 2016. Töitoja uuringuruumi liiva geoloogiline uuring Pärnumaal (varu seisuga 01.09.2016)
Geoloogiafondi number 8744
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Keskkonnaministri 05.10.2016 käskkiri nr 1-2/16/975
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
05.10.2016
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
GIS ja CAD failid
Lisa 5: Topo_andmed.zip

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.