Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121089
Taotlus T-KL/1013528

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1013529
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
NOTE Pärnu OÜ
Kontaktisik
Viive Reiman
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
NOTE Pärnu OÜ taotleb keskkonnaluba, kuna on lisandunud uued heiteallikad ning kasutavate kemikaalide kogus ületab 0,5tonni.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
NOTE Pärnu OÜ tegeleb elektroonika tootmisega. Ettevõtte tegevusaladeks on: sideseadmete tootmine EMTAK - 26301; trükkplaatide tootmine EMTAK - 26121.Ettevõtte töös kasutatakse kemikaale eeskätt elektroonikadetailide puhastamiseks ning osaliselt ka detailide lakiga katmiseks.
Ettevõttes töötab 253 inimest. Töö toimub esmaspäevast-reedeni kahes vahetuses, 16 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 50 nädalat aastas ehk 5600 tundi aastas. Ettevõtte territooriumil on kokku 12 heiteallikat.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Käitis kasutab oma töös kemikaale, mis võivad teoreetiliselt põhjustada lõhnahäiringut. Saasteainete lõhnalävesid on käsitletud Keskkonnaministeeriumi tellitud töös „Välisõhu mitteesmatähtsate saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni välja töötamine“ (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium, 15.11.2017). Käesoleva loataotluse raames teostatud hajuvusarvutuste kohaselt ei ületata ettevõtte tootmisterritooriumist väljapool saasteainete lõhnalävesid.
Kuna käitise tegevus toimub hoones sees ei ole oodata muude käitise tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute tekkimist.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
NOTE Pärnu OÜ tehas
Aadress
Laki tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62514:170:0014
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6470742, Y: 532185
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Laki tn 2 (62514:170:0014). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Laki tn 2 (62514:170:0014).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Reovee ja sademevee puhastamine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
27901 - Muude elektriseadmete tootmine
2651 - Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
2733 - Juhtmestiku tarvikute tootmine
26301 - Sideseadmete tootmine
Põletusseade
Ei
Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Jah
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni
Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 7.895

Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.2. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0004630 V1 Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon X: 6470738, Y: 532173 0.40 8.50 2.47 20 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004631 V2 SMT1 liini ventilatsioon X: 6470771, Y: 532167 0.40 8.50 2.47 200 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004632 V3 SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec X: 6470760, Y: 532170 0.40 8.50 2.47 200 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004633 V4 Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon X: 6470769, Y: 532183 0.25 4 6.32 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004634 V5 Lainemasina ERSA ventilatsioon X: 6470764, Y: 532189 0.25 4 6.32 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004635 V6 Lakiliini ventilatsioon X: 6470741, Y: 532190 0.40 8.50 2.47 20 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004636 V7 Üldventilatsioon nr 1 X: 6470715, Y: 532192 0.80 10 6.369 21 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004637 V8 Üldventilatsioon nr 2 X: 6470748, Y: 532156 0.80 10 6.369 21 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
HEIT0004638 V9 Prindiruumi ventilatsioon X: 6470660, Y: 532202 0.32 2.60 1 20 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
  V10 Stensiilipesur X: 6470780, Y: 532169 0.10 3.50 17.693 27 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
  V11 Lainemasin SEHO ventilatsioon X: 6470766, Y: 532186 0.25 3.50 6.318 27 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)
  V12 Silikoon X: 6470741, Y: 532210 0.40 8.50 2.468 27 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine)

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

LHK projekti koostaja
Nimi
LEMMA OÜ
Registrikood/isikukood
11453673
Postiaadress
Värvi 5, Tallinn, Harjumaa 10621
Telefon
5279790
E-posti aadress
info@lemma.ee
Sissejuhatus
Põhjendus loa taotlemiseks
NOTE Pärnu OÜ-lle lisandusid kolm uut heiteallikat. Ettevõttel on õhusaasteluba vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” (edaspidi määrus 67), lisa kohaselt, kuna heiteallikatest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus on üle 0,5 tonni aastas.
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
- Atmosfääriõhu kaitse seadus, vastu võetud 01.01.2017
- Keskkonnaministri 01. jaanuari 2017. a määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba”.
- Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis".
- Keskkonnaministri 01. jaanuar 2017. a määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid”.
- Keskkonnaagentuur. Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega. Kinnitatud 16.04.2013.a. Keskkonnaministeeriumi kirjaga nr 12- 3/13/3094-2.
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Lähteandmed pärinevad ettevõtte esindajalt ja eelmisest lubatud heitkoguste projektist. Käitise andmeid on täpsustatud ka kohtülevaatuse käigus.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
NOTE Pärnu OÜ tootmishoone asub Pärnu linnas Laki tn 2 (62514:170:0014) ja Laki tn 1 kinnistul (62514:170:0130).
Laki tn 2 maaüksuse pindala on 6741 m2 ehk 0,6741 ha ja maa sihtotstarve on 70% ärimaa ja 30 % tootmismaa.
Laki tn 1 maaüksuse pindala on 3633 m2 ehk 0,3633 ha ja maa sihtotstarve on 100% tootmismaa.
EHAK - 0625 Pärnu ja EHAK – 0067 Pärnu maakond.
Lähim elamu paikneb saasteallikast ca 415 m kaugusel Suur-Jõe tn 71 kinnistul.
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas.
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Hajuvusarvutustes võetakse arvesse maapinna reljeefi vastavalt kõrgusmudelile (5 m täpsusega andmed) ning maapinna karedustegurit vastavalt piirkonna maakattele. Paiksete heiteallikate heite leviku modelleerimiseks kasutatavad hajuvusmudelid ei ole võimelised arvestama hoonete mõju hajuvustingimustele ja seega nende olemasolu või puudumine ei mõjuta hajuvusarvutusi. Eelnevalt lähtuvalt puuduvad piirkonnas hajuvustingimusi oluliselt mõjutavad geograafilised ja tehnogeensed objektid.
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos)

Tuulteroos on lisatud failis.

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas SMT1 liini ventilatsioon
Koormus Tööstus üks vahetus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Lainemasina ERSA ventilatsioon
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Lakiliini ventilatsioon
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 100 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Üldventilatsioon nr 1
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Üldventilatsioon nr 2
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Prindiruumi ventilatsioon
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Stensiilipesur
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Lainemasin SEHO ventilatsioon
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 100 0 0
02 - 03 100 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Silikoon
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Kas soovite kasutada salvestamisel automaatset heitkoguste arvutamist?
Jah
 
Heite­allikas Lahusteid sisaldav kemikaal Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa
Nimetus Tüüp Liik LOÜ-de sisaldus, massi % Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Kemi­kaali kogus aastas, tonni Töö­tundide arv aastas Ohulaused (H) CAS nr Nimetus Heitkogus
SNAP kood Nimetus Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001)
Üldventilatsioon nr 1 Cybersolv 141-R Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.008 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.008
Lakiliini ventilatsioon Humiseal 1B73 Lahustipõhine Lakk 82.979 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.147 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0949
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 0.0271
Prindiruumi ventilatsioon Verdünner VD Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.009 5 600 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0035
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0035
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0014
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0007
Prindiruumi ventilatsioon TPC180-65 Lahustipõhine Värv 46 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.003 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0006
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0003
Üldventilatsioon nr 2 Vigon EFM Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.963 5 600 H220 - Eriti tuleohtlik gaas
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 0.2918
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 0.2918
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 0.2918
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 0.0584
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0292
Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon MultiEx A12 cleaner Veepõhine Värv 14.207 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 8.88 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.042 0.8411
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.021 0.4205
Lakiliini ventilatsioon HumiSeal 1A33 Lahustipõhine Lakk 54.09 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.505 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.008 0.1561
100-41-4 Etüülbenseen 0.002 0.039
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.039
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.039
Lakiliini ventilatsioon HumiSeal Thinner 521 Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.186 5 600 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.007 0.1353
100-41-4 Etüülbenseen 0.002 0.0338
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 0.0169
Lakiliini ventilatsioon HumiSeal Thinner 604 Veepõhine Lahusti 17 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.142 5 600 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0198
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0 0.0044
Lakiliini ventilatsioon 3094 Lahustipõhine Liim 52.941 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Liimiga katmine 0.004 5 600 H301 - Allaneelamisel mürgine
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H224 - Eriti tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H330 - Sissehingamisel surmav
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H361f - Arvatavasti kahjustab viljakust.
H372 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.002
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
Lakiliini ventilatsioon AVR80BA Lahustipõhine Lakk 70 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.11 5 600 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0.077
Lakiliini ventilatsioon CHE1B31CAN Lahustipõhine Lakk 75 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.138 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 0.046
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.002 0.0345
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 0.0115
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0115
Lakiliini ventilatsioon Denatureeritud piiritus Lahustipõhine Lahusti 97.19 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.088 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0815
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.002
Üldventilatsioon nr 2 ELASTOSIL® E41 Lahustipõhine Muu kemikaal 13.785 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.004 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon Atsetoon Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.303 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.015 0.303
Üldventilatsioon nr 2 CF 1 SMD - Oven Clean Veepõhine Muu kemikaal 5.40 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.03 5 600 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0016
Stensiilipesur MULTI-EX-GC Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 1.029 5 600 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 1.029
Silikoon LOCTITE 5366 CLEAR 310ML GB Veepõhine Muu kemikaal 3 060302 - Keemiakaupade tootmine ja töötlemine - polüvinüülkloriidi töötlemine Muu pinna puhastamine 0.157 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0047
SMT1 liini ventilatsioon NC257-2-SAC305 Lahustipõhine Muu kemikaal 5 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.368 5 600 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0184
SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec Ecorel Free 305-6D33 Lahustipõhine Muu kemikaal 5.50 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.016 5 600 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0009
Prindiruumi ventilatsioon HumiSeal Stripper 1063 Lahustipõhine Lahusti 76.071 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.008 5 600 H301 - Allaneelamisel mürgine
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H331 - Sissehingamisel mürgine
H370 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei oleohtlikud)
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0061
Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon Vaseliin Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.127 5 600 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0.127
Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon CHEMB20 Lahustipõhine Lahusti 64 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 2.574 5 600 H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 0.8237
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 0.8237
Üldventilatsioon nr 2 KONTAKT PCC Lahustipõhine Muu kemikaal 96.75 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.156 5 600 H301 - Allaneelamisel mürgine
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H331 - Sissehingamisel mürgine
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H370 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei oleohtlikud)
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 0.0686
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0343
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0343
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0137
SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec NS 257-2 Veepõhine Muu kemikaal 3.10 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.12 5 600 H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.
H362 - Võib kahjustada rinnaga toidetavat last
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H400 - Väga mürgine veeorganismidele
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0036
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
SMT1 liini ventilatsioon PD 955 PV Lahustipõhine Muu kemikaal 60 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.005 5 600 H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0015
Silikoon Proton 703 Lahustipõhine Muu kemikaal 75 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.023 5 600 H315 - Põhjustab nahaärritust NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0172
Üldventilatsioon nr 1 NO-CLEAN FLUX REMOVER Lahustipõhine Lahusti 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.033 5 600 H220 - Eriti tuleohtlik gaas
H222 - Eriti tuleohtlik aerosool
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H400 - Väga mürgine veeorganismidele
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0236
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0071
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0024
Silikoon Momentive TSE392C Veepõhine Muu kemikaal 2 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.026 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.
H370 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei oleohtlikud)
H372 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H400 - Väga mürgine veeorganismidele
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0005
Üldventilatsioon nr 1 IF 8001 Lahustipõhine Muu kemikaal 90 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.006 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H371 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0051
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
Lainemasina ERSA ventilatsioon IF2005 Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.698 5 600 H301 - Allaneelamisel mürgine
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H331 - Sissehingamisel mürgine
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H370 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei oleohtlikud)
H371 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.02 0.402
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.008 0.1675
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0.0838
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0168
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0279
Üldventilatsioon nr 2 ESD Cleaner Veepõhine Muu kemikaal 7.98 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.144 5 600 H302 - Allaneelamisel kahjulik
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H315 - Põhjustab nahaärritust
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H332 - Sissehingamisel kahjulik
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0101
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0014
Üldventilatsioon nr 1 45441 Lahustipõhine Muu kemikaal 30 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.012 5 600 H222 - Eriti tuleohtlik aerosool
H315 - Põhjustab nahaärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0036
Silikoon 3-1944 Veepõhine Muu kemikaal 11.408 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.054 5 600 H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0059
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Lakiliini ventilatsioon CHE1A33NSPB50 Lahustipõhine Lakk 60.645 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus) Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 0.019 5 600 H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0 0.0061
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0031
100-41-4 Etüülbenseen 0 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0008
SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec 96SCLF318AGS88.5 Lahustipõhine Muu kemikaal 30 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.008 5 600 H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H400 - Väga mürgine veeorganismidele
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0004
Silikoon CHEDC744 Veepõhine Muu kemikaal 0.657 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.134 5 600 H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H361f - Arvatavasti kahjustab viljakust.
H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0005
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0002
Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon IF2005 Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) Muu pinna puhastamine 0.698 5 600 H301 - Allaneelamisel mürgine
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H331 - Sissehingamisel mürgine
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H370 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei oleohtlikud)
H371 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.02 0.402
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.008 0.1675
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0.0838
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0168
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0279
 

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade Lahusti (kaasa arvatud kemikaalis sisalduv lahusti) Välisõhku väljutatud LOÜ-de summaarne heitkogus Seotud heiteallikad
Taotletav kogus, t/a LOÜ-de heide väljuvates gaasides LOÜ-de kontrollimatu heide, % lahustite sisendist LOÜ-de summaarne heide LOÜ-de summaarne heide, % lahustite sisendist LOÜ-de summaarne heitkogus Heite­allikas
Prognoositav Mõõtühik Prognoositav Prognoositav Mõõtühik Prognoositav Hetkeline, g/s (täpsus 0,001) Tonnides aastas (täpsus 0,001)
Metalli, plastmassi, tekstiili, kile, kanga ja paberi kattekihiga katmine, v.a rotatsioon-siidtrükk tekstiilile 7.895 23.738 mg C/Nm³ 0     0.238 7.895 Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon
SMT1 liini ventilatsioon
SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec
Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon
Lainemasina ERSA ventilatsioon
Lakiliini ventilatsioon
Üldventilatsioon nr 1
Üldventilatsioon nr 2
Prindiruumi ventilatsioon
Stensiilipesur
Lainemasin SEHO ventilatsioon
Silikoon
 
Lahustid taotletav kokku
7.895
LOÜ-d kokku (tonni aastas)
7.895

5.4.10. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.11. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.12. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm µg/m³ Suhe Cm / Keskmistamisaeg
V1, S5, S6, S1, S4, S14, S2, S13, S3, S8, S12, 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 1.03 g/s 1 tund 1 050 µg/m³ 949 0.904
24 tundi 350 µg/m³ 160 0.457
V6, S6, S4, S12 100-41-4 Etüülbenseen 0.005 g/s 1 tund 600 µg/m³ 5.45 0.009
24 tundi 200 µg/m³ 1.65 0.008
V8, V6, S2, S4, S12, S14 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.013 g/s 1 tund 600 µg/m³ 9.07 0.015
24 tundi 200 µg/m³ 1.95 0.01
V6, V9, V3, S6, S4, S14, S2, S12 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.02 g/s 1 tund 1 950 µg/m³ 10.28 0.005
24 tundi 650 µg/m³ 7.73 0.012
V7, V8, V10, V6, V9, V2, V1, V3, V12, S13 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.321 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 309 0.062
24 tundi 2 000 µg/m³ 135 0.068
V4, V5, V6, V7, V8, S5, S6, S1, S4, S14, S2, S13, S3, S8, S12 Propanoolid Propanoolid 0.085 g/s 1 tund 3 000 µg/m³ 63.827 0.021
24 tundi 1 000 µg/m³ 14.01 0.014
V6, S6, S1, S4, S14, S2, S12 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.019 g/s 1 tund 300 µg/m³ 21.043 0.07
24 tundi 100 µg/m³ 6.365 0.064
V3, V4, V5, V11 7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks 0.52 mg/s 24 tundi 50 µg/m³ 0.207 0.004
 
Koosmõju kirjeldus
Koosmõju tabelist on jäetud välja saasteained, mille aastane kogus ei ületa 1 kg/a või millel puudub õhukvaliteedi piirväärtus.

Hajuvusarvutuses on arvesse võetud, et kõik saasteallikad töötavad korraga. Koosmõjus on arvesse võetud naabrusesse jäävad heitallikad. Koosmõjus on arvesse võetud naabrusesse jäävad Rapla Eesti AS heiteallikad S5, S6, S1, S4, S14, S2, S13, S3, S8, S10, S9, S11, S7, S12.

5.4.13. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.14. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Käitis kasutab oma töös kemikaale, mis võivad teoreetiliselt põhjustada lõhnahäiringut. Saasteainete lõhnalävesid on käsitletud Keskkonnaministeeriumi tellitud töös „Välisõhu mitteesmatähtsate saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni välja töötamine“ (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium, 15.11.2017). Loataotluse raames teostatud hajuvusarvutuste kohaselt ei ületa saasteainete kontsentratsioonid väljapool käitise tootmisterritooriumi lõhnalävesid.

5.4.15. Saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Heitkoguseid mõõdetud ei ole, lähtutud on kehtivast arvutusmetoodikast (keskkonnaministri määrus nr 59) ja KOTKAS arvutusmoodulist.

Saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu

Mõõtmisi ei teostatud.

Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Lahustite kasutamisel eralduvate t/a heitmete arvutamisel on kasutatud KOTKAS arvutusmoodulit. Kuna tegemist on liinidega, on tööajaks arvestatud 5600h aastas.

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Lahustite kasutamisel eralduvate g/s ja t/a heitmete arvutamisel on kasutatud KOTKAS arvutusmoodulit. Lisatud on ka excel, sest osade kemikaalide hetkeline heitkogus on nii v'ike, et KOTKAS arvutab selle nulliks.

Jootemasinate töötamise käigus eralduv tina kogus leitakse, võttes arvesse Incup Elecronics Estonia OÜ 2007 aasta välisõhu saasteloa projekt (OÜ Hendrikson & Ko), mille kohaselt on eralduva tina kogus 0,13 mg/s.
Jootemasinates kasutatav tina kogus on 2507.7 kg/aastas.
Eralduva tina kogus = (0,13 mg/s * 3600) /1000 = 0,468 g / h
Mõlema jootemasina maksimaalne tööaeg on 5600 h/a
Aastas eralduva tina kogus ühe seadme kohta on 0,468 g/h * 5600 h/a = 2620.8 g = 2,6208 kg
Ettevõttes on neli jootemasinat, seega eraldub tina aastas maksimaalselt 2,608 kg * 4 =10.432 kg/a
Manused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Hajumisarvutuste tegemisel lähtuti keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 84, mille järgi võib õhukvaliteedi arvutuslikuks hindamiseks kasutada Gaussi, Euleri, Lagrange’i või muudel samaväärsetel algoritmidel põhinevaid arvutusprogramme, mis vastavad määruse nr 84 § 17 lg 1 p 1 kuni 4 esitatud nõuetele
Saasteainete atmosfääris hajumise arvutuseks on kasutatud US-EPA poolt välja töötatud Gaussi difusioonivõrrandil põhinevat arvutusmudelit Aermod. Mudelit kasutati tarkvara AERMOD View abil, mis on toodetud Lakes Environmental Software poolt. Hajuvusarvutuste teostamisel lülitati käitise tootmisterritooriumi ulatuses arvutus välja.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
2019-2021
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu
  • Õhutemperatuur
  • Õhuniiskus
  • Õhurõhk
  • Sademed
  • Tuul: suund, kiirus
  • Päikesepaiste kestus
Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Türi meteoroloogiajaam
Kaar 25 Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Laius: N 58°48´31´´
Pikkus: E 25°24´33´´

Viide meteroloogilise mudeli andmetele

Aermod tarkvaraga kliimaandmete kasutamiseks töödeldi neid AERMOD tarkvara mooduliga AERMET. Kliimaandmed saadi avalikust andmebaasist, mis on kättesaadav ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa Nn ülemise kihi kliimaandmed genereeriti AERMET mooduli abil.

Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta

Maapinna kõrgusandmete arvestamiseks kasutati tarkvara moodulit AERMAP ning andmed pärinevad Maa-ameti vastavast andmebaasist, mis on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3. Kasutati 5 m võrgustikuga andmeid.

Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Hajuvusarvutustel on arvestatud käitisest ca 500 m raadiusesse jäävaid heiteallikad. Heiteallikate parameetrid ja heitkogused on võetud KOTKAS heiteallikate registrist, seisuga 11.04.2022.

Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Arvestades kasutatavate kemikaalide hulka ja nende kasutuse iseloomu, ei ole ette näha ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi piirväärtuste ületamist.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Määruse nr 84 § 181 lõike 1 kohaselt koostatakse hajumiskaardid saasteainete kohta, mille arvutuslik sisaldus väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri on koosmõjus suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud AÕKS § 47 lõike 1 ja 2 alusel. Hajuvusarvutusi ei teostatud saasteainete osas, mille heitkogus jääb alla 1 kg/a. Hajuvusarvutused näitavad, et atsetooni kontsentratsioon koosmõjus on suurem kui 30%. Kaardid on koostatud suurimat saasteainete kontsentratsioonide kohta.

Manused

5.4.16. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Tootmisterritooriumist väljaspool ja lähedal asuvate elamute juures ei esine õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Käitise tegevusest tulenevalt ei ole oodata välisõhus leviva müra ületamist. Seadmed asuvad tootmisterritooriumil asuva tootmishoone siseruumides. Seadmete töö puhul ei ole korrektse hoolduse korral oodata ülenormatiivseid müratasemeid, mis võiks kanduda hoonest väljapoole.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Kõrgeim kontsentratsioon piirväärtuse suhtes saavutatakse atsetooni osas (1h kontsentratsioon 949 ∑Cm µg/m3), suhtarv 0,904 ning 24h kontsentratsioon 160 ∑Cm µg/m3), suhtarv 0,457.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Piirväärtuste ületamist pole oodata seega ei tehta ka ettepanekut heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete rakendamiseks. Vajalik on tavapärane heast tööpraktikast lähtumine (hoida uksed, aknad suletud) ja nõuetekohase hoolduse teostamine seadmetele.
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Välisõhu saastetaset ettevõtte tootmisterritooriumil mõõtmise teel ei seirata. Tegevusega ei kaasne korrektsete töövõtete rakendamisel ülenormatiivseid saasteainete heitkoguse, lõhna või müra emissioone. Omaseire osas on oluline tootmisvahendite ja ventilatsioonisüsteemide korrashoid ja regulaarne hooldus.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Piirväärtust ei ületata, meetmeid ei ole vaja rakendada.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Ei ole oodata muid ebasoodsaid mõjusid.
Muud heite vähendamise meetmed
Muid heitmete vähendamis meetmeid ei rakendata.
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
Kontrollimatuid heiteid ei teki.

5.4.17. Lisad

LHK projekti täiendavad andmed
Tuulteroos on lisatud manusena.
LHK projekti lisad
Lisa 42: Tuulteroos.pdf

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³ Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Üldventilatsioon nr 1 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s 0.0501 t    
Üldventilatsioon nr 2 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.054 g/s 1.1294 t    
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.006 g/s 0.127 t    
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0 g/s 0.0004 t    
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0 g/s 0.0004 t    
Stensiilipesur NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.051 g/s 1.024 t    
Lakiliini ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.044 g/s 0.884 t    
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.001 g/s 0.0315 t    
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) Tavaheide 0.017 g/s 0.332 t    
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.005 g/s 0.0858 t    
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.005 g/s 0.102 t    
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.004 g/s 0.077 t    
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.0258 g/s 0.519 t    
Prindiruumi ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0 g/s 0.0167 t    
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0 g/s 0.0014 t    
SMT1 liini ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s 0.02 t    
Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.035 g/s 0.698 t    
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.008 g/s 0.1675 t    
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.004 g/s 0.0838 t    
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks Tavaheide 0.13 mg/s 2.621 kg    
Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.166 g/s 3.339 t    
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.015 g/s 0.303 t    
Lainemasina ERSA ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.035 g/s 0.698 t    
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.008 g/s 0.1675 t    
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.004 g/s 0.0838 t    
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks Tavaheide 0.13 mg/s 2.621 kg    
SMT2 liini ventilatsioon ja Soltec NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0 g/s 0.006 t    
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks Tavaheide 0.13 mg/s 2.621 kg    
Silikoon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s 0.0294 t    
Lainemasin SEHO ventilatsioon 7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks Tavaheide 0.13 mg/s 2.621 kg    
 
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
100-41-4 Etüülbenseen 0.0858 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.1024 t
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.246 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.332 t
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.4935 t
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.303 t
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks 10.484 kg
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.5194 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 7.8946 t

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Riigilõiv
Lisa 43: riigiloiv.pdf