Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121534
Taotlus T-KL/1014690-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014690
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Reco Ringmajandus OÜ
Kontaktisik
Martin Vaher
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Reco Ringmajandus OÜ taotleb luba tavajäätmete (peamiselt ehitus-ja lammutusprahi ning sarnaste tootmisjäätmete) taaskasutustoiminguteks 26000 t aastas.
Parandustaotluse selgitus
Keskkonnakaitseloa taotluse puuduste kõrvaldamine DM-121534-2
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Reco Ringmajandus esitab Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse, et
laiendada tegevust uues käitluskohas jäätmete liigiti kogumiseks jäätmete taaskasutusse suunamise eesmärgil .
Ettevõtte põhivaldkond on ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine. Ringlusse võetakse ja taaskasutamisele suunatakse kõik taaskasutusväärtust omavad materjalid, kas otse lõppkäitlejale või vahendajale, kes vastutab lõpliku käitlemise eest. Materjalid suunatakse ringlusesse ja taaskasutamisele.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Lõhnahäiringu tekke võimalus on väga madal, kuna vastu võetakse ainult kontrollitud tavajäätmeid. Müra teke keskmine, ei ületata piirnorme. Territooriumile on rajatud on sademevee kogumissüsteem koos õlipüünisega Õlipüünis on varustatud automaatse teavitussüsteemiga.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jalaka jäätmekäitluskoht
Aadress
Jalaka tn 60d, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79511:006:0052
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6469975, Y: 659717
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jalaka tn 60d (79511:006:0052). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jalaka tn 60d (79511:006:0052).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Jalaka jäätmekäitluskoht
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Jalaka tn 60d, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 79511:006:0052 X: 6469977, Y: 659719
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K3 - Lisa nimistus puuduv komplekstegevus
Komplekstegevuse selgitus muu korral Tavajäätmete kogumine. Ladustamine. Sorteerimine. Purustamine.
Asukoha üldiseloomustus Jäätmekäitluskoha lahtiolekuaegadeks on planeeritud tööpäeviti 8.00-17.00
Reco Ringmajandus OÜ rendib Osvald Majad OÜ-lt 288m2 ala Jalaka 60d olevalt kinnistult. Kogu territoorium on kõvakattega, kus hakatakse koguma ja vahe-ladustama ehitus- ja lammutusjäätmeid ning muid sarnaseid kodumajapidamises, tööstuses ja kaubanduses tekkivaid tavajäätmeid. Cronimet Nordic OÜ tegeleb samal kinnistul metallijäätmete käitlusega.

• Kogu territoorium on piiratud kinnise võrkaiaga. Territoorium on valvatud elektroonilise valvega ööpäevaringselt. Territoorium ja hoone on töövälisel ajal lukustatud.
• Kogu jäätmekäitluskoha territoorium on vedelikukindla pinnakattega (osaliselt betoneeritud ning osaliselt asfalteeritud). Jalaka jäätmekäitluskohas on laoplatsi ümber paigaldatud sademevee kogumissüsteemi ja paigaldatud õlipüüdur.
• Ettevõtte eraldiseisvas hoones paiknevas kontoris ja olmeruumides tekkiv olmereovesi juhitakse Tartu linna ühiskanalisatsioonivõrku.
• Reco Ringmajandus OÜ kasutab Cronimet Nordic OÜ elektroonilist 60 tonnist autokaalu.
• Jäätmete vastuvõtmiseks ja laadimiseks kasutab Reco Ringmajandus OÜ Cronimet Nordic OÜ laadurit Fuchs (greiferi ja magnetiga).
Jalaka jäätmekäitluskoht asub tööstuspiirkonnas ning elamuid lähedal ei ole.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

1) asukohaplaan üles laetud.
2) Kogu territoorium on piiratud kinnise võrkaiaga. Territoorium on valvatud elektroonilise valvega ööpäevaringselt. Territoorium ja hoone on töövälisel ajal lukustatud. Kogu jäätmekäitluskoha territoorium on vedelikukindla pinnakattega, osaliselt betoneeritud ning osaliselt asfalteeritud. Jäätmete segunemise vältimiseks paigaldatud betoonplokid. 
3)Jalaka jäätmekäitluskohas on laoplatsi ümber paigaldatud sademevee kogumissüsteemi ja paigaldatd õlipüüdur.
4) Ettevõtte eraldiseisvas hoones paiknevas kontoris ja olmeruumides tekkiv olmereovesi juhitakse Tartu linna ühiskanalisatsioonivõrku.
5) Käitluskoha lahtiolekuaegadeks on planeeritud tööpäeviti 8.00-17.00

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Ehitus- ja lammutuasprahi käitlemine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 10 000 15 000
Puidujäätmete käitlemine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 12 500 15 000
Muude tööstus- ja kaubandusjäätmete käitlemine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 3 500 5 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jalaka jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 03 - Puitpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 01 - Puit 7 000   7 000 7 000 7 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 10 000   10 000 10 000 10 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 03 07 - Suurjäätmed 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtt ja vaheladustamine. Sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Ehitus-ja lammutusjäätmed, suurjäätmed, ning sorteerimata majapidamis ja sarnased ametiasutuste jäätmed kogustakse ühte kogumiskohta ning antakse edasi Marico Holding OÜ sorteerimistehasesse või muule vastavat luba omavale jäätmekäitlejale. Ettevõttel endal tehniline varustus puudub. Jäätmete vastuvõtul ja peale laadimiseks kasutatakse samal territooriumil asuva partnerettevõtte Cronimet Nordic OÜ Fuchs ekskavaator-koppa ja laadurit ning 60t autokaalu.
2. Puidujäätmete kogumine ja vaheladustamine. Sorteerimine. Purustamine. R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Erineva tekkepõhisusega puidujäätmed kogutakse ühte ladustamiskohta. Võimaluse piires sorditakse eraldi töötlemata ja töödeldud puit. Võimalusel purustatakse vastuvõtja mobiilse purustiga kohapeal. Ettevõttel endal tehniline varustus puudub. Jäätmete vastuvõtul ja peale laadimiseks kasutatakse samal territooriumil asuva partnerettevõtte Cronimet Nordic OÜ Fuchs ekskavaator-koppa ja laadurit ning 60t autokaalu.
3. Sorteerimata kodumajapidamis- ning sarnalaadsete kaubandus- või tööstusjäätmete kogumine ja vaheladustamine. Sorteerimine. R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Eraldi kogutud suurjäätmete ja muude tavajäätmete hulgast sorteeritakse ekskavaator-kopaga välja lihtsalt eraldatavad suuremad puidujäätmed.
Suurjäätmed, ehitus-ja lammutusjäätmed ning sorteerimata majapidamis ja sarnased ametiasutuste jäätmed kogustakse ühte kogumiskohta ning antakse edasi Marico Holding OÜ sorteerimistehasesse või muule vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.
Ettevõttel endal tehniline varustus puudub. Jäätmete vastuvõtul ja peale laadimiseks kasutatakse samal territooriumil asuva partnerettevõtte Cronimet Nordic OÜ Fuchs ekskavaator-koppa ja laadurit ning 60t autokaalu.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 
Eelmise punktiga seotud dokumendid

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jalaka jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6469982, Y: 659715 Jäätmed ladustatakse asfaltkattega kaetud platsil aunas, mis on ümbritsetud piirdeaia ja väravaga. Jäätmeid ladustatakse keskmiselt 1-3 kuud 60 280 17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 30 160
20 03 07 - Suurjäätmed Jah 15 60
20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed Jah 15 60
2 X: 6469970, Y: 659715 Jäätmed ladustatakse asfaltkattega kaetud platsil aunas, mis on ümbritsetud piirdeaia ja väravaga. Jäätmeid ladustatakse keskmiselt 1-3 kuud 70 350 03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* Jah 20 100
15 01 03 - Puitpakendid Jah 20 100
17 02 01 - Puit Jah 20 100
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* Jah 5 25
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 5 25
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Reco Ringmajandus OÜ käitleb tavajäätmeid, millest peamine osa vastab püsijäätmete definitsioonile. Püsijäätmed on jäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilise ega bioloogilisi muutusi. Ehitus- ja lammutusprahi ja muude tavajäätmete hulgas vastuvõetud võimalikud keskkonnaohtu kujutavad jäätmed tuvastatakse kiiresti ja kõrvaldatakse ladustatavatest jäätmetest kiiresti. Seega keskkonnasaastumise risk on minimaalne.

Territoorium on kaetud vettpidava kattega ning varustatud õlipüüduriga. Seega risk põhjaveele on minimaalne.

Üldised keskkonnariski tegurid nagu müra ja tolm on minimaalsed.
Peamiseks võimaliku müra allikaks on transport. Müra ja tolmu tekitavad vähesel määral ka tehtavad laadimistööd.

Võimalik on jäätmetest tekkiv lendpraht.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Põhjavee kaitsmine Jäätmeid ladustatakse asfaltkattega pinnal. Pidev pinnakatte visuaalne kontroll, vajadusel parandamine Pidev
2. Kastimine/niisutamine Platside, teede niisutamine pikalt vihmavaba perioodil. Rendileandja vihumutiga varustatud auto. vajadusel pikalt vihmavaba perioodil
3. Boksides ladustamine Jäätmeid ladustatakse boksides, et vältida jäätmete segunemist ja lendprahi teket. Kuhja kõrgus ei ole üle 3m. Betoonplokid, Fuchs ekskavaator-kopp Pidev
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Vastuvõetavad jäätmed visuaalne pidev - kogu käitlusala X: 6469976, Y: 659719
2. Lendprahi teke visuaalne pidev - kogu käitlusala X: 6469976, Y: 659719

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jalaka jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Tegevuse alustamine Ladustamisalal eraldatatakse erinevad jäätmeliigid betoonplokkidest vaheseinetega (nupiplokkidega). Jäätmekäitluskoha planeeritav ehitustööde valmimise aeg on 15.10.2022
Jäätmekäitluse lõpetamine Jäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab selle piisava puhtuse kasutamaks seda uuel otstarbel või teiste isikute poolt. Jäätmed antakse üle selleks vastavat õigust omavatele ettevõtetele.
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Vastu võetud ja üle antud jäätmete üle arvestuse pidamine
Tehniline varustatus Vastuvõetavate ja üleantavate jäätmete üle peetakse arvestust (kogus, jäätmekood, päritolu) kaalupõhiselt kaaluprogrammis.
Parim võimalik tehnika Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10.august 2018
BAT 2, b Jäätmete vastuvõtmise korra kehtestamine ja rakendamine
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Laoseisu arvestuse pidamine
Tehniline varustatus Laoseisu arvestamine kaalupõhiselt jäätmete ladustamisemahtude kontrollimiseks.
Parim võimalik tehnika Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10.august 2018
BAT 4, b Piisav ladustamismaht
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Platsi heakord
Tehniline varustatus Töötajad hoiavad territooriumi korras ja puhtana - platsi korrastamine lendprahist.
Parim võimalik tehnika Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10.august 2018
BAT 14, g Käitlus- ja ladustamiskohtade puhastamine
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete ladustamine
Tehniline varustatus Ladustamine toimub jäätmeliigi kaupa väliterritooriumi asfaltkattega alal.
Parim võimalik tehnika Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10.august 2018
BAT 2, e Jäätmete eraldatuse tagamine
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Reco Ringmajandus OÜ eesmärk on koguda ja vahe-ladustada enda poolt kogutud ehitus-ja lammutusjäätmeid. Ladustatud jäätmed laaditakse ümber suurematele veovahenditele ja transporditakse Marico Holding OÜ ehitusjäätmete sorteerimiskeskusesse Valga vald, Londi küla, Lekto kinnistule või antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Jäätmekäitluskoht asub rendipinnana juba jäätmekäitluskohana registreeritud territooriumil on tööstuspiirkonnas, lähedal elamuid ei ole.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Olulised keskkonnaelemendid puuduvad.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevusega puudub mõju välisõhule, kuna tegevusega ei kaasne saasteainete heidet õhku.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Parim võimalik tehnika on rakendatud, seadmeid hooldatakse kindla hooldusgraafiku järgi.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Rendileping