Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121047
Taotlus T-KL/1013865-4

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1007481-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
R Tooted OÜ
Kontaktisik
Ranno Rästas
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Puidujäätmete, pinnasejäätmete ja kivijäätmete vastuvõtt ja taaskasutusse suunamine.
Parandustaotluse selgitus
Korrigeeritud on taotlust vastavalt KeA kirjale 21.10.2022 nr DM-121047-6
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
R Tooted OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on mineraaljäätmete, pinnaste ja puidujäätmete vastuvõtt, töötlemine, ladustamine ning nende taaskasutusse suunamine või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Selleks on ettevõte hankinud sobiva kinnistu, sobivate rajatistega.
Loa taotleja peamiseks tegevuseks on vastu võtta ja töödelda puidujäätmeid ja mineraaljäätmeid, teatud osas ka pinnasejäätmeid.
Käitis, millisele taotletakse luba on varustatud osaliselt betoonalusega ja betoonseintega (silohoidla), misläbi on tagatud materjali püsivus ja paremad ladustamise-töötlemise tingimused ning osaliselt pinnasaladega. Vastuvõetud materjalid on keskkonnaohutud seeläbi on minimeeritud kahjulike elementide avaldumine keskkonnale. Tuhajäätmeid taaskasutatakse Väetiseseaduse alusel (lubiväetisena) kui ka tootmisohje alusel toodud tingimustele ehitusmaterjalina.
Tehniline varustus – betoonist pind, osade puitmaterjalide ja tuhakede jaoks, misläbi on tagatud paremad ladustamistingimused ja tuulekaitse.
Sisendmaterjali, mineraaljäätmed, pinnasejäätmed ja puidud, aastane maksimaalne töötlusmaht kõikide koodide lõikes kokku on ca 58000 tonni, kivi ja pinnasejäätmete suurest erikaalust tulenevalt. Töötluse tulemusena saadakse mineraaljäätmete ja pinnasejäätmete puhul tootetingimustele vastav valmis materjali, milline suunatakse taaskasutusse. Puitjäätmed väärindatakse kütteks, väike osas suunatakse korduskasutusse (nt terved puitalused ja kasutuskõlblikud prussid).
Materjal transporditakse sihtkohta veokitega, ettevõte ise veoteenust ei paku, materjal tarnitakse koostööpartnerite poolt. Materjal laetakse maha vastavalt liigile õigesse tsooni järgides ladustusjooniseid. Maha laetud materjal teisaldatakse hunnikutesse teleskooplaaduriga. Aunad kõrgused ei ületa 5 meetrit, auna pikkused varieeruvad vastavalt töötlustsoonide suurustele.
Protsessi teostamiseks kulub töötluseks tehnikat ja seadmeid, diiselkütust ning inimtööjõud. Protsessis olevaid materjale (kivimid ja pinnased) hoitakse eraldi valmismaterjalidest. Materjalide kaalude fikseerimiseks kasutatakse mahuarvutust, arvestades materjalide erikaalusid. Töötluse joonised on nähtavad lisadest.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid ümbritsevas loodus- ega elukeskkonnas , kuna läheduses ei ole elamupiirkondi, ala asub hajaasustusega piirkonnas, läheduses ei ole loodusakaitsealuseid objekte ega muid tundlike osapooli, millel tegevus võiks mõju avaldada.
Käitluse sisendiks on keskkonnaohutud ja loodussõbralikud materjalid –kivid, pinnased, puidud ja tuhad.
Hajaasustus ja kontrollitud tegevus aitab vältida potentsiaalseid häiringuid. Ei teostata tegevusi suurte tuulte puhul. Tegevusega võib kaasneda vähesel määral müra (seadmete kasutamisest), aga häiringu mõju on lokaalne ja läheduses ei ole elamuid, millisele tegevus mõju avaldaks.
Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga. Väljaspool käitlusala ei ladustata jäätmeid.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Tulika
Aadress
Tulika, Liiva küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
4354
Katastritunnus(ed)
15902:002:0184
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6477335, Y: 516477
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tulika (15902:002:0184). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tulika (15902:002:0184).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Tulika jäätmekäitluskoht
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tulika, Liiva küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 15902:002:0184 X: 6477341, Y: 516506
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Käitluskoht asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Liiva külas, tegemist on hajaasustuse piirkonnaga, elamuid ümberringi on vähe (lähim eluhoone ca 470 m kaugusel, järgmine enam kui 800m), läheduses hooneid ega tööstust pole, ca 1 km kaugusel on vanad laudakompleksid ja hoidlad, millises toimuvad erinevad ladustustegevused. Kinnistu puhul on tegemist hoonestamata objektiga, millisel on silohoidla olnud. Hoidla rajatis on säilinud. Jäätmekäitlustegevuseks on arvestatud kogu kinnistu kuid tsoonid on nähtavad lisadest ladustusjoonistest. Vastu võetud jäätmed ladustatakse üksteisest eraldi, vastavalt ladustusjoonistele.
Olemasolev keskkonnaseisund on hea, ala õhuosa läbib elektriliin, kinnistule pääseb mööda kruusakattega hea kandvusega teed, juurdepääs kinnistule on hea. Kompleksile ligipääs veovahenditega on läbi peavärava, milline on lukustatav. Kinnistu piiratakse aiaga. Viimatine tõkestab, et vöörad isikud pääseks objektile. Kinnistul on nii betoonkattega alad kui ka muldkattega alald, jäätmekäitlustegevus toimub mõlematel aladel, arvestades jäätmete omadusi, mida neil ladustatakse. Materjale ladustatakse alal selliselt, et ei toimuks eri materjalide omavahelist segunemist (arvestatakse materjalide erikaalusid, ilmastikutundlikkust ning nende sobivusi ladustusalade järgi).
Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid, mis avaldaksid mõju ümbritsevale, kuna läheduses ei ole inimtegevust, ala asub hajaasustuspiirkonnas, läheduses ei ole loodusakitsealuseid objekte ega muid tundlike osapooli, millele tegevus võiks mõju avaldada. Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja ei tekita mürahäiringuid käitisest välja (vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga). Tolmuhäiringute ära hoidmiseks või minimeerimiseks arvestatakse klimaatilisi tingimusi - ladustades ja töödeldes jälgitakse ilmastikku, suure tuulega materjalide teisaldamist või hakkimist ei toimu.
Kinnistut kasutatkse kasutusteatise alusel, kinnisasja maaomandi kasutamisõigust kinnitav dokument on leitav lisadest.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Asukoha plaan lisatud, Lisa 1 Tulika kinnistu asukohaplaan. kinnistu asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Liiva külas, tegemist on hajaasustuse piirkonnaga, elamuid ümberringi on vähe. Lähim eluhoone ca 470 m kaugusel, järgmine enam kui 800m, läheduses hooneid ega tööstust pole, ca 1 km kaugusel on vanad laudakompleksid ja hoidlad, millises toimuvad erinevad ladustustegevused. Kinnistu puhul on tegemist hoonestamata objektiga, millisel on silohoidla olnud. Hoidla rajatis on säilinud.

Olemasolev keskkonnaseisund on hea, ala õhuosa läbib elektriliin, kinnistule pääseb mööda kruusakattega hea kandvusega teed, juurdepääs kinnistule on hea.

Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid, mis avaldaksid mõju ümbritsevale, kuna läheduses ei ole inimtegevust, ala asub hajaasustuspiirkonnas, läheduses ei ole loodusakitsealuseid objekte ega muid tundlike osapooli, millele tegevus võiks mõju avaldada. Heitvete ära hoidmiseks on kasutusel vajalikud abinõud. Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja ei tekita mürahäiringuid (vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga). Tolmuhäiringute ära hoidmiseks või minimeerimiseks arvestatakse klimaatilisi tingimusi, ladustades ja töödeldes jälgitakse ilmastikku, suure tuulega materjalide teisaldamist või hakkimist ei toimu.

Sissepääsude juures on pinnase alad ja betoonalad. Sissepääsule on paigaldatud metalltaraga väravad, milline on lukustatavad. Vöörastele ligipääs on tõkestatud.

Kinnistul on põhiliselt mittepõlevad jäätmed, aga teatud määral on ka puitjäätmeid, mis liigituvad põlevjäätmete hulka. Põlevamaterjalide hulk on madal, erinevad metsamajandusjäätmed, alused, puidud ja saepuru, igal juhul alla 1000m3. Sellest tulenevalt pole vajadust ka Päästeameti kooskõlastuse järele.

Käitluskohta vastu võetavate liikide üle arvestuse pidamise aluseks on mahuarvutus vastavate erikaaludega, jäätmed registreeritakse ja peetakse arvestust. Arvestuse pidamiseks on vajalikud vahendid olemas.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 40 500
Jäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 57 900 500 000
Puidujäätmete hakkimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 3 400 50 000
pinnase ja mineraaljäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 53 500 500 000
Pinnase ringlussevõtt R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel 5 500 100 000
mineraaljäätmete ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine 47 000 500 000
Tuhkade taaskasutamine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine 6 500 50 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tulika jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu) 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 01 01 - Puukoore- ja korgijäätmed 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 1 000   1 000 1 000    
15 01 03 - Puitpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 01 - Puit 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
10 01 01 - Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed) 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
10 01 03 - Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 000 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
20 02 02 - Pinnas ja kivid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
01 04 08 - Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
01 04 09 - Liiva- ja savijäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 01 - Betoon 10 000   10 000 10 000 10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 02 - Tellised 2 000   2 000 2 000 2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
2 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 10 000   10 000 10 000 10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 10 000   10 000 10 000 10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 2 000   2 000 2 000 2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
2 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Puitjäätmetest kasutuskõlblike aluste ja korduskasutuseks sobiva puidu eraldamine, mida kasutada korduskasutuse eesmärgil. Materjalide eraldamise eelduseks on, et tegemist on korralike, tervete ja kaubanduslikult korrektsete materjalidega - nt terved prussid, korras puitalused. Kogumisvahendid kogumiseks, laadur materjalide eraldamiseks.
2. Puidujäätmete hakkimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Puitjäätmed võetakse vastu vastavalt kvaliteedile, materjalid ladustatakse eraldi hunnikutesse - töötlemata puit ja töödeldud puit. Töötlemata puhast puitu kasutatakse tugiainena reoveesette protsessi ja töödeldud puitu antakse üle vastavat luba omavatele ettevõtetele.
Seadmete säilimiseks ja kvaliteedi tagamiseks eraldatakse metall. Materjalide vastavuse hindamiseks võetakse proove.
Hakkimine läbi sisseostetud teenuse.
Materjalide teisaldamiseks kasutatakse teleskooplaadurit.
3. Pinnase ringlussevõtt R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel Ringlussevõetavatest pinnase fraktsioonidest võetakse pärast sõelumist pinnaseproovid, et määrata materjali vastavus õigusaktidega. Materjali võrreldakse Keskkonnaminstri määrusega nr 26 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Materjalidest määratakse järgmised ohtlikud ained: plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink ja naftasaadused (süsivesinikud C10-C40, summa). Saadud tulemusi võrreldakse tööstusmaa piirnormidele vastavate näitajatega ning elamumaa piirnormidele vastavate näitajatega. Tulemuste alusel ladustatakse materjalid ka vastavalt hunnikutesse. Kui tulemused vastavad näitajatele, siis antakse pinnas klientidele välja tootena.
Ringlussevõetud materjali üle andmisel kliendile teavitakse klienti sellest, kas üle antav pinnas sisaldavad ohtlikke aineid rohkem kui elamumaale sätestatud piirnormid või mitte. Elamumaa piirnorme ületava pinnase üle andmisel tuleb fikseerida materjali vastuvõtja ning materjali kasutamise asukoht ning neid andmeid vähemalt viis aastat säilitada.
Pinnase sõelumine läbi sisseostetud teenuse (trummelsõel või tekksõel).
Materjalide teisaldamiseks ja laadimiseks kasutatakse teleskooplaadurit ja ekskavaatorit.
4. mineraaljäätmete ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Ringlusse võetavad jäätmekoodid on välja toodud tabelis 2.2, tähistatud toimingukoodiga R5m. Ringlussevõtu aluseks on ettevõtte tegevuse kohta koostatud tootmisohje koos toimivusdeklaratsiooniga, leitav lisadest. Mineraaljäätmete purustamiseks kasutatakse mobiilset lõugpurustit, diiseltoitel (sisseostetav teenus). Purustatud mineraaljääted sõelutakse tekksõela või trummelsõelaga, tagamaks fratsioonid.
Jäätmete laadimiseks ja teisaldamiseks kasutatakse ekskavaatorit ja teleskooplaadurit
5. tuhkade taaskasutamine (väetis) R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Tuhad, millised on kantud väetiseregistrisse taaskasutatakse väetiseaduse kohaselt väetisena, keskkonnaluba annab aluse nimetatud materjali ringlussevõtuks.
Tuhajäätmetest võetakse analüüsid veenudmaks nende vastavuses väetiseseadusele. Igakordse katlamaja (kliendi) puhul esitatakse loa haldurile vastav info.
Juhul kui materjale ei lisata väetiseregistrisse, siis saab neid taaskasutada ehitusmaterjalina vastavalt ohjes toodud nõuetele. Käitlus hõlmab jäätmekoode 10 01 03 ja 10 01 01.
Laadurid materjalide teisaldamiseks ja kuhjamiseks. Teenusena laborid analüüsimisteks.
6. Tuhkade taaskasutamine (täitematerjal) R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Ringlusse võetavad jäätmekoodid on välja toodud tabelis 2.2, tähistatud toimingukoodiga R5m. Ringlussevõtu aluseks on ettevõtte tegevuse kohta koostatud tootmisohje koos toimivusdeklaratsiooniga, leitav lisadest.
Materjalid ladustatakse hunnikutesse vastavalt ladustusplaanile, seejärel neid töödeldakse trummelsõelaga, veendumaks fraktsioonile vastavuses. Materjali kasutatakse ringlussevõtu järgselt materjalina vastavalt ohjest toodule - Toodet ei kasutata kandekonstruktsioonide valmistamisel ega avalikult kasutatavate teede ehitamisel. Materjalist on enne ringlussevõttu võetud analüüsid vastavalt Keskkonnaminstri määruse nr 21 lisa 2 näitajatele. Käitlus hõlmab jäätmekoode 10 01 03 ja 10 01 01.
Laadurid materjalide teisaldamiseks ja kuhjamiseks. Teenusena laborid analüüsimisteks.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tulika jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6477323, Y: 516494 Betoonpind 2 aastat 50 160 17 02 01 - Puit Jah 20 60
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* Jah 30 100
2 X: 6477338, Y: 516419 pinnasala 2 aastat 150 550 02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu) Jah 20 60
03 01 01 - Puukoore- ja korgijäätmed Jah 10 40
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* Jah 40 150
15 01 03 - Puitpakendid Jah 50 150
17 02 01 - Puit Jah 30 100
3 X: 6477364, Y: 516460 pinnasala 2 aastat 50 50 17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* Ei 50 50
4 X: 6477385, Y: 516484 pinnasala 2 aastat 150 130 17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 100 80
20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 50 50
6 X: 6477409, Y: 516558 pinnasala 2 aastat 290 290 01 04 08 - Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07* Ei 25 25
01 04 09 - Liiva- ja savijäätmed Ei 25 25
17 01 01 - Betoon Ei 70 70
17 01 02 - Tellised Ei 20 20
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted Ei 20 20
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei 50 50
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 50 50
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* Ei 10 10
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 20 20
1.1 X: 6477311, Y: 516519 betoonpind 2 aastat 25 50 10 01 01 - Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed) Ei 10 20
10 01 03 - Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk Ei 15 30
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Ettevõtte tegevusega võib kaasneda tolmutamist, puidujäätmete hakkimisel ja pinnaste sõelumisel võib kuivadel perioodil tolmu eralduda, samas on antud tegevuse mõju lokaalne kuna jälgitakse ilmastikku töötlemisel.
Ladustamisel jälgitakse tuulte suunda ja välditakse tööde tegemist suurte tuulte korral.
Ettevõtte tegevusega võib kaasneda vähesel määral müra (liikuvtehnika).
Tuleohu tagamiseks võetakse vastu vaid neid jäätmeliike, mis on taotluses esitatud, välditakse põlevjäätmete suurel hulgal ladustamist, hoitakse kinni ladustusplaanidest.
Lõhnahäiringuid ette ei ole näha näha kuna ei käidelda jäätmeliike, mis põhjustaksid nimetatud häiringuid.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Keskkonnaohutus Keskkonnaohutus on tagatud läbi pädeva personali, kes on instrueeritud ning töö on korduva iseloomuga. Omatakse varasemat kogemust antud töödega seonduvalt. Teadvustatud on erinevate jäätmeliikide spetsiifikat ning nende ladustamiseks sobivatest asupaikadest.
Jäätmete teisaldust ja laadimisi teostatakse tehniliselt korras sõidukitega.
Personali koolitamine, tehniliselt korras ja ohutud seadmed vastavalt töö iseloomule ja materjalile.

Pidev
2. Valve Kõrvaliste isikute sissepääsu tõkestamine. Sissepääsu tõkestamiseks on sissepääsul väravad, mis on suletavad. Ala ümbritsevad pinnasevallid ja kraavitus väldib liikuvtehnikaga ligipääsu.
Pidev
3. Tolmu ja mõjude ohjamine Tolmu ja peenosakeste laialikandmise tõkestamine läbi valitud ladustuskohtade väliterritooriumil. Sõelumistehnika ja purustustehnika on paigaldatud nii, et need jäävad kuhjade vahele, tekitades tuule eest kaitstuse. Laaduriga tihendatakse materjalide välispindasid, mis aitavad tolmu laialikandumist (kivid, pinnased) suurte tuulte puhul tööd seisatakse. Seadmed paigaldatakse tuulte varju. Võimalus kasutada vett materjalide niisutamiseks (puidud, pinnased, kivid). Vastavalt vajadusele
4. Tuleohutus Tööde tegemisel juhindutakse Eestis kehtivatest tuleohutuse
normatiividest. Puidu hakkimisel on keelatud suitsetada ja kasutada lahtist
tuld. Liikuvtehnika on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.
Hoones erinevates töötsoonides on esmased tule- ja muude avarii likvideerimise
vahendid (tulekustutid, vesi).
Pidev
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tulika jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmete käitlus ja õnnetuste ennetamine Ettevõte on varustatud toimivate ja hooldatud seadmetega ning töötajad vajalike töövahendite, töötingimuste ja väljaõppega. Kõikide tegevuste juures arvestatakse kehtivate tervise-, keskkonnakaitse normatiividega, järgitakse tuleohutusnõudeid. Pidev
Õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmed Ettevõtja tagab kõik endast oleneva vältimaks õnnetust. Kui õnnetus siiski ilmneb, teeb kõik endast oleneva õnnetuse mõju vähendamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks. Käitluskohas olev liikuvtehnika on varustatud esmaste tule- ja avariilikvideerimise vahenditega (tulekustuti, absorbent jm). Keskkonnareostuse korral likvideeritakse reostus iseseisvalt või kaasatakse Päästeamet. Igast õnnetusjuhtumist ja avariist, mis mõjutab keskkonda või inimese tervist, teavitatakse viivitamatult loa haldurit ja järelvalvet. Võimalusel võetakse tarvidusele abinõud, mis takistavad reostuse levikut. Õnnetuse ilmnemisel
Alustamisel Kasutatavad tehnika ja seadmed peavad olema tehniliselt korras ja kasutamiseks ohutud. Alustamisel
järelhoolduse kava Tegevus ei eelda järelhoolduse kava olemasolu Jäätmekäitluse lõpetamisel
Lõpetamisel Taastatakse algne olukord, jäätmed antakse enne lõpetamist üle vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele või taaskasutatakse Jäätmeseaduse alusel. Jäätmekäitluse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete ladustamine (R13)
Tehniline varustatus Jäätmete ladustamiseks kasutatakse ekskavaatoreid ja laadureid. Ladustamiseks paigaldatakse materjalid kuhjadesse või ettenähtud alaldele piisavate vahekauguste ja kõrgustega, tagamaks nende püsimine ja ohutus. Ladustamiseks on kasutusel piisavate suurustega tsoonid. Materjalidest eraldatud võõriste kogumiseks on tsoonides kogumisvahendid - big-bagid ja 660l plastist konteinerid.
