Menetlus M-121282 » Taotlus T-RJÄ/1014600-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
77000246
Ärinimi / Nimi
Paide Linnavalitsus
Kontaktisik
Tiina Kivila
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2027

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Tarbja jäätmejaam
Kood JKK5100046
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jäätmejaama (56502:002:0417). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jäätmejaama (56502:002:0417).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Paide linn, Tarbja küla, Jäätmejaama 56502:002:0417 X: 6533768, Y: 591643
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U14 - Vanarehvide käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus Jäätmekäitluskoht asub Järvamaal, Paide linnas, Tarbja külas Jäätmejaama (katastritunnus 56502:002:0417, registriosa nr 2829436) kinnistul. Jäätmejaama kinnistu maakasutuse otstarve on jäätmehoidla maa 100%, kinnistu pindala on 2931 m2. Kinnistu piirneb põhja, lõuna ja ida poolt Rabametsa kinnistuga ja lääne poolt 5650325 Jäätmejaama tee kinnistuga.

Info tegevuse asukoha naabermaaüksuste kohta:
1) Rabametsa kinnistu, katastritunnus 56502:002:0475, munitsipaalomand, sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
2) 5650325 Jäätmejaama tee, katastritunnus 56502:002:0475, munitsipaalomand, sihtotstarve transpordimaa 100%.

Lähim elamumaana kasutusel olev kinnistu on kavandatava tegevuse kinnistust ligi 100 meetri kaugusele lõuna suunas jääv Jõe tn 3 kinnistu.

Kitsendused: Maa-ameti kitsenduste kaardi andmetel jääb kavandatud tegevuse ala Kesk-Eesti üldgeoloogilise kaardistamise alale ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tarbja jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 10 vaadid
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 5 konteiner
15 01 02 - Plastpakendid 5 konteiner
15 01 03 - Puitpakendid 10 konteiner
15 01 04 - Metallpakendid 5 konteiner
15 01 06 - Segapakendid 10 konteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 10 konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 5 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 2 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
16 01 03 - Vanarehvid 50 konteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
16 06 01* - Pliiakud 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
17 01 01 - Betoon 50 konteiner
17 01 02 - Tellised 50 konteiner
17 02 01 - Puit 50 konteiner
17 02 02 - Klaas 50 konteiner
17 02 03 - Plastid 20 konteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 20 konteiner
20 01 02 - Klaas 30 konteiner
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 50 konteiner
20 01 10 - Rõivad 50 konteiner
20 01 11 - Tekstiilid 50 konteiner
20 01 13* - Lahustid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 14* - Happed 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 15* - Leelised 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 17* - Fotokemikaalid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 19* - Pestitsiidid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 20 hoone
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 2 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 10 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 30 hoone
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 10 hoone
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 50 konteiner
20 01 39 - Plastid 5 konteiner
20 01 40 - Metallid 5 konteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 50 konteiner
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 30 konteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 50 hoone
Seotud failid
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. Kinnitan

4. Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tarbja jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne hoidmise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne hoidmise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6533759, Y: 591623 Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 50 30 13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 3  
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei 3  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Ei 1  
16 01 07* - Õlifiltrid Ei 1  
16 06 01* - Pliiakud Ei 0.50  
20 01 13* - Lahustid Ei 15  
20 01 14* - Happed Ei 0.50  
20 01 15* - Leelised Ei 0.50  
20 01 17* - Fotokemikaalid Ei 0.50  
20 01 19* - Pestitsiidid Ei 0.50  
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50  
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv Ei 5  
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Ei 0.50  
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei 1  
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei 0.50  
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei 0.50  
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.50  
2 X: 6533758, Y: 591617 Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 100   20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 5  
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 20  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 5  
20 03 07 - Suurjäätmed Ei 30  
3 X: 6533756, Y: 591625 Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 20 30 16 01 03 - Vanarehvid Ei 30  
4 X: 6533752, Y: 591626 Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 100 150 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Ei 3  
15 01 02 - Plastpakendid Ei 3  
15 01 03 - Puitpakendid Ei 5  
15 01 04 - Metallpakendid Ei 3  
15 01 06 - Segapakendid Ei 5  
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 5  
17 01 01 - Betoon Ei 30  
17 01 02 - Tellised Ei 30  
17 02 01 - Puit Ei 30  
17 02 02 - Klaas Ei 30  
17 02 03 - Plastid Ei 10  
20 01 01 - Paber ja kartong Ei 10  
20 01 02 - Klaas Ei 20  
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Ei 30  
20 01 10 - Rõivad Ei 30  
20 01 11 - Tekstiilid Ei 30  
20 01 39 - Plastid Ei 3  
20 01 40 - Metallid Ei 3  
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei 30  
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Ei 20  
 
Seotud failid
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan