Menetlus M-120744 » Taotlus T-KL/1013757-5 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1008931-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Eesti Killustik
Kontaktisik
Helen Männamets
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Mäeeraldise laiendamise taotlus katastriüksustele Kiviveski (tunnus: 15905:001:0169; pindala 0,32 ha) ja Kaalukoja (tunnus: 15905:001:0170; pindala 0,02 ha) ja lõunapoolsel lahustükil lamamis
Parandustaotluse selgitus
Korrigeeriti Potsepa III mäeeraldise piiri graafilisel lisal ''Mäeeraldise plaan''ning parandati lamami samakõrgusjoonte fail.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Käesolevaga taotleb ettevõte maavara kaevandamise loa PARM-008 muutmist tulenevalt maapõueseaduse § 66 lõige 1 p. 4, et tagada maardlas ressursi täielik kasutus. Laiendamist taotletakse Potsepa liivakarjääri keskel asuvatele katastriüksustele Kiviveski (tunnus: 15905:001:0169; pindala 0,32 ha) ja Kaalukoja (tunnus: 15905:001:0170; pindala 0,02 ha), kus asuvad kunagi karjääri teenindamiseks rajatud ehitised, mida perspektiivis enam ei vajata. Lisaks taotletakse laiendamist sügavuti Potsepa liivakarjääri lõunapoolse lahustüki lamamis.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Mäeeraldise laiendamisel olemasoleva mäeeraldisel ei muutu Potsepa liivakarjääri keskkonnatingimused ning –häiringud ja tegevuskoht. Vastav info on leitav olemasoleva loa menetluse ajal esitatud andmetes.
Tegevus toimub järgmistel katastriüksustel (süsteem võimaldab automaatselt vormile märkida ainult ühe): 15905:001:0033; 15905:001:0034; 15905:004:0215; 15905:004:0216; 15905:001:0127; 62401:001:1734.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Potsepa liivakarjäär
Aadress
Potsepa liivamaardla, Kõima küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
3746
Katastritunnus(ed)
15905:001:0033
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6468272, Y: 511422
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
22.03.2036

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Vorm ei ole asjakohane.

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Vorm ei ole asjakohane.

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Vorm ei ole asjakohane.

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Vorm ei ole asjakohane.

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Vorm ei ole asjakohane.

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Vorm ei ole asjakohane.

2.11. Tegevushälbed

Vorm ei ole asjakohane.

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Vorm ei ole asjakohane.

2.14. Lähteolukorra aruanne

Vorm ei ole asjakohane.

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Välisõhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva laiendus
Registrikaardi nr 22
Maardla nimetus Potsepa
Maardla osa nimetus Potsepa
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Potsepa liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 3 lahustükki ja 1 auk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Mäeeraldise pindala (ha) 86.17
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 155.77
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 299
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve ehitus, teedehitus, ehitussegud
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 277
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 212.901 tuh m³
31.12.2022
2 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 463.20 tuh m³
31.12.2022
3 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 176 tuh m³
31.12.2022
4 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 152.90 tuh m³
31.12.2022
6 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 8 tuh m³
31.12.2022
15 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 270 tuh m³
31.12.2022
19 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 568 tuh m³
31.12.2022
20 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 288 tuh m³
31.12.2022
24 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 270.40 tuh m³
31.12.2022
25 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 72.10 tuh m³
31.12.2022
26 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 825 tuh m³
31.12.2022
29 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 175 tuh m³
31.12.2022
30 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 508 tuh m³
31.12.2022
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1203 - ehitusliiv   1 459.30 tuh m³
2. 1207 - täiteliiv   2 139.32 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.2009
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Potsepa II uuringuruumi liiva ja kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.04.2009.a.)
Geoloogiafondi number 8087
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 989
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
17.06.2009
Jrk nr 2.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.2017
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Potsepa liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru ümberhindamine (seisuga 25.02.2016)
Geoloogiafondi number 8737
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-2/16/1099
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
04.11.2016
Jrk nr 3.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.2019
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Seletuskiri maavaravaru arvele võtmiseks Potsepa liivamaardlas
Geoloogiafondi number 8958
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-1/18/2750
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
14.12.2018
Jrk nr 4.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
01.01.2021
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Seletuskiri Potsepa liivamaardla maavaravaru plokkide 13-18 aT kvaliteedi täpsustamiseks (varu seisuga 01.11.2020)
Geoloogiafondi number 9433
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/20/3093
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
31.12.2020
Jrk nr 5.
Geoloogilise uuringu loa omaja Osaühing Eesti Killustik
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/333985
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
25.11.2022
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Aruanne Pärnu maakonnas Potsepa IV uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 13.02.2020)
Geoloogiafondi number 9376
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1 17/20/1763
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
22.07.2020
Jrk nr 6.
Geoloogilise uuringu loa omaja Eesti Killustik OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
17.05.2023
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Aruanne maavaravaru arvele võtmiseks ja olemasoleva jääkvaru mahu täpsustamiseks Pärnu maakonnas Potsepa maardlas (varu seisuga 01.01.2022)
Geoloogiafondi number 9579
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/22/1025
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
09.05.2022
 
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
metsamaa ja veekogu

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Keskkonnaamet algatas KMH maavara kaevandamise loa taotluse PARM-008 muutmistaotlusele 26.03.2019 kirjaga nr
12-2/19/135-9. KMH aruanne (Potsepa liivakarjääri laienduse maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju
hindamine. OÜ Alkranel, 2019-2020) on Keskkonnaameti poolt tunnistatud nõuetele vastavaks 23.10.2020 kirjaga nr 6-
3/20/2425-25.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Keskkonnaloa taotluse välisõhu, vee ja jäätmete valdkondasid ei ole esitatud, sest nende osas ei teki võrreldes olemasoleva tegevusega muutusi.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Tegevuse asukoht ei muutu ja uusi kooskõlastusi jmt ei ole seepärast lisatud.