Parim võimalik tehnika Tehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt, rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. Jäätmete eraldatuse tagamine; kokkusobivuse tagamine. JK PVT BAT 2,e, f.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Puidujäätmete hakkimine
Tehniline varustatus Puidujäätmed eraldatakse materjalid liikide (alused, ehituspuit, oksad) ning töödeldud ja töötlemata puit. Teisaldamiseks kasutatakse laadureid ja ekskavaatorit. Hakkimine toimub perioodiliselt, hakkimise teenust tellitakse koostööpartneritelt.
Parim võimalik tehnika Liikuvtehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt , rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. Tahkete sisendjäätmete sorteerimine. JK PVT BAT 2 g Sorteerimismeetodid; JK PVT ptk 6. Meetodite kirjeldus, p 6.4
Sorteerimismeetodid (käsitsi eraldamine, suurusel põhinev eraldamine)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale. On olemas tehnikaga protsesside teostamiseks. Eraldatud jäätmed ladustatakse ette nähtud tsoonidesse.
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia pinnase ja mineraaljäätmete ladustamine
Tehniline varustatus Pinnase ja mineraaljäätmete ladustamiseks kasutatakse ekskavaatorit ja laadurit. Ladustamiseks paigaldatakse materjalid kuhjadesse või ettenähtud alaldele piisavate vahekauguste ja kõrgustega, tagamaks nende püsimine ja ohutus.
Parim võimalik tehnika Tehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt, rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. JK PVT BAT 2 c Jäätmete jälgimise süsteem; JK PVT BAT 2 e Jäätmete eraldatuse tagamine
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Pinnase ringlussevõtt
Tehniline varustatus Ringlussevõetavatest pinnase fraktsioonidest võetakse pärast sõelumist pinnaseproovid, et määrata materjali vastavus õigusaktidega. Materjali võrreldakse Keskkonnamainstri määrusega nr 26 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Materjalidest määratakse järgmised ohtlikud ained: plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink ja naftasaadused (süsivesinikud C10-C40, summa). Saadud tulemusi võrreldakse tööstusmaa piirnormidele vastavate näitajatega ning elamumaa piirnormidele vastavate näitajatega. Tulemuste alusel ladustatakse materjalid ka vastavalt hunnikutesse. Kui tulemused vastavad näitajatele, siis antakse pinnas klientidele välja tootena.
Ringlussevõetud materjali üle andmisel kliendile teavitakse klienti sellest, kas üle antav pinnas sisaldavad ohtlikke aineid rohkem kui elamumaale sätestatud piirnormid või mitte. Elamumaa piirnorme ületava pinnase üle andmisel tuleb fikseerida materjali vastuvõtja ning materjali kasutamise asukoht ning neid andmeid vähemalt viis aastat säilitada.
Parim võimalik tehnika Pinnasejäätmete sõelumiseks kasutatakse tekksõela või trummelsõela;
jäätmete teisaldamiseks - ekskvaator.
Jäätmete laadimiseks ja ladustamiseks - ekskavaator ja laadur.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 
Jrk nr 5.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia mineraaljäätmete ringlussevõtt
Tehniline varustatus Ringlusse võetavad jäätmekoodid on välja toodud tabelis 2.2, tähistatud toimingukoodiga R5m. Ringlussevõtu aluseks on ettevõtte tegevuse kohta koostatud tootmisohje koos toimivusdeklaratsiooniga, leitav lisadest.
Parim võimalik tehnika Mineraaljäätmete purustamiseks kasutatakse mobiilset lõugpurustit, diiseltoitel (renditakse).
jäätmete teisaldamiseks - ekskvaator.
Jäätmete laadimiseks ja ladustamiseks - ekskavaator ja laadur.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 
Jrk nr 6.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Tuhkade taaskasutamine
Tehniline varustatus Iga katlamaja tuhajäätmed lisatakse väetiseregistrisse, tehakse vastavad analüüsid. Kui ei käidelda väetiseseaduse aluse siis taaskasutakse Jäätmeseaduse alusel.
Parim võimalik tehnika jäätmete teisaldamiseks ja laadimiseks - ekskvaator.
Jäätmete laadimiseks ja ladustamiseks - laadur.
analüüsimiseks - atesteeritud laborid (teenus)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju Tehnika (ekskavaatorid ja laadurid) ekspluateerimise käigus tekkiv süttimise oht läbi tehnilise rikke.
Jäätmete süttimine
Koolitatud personal, läheduses olevad esmased tulekustutusseadmed ja vajadusel Päästeameti kaasamine.
Nõuetekohaste jäätmete vastuvõtt ja käitlemine.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
R Tooted OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on kivi, pinnaste ja puidujäätmete vastuvõtt, töötlemine, ladustamine ning nende taaskasutusse suunamine või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Selleks on ettevõte hankinud sobiva kinnistu, sobivate rajatistega.
Loa taotleja peamiseks tegevuseks on vastu võtta ja töödelda puidujäätmeid ja mineraaljäätmeid, teatud osas ka pinnasejäätmeid.
Käitis, millisele taotletakse luba on varustatud osaliselt betoonalusega ja betoonseintega (silohoidla), misläbi on tagatud materjali püsivus ja paremad ladustamise-töötlemise tingimused ning osaliselt pinnasaladega. Vastuvõetud materjalid on keskkonnaohutud seeläbi on minimeeritud kahjulike elementide avaldumine keskkonnale.
Tehniline varustus – betoonist pind, osade puitmaterjalide ja tuhakede jaoks, misläbi on tagatud paremad ladustamistingimused ja tuulekaitse.
Sisendmaterjali, mineraaljäätmed, pinnasejäätmed ja puidud, aastane maksimaalne töötlusmaht kõikide koodide lõikes kokku on ca 58000 tonni, kivi ja pinnasejäätmete suurest erikaalust tulenevalt. Töötluse tulemusena saadakse mineraaljäätmete ja pinnasejäätmete puhul tootetingimustele vastav valmis materjali, milline suunatakse taaskasutusse. Puitjäätmed väärindatakse kütteks, väike osas suunatakse korduskasutusse (nt terved puitalused ja kasutuskõlblikud prussid).
Materjal transporditakse sihtkohta veokitega, ettevõte ise veoteenust ei paku, materjal tarnitakse koostööpartnerite poolt. Materjal laetakse maha vastavalt liigile õigesse tsooni järgides ladustusjooniseid. Maha laetud materjal teisaldatakse hunnikutesse teleskooplaaduriga. Aunad kõrgused ei ületa 5 meetrit, auna pikkused varieeruvad vastavalt töötlustsoonide suurustele.
Protsessi teostamiseks kulub töötluseks tehnikat ja seadmeid, diiselkütust ning inimtööjõud. Protsessis olevaid materjale (kivimid ja pinnased) hoitakse eraldi valmismaterjalidest. Materjalide kaalude fikseerimiseks kasutatakse mahuarvutust, arvestades materjalide erikaalusid. Töötluse joonised on nähtavad lisadest.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Käitluskoht asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Liiva külas, tegemist on hajaasustuse piirkonnaga, elamuid ümberringi on vähe (lähim eluhoone ca 470 m kaugusel, järgmine enam kui 800m), läheduses hooneid ega tööstust pole, ca 1 km kaugusel on vanad laudakompleksid ja hoidlad, millises toimuvad erinevad ladustustegevused. Kinnistu puhul on tegemist hoonestamata objektiga, millisel on silohoidla olnud. Hoidla rajatis on säilinud. Jäätmekäitlustegevuseks on arvestatud kogu kinnistu kuid tsoonid on nähtavad lisadest ladustusjoonistest. Vastu võetud jäätmed ladustatakse üksteisest eraldi, vastavalt ladustusjoonistele.
Olemasolev keskkonnaseisund on hea, ala õhuosa läbib elektriliin, kinnistule pääseb mööda kruusakattega hea kandvusega teed, juurdepääs kinnistule on hea. Kompleksile ligipääs veovahenditega on läbi peavärava, milline on lukustatav. Kinnistu piiratakse aiaga. Viimatine tõkestab, et vöörad isikud pääseks objektile. Kinnistul on nii betoonkattega alad kui ka muldkattega alald, jäätmekäitlustegevus toimub mõlematel aladel, arvestades jäätmete omadusi, mida neil ladustatakse. Materjale ladustatakse alal selliselt, et ei toimuks eri materjalide omavahelist segunemist (arvestatakse materjalide erikaalusid, ilmastikutundlikkust ning nende sobivusi ladustusalade järgi).
Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid, mis avaldaksid mõju ümbritsevale, kuna läheduses ei ole inimtegevust, ala asub hajaasustuspiirkonnas, läheduses ei ole loodusakitsealuseid objekte ega muid tundlike osapooli, millele tegevus võiks mõju avaldada. Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja ei tekita mürahäiringuid käitisest välja (vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga). Tolmuhäiringute ära hoidmiseks või minimeerimiseks arvestatakse klimaatilisi tingimusi - ladustades ja töödeldes jälgitakse ilmastikku, suure tuulega materjalide teisaldamist või hakkimist ei toimu.
Kinnistut kasutatkse kasutusteatise alusel, kinnisasja maaomandi kasutamisõigust kinnitav dokument on leitav lisadest.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Ettevõtte tegevus ei põhjusta pöördumatuid muutusi piirkonnas. Põhjavee seisukohalt on tegemist suhteliselt kaitstud põhjavee asupaigaga (vastavalt Eesti põhjavee kaitstuse kaardile). Ettevõte peab oluliseks negatiivsete keskkonnamõjude tekkimise vältimist. Selle tagamiseks ei võeta vastu vedelaid jäätmeid, olmejäätmeid, ega materjale mis sisaldavad ohtlikke aineid. Ettevõte ei vaheladusta ega töötle jäätmeid, milliste päritolus ega ohutuses jäätmeid üle andev klient teadmist ei oma. Ca 270m kaugusel jääb lähim puurkaev, millise veehaarde sanitaarkaitseala ei ulatu jäätmekäitlusaldeni samuti on välditud tegevuse mõju põhjaveele Kinnistuid läbib elektripaigaldise kaitsevöönd, milline ei mõjuta planeeritavat tegevust. Audru jõgi jääb enam kui 1000m kaugusele ida suunas. Lähim kultuurimälestis on enam kui 2,5 km kaugusele, sellest tulenevalt ei ole vajadust seda ka eraldi välja tuua. Kinnistust ca 2 km kaugusel on kaitstav looduse üksikobjekt - Malda kadakas (keskkonnaregister KLO4000833). Läheduse puuduvad looduskaitsealad.
Eelnevalt mainitud kitsendused ei ulatu jäätmekäitlusaladeni ning jäätmekäitlustegevus ei avalda negatiivset mõju mainitud elementidele.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Tegevus ei avalda mõju veekeskkonnale, kuna käideldakse vastavaid jäätmeliike. Välisõhu heide jääb alla välisõhu saasteloa künnisvõimsusi.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
-

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Asukohakaart
Ladustustsoonid
Finantstagatis
Kasutusteatis
Tootmisohje