Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121598
Taotlus T-KL/1014338-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014335
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Adven Eesti AS
Kontaktisik
Mairit Veedla
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Ettevõttele on väljastatud keskkonnaluba L.ÕV.HA-131372. Ettevõte kasutab soojusenergia tootmiseks maagaasi, puiduhaket ja tükkturvast. Ettevõte soovib muuta eelpooltoodud keskkonnaluba seoses sooviga kasutada kütusena lisaks eeltoodule põlevkiviõli, kerget kütteõli, diislikütust või rasket kütteõli. Lisandub üks uus heitallikas: mahuti (50 m3) vedelkütuse tarvis (heitallikas V1 mahuti ventilatsiooniava).
Parandustaotluse selgitus
Uuesti laadimise põhjus: Keskkonnaameti kiri 23.09.2022 nr DM-121598-2
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Adven Eesti AS põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine ehk käitises toimub kütuse põletamine soojusenergia tootmise ja väljastamise eesmärgil. Ettevõte plaanib soojusenergiat toota kas puiduhakkest, turbast, põlevkiviõlist, diislikütusest, kergest kütteõlist või raskest kütteõlist. Kütuse kogused on arvestatud olukorrale, kus ühe kütuseliigiga toodetakse kogu aastane soojusenergia. Vajadusel kasutatakse mitut kütuseliiki kombineeritult. Ühes põletusseadmes ei kasutata erinevaid kütuseliike korraga. Kütuseliikide paljusus annab võimaluse toota soojusenergiat kaugküttevõrku võimalikult soodsa hinnnaga. Ettevõte paigaldab põlevkiviõli hoiustamiseks ühe 50m3 mahuti.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Põletusseadmete töö puhul ei ole korrektse hoolduse korral oodata
ülenormatiivseid müratasemeid. Küttesüsteemi rajamisel on lahendatud müraemissiooni küsimused ning sellega on tagatud, et seadmed ei hakka põhjustama piirnorme ületavat müra katlamaja naabruses paiknevatel aladel. Samuti ei ole tegevusega kaasnevana oodata ülenormatiivset vibratsiooni teket või lõhnahäiringut. Põlevkiviõli kasutuselevõtuga ja mahuti paigaldusega seotud võimalik lõhnahäiring on kirjeldatud taotluse punktis 5.4.14.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Adven Eesti AS Haabneeme alevik Sõpruse tee 4 katlamaja
Aadress
Sõpruse tee 4, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Territoriaalkood
1675
Katastritunnus(ed)
89001:010:2897
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6597049, Y: 546712
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Sõpruse tee 4 (89001:010:2897). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Sõpruse tee 4 (89001:010:2897).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Reovee ja sademevee puhastamine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
20.45
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 3 900 tuh. Nm³
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 3 380 tonni
Kerge kütteõli 3 115 tonni
Diislikütus 3 115 tonni
Raske kütteõli 3 225 tonni
Puiduhake 18 730 tonni
Tükkturvas 13 622 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Jah
Vanus Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Keskmise võimsusega põletusseadmete arv Seadme liik Eeldatav töötundide arv aastas Keskmine koormus, % Käitamise alguskuupäev Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu Kütuseliigi osakaal, %
Kogus Ühik
Olemasolev seade 8.67 1 Muu põletusseade 8 760 90
01.06.2006
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 2 200 tuh. Nm³ 100
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 1 900 tonni 100
Kerge kütteõli 1 755 tonni 100
Diislikütus 1 755 tonni 100
Raske kütteõli 1 815 tonni 100
Olemasolev seade 5.78 1 Muu põletusseade 8 760 90
01.06.2006
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 1 700 tuh. Nm³ 100
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 1 480 tonni 100
Kerge kütteõli 1 360 tonni 100
Diislikütus 1 360 tonni 100
Raske kütteõli 1 410 tonni 100
Olemasolev seade 6 1 Muu põletusseade 8 700 90
01.06.2017
Puiduhake 18 730 tonni 100
Tükkturvas 13 622 tonni 100

Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.2. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0000067 K2 K2 Gaasikatla Buderus Logano Plus 825 korsten X: 6597047, Y: 546721 0.64 18 8.899 190 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad)
HEIT0000068 K1 K1 Gaasikatla Viessmann Vitoplex 200 korsten X: 6597043, Y: 546721 0.64 18 13.349 190 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad)
HEIT0000066 K3 K3 Biokütuse katlamaja korsten, kütuseks kas hakkepuit või turvas X: 6597047, Y: 546726 0.90 30 3.915 50 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad)
  V1 V1 Mahuti ventilatsioon X: 6597044, Y: 546732 0.06 2.744 2.457 20 050402 - Vedelkütuse jaotamine (v.a bensiin): muu laadungikäitlus (sh jaotustorustik) (tanklad: diislikütuse käitlemine)

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

LHK projekti koostaja
Nimi
LEMMA OÜ
Registrikood/isikukood
11453673
Postiaadress
Värvi 5, Tallinn, Harjumaa 10621
Telefon
56640060
E-posti aadress
ain@lemma.ee
Sissejuhatus
Põhjendus loa taotlemiseks
Ettevõttele on väljastatud keskkonnaluba L.ÕV.HA-131372 . Ettevõte soovib muuta keskkonnaluba seose lisakütuseliikide kasutuselevõtuga ning ühe heitallika (V1, 50 m3 mahuti hingamisava) lisandumisega.
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
LHK projekti koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:
- Atmosfääriõhu kaitse seadus
- Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“
- Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“
- Keskkonnaministri määrus 24.11.2016 nr 59 Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid
- Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 86 Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid
- Keskkonnaministri 05.11.2017 määrus nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest
väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid“
- Keskkonnaministri määrus nr 31: "Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid", Vastu võetud 01.06.2020
Tehnoloogilised kaardid
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Kütuste ja põletusseadmete andmed on saadud katlamaja käitajalt. Kütusekulu on prognoositud vastavalt põletusseadme töötundidele ja aastas plaanitavale soojusenergia tootmismahule. Tahkekütusekatla (heitallikas K3) saasteainete püüdeseadmeid (suitsugaasipesur) muudetud ei ole. Puhastusseadmete projekteeritud puhastusastmed on võetud kehtivalt keskkonnaloalt L.ÕV.HA-131372.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Adven Eesti AS heiteallikad asuvad Harjumaal Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, Sõpruse tee 4 (kinnistu katastritunnus 89001:010:2897). Tegemist on kaugkütte katlamajaga. EHAK-1675 Haabneeme alevik.
Kinnistu kogupindalaks on 8343 m² ehk 0,8343 ha. Kinnistu on 100% tootmismaa sihtotstarbega. Lähimad elamud paiknevad heiteallikatest lääne-loode suunas. Lähim elamu heiteallikatest paikneb
umbes 92 m kaugusel (Rohuneeme tee 8, Haabneeme alevik, Viimsi vald).
Heiteallikate teoreetilisse mõjualasse (500 m) jääb loode suunas ca 494 m kaugusele heiteallikatest kaitseala - Viimsi sanglepik (keskkonnaregister KLO1200462).
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas.
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Lisa 3: Asendiplaan.pdf
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Hajuvusarvutustes võetakse arvesse maapinna reljeefi vastavalt kõrgusmudelile (5 m täpsusega andmed) ning maapinna karedustegurit vastavalt piirkonna maakattele. Paiksete heiteallikate heite leviku modelleerimiseks kasutatavad hajuvusmudelid ei ole võimelised arvestama hoonete mõju hajuvustingimustele ja seega nende olemasolu või puudumine ei mõjuta hajuvusarvutusi. Eelnevalt lähtuvalt puuduvad piirkonnas hajuvustingimusi oluliselt mõjutavad geograafilised ja tehnogeensed objektid.
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos)

Tuulte roos lisatud punktis 5.4.17

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allikas Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste, % Tegelik puhastusaste, %
K3 Biokütuse katlamaja korsten, kütuseks kas hakkepuit või turvas Suitsugaaside pesur 1 Vastavalt seadmehooldusjuhendile,hooldus ja kontroll 1kord poolaastas PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 90 90
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 76 76
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 76 76
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 76 76
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 76 76
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas K1 Gaasikatla Viessmann Vitoplex 200 korsten
Koormus Katlamaja E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 84
Veebruar 100
Märts 80
Aprill 51
Mai 17
Juuni 15
Juuli 14
August 14
September 14
Oktoober 43
November 52
Detsember 60
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 75 75 75
01 - 02 75 75 75
02 - 03 75 75 75
03 - 04 75 75 75
04 - 05 75 75 75
05 - 06 75 75 75
06 - 07 80 80 80
07 - 08 80 80 80
08 - 09 90 90 90
09 - 10 95 95 95
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 95 95 95
15 - 16 95 95 95
16 - 17 90 90 90
17 - 18 90 90 90
18 - 19 90 90 90
19 - 20 90 90 90
20 - 21 85 85 85
21 - 22 85 85 85
22 - 23 80 80 80
23 - 24 80 80 80
 
Heiteallikas K2 Gaasikatla Buderus Logano Plus 825 korsten
Koormus Katlamaja E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 84
Veebruar 100
Märts 80
Aprill 51
Mai 17
Juuni 15
Juuli 14
August 14
September 14
Oktoober 43
November 52
Detsember 60
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 75 75 75
01 - 02 75 75 75
02 - 03 75 75 75
03 - 04 75 75 75
04 - 05 75 75 75
05 - 06 75 75 75
06 - 07 80 80 80
07 - 08 80 80 80
08 - 09 90 90 90
09 - 10 95 95 95
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 95 95 95
15 - 16 95 95 95
16 - 17 90 90 90
17 - 18 90 90 90
18 - 19 90 90 90
19 - 20 90 90 90
20 - 21 85 85 85
21 - 22 85 85 85
22 - 23 80 80 80
23 - 24 80 80 80
 
Heiteallikas K3 Biokütuse katlamaja korsten, kütuseks kas hakkepuit või turvas
Koormus Katlamaja E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 84
Veebruar 100
Märts 80
Aprill 51
Mai 17
Juuni 15
Juuli 14
August 14
September 14
Oktoober 43
November 52
Detsember 60
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 75 75 75
01 - 02 75 75 75
02 - 03 75 75 75
03 - 04 75 75 75
04 - 05 75 75 75
05 - 06 75 75 75
06 - 07 80 80 80
07 - 08 80 80 80
08 - 09 90 90 90
09 - 10 95 95 95
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 95 95 95
15 - 16 95 95 95
16 - 17 90 90 90
17 - 18 90 90 90
18 - 19 90 90 90
19 - 20 90 90 90
20 - 21 85 85 85
21 - 22 85 85 85
22 - 23 80 80 80
23 - 24 80 80 80
 
Heiteallikas V1 Mahuti ventilatsioon
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas K1 Gaasikatla Viessmann Vitoplex 200 korsten
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 8.67
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kasu­tegur 0.90
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade
 
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm³ Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline heitkogus, täpsus 0,001 Ühik Aastas Ühik
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 0.80 38.88 1 900 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.3468 g/s 2.95488 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.052 g/s 0.443232 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.052 g/s 0.443232 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.9624 g/s 8.199792 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.3641 g/s 3.102624 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0434 g/s 0.36936 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0867 mg/s 0.73872 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0009 mg/s 0.007387 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0026 mg/s 0.022162 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.3858 mg/s 3.287304 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.052 mg/s 0.443232 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0434 mg/s 0.36936 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1734 mg/s 1.47744 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.734 mg/s 14.7744 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0867 µg/s 0.73872 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0087 mg/s 0.073872 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073872 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073872 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0087 mg/s 0.073872 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 350 350 3.5679 g/s 30.40 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 5 711.073869 t
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.60 2 200 tuh. Nm³ PM-sum Tahked osakesed, summaarsed     0.0039 g/s 0.033264 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0039 g/s 0.033264 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0039 g/s 0.033264 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 200 200 0.3711 g/s 3.163776 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.2601 g/s 2.2176 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0173 g/s 0.14784 t
BC Must süsinik     0 g/s 0.001796 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0 mg/s 0.000111 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0009 mg/s 0.007392 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0 mg/s 0.000018 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.001 mg/s 0.00887 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0 mg/s 0.000056 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0001 mg/s 0.001109 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0 mg/s 0.000056 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0 mg/s 0.000038 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks     0.0001 mg/s 0.000813 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0043 µg/s 0.03696 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0 mg/s 0.000041 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0 mg/s 0.000062 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0 mg/s 0.000062 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0 mg/s 0.000062 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid     0.0044 g/s 0.037699 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 4 143.896064 t
Kerge kütteõli 0.10 42.12 1 755 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.3468 g/s 2.956824 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.052 g/s 0.443524 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.052 g/s 0.443524 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.9624 g/s 8.205187 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.3641 g/s 3.104665 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0434 g/s 0.369603 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0867 mg/s 0.739206 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0009 mg/s 0.007392 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0026 mg/s 0.022176 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.3858 mg/s 3.289467 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.052 mg/s 0.443524 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0434 mg/s 0.369603 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1734 mg/s 1.478412 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.734 mg/s 14.78412 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0867 µg/s 0.739206 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 350 350 0.4117 g/s 3.51 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 5 308.563537 t
Diislikütus 0.001 42.12 1 755 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.3468 g/s 2.956824 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.052 g/s 0.443524 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.052 g/s 0.443524 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.9624 g/s 8.205187 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.3641 g/s 3.104665 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0434 g/s 0.369603 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0867 mg/s 0.739206 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0009 mg/s 0.007392 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0026 mg/s 0.022176 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.3858 mg/s 3.289467 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.052 mg/s 0.443524 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0434 mg/s 0.369603 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1734 mg/s 1.478412 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.734 mg/s 14.78412 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0867 µg/s 0.739206 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0087 mg/s 0.073921 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 350 350 0.0041 g/s 0.0351 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 5 471.070584 t
Raske kütteõli 0.10 40.68 1 815 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.3468 g/s 2.953368 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.052 g/s 0.443005 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.052 g/s 0.443005 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.9624 g/s 8.195596 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.3641 g/s 3.101036 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0434 g/s 0.369171 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0867 mg/s 0.738342 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0009 mg/s 0.007383 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0026 mg/s 0.02215 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.3858 mg/s 3.285622 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.052 mg/s 0.443005 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0434 mg/s 0.369171 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1734 mg/s 1.476684 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.734 mg/s 14.76684 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0867 µg/s 0.738342 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0087 mg/s 0.073834 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073834 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0087 mg/s 0.073834 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0087 mg/s 0.073834 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 850 850 0.4263 g/s 3.63 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 5 708.151536 t
Põletusseade
Heite­allikas K2 Gaasikatla Buderus Logano Plus 825 korsten
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 5.78
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kasu­tegur 0.90
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade
 
