Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121699
Taotlus T-KL/1014897-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014897
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Rapla vald, Purila küla, Uus tn 4 korteriühistu
Kontaktisik
Klavi Pärn
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Taotleme luba heitvee (ca 500 m3/aastas) suublasse juhtimiseks.
Parandustaotluse selgitus
Viidud sisse parandused vastavalt lisateabe küsimise kirjale: 10.10.2022 nr DM-121699-2
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Uus tn 4 ja 6 kinnistud asuvad Rapla maakonnas, Rapla vallas, Purila külas. Kinnistute piirkonnas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem. Hetkel puudub kinnistul toimiv reoveepuhastussüsteem, korterite reovesi kogutakse lampkastidesse mida perioodiliselt tühjendatakse. Hallvesi ja osaliselt ka sademevesi juhitakse amortiseerunud kogumismahutisse mille ülevool on juhitud suublasse.
Veevarustus on lahendatud Uus tn 8 kinnistul paikneva puurkaevu(PRK0015799) baasil.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Eeldatavalt ei kaasne tegevusega olulisi keskkonnahäiringuid.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Uus tn 4 ja 6 kinnistute reoveepuhasti
Aadress
Uus tn 4-1, Purila küla, Rapla vald, Rapla maakond
Territoriaalkood
6443
Katastritunnus(ed)
66903:002:1130
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6549609, Y: 547367
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Uus tn 4 (66903:002:1130). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Uus tn 4 (66903:002:1130).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Uus tn 4 ja 6 kinnistud asuvad Rapla maakonnas, Rapla vallas, Purila külas. Kinnistute piirkonnas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem. Hetkel puudub kinnistul toimiv reoveepuhastussüsteem, korterite reovesi kogutakse lampkastidesse mida perioodiliselt tühjendatakse. Hallvesi ja osaliselt ka sademevesi juhitakse amortiseerunud kogumismahutisse mille ülevool on juhitud suublasse.
Veevarustus on lahendatud Uus tn 8 kinnistul paikneva puurkaevu(PRK0015799) baasil.
Purila küla territoorium on enamuses nõrgalt kaitstud või keskmiselt kaitstud põhjaveega ala. Antud kinnistud asuvad nõrgalt ja keskmiselt kaitstud põhjaveega ala piiril. Sellest tulenevalt on reovee puhastamise tehnoloogiaks valitud reovee bioloogiline puhastamine ja heitvee juhtimine olemasolevasse suublasse - Keila jõkke(VEE1096100).
Kinnistu lähiümbruses ei paikne looduskaitselisi objkte.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Andmed puuduvad
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Lisa 2: Omanikud.pdf
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Bioloogilise puhasti näol on tegemist kompaktse kolmekambrilise aktiivmudapuhastiga, kus kambrid on omavahel hüdrauliliselt ühendatud.
Aktiivmudapuhastis toimub orgaanilise aine lagundamine aeroobses keskkonnas. Aeroobse keskkonna tekitab õhustussüsteem, mis koosneb teeninduskaevus paiknevast puhurist, õhutorudest ja kambrite põhja paigaldatud peenmull taldrikaeraatoritest. Õhustamine toimub juhtmooduli poolt juhitud intervallidega.
Sellele järgneb settimisfaas mille käigus setted vajuvad mahuti põhja ja puhastatud vesi jääb selle ülaossa (moodustub puhta vee kiht). Sisenev reovesi suunatakse mahuti alaossa, et vältida selginenud veekihi reostumist.
Enne puhta vee väljalaskefaasi algust puhastatakse torud õhktõstuki tagasipesu funktsiooniga, et eemaldada torudest settinud osakesed. Seejärel pumpab õhktõstuk puhta vee, mis jääb „puhta vee“ väljalaskepunkti kohale, puhasti väljalaskeavasse, alandades biopuhasti veetaset.
Täielik puhastustsükkel võtab umbes 12 tundi.
Vähemalt kord aastas tuleb biopuhastist liigne muda väljapumpamise teel eemaldada.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Uus tn 4 ja 6 kinnistute reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood uus
Väljalaskme nimi uus
Väljalaskme kood uus
Väljalaskme tüüp Puhastiga seotud väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6549642, Y: 547516
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 120 120 120 120 480 1.30 Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 30 mg/l    
2022 Keemiline hapnikutarve (KHT) 120 mg/l    
2022 Heljum 20 mg/l    
2022 Üldfosfor (Püld) 3 mg/l    
2022 Üldlämmastik (Nüld) 50 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 0 0 mg/l    
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6549627, Y: 547417 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) juuni kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Keila jõgi
Suubla kood VEE1096100
Pinnaveekogumi nimi Keila lähtest Atla jõeni
Pinnaveekogumi kood 1096100_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund kesine
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Reovee ja sademevee puhastamine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Uus tn 4 ja 6 kinnistute reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood Uus
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Ei
Põhjendus, kui kasutusluba puudub Reoveepuhasti on rajamisel
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus  
Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood  
Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides  
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 120 120 120 120 480 1.30 Arvestuslik
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul Reovee kogused aasta ja kuu lõikes peaksid olema üsna stabiilsed. Arvestuslikud vooluhulgad on saadud seniste tarbimisandmete põhjal(veemõõtjad).
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis Arvestuslik
Reostuskoormuse määramise meetod Arvestuslik
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis Reoveesete viiakse käitlemiseks selleks vastavat luba omavale ettevõttele
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp Bioloogilise puhasti (ClearFox SBR QuickONE+ 18IE) näol on tegemist kompaktse kolmekambrilise aktiivmudapuhastiga, kus kambrid on omavahel hüdrauliliselt ühendatud.
Aktiivmudapuhastis toimub orgaanilise aine lagundamine aeroobses keskkonnas. Aeroobse keskkonna tekitab õhustussüsteem, mis koosneb teeninduskaevus paiknevast puhurist, õhutorudest ja kambrite põhja paigaldatud peenmull taldrikaeraatoritest. Õhustamine toimub juhtmooduli poolt juhitud intervallidega.
Sellele järgneb settimisfaas mille käigus setted vajuvad mahuti põhja ja puhastatud vesi jääb selle ülaossa (moodustub puhta vee kiht). Sisenev reovesi suunatakse mahuti alaossa, et vältida selginenud veekihi reostumist.
Enne puhta vee väljalaskefaasi algust puhastatakse torud õhktõstuki tagasipesu funktsiooniga, et eemaldada torudest settinud osakesed. Seejärel pumpab õhktõstuk puhta vee, mis jääb „puhta vee“ väljalaskepunkti kohale, puhasti väljalaskeavasse, alandades biopuhasti veetaset.
Täielik puhastustsükkel võtab umbes 12 tundi.
Vähemalt kord aastas tuleb biopuhastist liigne muda väljapumpamise teel eemaldada.
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 2.70
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 2.70
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 25
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 18
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % ca 96
Puhastusprotsessi tegelik puhastusaste %  
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 40
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 0
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti sissevool Üksikproov X: 6549621, Y: 547398
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6549627, Y: 547417

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.