Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121677
Taotlus T-KL/1014937

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014937
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
aktsiaselts Tootsi Turvas
Kontaktisik
Evelin Krekker
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Keskkonnaloa taotlus turba kaevandamiseks Ulila III turbatootmisalal.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Täpsem info esittaud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Täpsem info esittaud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Ulila III turbatootmisala
Aadress
Laeva metskond 11, Teilma küla, Elva vald, Tartu maakond
Territoriaalkood
8189
Katastritunnus(ed)
60502:004:0036; 83101:002:0155
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6475559, Y: 644694
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Laeva metskond 11 (60502:004:0036), Ulila turbatootmisala (60502:004:0035). Puudutatud veekogud: (Teilma turbatiigid) (VEE2084240), (Teilma turbatiigid) (VEE2084250), (Teilma turbatiigid) (VEE2084260), (Teilma turbatiigid) (VEE2084270), (Teilma turbatiigid) (VEE2084280), (Teilma turbatiigid) (VEE2084290), (Teilma turbatiigid) (VEE2084320), (Teilma turbatiigid) (VEE2084330), (Teilma turbatiigid) (VEE2084340), (Teilma turbatiigid) (VEE2084350), (Teilma turbatiigid) (VEE2084360), (Teilma turbatiigid) (VEE2084370), (Teilma turbatiigid) (VEE2084380), (Teilma turbatiigid) (VEE2084390), (Teilma turbatiigid) (VEE2084490), (Teilma turbatiigid) (VEE2084510), (Teilma turbatiigid) (VEE2084520), (Teilma turbatiigid) (VEE2084550). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Laeva metskond 11 (60502:004:0036), Ulila turbatootmisala (60502:004:0035). Puudutatud veekogud: (Teilma turbatiigid) (VEE2084240), (Teilma turbatiigid) (VEE2084250), (Teilma turbatiigid) (VEE2084260), (Teilma turbatiigid) (VEE2084270), (Teilma turbatiigid) (VEE2084280), (Teilma turbatiigid) (VEE2084290), (Teilma turbatiigid) (VEE2084320), (Teilma turbatiigid) (VEE2084330), (Teilma turbatiigid) (VEE2084340), (Teilma turbatiigid) (VEE2084350), (Teilma turbatiigid) (VEE2084360), (Teilma turbatiigid) (VEE2084370), (Teilma turbatiigid) (VEE2084380), (Teilma turbatiigid) (VEE2084390), (Teilma turbatiigid) (VEE2084490), (Teilma turbatiigid) (VEE2084510), (Teilma turbatiigid) (VEE2084520), (Teilma turbatiigid) (VEE2084550).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
30 aastat
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Ala kirjeldus:
Taotletav Ulila III turbatootmisala asub Tartu maakonnas Elva vallas Teilma küla territooriumil.

Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa põhimaantee nr 2 möödub taotletavast Ulila III turbatootmisalast 2 km põhja, Tartu - Ilmatsalu - Rõhu kõrvalmaantee nr 22103 2 km kagu poolt. Ulila III turbatootmisala lõunaservaga piirnevale Ulila turbatootmisalale tuleb Ulila alevikust lähtuv kruusatee, mida hakatakse kasutama ka Ulila III turbatootmisala teenindamiseks.

Lähimad Ilmatsalu küla maja¬pida¬mised asuvad uuringuruumist 1 km ida, Lahavere ja Teilma külade ning Ulila aleviku majad 4 km kagu pool

Kaitsealuste looma- või taimeliikide leiukohti turbatootmisalade piires keskkonnaregistri andmeil ei ole.

Geoloogiline ja hüdro(geo)loogiline kirjeldus:
Taotletav Ulila III turbatootmisala paikneb Võrtsjärve madaliku idaosas. Tegemist on tasandikulise soos¬¬tunud alaga, kus maapinna abs kõrgus jääb valdavalt 33,5 - 35,5 m vahemikku. Soosetete kihi keskmine paksus Ulila III turbatootmisala piires on 3,4 m, ala idaosas ulatub turba paksus paiguti üle 5 m. Turbakihi lamamiks on kuni 0,5 m paksune järvelubja kiht ning aleuriitne materjal.

Ala jääb Devoni ladestu Kesk-Devoni ladestiku Narva lademe avamusele, ala läbiva põhja-lõunasuunalise mattunud oru piires Pärnu lademe avamusele. Pinnakatte paksus on muutlik, ulatudes mitmekümne meetrini. Väljaspool turbamaardlat moodustavad pinnakatte valdavalt liustikusetted, mis koosneb liivsavimoreenist ka saviliivmoreenist, milles on liiva- ja kruusarikkamaid läätsi.

Kvaternaarisetete vett (moreenisisesed kruusa- ja liivaläätsed) ammutatakse üksikute madalate salvkaevudega. Piirkonna veevarustus baseerub valdavalt Kesk-Alam-Devoni veekompleksil, mille moodustavad liivakivid. Laialdaselt kasutatakse ka sügavamal paiknevat Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi. Põhjaveekiht on Maa-ameti Geoportaali 1:400000 geoloogilise kaardi alusel Sangla turbamaardla piires suhteliselt kaitstud maapinnalt tuleneva reostuse eest, ümbritseval alal keskmiselt kaitstud.

Ulila III turbatootmisala kirdeservast 100 m kaugusel voolab Ilmatsalu jõgi, 50 m kaugusel idaservast Sulaoja (suubub Ilmatsalu jõkke) ja 150 m kaugusel lääneservast Lauge kraav (suubub Ilmatsalu jõkke). Taotletavast mäeeraldisest 90 m lõunas asuvad Teilma turbatiigid.

Taotletav Ulila III turbatootmisala jääb töötavatest Ulila ja Ulila II turbatootmisaladest põhja ja kirdesse. Peaaegu kogu taotletav ala paikneb maaparandushoiualade piires - lääneosa TEILMA (KPO väline tunnus 2103900020020001), idaosa ILMATSALU TURBARABA (PP-274) (KPO väline tunnus 2103900820010001).

Vee erikasutuse kirjeldus:
Vee erikasutusega kavandatav tegevus on Sangla turbamaardlas asuva Ulila III turbatootmisala kuivendamine ja liigse vee juhtimine suublaks olevasse vooluveekogusse. Liigvesi planeeritakse juhtida läbi väljalaskme 1 (vt vee erikasutus plaan) Sulaojja, mis suubub Ilmatsalu jõkke.

Turbatootmisalalt ärajuhitav vesi moodustub peamiselt sademete ja lume sulamise veest, väiksem osakaal on rabalasundiga seotud veel, mis samuti toitub sademest. Ulila III turbatootmisalalt ärajuhitava sademevee koguse leidmiseks korrutame turbatootmisala valgala (~300 ha) pindala sellele langeva pikaajalise keskmise sademete hulgaga, millest on maha võetud aurumise osakaal. Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmetel oli aastatel 1991 - 2020 piirkonna aastane keskmine sademete hulk 673 mm. Aurumine on keskmiselt 450 mm/aastas.

Q = 3 000 000 m2 x 0,223 m/a = ~669 tuh m3/a

Suublasse juhitava vee kogus sõltub sademete hulgast, mis kvartalite lõikes erineb oluliselt. Sellest tulenevalt palume jätta väljalaskmetesse juhitava vee kvartaalsed kogused lahtised ning määrata loaga aastane tootmisalalt ärajuhitav vee kogus.

Vee erikasutamise mõju:
Turba tootmisel reovett ei teki. Turbatootmisalalt ärajuhitav vesi moodustub peamiselt sademete ja lume sulamise veest ning erineb looduslikust pinnaveest peamiselt kõrgenenud heljumi, lämmastiku- ja fosforiühendite sisalduste ning orgaanilise aine sisalduse poolest. Turbatootmisalal töötav tehnika võib rikete korral olla naftasaaduste reostusallikaks. Avarii korral reostus lokaliseeritakse ja likvideeritakse koheselt.