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm³ Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline heitkogus, täpsus 0,001 Ühik Aastas Ühik
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 0.80 38.88 1 480 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.2312 g/s 2.301696 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0347 g/s 0.345254 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0347 g/s 0.345254 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.6416 g/s 6.387206 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.2428 g/s 2.416781 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0289 g/s 0.287712 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0578 mg/s 0.575424 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0006 mg/s 0.005754 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0017 mg/s 0.017263 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.2572 mg/s 2.560637 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.0347 mg/s 0.345254 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0289 mg/s 0.287712 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1156 mg/s 1.150848 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.156 mg/s 11.50848 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0578 µg/s 0.575424 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0058 mg/s 0.057542 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057542 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057542 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0058 mg/s 0.057542 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 350 350 2.3786 g/s 23.68 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 4 448.625961 t
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 33.60 1 700 tuh. Nm³ PM-sum Tahked osakesed, summaarsed     0.0026 g/s 0.025704 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0026 g/s 0.025704 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0026 g/s 0.025704 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 200 200 0.2474 g/s 2.444736 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.1734 g/s 1.7136 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0116 g/s 0.11424 t
BC Must süsinik     0 g/s 0.001388 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0 mg/s 0.000086 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0006 mg/s 0.005712 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0 mg/s 0.000014 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.0007 mg/s 0.006854 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0 mg/s 0.000043 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0001 mg/s 0.000857 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0 mg/s 0.000043 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0 mg/s 0.000029 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks     0.0001 mg/s 0.000628 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0029 µg/s 0.02856 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0 mg/s 0.000032 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0 mg/s 0.000048 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0 mg/s 0.000048 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0 mg/s 0.000048 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid     0.0029 g/s 0.029131 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 3 202.101504 t
Kerge kütteõli 0.10 42.12 1 360 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.2312 g/s 2.291328 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0347 g/s 0.343699 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0347 g/s 0.343699 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.6416 g/s 6.358435 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.2428 g/s 2.405894 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0289 g/s 0.286416 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0578 mg/s 0.572832 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0006 mg/s 0.005728 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0017 mg/s 0.017185 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.2572 mg/s 2.549102 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.0347 mg/s 0.343699 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0289 mg/s 0.286416 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1156 mg/s 1.145664 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.156 mg/s 11.45664 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0578 µg/s 0.572832 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 350 350 0.2745 g/s 2.72 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 4 113.758638 t
Diislikütus 0.001 42.12 1 360 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.2312 g/s 2.291328 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0347 g/s 0.343699 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0347 g/s 0.343699 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.6416 g/s 6.358435 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.2428 g/s 2.405894 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0289 g/s 0.286416 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0578 mg/s 0.572832 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0006 mg/s 0.005728 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0017 mg/s 0.017185 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.2572 mg/s 2.549102 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.0347 mg/s 0.343699 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0289 mg/s 0.286416 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1156 mg/s 1.145664 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.156 mg/s 11.45664 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0578 µg/s 0.572832 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0058 mg/s 0.057283 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 350 350 0.0027 g/s 0.0272 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 4 239.690025 t
Raske kütteõli 0.10 40.68 1 410 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30 30 0.2312 g/s 2.294352 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0347 g/s 0.344153 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0347 g/s 0.344153 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 0.6416 g/s 6.366827 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.2428 g/s 2.40907 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0289 g/s 0.286794 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0578 mg/s 0.573588 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0006 mg/s 0.005736 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0017 mg/s 0.017208 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.2572 mg/s 2.552467 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.0347 mg/s 0.344153 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.0289 mg/s 0.286794 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.1156 mg/s 1.147176 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     1.156 mg/s 11.47176 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0578 µg/s 0.573588 mg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.0058 mg/s 0.057359 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057359 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.0058 mg/s 0.057359 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.0058 mg/s 0.057359 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 850 850 0.2842 g/s 2.82 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 4 434.431772 t
Põletusseade
Heite­allikas K3 Biokütuse katlamaja korsten, kütuseks kas hakkepuit või turvas
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 6
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kasu­tegur 0.90
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade
Suitsugaaside pesur, 1tk
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm³ Heitkogus
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline heitkogus, täpsus 0,001 Ühik Aastas Ühik
Puiduhake 0.05 10.50 18 730 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 50 50 0.708 g/s 23.206 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.69 g/s 22.616 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.708 g/s 23.206 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 1.26 g/s 41.29965 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     7.20 g/s 235.998 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.102 g/s 3.343305 t
BC Must süsinik     0 g/s 3.392471 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0389 mg/s 1.274389 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0034 mg/s 0.110132 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.078 mg/s 2.556645 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.0014 mg/s 0.0472 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.12 mg/s 3.9333 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     3.072 mg/s 100.69248 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.0331 mg/s 1.085591 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0.0288 mg/s 0.943992 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks     0.003 mg/s 0.098332 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.60 µg/s 19.6665 mg
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d)     0 mg/s 0.000001 kg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.06 mg/s 1.96665 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.096 mg/s 3.14664 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.03 mg/s 0.983325 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.024 mg/s 0.78666 kg
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB)     0 mg/s 0.000983 kg
7664-41-7 Ammoniaak     0.222 g/s 7.276605 t
7446-09-5 Vääveldioksiid     0.066 g/s 2.163315 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 0 t
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist     0 g/s 21 545.358744 t
Tükkturvas 0.35 12.24 13 622 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 50 50 0.888 g/s 24.677 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.876 g/s 24.343 t
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.888 g/s 24.677 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 650 650 1.686 g/s 46.852052 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid     7.20 g/s 200.079936 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.12 g/s 3.334666 t
BC Must süsinik     0 g/s 1.557956 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.144 mg/s 4.001599 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.054 mg/s 1.5006 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.006 mg/s 0.166733 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.0058 mg/s 0.160064 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.12 mg/s 3.334666 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     1.80 mg/s 50.019984 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.0288 mg/s 0.80032 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0.0144 mg/s 0.40016 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks     0.012 mg/s 0.333467 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.60 µg/s 16.673328 mg
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d)     0.001 mg/s 0.028345 kg
50-32-8 Benso(a)püreen     0.078 mg/s 2.167533 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.102 mg/s 2.834466 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.054 mg/s 1.5006 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.036 mg/s 1.0004 kg
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB)     0 mg/s 0.000103 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 400 400 3.4314 g/s 95.354 t
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 17 655.320326 t
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.10. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.11. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.12. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm µg/m³ Suhe Cm / Keskmistamisaeg
K2, K1, K3, N1, N2 630-08-0 Süsinikmonooksiid 7.952 g/s 8 tundi 10 000 µg/m³ 129.118 0.013
K2, K1, K3 7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.289 mg/s 1 aasta 0.50 µg/m³ 0 0
K2, K1, K3 7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 2.919 mg/s 1 aasta 20 ng/m³ 0.002 0
K2, K1, K3 7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.649 mg/s 1 aasta 6 ng/m³ 0 0
K2, K1, K3 7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.082 mg/s 1 aasta 5 ng/m³ 0 0
K2, K1, K3 7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.322 mg/s 24 tundi 0.10 µg/m³ 0.003 0.03
1 aasta 0.01 µg/m³ 0 0
K2, K1, K3 7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 3.144 mg/s 24 tundi 50 µg/m³ 0.044 0.001
K2, K1, K3, N2 7446-09-5 Vääveldioksiid 9.379 g/s 1 tund 350 µg/m³ 162.899 0.465
24 tundi 125 µg/m³ 99.649 0.797
K2, K1, K3, N1, N2 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 3.448 g/s 1 tund 200 µg/m³ 63.964 0.32
1 aasta 40 µg/m³ 2.647 0.066
V1, N3 Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.007 g/s 1 tund 600 µg/m³ 43.072 0.072
24 tundi 200 µg/m³ 11.407 0.057
1 aasta 5 µg/m³ 2.277 0.455
K2, K1, K3, V1, N1, N2, N3, N4 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.457 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 1 519.048 0.304
24 tundi 2 000 µg/m³ 381.361 0.191
K2, K1, K3 PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.963 g/s 1 aasta 25 µg/m³ 0.886 0.035
K2, K1, K3 PM10 Peened osakesed (PM10) 0.975 g/s 24 tundi 50 µg/m³ 13.195 0.264
1 aasta 40 µg/m³ 0.898 0.022
K1, K2, K3 7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.207 mg/s 24 tundi 2 µg/m³ 0.002 0.001
 
Koosmõju kirjeldus
Saasteainete hajumise arvutustes on arvestatud kõiki ~500 m piirkonnas asuvaid koosmõju avaldada võivaid heiteallikaid vastavalt KOTKAS heiteallikate registri 07.09.2022 a seisule.
Kõike kolme katelt täisvõimsusel korraga ei kasutata. Kasutuses on põhikatel (tahkekütusekatel K3), millele vajadusel lisatakse üks gaasikütusel või vedelkütusel töötav katel (tipukatel K2).
Hajumisarvestustes on arvestatud järgmisi heiteallikaid (lisaks Adven Eesti Haabneeme Sõpruse tee 4 katlamaja heiteallikatele):N1 HEIT0002121 Katlamaja korsten koondallikana, N2 HEIT0009924 Katlamaja korsten, N3 HEIT0010569 Bensiini tankurid
N4 HEIT0010571 Diisli laadimine.

5.4.13. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.14. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Lõhnaaine häiringutaseme hindamisel lähtutakse saasteainete lõhnalävedest ja keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häringutasemed" nõuetest.
Määruses nr 81 ei ole esitatud lõhnaainete eriheiteid keskmise võimsusega põletusseadmetele ning käitis ei emiteeri saasteaineid, mis võiksid põhjustada olulist lõhnahäiringut ehk puuduvad saasteained, millel oleks madal lõhnalävi. Eelnevast tulenevalt ei ole oodata, et põletusseadme tegevus põhjustaks piirkonnas häiringutaset ületavat lõhnahäiringut.

Võimalik lõhnahäiring võib esineda ajutiselt põlevkiviõlimahuti täitmise ajal (heitallikas V1). Arvestades, et lähim elamu asub heiteallikast (V1 mahuti heingamisava) ca 100 m kaugusel, siis on lõhnahäiringu tekkimine lähimate vastuvõtjate juures tõenäoline ebasoodsa tuulesuuna ja mahuti täitmise ajal. Lõhnahäiring võib tekkida mahuti täitmisel ebasoodsa tuulesuuna korral (ida või kagu tuul elumaja suunas). Lõhnahäiringu kestus kokku maksimaalselt on 150-el tunnil aastas, mil toimub mahuti täitmine. Arvestades põlevkiviõli aastast maksimaalset kogust 3380 t/a ja autotsisterni suurust ≈ 27 tonni, siis mahuti laadimisi teoreetiliselt toimub aastas 3380 t/a / 27 t ≈ 125 korral aastas. Ühe laadimise kestus on üks tund ja seega on laadimise aeg kokku ca 125 tundi aastas (1,43% kogu aasta tundidest 125 h/a * 100% / 8760 h/a = 1,43%) , mil võib ebasoodsa tuulesuuna korral tekkida elumajade juures põlevkiviõli lõhnahäiring, mis on aga oluliselt madalam eelpooltoodud määruse §6 lg (2) toodud väärtusest (lõhnaaine esinemise häiringutase vastuvõtja juures 15% aasta lõhnatundidest).

5.4.15. Saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel
Saasteainete heitkoguste ja õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel
Põletusseadmed
Põletusseadme tööst välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused on määratud arvutuslikul meetodil lähtudes keskkonnaministri 24.11. 2016. a määrusest nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" ning keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 86 "Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid".

Kütusemahuti
Mahuti laadimisel ja hingamisel eralduvate saasteainete arvutuse aluseks on võetud keskkonnaministri määrus nr 31: "Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid", Vastu võetud 01.06.2020
Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat
Kütuse põletamisel eralduvate saasteainete määramine
Heitkoguste määramisel on kasutatud KOTKAS arvutusmoodulit. Kontrollimiseks on kasutatud Exceli arvutustabelit.
Kütusekulu arvutatakse B massiühikutest (t) ümber soojusühikutesse (GJ) järgmiselt:
B1 = B×Qri ,GJ, kus
B – kütusekulu vaadeldaval perioodil, t;
Qri – kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;
Leitakse i-nda saasteaine eriheite qi väärtus määruse nr 59 lisast 3–7;
Arvutatakse kütusekulu B1 ja eriheite qi alusel saasteaine heide Mi, vääveldioksiid välja arvatud, kasutades järgmist valemit:
Mi = 10–6 × B1 × qi, t (raskmetallid kg), kus
B1 – kütusekulu vaadeldaval perioodil, GJ;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ; (raskmetallid mg/GJ).
Saasteaine hetkeline heitkogus arvutatakse järgmiselt:
leitakse saasteaine eriheide qi määruse lisast 3–7;
arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine hetkeline heitkogus Mpi, lähtudes põletusseadme nimisoojusvõimsusest, kasutades järgmist valemit:
Mpi = 10–3 × P × qi, g/s, (raskmetallide korral mg/s), kus
P – põletusseadme nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal, MWth;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ (raskmetallide korral mg/GJ).

Süsinikdioksiidi heitkogused leitakse Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 86 „Välisõhku
väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid 1 alusel.
Tegeliku süsinikuheite ja tekkiva süsinikdioksiidi heite arvutamine
(1) Korrutades põletatud kütuse tegeliku süsinikukoguse kütuse oksüdatsioonikoefitsiendiga,
arvutatakse tegelik süsinikuheide (Mc) gigagrammides (GgC), kasutades järgmist valemit:
Mc = 10–3 × B1 × qc × Kc, kus
B1 – kütusekulu (TJ);
qc – süsiniku eriheide (tC/TJ);
Kc – oksüdatsioonikoefitsient.
(2) Eri kütuseliigi põlemisel välisõhku väljutatav CO2-heide (MCO2) arvutatakse gigagrammides
(GgCO2), kasutades järgmist valemit:
MCO2 = Mc × 3,664, kus
Mc – süsinikuheide (GgC).

Kütusemahutist mahuti täitmisel ja kütuse hoiustamisel eralduvate saasteainete arvutuskäik koos kasutatavate metoodikatega ja valemitega on toodud lisatud exeli failis
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Saasteainete atmosfääris hajumise arvutuseks on kasutatud US-EPA poolt välja töötatud Gaussi difusioonivõrrandil põhinevat arvutusmudelit Aermod. Mudelit kasutati tarkvara AERMOD View abil, mis on toodetud Lakes Environmental Software poolt. Hajuvusarvutuste teostamisel lülitati käitise tootmisterritooriumi ulatuses arvutus välja.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
2017-2019
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu
  • Õhutemperatuur
  • Õhuniiskus
  • Õhurõhk
  • Sademed
  • Tuul: suund, kiirus
  • Summaarne kiirgus
  • Pilved: hulk, kõrgus
  • Nähtavuskaugus
  • Atmosfäärinähtused
  • Lumikatte paksus vaatlusväljakul
Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Tallinn-Harku aeroloogiajaam
Laius: N 59°23´53´´
Pikkus: E 24°36´10´´
Vaatlusväljaku kõrgus merepinnast: 33,16 m (EH2000)

Viide meteroloogilise mudeli andmetele

Kliimaandmetena kasutati lähima (Harku) meteoroloogiajaama kolme järjestikuse aasta vajalikke kliimaandmeid, mis töödeldi AERMOD tarkvara mooduliga AERMET. Kliimaandmed saadi avalikust andmebaasist, mis on kättesaadav ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa Nn ülemise kihi kliimaandmed genereeriti AERMET mooduli abil.

Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta

Maapinna kõrgusandmete arvestamiseks kasutati tarkvara moodulit AERMAP ning andmed pärinevad Maa-ameti vastavast andmebaasist, mis on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3. Kasutati 5 m võrgustikuga andmeid.

Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Hajuvusarvutustel on arvestatud käitisest 500 m raadiusesse jäävaid heiteallikad. Heiteallikate parameetrid ja heitkogused on võetud KOTKAS heiteallikate registrist seisuga 07.09.2022. Koosmõjus on arvestatud järgmiste 500m raadiusesse jäävate heitallikatega:

NR

Kood

Nimetus

Ettevõte

 
 

N1

HEIT0002121

Katlamaja korsten koondallikana

Adven Eesti AS

 

N2

HEIT0009924

Katlamaja korsten

Adven Eesti AS

 

N3

HEIT0010569

Bensiini tankurid

Alexela AS

 

N4

HEIT0010571

Diisli laadimine

Alexela AS

 
Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Tegemist on töötava ettevõttega. Kasutusele võetakse uued kütuseliigid. Arvestades kasutatava kütusekoguse planeeritavat hulka ja nende kasutuse iseloomu, ei ole ette näha ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumist pärast heiteallika töölerakendamist.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 84 §18` (27.12.2016), koostatakse saasteaine hajumiskaart iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel, ning vajaduse korral rakendatakse keskmistamisaegade kohta protsentiile. 
30% maksimaalne arvutuslik saastatuse tase ületatakse vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ja aromaatsete süsivesinike osas juhul, kui tahkekütusekatlas kasutatakse kütusena freesturvast ning gaasikatlas kasutatakse kütuseks põlevkiviõli ning mõlemad katlad töötavad täisvõimsusel. 
Hajuvusarvutusi ei teostatud saasteainete osas, mille heitkogus jääb alla 1 kg/a.

5.4.16. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Tootmisterritooriumist väljaspool ja lähedalasuvate elamute juures ei esine õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Lisakütuseliigi kasutuselevõtuga ei ole ette näha välisõhus leviva müra suurenemist. Seadmed asuvad tootmisterritooriumil asuvas katlamajas siseruumides.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Suurimat heidet välisõhku põhjustab heitallikas K3, seda just tükkturba kütuseks kasutamisel. Mahuti täitmisel raskeküttega eraldub aromaatseis süsivesinike (heitallikas V1), mille eraldumine ei ole pidev vaid ainult mahuti täitmise ajal (ca 125 tunnis aastas).
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Ettepanek on ettevõttele kehtestada õhusaasteloaga käesoleva taotluse punktis 5.6. toodud saasteainete heitkogused. Meetmeid ei ole vaja rakendada, õhukvaliteedi piirväärtuste ületamise ohtu ei ole. Vajalik on tavapärane põletusseadme korrashoid ja nõuetekohase kütuse kasutamine.
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Seire ettepanekut ei tehta, vajadus puudub.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Kuna tegemist on soojusenergia tootmisega hoonete kütteks, siis ei saa arvestada ebasoodsate ilmastikutingimustel soojusenergia vähendatud tootmisega.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Ei ole oodata muid ebasoodsaid mõjusid.
Muud heite vähendamise meetmed
Muid heitmete vähendamis meetmeid ei rakendata.
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
Kontrollimatuid heiteid ei teki.

5.4.17. Lisad

LHK projekti täiendavad andmed
Tuulte roos
LHK projekti lisad
Lisa 10: Tuulte_roos.pdf

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³ Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
K2 Gaasikatla Buderus Logano Plus 825 korsten PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.2312 g/s 2.302 t 30  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0347 g/s 0.345 t    
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0347 g/s 0.345 t    
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.6416 g/s 6.387 t 650  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.2428 g/s 2.417 t    
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0289 g/s 0.288 t    
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.0578 mg/s 0.575 kg    
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0.0006 mg/s 0.006 kg    
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0.0017 mg/s 0.017 kg    
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.2572 mg/s 2.561 kg    
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 0.0289 mg/s 0.288 kg    
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.1156 mg/s 1.151 kg    
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 1.156 mg/s 11.508 kg    
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 2.3786 g/s 23.68 t 350  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 4 448.626 t    
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.0347 mg/s 0.345 kg    
K1 Gaasikatla Viessmann Vitoplex 200 korsten PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.3468 g/s 2.957 t 30  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.052 g/s 0.444 t    
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.052 g/s 0.444 t    
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.9624 g/s 8.205 t 650  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.3641 g/s 3.105 t    
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0434 g/s 0.37 t    
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.0867 mg/s 0.739 kg    
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0.0009 mg/s 0.007 kg    
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0.0026 mg/s 0.022 kg    
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.3858 mg/s 3.289 kg    
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 0.0434 mg/s 0.37 kg    
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.1734 mg/s 1.478 kg    
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 1.734 mg/s 14.784 kg    
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 3.5679 g/s 30.40 t 350  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 5 711.074 t    
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.052 mg/s 0.444 kg    
K3 Biokütuse katlamaja korsten, kütuseks kas hakkepuit või turvas PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.888 g/s 24.677 t 50  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.876 g/s 24.343 t    
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.888 g/s 24.677 t    
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 1.686 g/s 46.852 t 650  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 7.20 g/s 235.998 t    
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.12 g/s 3.343 t    
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.144 mg/s 4.002 kg    
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0.054 mg/s 1.501 kg    
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0.078 mg/s 2.557 kg    
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.0058 mg/s 0.16 kg    
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 3.072 mg/s 100.692 kg    
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.0331 mg/s 1.086 kg    
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.0288 mg/s 0.944 kg    
7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 0.222 g/s 7.277 t    
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 3.4314 g/s 95.354 t 1 100  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 17 655.32 t    
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist Tavaheide 0 g/s 21 545.359 t    
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.12 mg/s 3.933 kg    
V1 Mahuti ventilatsioon NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.1738 g/s 0.094 t    
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.0052 g/s 0.003 t    
 
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 61.444 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 27 815.02 t
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 21 545.359 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 241.52 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 5.316 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 1.514 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 27.236 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 6.01 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 2.596 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 3.715 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 4.722 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 101.35 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 149.434 t
7664-41-7 Ammoniaak 7.277 t
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.003 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 4.095 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 29.936 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 25.466 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 25.132 t

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane