Menetlus M-121546 » Taotlus T-KL/1014736-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014736
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Marina Minerals OÜ
Kontaktisik
Caspar Rüütel
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Maavara kaevandamise loa taotlus Reiu-Liiva liivakarjääris.
Parandustaotluse selgitus
Täiendused vatavalt Maa-ameti tähelepanekutele.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Reiu-Liiva liivakarjäär
Aadress
Surju metskond 36, Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
7591
Katastritunnus(ed)
56801:004:0290
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6462753, Y: 537538
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Surju metskond 36 (56801:004:0290). Puudutatud veekogud: Reiu jõgi (VEE1145400). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Surju metskond 36 (56801:004:0290). Puudutatud veekogud: Reiu jõgi (VEE1145400).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
7 aastat
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Ala kirjeldus:
Kavandatav Reiu-Liiva liivakarjäär asub Reiu-Liiva maardlas, Pärnu maakonnas Pärnu linnas Silla külas riigile kuuluval kinnistul Surju metskond 36 (katastritunnusega 56801:004:0290. Taotletav mäeeraldis paikneb kahe lahustükina.

Lähimad elamud jäävad taotletavast Reiu-Liiva liivakarjääri mäeeraldise põhjapoolsest lahustükist ~530 m kaugusele läände Silla küla kinnistutele Ülejõe tee 11 (katastritunnusega 56801:004:0566) ja Ülejõe tee 22 (katastritunnusega 56801:004:0572). Lõunapoolsele mäeeraldise lahustükile lähimad elamud jäävad ~870 m kaugusele läände Silla küla Ogaliku põik 4 (katastritunnusega 5801:004:0469), Ogaliku põik 6 (katastritunnusega 56801:004:0470), Ogaliku tee 6 (katastritunnusega 56801:004:0462) ning Ogaliku tee 11 (katastritunnusega 56801:004:0465) kinnistutele.

Taotletav Reiu-Liiva liivakarjääri kattub maaparandussüsteemidega, alale jäävad maaparandussüsteemid KULLIPESA (6114540010040/001), TAMME (TP-585) (6114540010110/001) ning TAMME (TP-585) (6114760020030/001), kust vesi juhitakse maaparandussüsteemi eesvooludega Reiu jõkke (KKR kood VEE1145400).

Reiu-Liiva liivakarjääri mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piires ei ole looduskaitse- ega Natura 2000 alasid, samuti ei jää taotletavale alale kaitse all olevate liikide leiukohti ega elupaiku.

Geoloogiline ja hüdro(geo)loogiline kirjeldus:
Kavandatava Reiu-Liiva karjääri lahustükid asuvad Liivi lahe rannikumadalikul, millele on iseloomulikud mere- ja tuuletekkelised pinnavormid. Maastikurajooni lõunaosas esineb lainete uhutud moreentasandikke ja keskosas kunagistest laguunidest kujunenud soid. Karjääri lahustükid paikneva Läänemere rannamoodustisel, mida kohati katavad luited. Kasuliku kihi paksus on kuni 3,7 m. Liivalasundi lamamiks on hall või kollane kõva moreen või plastne sinakashall savi, lõunaosas ka pruunikasbeežid keskmiseteralised orgaanikarikkad liivad, mille savikus suureneb sügavuse suunas.

Vahetult pinnakatte all avanevad Kesk-Devoni ladestiku Narva lademe savikad liivad, savid, domeriidid ja merglid, mis moodustavad veepideme Kvaternaari setete veekihi ja sügavamate aluspõhjaliste veekihtide vahel. Kvaternaari veekiht on siin eelkõige seotud mereliste liivadega. Liiva lamamiks on vähese veejuhtivusega savi või moreen, milles võib esineda vett juhtivaid liivakamaid kihte ja läätsi. Kvaternaarisetete põhjavesi on surveta ja toitub sademetest. Maapinnalähedese põhjaveekihi veetase ja voolusuund järgib üldiselt maapinnareljeefi, mis muutub madalamaks lääne ehk Reiu jõe suunas. Vaadeldaval alal reguleerivad Kvaternaari veekihi veerežiimi (sh veevoolu suunda) ulatuslikud maaparandussüsteemid. Kvaternaari veekihist ammutatakse vett üksikmajapidamiste salvkaevudega.

Puurkaevudega ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksist, mille moodustavad erineva savikusega dolokivid ja lubjakivid, või sügvamatest veekihtidest. Aluspõhja kivimite põhjavesi on piirkonnas keskmiselt või suhteliselt kaitstud maapinnalt tuleneva reostuse eest.

Lähimateks vooluveekoguks on Reiu jõgi (KKR kood VEE1145400), mille lähima kaugus on ~1 km.

Vee erikasutuse kirjeldus:

Ligikaudu 70% maavaravarust on veealune. Põhjaosa kasuliku kihi lamam jääb abs kõrgustele 6,4 - 9 m (keskmiselt 6,2 m) ning lõunaosas abs kõrgustele 3,8 - 7,6 m (keskmiselt 6,9 m), veetaseme keskmine abs kõrgus on vastavalt 7,2 m ja 7,8 m. Seega veealuse kasuliku kihi paksus on keskmiselt 1 m. Kvaternaari setted toituvad sademetest. Seega Reiu-Liiva liivakarjääri mäeeraldiselt ärajuhitav vesi moodustub peamiselt sademete ja lume sulamise veest. Kuna kaevandamise eesmärgil planeeritakse karjääris veetaset alandada, juhtides liigset vett isevoolselt kraavitusega maaparandussüsteemi eesvooludesse, siis veetaseme alanemise tulemusena on mõningal määral oodata infiltratsiooni ka karjääri külgnevatest setetest. Sellist veetaseme reguleerimist võib jätkata ka pärast maavaravaru ammendamist, võimaldades ala korrastada metsamaaks.

Lähtuvalt eeltoodust on vajalik taotleda keskkonnaloa koosseisus veeluba karjääri koguneva sademevee suublasse juhtimiseks.
Selleks, et arvutada vee juurdevoolu karjääris veetaseme alanemisel 1 m, arvutame esmalt karjääri mõjuraadiuse alljärgneva valemiga:

h_0=√(h_p^2+W/K×[r_0^2×ln⁡(r_0/r_p )-(r_0^2-r_p^2)/2] ) , kus

h0 – veetaseme alandus, hp – väljaimbumise kõrgus karjääri külgedelt, W – infiltreeruv sademete maht, K – filtratsioonikoefitsient, r0 – karjääri mõjuraadius karjääri keskpunktist, rp – karjääri efektiivraadius ( , kus S – karjääri pindala).

Arvutustes kasutatud lähteandmed on järgnevad: h0 = 1 m, hp = 0 m (annab suurima mõjuraadiuse), W = 0,0008 m/d, K = 2,1 m/ööp, rp = 195 m/163 m (pindala 12 ha/8,36 ha).

Arvutuse tulemusena saame kummagi lahustüki mõjuraadiuseks kuni 50 m karjääri servast.

Karjääri juurdevooluhulga (Qkokku) saamiseks arvutame esmalt karjääri külgnevatest setetest infiltreeruva veehulga (Q1). Seejärel liidame saadud tulemusele karjääri langevate sademete koguse (Q2), millest on lahutatud aurumine.

Q_1=W×π×(r_o^2-r_p^2 )

Q_2=S×W, kus

W – infiltreeruv sademete maht, rp – karjääri efektiivraadius, r0 – karjääri mõjuraadiuse ulatus karjääri keskpunktist, S – karjääri pindala.

Arvutuse tulemusena saame äravooluhulgaks:
põhjapoolne lahustükk 56,3 tuh m3 aastas (keskmine vooluhulk 1,8 l/s ehk ~0,002 m3/s),
lõunapoolne lahustükk 42,5 tuh m3 aastas (keskmine vooluhulk 1,3 l/s ehk ~0,001 m3/s).

Karjäärist ärajuhitav vee kogus sõltub sademete hulgast, mis kvartalite lõikes erineb oluliselt. Sellest tulenevalt palume jätta karjäärist ärajuhitava vee kvartaalsed kogused lahtised ning määrata loaga aastane karjäärist ärajuhitav vee kogus.

Vee erikasutamise mõju:
Veealuse maavaravaru kasuliku kihi paksus on keskmiselt 1 m. Vaadeldaval alal on Kvaternaari setete veekihi veerežiim tugevasti muudetud ulatuslike maaparandussüsteemidega. Maaparanduskraavid dreenivad siin Kvaternaari veekihti, sh mõjutavad ka karjääris veetaseme alandamise mõju kujunemist ja ulatust. Karjääri rajamine ei tohi takistada maaparandussüsteemide toimimist.

Lähimad eluhooned asuvad kavandatavast karjäärist >500 m kaugusele. Seega kaevandamisetegevus ei mõjuta lähimate elamute veevarustust.

Kaevandamistöödel ei kasutata keskkonnaohtlikke ja mürgiseid aineid. Peamiseks saasteaineks, mis liivakarjääris toimuvate tööde käigus võib vette sattuda, on kaevandatavast keskkonnast pärinevad mineraalsed peenosakesed. Peenosakeste kaasakande vältimiseks või vähendamiseks rajatakse settebasseinid. Peenosakeste infiltreerumist põhjavette ei esine, kuna karjääri lamami moodustavad setted käituvad filtrina. Karjääris töötav tehnika võib rikete korral olla naftasaaduste reostusallikaks. Reostus võib levida nii eesvooludesse kui ka infiltreeruda põhjavette. Juhul kui mäetööde käigus tekib avarii, tuleb vajalike vahenditega (absorbent, õlipüünised) reostuse levik kiirelt ja ohutult lokaliseerida ning reostunud pinnas üle anda vastavat jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele. Eeltoodud leevendusmeetmete rakendamisel on reostusoht vähene.

Seire:
Veeseaduse § 130 lõige 2 kohaselt kehtestatakse kaevandus- ja karjäärivee saasteainete sisalduste piirväärtused ja suublasse juhtimise ning seirenõuded keskkonnaministri määrusega nr 61. Nimetatud määruse § 9 lõike 1 kohaselt tohib karjäärivett suublasse juhtida kui saastenäitajad ei ületa nimetatud määruse lisas 1 sätestatud piirmäärasid, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille koormus on 2000 - 9999 ie (välja arvatud heljumi sisaldus). Sama määruse lõike 5 kohaselt tuleb karjääriveele loaga määrata vähemalt biokeemilise hapnikutarbe (BHT7), keemilise hapnikutarbe (KHTcr), pH ja heljumi sisalduse piirväärtused koos vastava seirekohustusega. Seega seiratakse karjääri väljalaskmetes pH-d, KHTCr, BHT7 ning heljumi sisaldust 1 x kvartalis (4 x aastas).
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Põhjapoolselt lahustükilt on võimalik karjääri kogunevat vett kraavitusega isevoolselt ära juhtida maaparandussüsteemi KULLIPESA (tunnus 6114540010040) eesvoolu, mis suubub Reiu jõkke (KKR kood VEE1145400). Lõunapoolselt lahustükilt on võimalik karjääri kogunevat vett kraavitusega isevoolselt ära juhtida maaparandussüsteemi TAMME (TP-585) (tunnus 6114540010110) eesvoolu, mis suubub Reiu jõkke (KKR kood VEE1145400).

Reiu jõe (veekogum: Reiu_2, Reiu Humalaste ojast suudmeni; veekogumi kood: 1145400_2) koondseisund on seisuga 2000. a hinnatud heaks. Reiu jõe keemilist seisundit hinnatud ei ole.

Kaevandamistegevus mõjutab Kvaternaari setete veekihti, mis siin veekogumit ei moodusta ja seisundit ei hinnata.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi UUS
Väljalaskme kood UUS
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6465266, Y: 537187
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022-2029 14 075 14 075 14 075 14 075 56 300 154 Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022-2029 Heljum 40 mg/l    
2022-2029 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2022-2029 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne) KHTCr 125 mg/l    
2022-2029 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 9 pH ühik    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6465266, Y: 537187 heljum   1 kord kvartalis
Üksikproov X: 6465266, Y: 537187 BHT7   1 kord kvartalis
Üksikproov X: 6465266, Y: 537187 KHTCr   1 kord kvartalis
Üksikproov X: 6465266, Y: 537187 pH 6-9   1 kord kvartalis
 
Suubla
Suubla nimi Reiu jõgi
Suubla kood VEE1145400
Pinnaveekogumi nimi Reiu Humalaste ojast suudmeni
Pinnaveekogumi kood 1145400_2
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund hea
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi UUS
Väljalaskme kood UUS
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6462955, Y: 537598
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022-2029 10 625 10 625 10 625 10 625 42 500 116 Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022-2029 Heljum 40 mg/l    
2022-2029 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2022-2029 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne) KHTCr 125 mg/l    
2022-2029 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 9 pH ühik    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6462955, Y: 537598 heljum   1 kord kvartalis
Üksikproov X: 6462955, Y: 537598 BHT7   1 kord kvartalis
Üksikproov X: 6462955, Y: 537598 KHTCr   1 kord kvartalis
Üksikproov X: 6462955, Y: 537598 pH 6-9   1 kord kvartalis
 
Suubla
Suubla nimi Reiu jõgi
Suubla kood VEE1145400
Pinnaveekogumi nimi Reiu Humalaste ojast suudmeni
Pinnaveekogumi kood 1145400_2
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund hea
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 764
Maardla nimetus Reiu-Liiva
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Reiu-Liiva liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 3 lahustükki.
Mäeeraldise pindala (ha) 20.36
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 24.41
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 65
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Rail Baltica ehitus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 35 000
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
3 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 21 tuh m³
01.07.2022
5 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 89 tuh m³
01.07.2022
7 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 38 tuh m³
01.07.2022
11 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 77 tuh m³
01.07.2022
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1207 - täiteliiv   214 tuh m³
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Marina Minerals OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/513987
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
18.11.2024
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Pärnu maakonnaReiu-Liiva ja Reiu-Liiva II uuringuruumidegeoloogilise uuringu aruanne(varu seisuga 01.07.2022)
Geoloogiafondi number EGF: 9607
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/22/1684
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
09.08.2022
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne
GIS ja CAD failid

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Allkirjastatud taotluse lisad