Heljumi setitamiseks tuleb rajada settebassein, kus keskmine voolukiirus on alla 1 cm/s, et tagada heljumi välja settimine. Settebasseine tuleb puhastada regulaarselt vähemalt üks kord aastas.

Seire:
Keskkonnaministri 08.11.2019. aasta määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtuse1” § 7 lõike 2 kohaselt kohalduvad turbatootmisalalt ärajuhitavale veele sademeveele esitatud piirmäärad ehk turbatootmisalalt tohib suublasse juhtida vett, mille saastenäitajad ei ületa määruse nr 61 lisas 1 sätestatud piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille koormus on 2000 - 9999 ie (välja arvatud heljumi ja naftasaaduste sisaldused). Lõike 7 alusel on sademeveele loaga kohustuslik määrata vähemalt heljumi- ja naftasaaduste sisalduse ning biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) piirväärtused koos vastava seirekohustusega. Lõike 8 alusel on turbatootmisalalt ärajuhitavale sademeveele kohustuslik loaga määrata lisaks määruse nr 61 § 7 lõikes 7 nimetatule ka üldlämmastiku (Nüld) ja üldfosfori (Püld) sisaldusete piirväärtused koos vastava seirekohustusega. Nimetatud näitajaid seiratakse turbatootmisala väljalaskmes üks kord poolaastas (II ja III kvartalis), va naftasaadused, mida seiratakse 1 kord aastas III kvartalis.

Veeproove tuleb võtta vastavalt keskkonnaministri 03.10.2019. a määrusele nr 49 „Proovivõtumeetodid“. Proovivõtja peab olema atesteeritud ja analüüsid tuleb teostada akrediteeritud laboris.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Ulila III turbatootmisalalt juhitakse vesi läbi väljalaskme 1 Sulaojja (KKR kood VEE1039008), mis suubub Ilmatsalu jõkke (KKR kood VEE1039000).

Ilmatsalu veekogumi (veekogumi kood 1039000_1) ökoloogiline seisund on seisuga 2020 hinnatud kesiseks, keemilist seisundit ei ole hinnatud, koondseisund on hinnatud kesiseks. Halva seisundi põhjuseks on toodud paisud.

Kvaternaari põhjaveekogumit piirkonnas välja eristatud ei ole. Kvaternaari setted koosnevad valdavalt vähese veeandvusega liustikusetetest (sailiivmoreen, liivsavimoreen), milles esineb veerikkamaid liivakaid kihte ja läätsi. Kvaternaari setetest toituvad üksikud salvkaevud. Puurkaevudega ammutatakse vett Kesk-Alam-Devoni ja Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksidest. Kesk-Alam-Devoni veekompleksis on moodustatud Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas. Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksis on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas. Mõlema põhjaveekogumi keemiline koondhinnang, koguseline koondhinnang ning põhjavee koondseisund on seisuga 2020 hinnatud heaks.

