Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120802
Taotlus T-KL/1011710

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1011710
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Noarootsi Osavalla Valitsus
Kontaktisik
Aivo Hirmo
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Noarootsi Osavalla Valitsus taotleb vee erikasutusluba Hara sadamas, Hara külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas. Vee erikasutusega kavandatavaks tegevuseks on Hara sadama faarvaatri süvendustööde teostamine mahus kuni 2510 m³.
Hara sadamas on probleemiks hoovustest tingitud akvatooriumi kinnikasvamine. Sellest tingitult vajab sadam järjepidevat tööd. Sadama faarvaatri süvendamine võimaldab alustel ohutult sadamast välja ja sadamasse jõuda.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Hara sadamas on probleemiks hoovustest tingitud akvatooriumi kinnikasvamine. Sellest tingitult vajab sadam järjepidevat tööd. Sadama faarvaatri süvendamine võimaldab alustel ohutult sadamast välja ja sadamasse jõuda.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Planeeritud vee erikasutustöödega kaasneb ajutine mürafooni tõus, kuid eeldatavalt ei ületa müratase kinnistu piiril sätestatud piirmäärasid müra osas. Tööde piirkonnale lähimad elamud asuvad vahetult Hara sadamas, kuid arvestades tööde mahtu, ei ole müra mõju piirkonna elanikele oluline. Vältimaks kaitstavate lindude võimalikku häirimist pesitsuse ajal on vee erikasutustööd keelatud kevadel 1 aprillist kuni 15 juulini.
Vee erikasutuse käigus ei teki vibratsiooni, mis põhjustaks olulisi muutusi antud piirkonnas. Valguse, soojuse ja kiirguse reostust vee erikasutusega ümbruskonnale ei kaasne. Lõhnareostus on lühiajaline ning ehitustööde aegne ja valdavalt seotud ehitustööde käigus kasutatavate masinate diiselmootoritega. Kõik võimalikud mõjud on ajutise ja lühiajalise iseloomuga.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Hara sadam
Aadress
Hara küla / Harga, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Territoriaalkood
1760
Katastritunnus(ed)
52001:003:0137
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6549914, Y: 472421
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lilleaasa (52001:003:0137). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lilleaasa (52001:003:0137).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates
15.07.2022
Kuni
15.07.2032

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Vee erikasutusega kavandatavaks tegevuseks on Hara sadama faarvaatri süvendustööde teostamine mahus kuni 2510 m³. Vee erikasutustööde ala piirneb kinnistutega, mille katastritunnus on 52001:003:0083, registriosa nr 2290632 ja katastritunnus 52001:003:0084, registriosa nr 2290632. Vee erikasutustööd viiakse läbi Hara lahes, avatud mere alal, ala koordinaadid on:
X Y
6550677 473284
6550663 473298
6550457 473080
6550471 473066
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Viimase kuue aasta jooksul Hara lahes taotleja poolt seiret tehtud ei ole
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Süvendustöid tehakse pumpsüvendajaga ja/või ekskavaatoriga.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Hara laht (Noarootsi vald)
Veekogu kood VEE3204000
Tegevuse tüüp Veekogu süvendamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³ 2 510
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 2 510
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus pinnas
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Ohutuse tagamiseks on vajalik Hara sadama faarvaatri ja sadamasse viiva laevatee süvendustööde teostamine, hinnanguline kogumaht on 2510 m³. Väljasüvendatud
pinnas paigutatakse maismaale ja muulidele
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6550677, Y: 473284
X: 6550663, Y: 473298
X: 6550457, Y: 473080
X: 6550471, Y: 473066
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus 1) Süvendustööde tegemine ei ole lubatud kalade kudeajal ja lindude peamisel pesitsusperioodil 1. aprillist kuni 15.juulini.
2) Süvendustööd tuleb katkestada tuultega keskmisel kiirusel üle 10 m/s,
süvendustöid peab vältima kagutuulte korral.
3) Süvendustööd teostada võimalusel sügisperioodil.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
 
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.