Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121517
Taotlus T-RVV/1014735

1. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus

Registreeringu taotleja
Ärinimi / Nimi
Meelis Helbre
Registreeringu kättetoimetamise viis
Digitaalselt e-posti aadressile
Kavandatav tegevus
Tegevuse kirjeldus
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Tegevuse eesmärk ja põhjendus
Muda, kõrkjate, vetika eemaldamine ja liiva/kivi uputamine
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Ebasoodsat mõju pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule ei tekitata.
Tegevusega kaasneva ebasoodsa mõju leevendusmeetmed
Tegevusega ei kaasne ebasoodsat mõju.
Kas tegemist on korduva tegevusega?
Ei
Kas koos kavandatava tegevusega toimub raie veekaitsevööndis?
Ei
Tegevuskoht
Tegevuspiirkond
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Saadjärve tee 38 // Ööbiku (79402:001:0770), Saadjärve tee 40 // Laine (79402:001:0774). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Saadjärve tee 38 // Ööbiku (79402:001:0770), Saadjärve tee 40 // Laine (79402:001:0774).
Tegevuskoha aadress
Saadjärve tee 40, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartu maakond
Territoriaalkood
7276
Katastritunnus
79402:001:0774
Kinnistu registriosanumber
1120804
Tegevuskoha lisainfo
Tegevus toimub kaitstaval alal.
NATURA2000 alad: Vooremaa järvede loodusala (RAH0000137), Vooremaa linnuala (RAH0000069).

Looduskaitsealad: Vooremaa maastikukaitseala (KLO1000294).
Registreering
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Registreeringu taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse elluviimise kavandatav lõpp
31.12.2027

2. Veekogu sh mere süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Saadjärv
Veekogu kood VEE2065300
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Toimub sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub ranna või kalda kindlustusrajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine pinnaveekogumil Ei
Toimub veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamine Ei
Toimub kalade koelmuala rajamine/parendamine Ei
Tegevuse sisuandmed
Tegevuse tüüp Aine nimetus Muu aine Kuidas on leitud aine maht Muu meetodi kirjeldus Projekti fail Paksus (m) Laius (m) Pikkus (m) Ainete maht (m³)
Veekogust sette eemaldamine korrashoiu eesmärgil Liiv    
      90
Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine Kivid    
      8
Süvenduspinnase paigutamise koht Muda paigutamine kaldale settima ja seejärel põllule
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Saadjärv 2065300_1

3. Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Ei ole asjakohane

4. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

5. Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Ei ole asjakohane

6. Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Ei ole asjakohane

7. Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Ei ole asjakohane

8. Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Ei ole asjakohane

9. Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Ei ole asjakohane

10. Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Ei ole asjakohane

11. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Lammutustöid ei teostatata, järvest eemaldatakse muda, kõrkjad ja vetikad ja järve lisatakse liiv/kivid.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Tegevus toimub Saadjärve kaldal kahel kinnistul - Ööbiku ja Laine.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Toimub järve puhastamine ja kaldajoone kindlustamine.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Järv muutub puhtamaks ja keskkonna sõbralikumaks ja kallas kindlamaks.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Kõikvõimalikud meetmed võetakse arvesse, et mitte tekitada ebasoodsat keskkonnamõju.