Kavandatava tegevusega mõjutatakse vaid soosetete veetaset ning eesvooludeks olevate kraavide vee keemilist koostist. Veevarustuseks kasutatavate põhjaveekihtide veetaset ja kvaliteeti kavandatava tegevusega ei mõjutata. Lähimad majapidamised jäävad tootmisaladest >1 km kaugusele.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Lisa 1: VELT_plaan.pdf
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Turbalasundi kuivendamise mõju ulatuse kohta tehtud uuringute (sh Loigu, E., Leisk, Ü., Orru, M. 2008. Soode hüdrokeemilised ja hüdroloogilised uuringud puhvertsoonide piiritlemiseks ja kaitsemeetmete välja töötamiseks. TTÜ Keskkonnatehnika instituut. Tallinn) kohaselt ei ulatu kuivenduse mõju tootmisala piirdekraavidest kaugemale kui
~150 m. Taotletava Ulila III turbatootmisalast 150 m raadiusesse ei jää objekte, mis oleksid kuivendava mõju osas tundlikud. Arvestades, et taotletavas osas kuulub Sangla maardla Keskkonnaministri määruse nr 87 § 2 nimetatud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja, siis esialgse mõjuhinnangu kohaselt ei saa lugeda Ulila raba veerežiimi olulise tähtsusega kaitseväärtuseks.
Valdavatel juhtudel on tootmisaladelt ärajuhitava vee kvaliteet erinev eesvoolu vee omast. Tootmisalalt välja juhitavas vees on keskmisest suurem heljumi, fosfori ja lämmastiku sisaldus. Heljum satub pinnaveekogusse turba tootmise käigus leviva tolmu kaudu.
Fosfori ja lämmastiku sisaldus vees suureneb turba lasundi kuivendamise ajal tekkivate füüsikaliste-keemiliste protsesside tulemusena. Turbahõljumi edasikandumise tõkestamiseks on vaja väljalaskudele rajada settebasseinid. Lisaks kuivendusvee puhastamisele ühtlustavad settebasseinid suurveeperioodil süsteemist välja voolava vee
hulka. Settebasseinide tehniline lahend näidatakse Ulila III turbatootmisala kaevandamise projektis, mille nõuded määratakse läbi viidavas keskkonnamõju hinnangus.
Ulila III turbatootmisala kuivendussüsteemi eesvooluks on Ilmatsalu jõgi, kuhu vesi juhitakse läbi Sulaoja. Täpsem info veekasutuse kohta on esitatud taotluse vee erikasutuse eriosas.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Ulila III väljalask 1
Väljalaskme kood UUS
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6475293, Y: 648077
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022-2052 167 250 167 250 167 250 167 250 669 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022-2052 Heljum 40 mg/l    
2022-2052 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2022-2052 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
2022-2052 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2022-2052 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6475293, Y: 648077 heljum II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6475293, Y: 648077 BHT7 II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6475293, Y: 648077 Nüld II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6475293, Y: 648077 Püld II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6475293, Y: 648077 pH II ja III kvartal 2 korda aastas
Üksikproov X: 6475293, Y: 648077 Nafta III kvartal 1 korda aastas
 
Suubla
Suubla nimi Sulaoja
Suubla kood VEE1039008
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6475793, Y: 648268 Heljum 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475793, Y: 648268 Üldlämmastik (Nüld) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475793, Y: 648268 Üldfosfor (Püld) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475793, Y: 648268 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475793, Y: 648268 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475793, Y: 648268 Ammoonium (NH4+) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475857, Y: 648224 Ammoonium (NH4+) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475857, Y: 648224 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475857, Y: 648224 Üldlämmastik (Nüld) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475857, Y: 648224 Üldfosfor (Püld) 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475857, Y: 648224 Heljum 1 x aastas III kvartal
Üksikproov X: 6475857, Y: 648224 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) 1 x aastas III kvartal
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 195
Maardla nimetus Sangla
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara turvas
Mäeeraldise nimetus Ulila III turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 299.58
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 321.91
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve aiandus ja kütteturvas
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas  
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
60 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 190 tuh t
01.04.2022
61 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 1 508 tuh t
01.04.2022
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0202 - vähelagunenud turvas 20 tuh t 190 tuh t
2. 0201 - hästilagunenud turvas 20 tuh t 1 406 tuh t
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Tootsi Turvas AS
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number L.MU/513296
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
27.08.2023
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Sangla turbamaardla Ulila II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.04.2022)
Geoloogiafondi number 9612
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/22/1847
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
31.08.2022
 
Kaevandatud maa korrastamine

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne
GIS ja CAD failid

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Info esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Allkirjastatud taotluse lisad