Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121265
Taotlus T-KL/1013959-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1006327-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Tehnomarket recycling OÜ
Kontaktisik
Mark Dudorin
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Ettevõte taotleb keskkonnaluba seonduvalt sooviga alustada ohtlike- ja tavajäätmete (peamiselt metallijäätmete) käitlusega (vastuvõtt, sorteerimine/demonteerimine, vaheladustamine ning taaskasutusse, sh korduskasutusse suunamine) aadressil Raba tn 28, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Parandustaotluse selgitus
Vanarehvide korduskasutustoimingute ja finantstagatise kalkulatsiooni täiendamine. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isikuga seonduvad muudatused.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõtte tegevuse eesmärk on suunata võimalikult suur hulk käideldavaid jäätmeid läbi jäätmekäitluskohas teostatavate tööprotsesside taaskasutusse, edendamaks Eesti ringmajandust ja vähendamaks keskkonnale tekitatavat koormust.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ettevõtte jäätmekäitlusprotsessid on kontrollitud, teostatud pädevaid inimesi ja töökorras tehnikat kasutades ning seetõttu puuduvad ka olulised keskkonnahäiringud.
Vähesel määral võib jäätmekäitlus tekitada müra- või tolmu, kuid see on lokaalne ning ei kandu ettevõtte kasutatavalt territooriumilt väljapoole. Jäätmekäitlusest tuleneda võivate keskkonnahäiringute vältimiseks järgitakse ettevõttes rangelt Eestis kehtivaid keskkonnaalaseid õigusakte ning jäätmekäitluses rakendatavaid parimaid tehnoloogiaid, püüdes viimaseid juurutada võimaluste piires ka oma ettevõtte igapäevatöös.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Raba tn 28 jäätmekäitluskoht
Aadress
Raba tn 28, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62504:060:0220
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473809, Y: 530273
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Raba tn 28 (62504:060:0220). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Raba tn 28 (62504:060:0220).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Raba tn 28 jäätmekäitluskoht
Kood JKK3700473
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Raba tn 28, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 62504:060:0220 X: 6473809, Y: 530274
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U11 - Metallijäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U13 - Autolammutuskoda
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Ettevõtte territoorium asub 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistu loodeosas.
Jäätmekäitluskoht külgneb lõuna-lääne ja kagu-ida suundades transpordimaa (Savi ja Raba tänavad), põhja suunas tootmismaa ning loode suunas äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega.
Lähim elamumaa sihtotstarbega kinnistu paikneb jäätmekäitluskohast ca 250 meetri kaugusel lääne suunas, teisel pool Savi tänavat.
Ettevõtte territooriumil ei esine loodusvarasid, ei paikne märgalasid, pinnavorme ega metsi, mis saaksid kavandatava tegevuse tõttu mõjutatud. Kinnistul ja selle lähipiirkonnas puuduvad keskkonnaregistri
andmetel looduskaitseliste piirangutega alad, Natura 2000 kaitsealad, kaitsealuste liikide
kasvupaigad, väärtuslikud kooslused ning teised nähtused, millega kaasneksid
looduskaitselised kitsendused.
Põhjavesi selles piirkonnas on kaitstud.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Kinnistu lähiaadress Raba tn 28,  Pärnu linn 80041.
OÜ Tehnomarket recycling on OÜ-lt Siegel Pärnu rendile võtnud 1160 m2 suuruse osa kinnistust, samuti 185 m2 suuruse osa sellel asuvast angaarist.
Renditav ala on aiaga ülejäänud territooriumist eraldatud. 
Jäätmekäitluseks kasutatavad väliplatsid on asfaltkattega.
Territooriumil ja hoones rakendatakse valvekaamerate ja liikumisanduritega kombineeritud valvesüsteemi.

Renditav hooneosa, kus teostatakse ohtlike jäätmete, elektroonika jm jäätmete käitlust, ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Hoones ladustatakse jäätmeid vastavalt jäätmeliigile nii konteinerites, mahutites, big-bag'ides kui ka virnastatult.

Asfalteeritud väliplatsidel, kus teostatakse peamiselt mustmetallide käitlust, puudub sadevete kogumissüsteem. Mahalangenud sademed aurustuvad platsidelt aja jooksul või imbuvad territooriumil asuvatesse haljasribadesse. Väliplatsidel ladustatakse aunades vaid sorteerimata mustmetalle ja demonteeritud autokeresid. Teised jäätmed on ladustatud vaid konteinerites.

Jäätmekäitluskoht on varustatud absorbeerivate toodetega lekete vm. avariide tagajärgede likvideerimiseks.

Jäätmekäitluskoha tööaeg
E-R 9-17 L 9-15 

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete sorteerimine, sh metallijäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 20 000 25 000
Jäätmete ümberpakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1.50 10
Jäätmete korduskasutusse suunamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 5 10
Jäätmete korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 100 200
Jäätmete sorteerimine, romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 000 1 500
Jäätmete korduskasutusse suunamine R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 1 500 2 000
Jäätmetesorteerimine, elektri ja elektroonikajäätmete demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 700 1 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Raba tn 28 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 10 - Metallijäätmed 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 4 800   4 800 4 800 4 800 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
11 05 01 - Kõvatsink 900   900 900 900 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 7 7   7    
15 01 04 - Metallpakendid 900   900 900 900 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
90 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 10 01* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud mustmetallpakendid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
3 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 0.50 0.50   0.50    
16 01 03 - Vanarehvid 5 5   5 5 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 04* - Romusõidukid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 0.70 0.70   0.70    
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* 2 2   2 2 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 16 - Vedelgaasimahutid 0.50 0.50   0.50 0.50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 17 - Mustmetallid 350 150 200 350 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
150 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 18 - Värvilised metallid 250 50 200 250 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 19 - Plastid 2 2     2 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 20 - Klaas 3 3     3 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 100 100   100 100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* 0.40 0.40   0.40 0.40 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50 50   50    
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
30 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 01* - Pliiakud 303 3 300 303 3 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 0.25   0.25 0.25 0.25 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 08 01 - Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid) 1   1 1 1 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
16 08 03 - Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid 0.25   0.25 0.25 0.25 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 02 - Alumiinium 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 03 - Plii 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 04 - Tsink 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 - Raud ja teras 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 01 - Raudteerööpad 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 06 - Tina 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 07 - Metallisegud 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
8 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 10* - Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 90 90   90    
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 90 90   90    
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 04 - Plastid ja kummi 20 20   20    
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* 30 30   30    
20 01 40 - Metallid 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Jäätmete sorteerimine, sh metallijäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Ohtlikud jäätmed (jäätmekoodid 15011001*, 170409*, 170410*):
Ohtlikud jäätmed veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse, metallijäätmetel kontrollitakse ka kiirgustaset ning vormistatakse vajalikud kaalumis- jm. vastuvõtudokumendid, sh. ohtlike jäätmete saatekirjad.
Kõrgema kiirgustasemega metallijäätmeid vastu ei võeta ning sellest informeeritakse Keskkonnaametit ning oodatakse juhiseid edasiseks tegutsemiseks.
Vastuvõetud ohtlikud jäätmed sorteeritakse kõik vaid betoonpõrandatega hoones sees.
Ohtlike jäätmete hulgas sisaldub mitteohtlikke metalliliike jm. materjale, mis eraldatakse käsitsi lõikurit, kaablikoorijat vm. käsitööriistu või mehhanisme kasutades.
Sorteerimise järgselt ladustatakse jäätmed vastavalt jäätmeliigile hoones (ohtlikud jäätmed, värvilised metallid jt) või väliplatsidele multilift- vm metallkonteineritesse (mustmetallid ja muud tavajäätmed).
Peale ajutist vaheladustamist toimub kõikide jäätmete transport ja üleandmine teistele vastavaid keskkonnalubasid omavatele isikutele.
Töövõtted:
Ohtlike ainetega määrdunud metallpakendid puhastatakse puhastuskaltsudega, samuti eraldatakse (ketaslõikuriga) võimalusel puhtad metallosad (näiteks kinnitused, kaaned vm.) ning eraldatud jäätmeid käideldakse edaspidi tava- ja ohtlike jäätmetena. Puhastamisele kuuluvad ainult need pakendid, millel on visuaalselt tuvastatav sisu ja mis on kergelt puhastatavad (N. 200-liitrised pealmise kaanega õlivaadid, IBC- plastkonteinerid jne.).
Kui võimalik, eemaldatakse pakendilt ka saastumata osad (kaaned, kinnitused jms.). Kasutatud puhastuskaltsud antakse üle teistele jäätmekäitlejatele. Kleepuvad vms. pakendeid ei puhastata ning antakse teistele jäätmekäitlejatele.

Ohtlike ainetega saastunud metallide hulgast eraldatakse mitteohtlikud materjalid (metallijäätmetelt lõigatakse ketaslõikuriga või presskääridega puhtad tavametallosad jne.)

Ohtlike ainetega määrdunud või põlevkivitõrva sisaldava isolatsiooniga kaableid puhastatakse käsitööriistu kasutades, eraldades isolatsioonikihi (käideldakse edasi ohtlike jäätmetena) ja metalli (kuna see on puhas metall, siis käideldakse edasi tavametallijäätmetena). Võimalusel kasutatakse kaablikoorimismasinat. Kaablijäätmed purustatakse vajadusel kaablipurustis.

Tavajäätmed (jäätmekoodid 020110, 101099, 110501, 120101, 120103, 150104, 170401... 170407, 170411, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140):
Jäätmed veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse, metallijäätmetel kontrollitakse ka kiirgustaset ning vormistatakse vajalikud kaalumis- jm. vastuvõtudokumendid.
Kõrgema kiirgustasemega metallijäätmeid vastu ei võeta ning sellest informeeritakse Keskkonnaametit ning oodatakse juhiseid edasiseks tegutsemiseks.
Kõik vastu võetud metalli- jm. tavajäätmed sorteeritakse betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones ning ladustatakse sorteerimise järgselt vastavalt jäätmeliigile konteineritesse väliplatsidel (osad värvilised ja kõik mustmetallid ning muud jäätmed) kui ka hoonesse (osad värvilised metalliliigid).
Metallijäätmed sorteeritakse margilisuse järgi. Vajadusel teostatakse hoones eelnevalt ka gabariiti lõikamine, eraldades ka mittemetalsed jäätmed, mis ladustatakse sarnaselt metallijäätmetega eraldi, vastavalt jäätmeliigile.

Jäätmete vastuvõtmisel (näiteks vastuvõetud konteineri tühjakskallamisel võib konteineri põhjas olla eelmisest veost jäänud prahti jm. jäätmeid) või sorteerimisel tekkivad jäätmed (segapraht, muud materjalid ja segud) ladustatakse eraldi, vastavalt jäätmeliigile ning antakse hiljem üle teistele jäätmekäitlejatele.
Peale ajutist vaheladustamist toimub kõikide jäätmete transport ja üleandmine teistele vastavaid keskkonnalubasid omavatele isikutele.
Transpordil kasutatakse nii omi kui ka teenusepakkujate veokeid.
Jäätmekäitluse tehnilised vahendid:
Kiirgusmõõteriist (portatiivne), analüsaator Niton
Auto- ja põrandakaalud
Kahveltõstuk Nissan
Kaablikoorimispink
Käsitööriistad, ketaslõikurid jms.
Metallkonteinerid (nii väikesed kui ka multilift-tüüpi)
2. Jäätmete sorteerimine, elektri- ja elektroonikajäätmete demonteeerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Tavajäätmete hulka kuuluvad elektri- ja elektroonikajäätmed (jäätmekoodid 16021401, 160216, 16029801). Jäätmekoodi 160216 nimetuste all käideldakse vaid metallijäätmeid. Jäätmed veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse ning vormistatakse vajalikud vastuvõtudokumendid.
Vastuvõetud elektri- ja elektroonikajäätmeid käideldakse (sorteeritakse/demonteeritakse) ainult betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones sees. Ladustamine võib lisaks toimuda ka väliplatsidel, kuhu need ladustatakse kaanega suletavatesse metallkonteineritesse.
Töövõtted:
Elektri- ja elektroonikajäätmete sorteerimine/demonteerimine teostatakse vaid hoones sees (töö käigus teostatakse seadmetelt katete, kaante jm. erinevatest metallidest osade eraldamine lõikuriga vm. meetodeid kasutades jne.). Lisaks teostatakse muud toimingud kooskõlas Keskkonnaministri 09.02.2005a määruse nr. 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” nõuetega, samuti teostatakse korduskasutatavate osade eraldamine ning ladustamine samas hoones sees.
Kuna demonteerimisel kasutatakse "kuivtehnoloogiat", siis puudub reovee teke. Vajadusel asetatakse demonteeritava, vedelikke sisaldada võiva elektroonikaromu alla kogumisnõu, vann vms. ning see vedelik kogutakse hiljem 200- liitrisesse metallvaati või 1 m3 plastmahutisse.
Edasti teostatakse sorteeritud/demonteeritud jäätmete vedu ning taaskasutamiseks üleandmine (ümbertöötlemiseks) vastavaid keskkonnalubasid omavale isikule.
Kõikidest probleemtoodete demonteerimisest tekkivad jäätmed kajastatakse hiljem aruandluses 8- kohaliste jäätmekoodidega.
Jäätmekäitluse tehnilised vahendid:
Auto- ja põrandakaalud
Kahveltõstuk Nissan
Käsitööriistad, ketaslõikurid jms.
Metallkonteinerid (nii väikesed kui ka multilift-tüüpi)
3. Jäätmete sorteerimine, romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Romusõidukite jäätmed (jäätmekood 160104*) veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse ning vormistatakse vajalikud ohtlike jäätmete saatekirjad jm.
vastuvõtudokumendid. Lisaks võetakse vastu ka sõidukite demonteeritud jäätmeid (jäätmekoodid 160106, 160116, 160117, 160118, 16012201), mida tarnivad näiteks autolammutuskojad.
Romusõidukite jäätmete transpordiks kasutatakse renditavaid või oma veokeid, millised kasutavad vedelikekindlate põhjadega metallist multilift-konteinereid. Samuti tellitakse vajadusel teenust vastavalt veoettevõttelt.
Romusõidukite veol kontrollitakse eelnevalt, et sellest ei lekiks õli vm. vedelikke.

Jäätmed võetakse vastu ja kaalutakse ettevõtte jäätmekäitluskohas asuval autokaalul.
Vastuvõetud romusõidukite jäätmeid käideldakse (sorteeritakse/demonteeritakse) ainult betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones sees.

Käitlustoimingud romusõidukiga:
1. Aku eemaldamine
Klemmid ühendatakse lahti ning aku paigaldatakse spetsiaalsesse happekindlasse konteinerisse, mis asub samas hoones.
Müügikõlblikud akud suunatakse müüki, müügikõlbmatud antakse hiljem üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
2. Konditsioneerist (kui on) täiteaine eraldamine
Konditsioneerist eraldatakse täiteaine vastava seadmega (teenus ostetakse sisse).
3. Mootoriõlide, jahutus- jm. vedelike eraldamine
Vedelikujäätmed hoiustatakse vastavalt markeeritud 200-liitristes vaatides samas hoones selleks eraldatud alal.
Hiljem antakse jäätmed üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
5. Õlifiltrite eraldamine
Õlifiltrijäätmed kogutakse vastavalt markeeritud kogumismahutites samas hoones selleks eraldatud alal.
Hiljem antakse ohtlikud jäätmed üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
6. Plahvatusohtlike turvapatjade (kui on) käivitusseadmete eraldamine. Tellitakse seadmete demonteerimine ning üleandmine vastavat käitlusluba omavale ettevõttele.
Hiljem antakse jäätmed üle vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
7. Erinevate sõidukiosade (veermik, mootor, rehvid, jms.) eraldamine.
Kui tekib sobiv ja majanduslikult tasuv turunõudlus, demonteeritakse romusõidukilt ka korduvkasutuseks kõlbulikud sõidukiosad, mis ladustatakse hoones eraldi ning realiseeritakse kaubana.
Demonteeritud osad/detailid/materjalid ladustatakse hoones või konteineritesse väliplatsile. Demonteeritud sõidukikeresid ladustatakse väliplatsil.
Hiljem antakse kõik jäätmed üle teistele jäätmekäitlejatele.

Püsivalt orgaaniliste saasteainete (POS-ide) sisaldus ei ole ettevõtte poolt käideldavatel romudel väga tõenäoline. Siiski kontrollitakse demonteeritud detailide (näiteks armatuurlaua plastosad, jäätmekoodiga 160119) sellekohast võimalikku märgistust, et nimetatud mittemüügikõlblikud osad ei satuks ladestamisele suunatavate jäätmete hulka ning antaks üle koostööpartneritele, kes omavad luba nimetatud jäätmeliigi käitlemiseks.
Romusõiduki lammutamise järgselt edastab ettevõte elektrooniliselt majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisas 2 nimetatud lammutustõendi Transpordiametile mootorsõiduki registrist kustutamiseks.
Demonteeritud romusõidukite osade (näiteks autolammutuskodadelt) vastuvõtmisel teostatakse sorteerimist vaid vajadusel: hoones eemaldatakse metalldetailide küljest mittemetalsed osad, mis ladustatakse väliplatsile konteineritesse. Näiteks võib teiste jäätmekäitlejate-autolammutuskodade juurest toodud metallide külge jäänud olla mõningaid plastdetaile vms. Samuti eemaldatakse sõidukite katalüsaatoritel vajadusel neid ümbritsev metallkest.
Eelnimetatatud materjalid eemaldatakse, tagamaks metallijäätmete
puhtus teistest jäätmeliikidest nende edasisel käitlemisel.
Jäätmekäitluse tehnilised vahendid:
Auto- ja põrandakaalud
Kahveltõstuk Nissan
Käsitööriistad, ketaslõikurid jms.
Metallkonteinerid (nii väikesed kui ka multilift-tüüpi), akudele happekindlast plastist, vedeljäätmetele 200-liitrised vaadid või 1 m3 IBC-konteinerid.
4. Jäätmete korduskasutusse suunamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
Elektri- ja elektroonikaseadmed.
Demonteerimisel ladustatakse võimalusel eraldi korduskasutusse suunatavad seadmed, näiteks elektrimootorid (kui on majanduslikult otstarbekas neid töökorda seada). Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatavad tegevused vastavalt keskkonnaministri 08.04.2014 a määrusele nr 28 “Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded”: 1) töökorrasoleku kontroll 2) seadme osade ning kesta parandus, rooste eemaldus, mittekorras detailide asendamine vm. tegevused.

Pakendijäätmed.
Ohtlike või mitteohtlike ainetega määrdunud pakendid puhastatakse puhastuskaltsudega. Puhastamisele kuuluvad vaid need pakendid, millel on visuaalselt tuvastatav sisu ja mis on kergelt puhastatavad (N. 200- liitrised pealmise kaanega vaadid, IBC-konteinerid jne.). Pakendite puhastusastet ning korduskasutuseks sobivust hinnatakse visuaalselt. Korduskasutatavad hoiuanumad müüakse tava- või juriidilistele isikutele, mida võib tavaliselt kasutada samalaadsete vedelike/kaupade hoiustamiseks/ladustamiseks.

Metalli- jm. jäätmed (sh autoromude demonteeritud osad, k.a. pliiakud). Metallijäätmetest sorteeritakse ja romudelt demonteeritakse võimalusel ja vajadusel välja koheselt korduskasutusse suunatavad osad/materjalid (näiteks I-talad, torud, romude metallosad, akud, tuled jms. kasutamiseks ehitusettevõtetes, metallitööstustes, tavakasutuses), milliseid on võimalik kasutada nende esialgsel otstarbel (korduskasutus). Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatakse eelnev visuaalne kontroll ning vajadusel parandus/viimistlus (näiteks torudel ummistuse likvideerimine, värvimine, poleerimine, akudel pinge testimine vms.).
Need detailid/osad ladustatakse eraldi ning realiseeritakse/müüakse kaubana.

Vanarehvidel kontrollitakse visuaalselt selle kvaliteeti (kas võib olla tekkinud külgedele pragusid või on veerepinnal ebaõigest kokkujooksust tingitud ebaühtlast kulumist vms. Lisaks mõõdetakse rehvimustri sügavust, mis talverehvidel peab olema min 3,0 mm, suverehvil 1,6 mm). Nõuetele vastavad rehvid realiseeritakse/müüakse kaubana.
Kvaliteedile mittevastavad rehvid käideldakse edasi jäätmena ning antakse hiljem üle teistele jäätmekäitlejatele.
Jäätmekäitluse tehnilised vahendid:
Auto- ja põrandakaalud
Kahveltõstuk Nissan
Käsitööriistad, ketaslõikurid jms.
Metallkonteinerid (nii väikesed kui ka multilift-tüüpi)
5. Jäätmete ümberpakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine Jäätmeliikidele (jäätmekoodid 160602*, 160801, 160803) teostatakse
käitlustoiminguna vaid ümberpakendamist (ladustamis- ja transpordikulude optimeerimiseks, näiteks väiksematest pakenditest suuremasse konteinerisse ümberladustamist jms., millised toimingud teostatakse vaid betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones sees. Nimetatud käitlusprotsessidest võib tekkida pakendijäätmeid, mis käideldakse analoogselt ettevõte teiste pakendijäätmetega.
Jäätmekäitluse tehnilised vahendid:
Auto- ja põrandakaalud
Kahveltõstuk Nissan
Käsitööriistad, ketaslõikurid jms.
Metallkonteinerid (nii väikesed kui ka multilift-tüüpi)
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määruse nr 65 “Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” §- s 8 märgitud nõuded täidetakse järgnevalt: demonteerimisest tekkivate jäätmete üleandmine jäätmekäitlejatele, kes suunavad need taaskasutussse: ringlussevõtt – metallide, plastide, klaasosade purustamine ja ümbersulatamisele või - töötlemisele suunamine, taasväärtustamine jms..
Tõendusdokumendid taaskasutatud jäätmekoguste ja teostatud jäätmekäitlustoimingute kohta hangitakse jäätmete lõppkäitlejalt.
Kõikidest probleemtoodete demonteerimisest tekkivad jäätmed kajastatakse hiljem aruandluses 8-kohaliste jäätmekoodidega.
Vabariigi Valitsuse määruse nr. 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ §8 määratud taaskasutusnõuded täidetakse koostöös teiste vastavaid keskkonnalubasid omavate ettevõtetega.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Raba tn 28 jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
Jäätmekäitlushoone X: 6473830, Y: 530269; X: 6473824, Y: 530281; X: 6473811, Y: 530274; X: 6473817, Y: 530262; X: 6473830, Y: 530269 Betoonpõrandatega tööstushoone.
Hoones ladustatakse jäätmeid vastavalt vajadusele kas metallkastides, konteinerites, big- bag'ides või virnades/aunades. 200-liitristes vaatides või 1 m3 IBC-konteinerites ladustatakse õlisid, õlifiltreid, jahutusvedelikke, puhastuskaltse jms.. Akude ladustamiseks kasutatakse happekindlaid plastkonteinereid.

Vastavus keskkonnanormidele - vastab.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 3 aastat. 250 280 02 01 10 - Metallijäätmed Ei 20 20
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 20 20
11 05 01 - Kõvatsink Ei 10 10
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei 50 150
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei 50 150
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.20
15 01 04 - Metallpakendid Ei 2 10
15 01 10 01* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud mustmetallpakendid Ei 0.50 2
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Jah 0.10 0.30
16 01 04* - Romusõidukid Ei 30 60
16 01 07* - Õlifiltrid Ei 0.05 0.10
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* Ei 0.05 0.05
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei 0.10 0.20
16 01 17 - Mustmetallid Ei 50 50
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 20 20
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* Ei 0.50 0.50
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 Ei 1 2
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei 1 2
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 Ei 1 2
16 06 01* - Pliiakud Ei 10 5
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud Ei 0.05 0.03
16 08 01 - Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid) Ei 0.05 0.05
16 08 03 - Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid Ei 0.05 0.05
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei 100 100
17 04 02 - Alumiinium Ei 20 20
17 04 03 - Plii Ei 30 20
17 04 04 - Tsink Ei 5 3
17 04 05 - Raud ja teras Ei 100 100
17 04 06 - Tina Ei 50 20
17 04 07 - Metallisegud Ei 10 10
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed Ei 2 2
17 04 10* - Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid Ei 1 3
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei 20 50
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 100 100
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei 30 30
19 12 02 - Mustmetallid Ei 100 100
19 12 03 - Värvilised metallid Ei 30 30
20 01 40 - Metallid Ei 5 5
Väliplatsid X: 6473817, Y: 530263; X: 6473803, Y: 530260; X: 6473790, Y: 530273; X: 6473804, Y: 530296; X: 6473809, Y: 530286; X: 6473832, Y: 530298; X: 6473838, Y: 530288; X: 6473811, Y: 530274; X: 6473817, Y: 530263 Asfaltkattega väliplatsid.
Sorteeritud või sorteerimisel tekkinud jäätmed on ladustatud metallkonteinerites. Sorteeritud elektri- ja elektroonikajäätmed on ladustatud kaanega suletud metallkonteinerites.
Sorteerimata mustmetallide tavajäätmeid ja romusõidukite demonteeritud keresid ladustatakse väliplatsidel virnastatult/aunastatult.

Vastavus keskkonnanormidele - vastab.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 3 aastat. 911.20 1 118.70 02 01 10 - Metallijäätmed Ei 20 20
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 20 20
11 05 01 - Kõvatsink Ei 10 10
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei 50 150
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei 50 150
15 01 04 - Metallpakendid Ei 2 10
16 01 03 - Vanarehvid Jah 1 5
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 30 50
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei 0.10 0.20
16 01 17 - Mustmetallid Ei 50 50
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 20 20
16 01 19 - Plastid Jah 0.20 0.50
16 01 20 - Klaas Ei 0.20 0.20
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad Jah 0.20 0.80
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Jah 0.50 1
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 Ei 1 2
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei 1 2
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 Ei 1 2
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei 100 100
17 04 02 - Alumiinium Ei 20 20
17 04 03 - Plii Ei 30 20
17 04 04 - Tsink Ei 5 3
17 04 05 - Raud ja teras Ei 100 100
17 04 05 01 - Raudteerööpad Ei 50 30
17 04 06 - Tina Ei 50 20
17 04 07 - Metallisegud Ei 10 10
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei 20 50
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 1 1
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 1 2
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 100 100
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei 30 30
19 12 02 - Mustmetallid Ei 100 100
19 12 03 - Värvilised metallid Ei 30 30
19 12 04 - Plastid ja kummi Jah 1 2
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* Jah 1 2
20 01 40 - Metallid Ei 5 5
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Radioaktiivne kiirgus metallijäätmete vastuvõtmisel (oht inimese tervisele või keskkonda sattumisel pinnase- või veereostus).
Ohtlikest jäätmetest leke ja keskkonda sattumine (keskkonnareostusoht). Põlevmaterjale sisaldavate jäätmete süttimine (õhureostus, samuti oht inimese tervisele, majanduslik kahju).
Muud häiringud, nt müra, tolm (naabruses asuvate isikute häirimine).
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Radioaktiivne kiirgus metallijäätmete vastuvõtmisel Radioaktiivsuse kontroll portatiivse mõõtjaga Portatiivne seade jäätmekäitluskohas. Metallijäätmete vastuvõtmisel
2. Tuleoht põlevmaterjalide käitlemisel Tulekahju jäätmekäitlushoones või territooriumi väliplatsidel (jäätmetekäitlusprotsesside ajal tulekahju teke võimaliku sädeme või lahtise tule kasutamise läbi)
Tegevuskava
- peatada jäätmekäitlustoimingud;
- kutsuda välja Päästeamet 112;
- kasutada teisaldatavat tulekustutit (väiksemate tulekollete korral);
- informeerida naabruses asuvaid ettevõtteid, milliseid tulekahju võiks mõjutada.
Töötajaid on eelnevalt teavitatud võimalikest ohtudest, nende põhjustest ja rakendatavatest abimeetmetest.
Avariiks või õnnetuseks on jäätmekäitluskoht varustatud kantava pulbertulekustutiga. Jäätmete käitlemisel mis sisaldavad põlevmaterjale
3. Jäätmete käitlemisel ohtlike ainete sattumine keskkonda Ohtlike ainetega seotud jäätmekäitlustoimingud teostatakse vaid hoones sees. Ohtlike ainete sattumine keskkonda (ohtlike jäätmetega seotud käitlusprotsesside ajal ohtlike ainete/vedelike mahatilkumine või leke ja selle pinnasele sattumine.
Tegevuskava
- peatada jäätmekäitlustoimingud;
- koguda jäätmekäitluseks kasutatavate hoone põrandalt reostus absorbenttooteid kasutades kokku;
- lekke kandumisel jäätmekäitlushoonest välja või kõrvalkinnistule informeerida naabreid, keda leke võiks mõjutada.
Reostunud absorbent kogutakse selleks ettenähtud konteinerisse ning antakse hiljem üle vastavaid keskkonnalubasid omavale ettevõttele.
Ohtlike jäätmete käitlemisel
4. Keskkonnahäiringute (müra, tolm) tekitamine Müra ja tolmurikkamad toimingud teostatakse võimalusel hoones sees. Jäätmekäitlushoone sees läbiviidavate sorteerimistoimingutega vähendatakse oluliselt võimalike keskkonnahäiringute tekkimist. Jäätmete käitlemisel
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Kiirgus Kantav kiirgusmõõteseade Metallijäätmete vastuvõtmisel Portatiivne kiirgusemõõtja 1 X: 6473809, Y: 530275
2. Tuleoht Visuaalne Jäätmekäitlustoimingute teostamise ajal vastavalt vajadusele Tulekustuti 2 X: 6473810, Y: 530272
3. Keskonnahäiring (hais, müra, tolm) Visuaalne Jäätmekäitlustoimingute teostamise ajal vastavalt vajadusele Visuaalne vaatlus 3 X: 6473808, Y: 530272

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Raba tn 28 jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse alustamine Väliplatsid ja jäätmekäitlushoone on ette valmistatud ning sobivad jäätmekäitluseks. Töötajad on juhendatud ning varustatud vajaliku tööriietuse ja töövahenditega. Enne jäätmekäitlustöödega alustamist
Jäätmekäitluse lõpetamine Väliplatsid ja jäätmekäitlushoone on korrastatud: kõik kasutatavad pinnad puhastatud jäätmetest viisil, mis tagab nende piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt. Koheselt peale otsust lõpetada jäätmekäitlus
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Ettevõtte juhtimine ja jäätmekäitlus
Tehniline varustatus Ettevõttel on struktuur, määratud on töötajate kohustused ja vastutused. Tööprotsessid on kontrollitavad.
Töötajad oskavad käituda ohuolukordades (tulekahju, keskkonnareostus). Õnnetuste korral viiakse läbi juhtkonnapoolne uurimine ning rakendatakse tegevusi analoogsete juhtumiste vältimiseks. Jäätmete liikumine dokumenteeritakse.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused. 6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 1
I – juhtkonna pühendumus
IV – a) - i) korra rakendamine (struktuur, protsessijuhtimine, dokumentatsioon, valmisolek hädaolukordadeks, vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele)
V – a) – c) tulemuslikkuse kontrollimine ja parandusmeetmete võtmine (seire, parandus- ja ennetusmeetmed, dokumenteerimine) X – jäätmevoogude haldamine
XII – õnnetusjuhtumistega tegelemise kava
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete ladustamine
Tehniline varustatus Kõik töödeldavad või ladustatavad ohtlikud jäätmed on betoonpõrandatega hoones sees, vältimaks reostust. Jäätmekäitluskoht on varustatud absorbeerivate toodetega, millega on võimalik mahasattunud vedelikud kokku koguda.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused. 6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 4 Keskkonnariskide vähendamine.
c) ja d) – ohutud ladustamistingimused ja eraldatud koht pakendatud ohtlike jäätmete ladustamiseks.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.5 Vetteheide
BAT 19
c) – läbilaskmatud pinnad (jäätmekäitlusalad ei lase asjaomaseid vedelikke läbi) e) kaetud kohad jäätmete ladustamiseks ja töötlemiseks (vältida ohtlike jäätmete kokkupuutumist vihmaveega)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete käitluskoguste arvestus
Tehniline varustatus Ettevõttes peetakse regulaarset arvestust jäätmete liikumiste (sisse-välja, sorteerimine, käitluskohas ladustamine jm) üle, milliste
kohta esitatakse nõuetekohast iga-aastast aruandlust.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused. 6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 2 Käitise keskkonnatoime parandamine.
c – jäätmete jälgimise süsteemi ja inventuuri kasutuselevõtt ja rakendamine.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Pädeva personali kasutamine jäätmekäitlusprotsessides, toimingute dokumenteerimine
Tehniline varustatus Ettevõtte jäätmekäitlusega seotud töötajad omavad tehnilist haridust ja vastavaid töökogemusi ning teadmisi.
Jäätmete käitlemise (sissetulnud-, demonteeritud-, ladustatud-, väljaläinud kogused jne) üle peetakse jooksvalt arvestust.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.1 Üldine keskkonnatoime BAT 5 Keskkonnariskide vähendamine jäätmete käitlemisel ja teisaldamisel. Pädevate töötajate kasutamine.
Jäätmete käitlemine ja teisaldamine on nõuetekohaselt dokumenteeritud.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 5.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha vastavus keskkonnanõuetele
Tehniline varustatus Romude (ohtlikud jäätmed) jäätmete käitlus toimub tarastatud ja elektroonilise valvesüsteemiga varustatud kinnistuosal asuvas betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones sees.
Jäätmekäitluskohas on olemas kogumisvahendid jäätmete ladustamiseks.
Jäätmete ajutiseks hoiustamiseks on eraldatud vastavad tsoonid, samuti on väliplatsil eraldatud ala tuleohtlikele materjalidele (rehvid). Jäätmete kaalumiseks on kasutusel nii auto- kui ka põrandakaalud.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 16.06.2011 määruse nr. 33 „Romusõidukite käitlusnõuded“ §4. Romusõidukite kogumiskohale ja lammutuskojale esitatavad nõuded
(1) Romusõidukite kogumiskoht peab olema:
1) ümbritsetud taraga;
2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega;
3) vedelikukindla pinnakattega;
4) varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.
(2) Lammutuskojal peavad olema lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele:
1) hoiuruumid või rajatised § 3 lõikes 1 nimetatud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
2) konteinerid akude, filtrite, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ladustamiseks; 3) mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks; 4) eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks; 5) kaal romusõidukist eraldatud osade ja vedelike kaalumiseks.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 6.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha vastavus keskkonnanõuetele
Tehniline varustatus Kogumiskohas on olemas konteinerid ja kaalud.
Elektri- ja elektroonikajäätmete demonteerimist teostatakse vaid betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones sees.
Reovee puhastamisseadmete olemasolu ei ole asjakohane, sest demonteerimise protsessi üheski etapis ei kasutata vett ning samuti toimuvad kõik elektri- ja elektroonikajäätmete käitlusprotsessid ainult hoones sees.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 09.02.2005 määruse nr. 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded“ § 3. Elektroonikaromude kogumis- ja käitluskohtadele esitatavad nõuded
(1) Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema:
1) kaetud ilmastikukindla kattega;
2) vedelikukindla pinnakattega;
3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja õlipüüduritega. (2) Elektroonikaromude käitlemiskohtades peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele:
1) kaal;
2) ladustamiskoht(ad) lahtimonteeritud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
3) mahutid patareide ja akude, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ja muude ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks;
4) seadmed reovee puhastamiseks.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 7.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha vastavus keskkonnanõuetele
Tehniline varustatus Kõiki akujäätmeid käideldakse (ajutine ladustamine) ainult betoneeritud põrandatega jäätmekäitlushoones sees. Lisaks on akude jäätmed ladustatud happekindlates plastkonteinerites.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 10.01.2008 määruse nr. 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“
§ 3. Patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskohtadele esitatavad nõuded
(1) Patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskoht, sealhulgas ajutine ladustamiskoht, peab lisaks «Jäätmeseaduses» sätestatud tingimustele olema:
1) vedelikukindla pinnakattega; 2) ilmastikukindla pealiskattega.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju või keskkonnareostus ohtlike jäätmete käitlemisel Võimalik tulekahju tekkimine jäätmekäitluskohas või pinnasereostus ohtlike jäätmete käitlemisel (vastuvõtmisel, vaheladustaminel, sorteerimisel/demonteerimisel).
Väliste tegurite (näit. vandalism) põhjustatud tulekahju, sabotaazh vm. materiaalse kahju tekitamine jäätmekäitlukohas.
Vedude ajal avarii toimumine ja ohtlike ainete lekkimine pinnasesse.
Ohtlike jäätmete käitlemisel, vaheladustamisel ja transpordil järgitakse nende spetsiifikast tingituna alljärgnevaid ohutusabinõusid:
- võimaliku pinnasereostuse vältimiseks teostatakse kõik ohtlike jäätmete käitlustoimingud (vastuvõtt, töötlemine, vaheladustamine) betoneeritud põrandatega jäätmekäitlushoones sees; - väliste tegurite (näit. vandalism) mõju vähendamiseks on ettevõtte territoorium ümbritsetud taraga, valgustatud, ning varustatud elektroonilise valvesüsteemiga;
- kõikide ohtlike jäätmete vedusid teostavad kogemustega autojuhid ning veo ajal on jäätmed pakendatud asjakohasel viisil (happekindlad konteinerid akudele jne.).
Kõiki ettevõtes jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajaid on juhendatud ohutu ja keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse-, samuti ohutustehnika alaselt.
Avariide ja õnnetuste vältimiseks järgivad töötajad jäätmekäitlusprotsesside läbiviimisel rangelt kõiki keskkonna- ja ohutusnõudeid ja kasutavad individuaalseid isikukaitsevahendeid (tööriietus, -jalanõud, - kindad).

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Ettevõtte jäätmekäitluskoht asub aadressil Raba 28 Pärnu 80041 Pärnumaa (katastritunnus: 62504:060:0220).
Ettevõtte territoorium paikneb Pärnu linna tööstustsoonis.
Ettevõtte territoorium asub 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistu loodeosas.
Jäätmekäitluskoht külgneb lõuna-lääne ja kagu-ida suundades transpordimaa (Savi ja Raba tänavad), põhja suunas tootmismaa ning loode suunas äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega.
Lähim elamumaa sihtotstarbega kinnistu paikneb jäätmekäitluskohast ca 250 meetri kaugusel lääne suunas, teisel pool Savi tänavat.

Ettevõte on jäätmekäitluseks rendile võtnud 1160 m2 suuruse osa kinnistust, samuti 185 m2 suuruse osa sellel asuvast angaarist.
Renditav ala on aiaga ülejäänud territooriumist eraldatud. 
Jäätmekäitluseks kasutatav väliplats on asfaltkattega.
Territooriumil ja hoones rakendatakse valvekaamerate ja liikumisanduritega kombineeritud valvesüsteemi.
Renditav hooneosa, kus teostatakse ohtlike jäätmete, elektroonika ja muude jäätmete käitlust, ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Hoones ladustatakse jäätmeid vastavalt jäätmeliigile nii konteinerites, mahutites, big-bag'ides kui ka virnastatult.
Asfalteeritud väliplatsidel ladustatakse aunades vaid sorteerimata mustmetalle ja demonteeritud autokeresid. Teised jäätmed on ladustatud vaid konteinerites.
Asfalteeritud väliplatsidel puudub sadevete kogumissüsteem. Mahalangenud sademed aurustuvad platsidelt aja jooksul või imbuvad territooriumil asuvatesse haljasribadesse. Väliplatsidel ladustatakse aunades vaid sorteerimata mustmetalle ja demonteeritud autokeresid. Teised jäätmed on ladustatud vaid konteinerites.

Jäätmekäitluskoht on varustatud absorbeerivate toodetega lekete vm. avariide tagajärgede likvideerimiseks.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Ettevõtte territooriumil ei paikne märgalasid, pinnavorme ja metsi, mis saaksid kavandatava tegevuse tõttu mõjutatud.
Ettevõtte territooriumist 1 km raadiuses ei paikne märgalasid, kaitstavate loodusobjektide ega Natura 2000 võrgustiku alasid.
Ettevõtte territooriumil ei esine loodusvarasid.
Ettevõtte territoorium, ettevõtte kasutuses ja naabruses olevad hooned ei paikne kultuurimälestiste alal ja järelikult saab väita, et mõjusid kultuurimälestistele ei saa tekkida.
Puudub teave muudatuste kohta strateegilistes planeerimisdokumentides.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Taotletava tegevuse käigus ei kasutata oluliselt loodusvarasid ning tegevus ei tekita olulisel määral jäätmeid. Vastupidiselt sellele vähendab planeeritav tegevus üldist jäätmeteket läbi kordus- ja taaskasutusse suunatud materjalide. Samuti ei ole tegevus energiamahukas.
Taotletava tegevusega ei kaasne piirkonna keskkonnakoormuse olulist tõusu. Mõnevõrra võib suureneda autotranspordist tuleneda võiv mõju.
Ohtlikest ainetest tuleneda võivate ohtude, nagu pinnase ja vee saastamine on väga vähetõenäoline, sest ohtlikke jäätmeid käideldakse vaid betoonpõrandatega jäätmekäitlushoones sees.
Samuti kontrollitakse kõikide saabunud metallijäätmete kiirgustaset ning lubatust kõrgema kiirgustaseme avastamisel teavitatakse koheselt vastavat ametkonda.
Õhusaastet võib vähesel määral suurendada jäätmekäitlusega seotud transpordivahendite arvu suurenemine piirkonnas (jäätmete toojad ning multiliftkonteinerite transpordiks kasutatavad sõidukid). Samas ei ole lubatud kasutada tehnonõuetele mittevastavaid sõidukeid, mis liigselt keskkonda saastavad, seetõttu saab väita, et lisanduda võiv saasteainete hulk ei mõjuta oluliselt piirkonna välisõhu kvaliteeti.
Planeeritava jäätmekäitluse eesmärgiks on jäätmete võimalikult suures hulgas taaskasutusse suunamine, mistõttu kontrollitakse igakordselt, et vastuvõetavad jäätmed sisaldaksid ainult jäätmeloas märgitud jäätmeliike. Kui sortimise käigus tekib jäätmeliike, mida ei saa taaskasutusse suunata, toimub nende käitlemine vastavalt seadusele. Jäätmete laadimine võib tekitada teatud määral müra, kuid eeldatavalt ei ületata müra normtasemeid. Samuti on tegemist tööstuspiirkonnaga. Ka on mürarikkamad tegevused (sorteerimine) planeeritud enamjaolt jäätmekäitlushoonesse sisse.
Taotletava tegevusega täiendavat vibratsiooni, valgust, soojust ega lõhna ei teki.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Ettevõtte hinnangul puudub kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju, kuna:
– kavandatav tegevuskoht ei asu kaitsealal ega Natura 2000 võrgustiku alal,
– ettevõtte tegevus ei mõjuta kaitsealasid, kaitstavate liikide elupaikasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid;
– ettevõtte tegevuse tulemusel ei ületata tõenäoliselt piirmäärasid müra, õhusaastatuse ja vibratsiooni osas;
– eeldatavalt puudub oluline kumulatiivne mõju;
– eeldatavalt puudub oluline keskkonnamõju.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
-

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Rendileping